Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

6.2.2. Роль ринку праці в формуванні заробітної плати


Заробітна плата - основна форма доходів осіб найманої праці - визначається в ринковому господарстві, до якого рухається наша економіка, насамперед ринком праці. Співвідношення попиту і пропозиції на ринку праці та механізм конкуренції як з боку ра роботодавцями, так і з боку продавців робочої сили визначають, принаймні теоретично, поточну ціну праці. Однак така осо-сті цього специфічного товару, як неможливість відкласти його продаж до більш сприятливої кон'юнктури на ринку, можли-ність підвищення заробітної плати під впливом колективних зусиль організованих робітників, а також прагнення органів влади або роботодавців не допустити зростання соціальної напруженості в суспільстві «деформують »процес визначення Ціни праці.
Вільна конкуренція на ринку праці встановлює ступінь відхилення фактичного обсягу розподілу доходів населення від лінії їх рівномірного розподілу в сучасній російській економіці, його роль обмежується і дією ряду інших факторів. Це перш за все цілком недостатня мобільність робочої сили, що не має практично можливості швидкого переміщення по тер-ритор країни слідом за зміною попиту на робочу силу певної кваліфікації, що пов'язано з російською специфікою забезпеченості населення житлом. Важливе значення при цьому мають також історичні особливості, менталітет окремих груп населення і т.д. Недостатня також і професійна мобільність.
Іншим істотною перешкодою вільної конкуренції на ринку праці є значна і зростаюча в умовах все-стороннього кризи безробіття, як відкрита і формально зафіксована, так і особливо прихована, яка виступає у формі неповної зайнятості, відпусток без збереження заробітної плати або оплати праці за мінімальною ставкою на підприємствах, де виробництво пів-ністю або частково призупинено (ці питання докладно розглядаються в гл.
6.4).
Негативно на перших порах позначається на ринку праці також і структурна перебудова народного господарства. У результаті її ті чи інші професійні групи працівників виявляються в складному становищі, втративши своє колишнє робоче місце. Перекваліфікація ж, по-перше, вимагає значного часу і часто пов'язана з додатковими витратами на навчання, а по-друге, для багатьох працівників вона взагалі недоступна через вік або недостатнього загальної освіти.
Певний вплив на вільну конкуренцію на ринку праці надає тривалість підготовки працівників високої квалі-фікації, яка при швидких і значних змінах у попиті на працю певної кваліфікації в ході структурної перебудови ставить у сприятливі умови лише працівників окремих професій . Міжгалузеві та міжрегіональні відмінності в ціні праці залежать також від дієвості колективних зусиль працівників, спрямованих на забезпечення справедливих, на їх думку, умов оплати праці. Це багато в чому визначається як обраної тактикою профспілкових та інших організацій працівників найманої праці, так і стрем-ленням роботодавців зняти соціальну напруженість, що приводить до невиправданих економічних втрат через страйки та інших форм дезорганізації виробництва. Іноді такі колективні дії окремих груп працівників (окремих професій, підприємств і навіть цілих галузей) можуть призводити до деформацій в оплаті праці в масштабі національної економіки, галузі або регіону.
Все це показує обмеженість впливу конкуренції на ринку праці на встановлення справедливої його ціни, диференціацію заробітної плати залежно від якості праці, спотворює її спрямованість і результати.
Ринок праці, тим більше що не сформували-рова, не може сам впоратися з названими негативними явищами, реальними протиріччями в оплаті праці, ефективно її ре-гуліровать.
Тому / особливо в перехідний період, об'єктивно необхідно цілеспрямований вплив держави, його центральних і регіональних органів на що складається на ринку ціну праці (рівень, диференціацію заробітної плати, її динаміку), що в свою чергу, визначають справедливість оплати праці, рівень, якість і спосіб життя основної маси населення.
