Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.І.Агапов. Історія економічної думки, 1998 - перейти до змісту підручника

1. Економічні погляди К. Маркса

Одним з найбільш цікавих напрямків економічної думки дев'ятнадцятого століття є марксизм, який можна розглядати як своєрідний розвиток класичної політичної економії в тій його частині, де розглядаються основи трудової теорії вартості. Основоположником цього вчення є К.Маркс (1818-1883), німецький економіст і філософ. Взявши за відправну точку своїх досліджень затвердження Сміта і Рікардо про те, що в основі вартості всіх товарів лежить кількість праці, витраченої на їх виробництво, Маркс створив досить струнку теорію, що описує закони функціонування і розвитку капіталістичної системи господарства. Він показав, як з простого товарного виробництва, метою якого є споживання і де гроші є лише посередником в обміні, абсолютно логічно випливає капіталістичне виробництво, де метою є зростання грошей, отримання прибутку. Якщо згадати Аристотеля, то перший тип господарства відповідає поняттю "економіка", а другий - поняттю "хрематистика". Чому ж з економіки неминуче виростає хрематистика? Дослідження цього процесу Маркс починає з дослідження природи товарного виробництва. Як і представники класичної політичної економії, Маркс розрізняє дві сторони товару: споживчу вартість і мінову вартість. Під першою розуміється здатність речі задовольняти яку-небудь людську потребу, незалежно від того, чим вона викликана "шлунком або фантазією", під другою - здатність речі обмінюватися у певних пропорціях на інший товар. Але що робить товари порівнянними і порівнянними? Слідом за Рікардо Маркс стверджує, що в основі пропорцій обміну лежать витрати праці, які й визначають вартість товару. Але цілком очевидно, що однорідний товар виробляється різними групами товаровиробників і кожна з них витрачає різну кількість часу на виробництво одиниці товару. Однак пропорція обміну цього товару на інші на ринку буде єдина. Витрати якої групи товаровиробників визначатимуть пропорції обміну? Маркс відповідає, що вартість товару буде визначатися суспільно необхідними витратами праці або затратами тієї групи товаровиробників, яка виробляє товар при середньому для даного суспільства рівні вмілості та інтенсивності праці. Іншими словами витратами тієї групи, яка виробляє переважну частину продукції. Для ілюстрації цього положення можна навести наступний приклад. Припустимо, є три групи товаровиробників, які виробляють певний товар з різними витратами: 1 група - витрати на виробництво одиниці товару - 4 години, 2 група - витрати на виробництво одиниці товару - 6 годин, 3 група - витрати на виробництво одиниці товару - 10 годин .
Припустимо, що групою, що виробляє переважну частину продукції є друга група товаровиробників, у якої витрати рівні 6 годинах, і саме їх витрати будуть визначати пропорції обміну даного товару на інші товари. Що станеться з першою і другою групою товаровиробників? Перша буде в обміні отримувати більше, ніж вони затратили, тобто збагачуватися, другі - менше, тобто розорятися. Далі нам потрібно звернутися до логіки А.Смита, до його концепції своєкорисливого інтересу як головного двигуна економічного розвитку і умови процвітання нації. Природне прагнення отримувати додатковий дохід буде штовхати товаровиробників другої і третьої групи зменшувати витрати праці на виробництво товарів, тобто збільшувати продуктивність праці. Яким чином? Кращою організацією праці, впровадженням нових способів обробки і т.д. Припустимо, що це вдалося. Але який результат? Переважна частина продукції буде проводиться при витратах, рівним 4 годинах і саме вони визначать пропорції обміну. Це означає ні що інше, як здешевлення даного товару щодо інших. Чи може бути краща ілюстрація положенню Сміта про доброчинності своєкорисливого інтересу. Адже саме він змушує людей удосконалювати виробництво, сприяє розвитку продуктивних сил суспільства. Але це лише одна сторона медалі. Зворотним боком є розшарування товаровиробників. У нашому прикладі третя група товаровиробників, чиї витрати перевищують суспільно необхідні - розоряються. На цей процес звертали увагу критики капіталістичного способу виробництва, зокрема С.Сисмонди. Однак не можна не відзначити, що це неминуча плата за технічний прогрес. Саме Маркс першим чітко сформулював це положення.
Дослідивши природу товару і сформулювавши закон вартості, Маркс потім переходить до дослідження природи грошей. Ця проблема цікавила багатьох економістів, зокрема Аристотеля, який вважав, що гроші є продуктом угоди між людьми. Такої ж позиції дотримувався і А. Сміт, який писав, що гроші являють собою технічне знаряддя, що полегшує обмін і для цієї мети вибиралися і вживалися послідовно різні товари. Погляд же Маркса на природу грошей полягає в тому, що гроші - це товар, який стихійно виділився з усієї маси товарів і став грати роль загального еквівалента, виразника вартості всіх інших товарів. При цьому він відповів і на питання, чому гроші мають таку владу над людьми, чому в усі віки "люди гинули за метал". Для пояснення Маркс вводить поняття абстрактної праці як форми вираження суспільної праці, але зважаючи достатньої складності даних категорій спробуємо зрозуміти логіку міркувань Маркса не вдаючись до настільки складним конструкціям. Вихідна посилка - в умовах приватної власності та відокремленості товаровиробників кожен окремий виробник працює на невідомий ринок, сам вирішуючи, що виробляти, в яких кількостях, якими засобами. Він безумовно розраховує, сподівається, але ніколи не впевнений в тому, що його продукція буде потрібна суспільству. Саме момент покупки буде для нього моментом визнання, що його праця і продукт суспільством в особі покупця отримали громадське визнання. Але як це твердження допоможе пояснити влада грошей?
Гроші (товар, який служить еквівалентом для вираження вартості всіх товарів), є єдиним товаром, якому не потрібно доводити свою необхідність, бо вони є загальним платіжним і купівельним засобом і тому всі прагнуть до їх володіння.
У процесі розвитку товарного виробництва на роль грошей "претендували" багато товарів, але в результаті ця роль закріпилася за дорогоцінними металами. Слід підкреслити, що гроші не можуть існувати поза певної системи економічних відносин, саме відносин товарного обміну.
Гроші - кінцевий продукт розвитку простого товарного виробництва і в той же час - перша форма існування капіталу. Як уже згадувалося, первісної його формою виступає торговельний і лихварський капітал. Капітал, за Марксом, це не просто гроші, це гроші, які приносять додаткові гроші, це "вартість, що приносить додаткову вартість". Але чи є насправді здатність капіталу приносити дохід такою ж природною, як здатність грушевого дерева приносити груші? І Сміт, і Рікардо вважали (правда, перший з певними застереженнями), що єдиним джерелом вартості товару є праця. Але тоді логічно припустити, що джерелом прибутку або самовозрастания капіталу є присвоєння частини праці робітника і залишається визнати, що в умовах капіталістичного господарства робітник отримує вартість меншу, ніж виробляє своєю працею. Звідси можуть слідувати тільки два висновки: або порушується основний закон товарного виробництва (еквівалентність обміну), або у створенні вартості поруч із працею беруть участь інші фактори виробництва (в кінцевому рахунку на цю позицію встав А. Сміт). Маркс же спробував вирішити цю проблему таким чином. На його думку, товаром є не праця, як вважали і Сміт і Рікардо, а робоча сила (здатність до праці). Як і будь-який інший товар робоча сила має вартість і споживчу вартість (корисність). Перша визначається витратами праці, необхідними для відтворення робочої сили, тобто вартістю певного набору товарів і послуг, не-обходимо для життя працівника. Але не тільки. Робочий смертна, і щоб підтримувався рівень хоча б простого відтворення, необхідно, щоб у вартість робочої сили входила вартість засобів існування сім'ї робітника (дружини і двох дітей). Іншими словами, вартість робочої сили визначається вартістю життєвих засобів, необхідних для того, щоб "зробити, розвинути, зберегти і увічнити робочу силу". Відзначимо, що категорія вартості робочої сили у Маркса виступає синонімом заробітної плати у Сміта і Рікардо, проте на відміну від них у Маркса ця категорія пов'язана з трудовою теорією вартості і пояснює можливість одночасного існування еквівалентності обміну та експлуатації. У процесі виробництва робітник створює вартість більшу, ніж коштує його робоча сила, яка зводиться до вартості засобів існування (в цьому якраз і полягає споживча вартість товару робоча сила, її корисність для капіталіста). Це можливо тому, що вартість робочої сили визначається кількістю праці, необхідним для її збереження та відтворення, а користування робочою силою обмежено лише працездатністю і фізичною силою робітника. Тобто навіть в умовах еквівалентного обміну (робітник отримує заробітну плату, рівну вартості своєї робочої сили) природно існування прибутку і ренти, які, тим не менш, є нічим іншим, як присвоєнням неоплаченої праці робітника, по суті експлуататорськими доходами. Звідси цілком логічно твердження, що капітал є накопичений неоплачена праця найманих робітників.