Практика, багатий зарубіжний досвід свідчать, що без регулюючої ролі держави не можна обійтися не тільки при фор-мірующемся, але і при розвиненому ринку праці. Але дуже важливо, щоб методи, форми впливу держави на формування заробітної плати не суперечили принципам соціально орієнтованої ринкової економіки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.2.2. Роль ринку праці в формуванні заробітної плати "
 1. 3. Чистий ринкова економіка
  роль у визначенні цін на продукти харчування, повністю узгоджується з твердженням про те, що люди за інших рівних умов воліють найдешевший ринок. У будь-якому випадку, якщо людина, вибираючи з двох речей, які хіміками і технологами вважаються абсолютно ідентичними, віддає перевагу більш дорогу, він має на те причину. Він не помиляється, а платить за послуги, які хіміки і технологи не можуть
 2. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  роль. При капіталізмі заощадження являє собою, як правило, капіталістичне заощадження. Надлишок виробництва над споживанням інвестується або безпосередньо у власну справу або ферму власника заощаджень, або опосередковано в підприємства інших людей через такі інструменти, як ощадні депозити, звичайні і привілейовані акції, облігації, боргові зобов'язання і
 3. Коментарі
  роль. На думку Менгера, емпіричний матеріал відіграє допоміжну роль в економічному дослідженні. Історичний метод дослідження характеризувався при цьому як чисто описовий. Менгер дотримувався точки зору Берка щодо непланованої розвитку суспільства і відкидав думку про те, що економічний розвиток може направлятися за допомогою законодавства. Всі ці твердження
 4. Неокейнсианские моделі економічного зростання
  роль: з одного боку, вони сприяють зростанню національного доходу, з іншого - збільшують виробничі потужності. У свою чергу, зростання доходу сприяє збільшенню зайнятості. Оскільки інвестиції збільшують виробничі потужності, остільки зростання доходу повинен бути достатнім, щоб врівноважити збільшуються виробничі можливості суспільства, не допускаючи виникнення недовантаження
 5. Тіньова економіка
  роль кримінальних угруповань. Тіньова економічна діяльність існує і в адміністративно-розподільчої, і в ринковій системах, хоча її масштаби і сфери можуть істотно різнитися. Вплив «тіньових» чинників на господарське життя може бути настільки відчутним, що суперечність між неформальним і формальними укладами перетворюється з другорядного в істотне
 6. 1. Економічні погляди К. Маркса
  роль загального еквівалента, виразника вартості всіх інших товарів. При цьому він відповів і на питання, чому гроші мають таку владу над людьми, чому в усі віки "люди гинули за метал". Для пояснення Маркс вводить поняття абстрактної праці як форми вираження суспільної праці, але зважаючи достатньої складності даних категорій спробуємо зрозуміти логіку міркувань Маркса не вдаючись до настільки
 7. Лекція 10-я Нова історична школа
  роль землевладель-ців як в економічній, так і в політичному житті країни. Ідеологічним відображенням цих особливостей прусського шляху розвитку капіталізму в політичній економії і був 133 метод, який проповідували прихильники історичної школи. Потрібно розрізняти справжній науковий історичний метод, який застосовували класики марксизму, і вульгарний, кото-рий характерний
 8. Таким чином, слідство встановлення нижньої межі ціни - надлишок пропонованої продукції.
  Роль, яку грає на них мінімальний розмір оплати праці, залежить від кваліфікації і досвіду працівників. Кваліфіковані працівники з біль-шим досвідом не відчувають особливого впливу мінімальної заробітної плати, оскільки їх рівноважна заробітна плата набагато вища мінімуму. Для таких працівників мінімальний розмір оплати праці незв'язаних. Встановлення мінімального розміру оплати праці
 9. Глосарій
  роль рахункових одиниць). У стані загальної ринкової рівноваги сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції, сукупні доходи дорівнюють сукупним витратам Закон Оукена - відбиває відношення між рівнем безробіття і відставанням обсягу ВВП. Згідно з цим законом перевищення поточного рівня безробіття на 1% над передбачуваним природним рівнем збільшує відставання обсягу ВВП на 2,5% Закон
 10. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Роль монополій і держави у фінансуванні наукових досліджень і досвідчених конструкторських робіт (НДДКР). У другій половині 50-х рр.. виникла нова, більш висока форма концентрації та централізації капіталу у вигляді конгломератів, що встановлюють моно-польний контроль за зовсім не пов'язаними з виробничо-технічного принципом фірмами. Відбулися зміни і в структурі робочої сили,
© 2014-2022  epi.cc.ua