Велику увагу приділяє Маркс принципам розподілу результатів неоплаченого праці робітників (те, що він називає додатковою вартістю) між різними класами капіталістів, аналізу конкретних форм додаткової вартості: прибутку, відсотку, ренті. При цьому він постійно підкреслює, що рента, відсоток і промисловий прибуток - це тільки різні назви різних частин додаткової вартості товару, або втіленого в ньому неоплаченої праці, і всі вони в однаковій мірі черпаються з цього джерела, і тільки з нього одного. Ні рента, ні відсоток не породжуються землею і капіталом як такими. Розвиваючи теорію ренти Д. Рікардо, Маркс доводить, що рента існує навіть на землях найгіршої якості (ця рента отримала у Маркса назву абсолютної ренти).
Цікаво у Маркса вирішення протиріччя, яке не міг дозволити Рікардо, а саме: пояснити, чому норма прибутку на капітал визначається не кількістю залученого праці (що було б абсолютно логічно в рамках трудової теорії вартості), а розмірами капіталу. Маркс описав механізм утворення середнього прибутку, показавши, що в реальних процесах капіталістичного виробництва відбувається перерозподіл додаткової вартості1, створеної всіма найманими працівниками між капіталістами пропорційно розмірам їх капіталів.
Маркс робить припущення, що вартість робочої сили у всіх трьох галузях однакова, також як і норма експлуатації, складова 100%. У цьому випадку, згідно трудової теорії вартості, вартість (і ціна, що розглядається як грошовий вираз вартості) продукції першої галузі складе 130 одиниць, другий - 120 одиниць, третій-НО одиниць. І тоді норма прибутку, що розраховується як відношення додаткової вартості до капіталу, складе в першому галузі - 30%, у другій - 20%, в третій - 10%. Неважко припустити, що така "несправедливість" не влаштує капіталістів другої і третьої галузі і відбудеться втеча капіталів в першу галузь (розглядається випадок вільного ринку, коли ніяких перешкод даному процесу не існує). В результаті цього процесу надлишок капіталів в першу галузі, що приводить до збільшення продукції даної галузі, відповідно до законів попиту та пропозиції знизить ціни і зменшить прибуток. У третій галузі відбудеться зворотній процес: внаслідок втечі капіталів зменшиться кількість продукції, що випускається, підвищаться ціни і збільшиться прибуток. Процес буде тривати доти, поки не досягається рівний прибуток на рівні по величині капітали. У нашому випадку, вона складе 20%. Це передбачає, що товари будуть продаватися не за вартістю а за ціною (у Маркса вона отримувала назву ціни виробництва), яка і забезпечить такий прибуток, тобто за ціною, яка дорівнює сумі витрат виробництва і середнього прибутку.
У нашому випадку, по 120 одиниць. Але що являє собою ціна, рівна витратам виробництва і середнього прибутку? Ні що інше, як "природну ціну" в теорії Рікардо. Чи варто було тоді так багато часу приділяти розгляду механізму її формування? Однак не варто забувати, що завдання Маркса полягала не тільки в тому, щоб показати механізм формування середнього прибутку, а й довести, що продаж товарів по "ціні виробництва» не відкидає закону вартості (обмін товарів здійснюється відповідно до витратами суспільно необхідної праці), а лише модифікує його. У чому полягає модифікація? У тому, на думку Маркса, що хоча ціни окремих товарів відхиляються від вартості, але в масштабі всього народного господарства сума цін товарів дорівнює сумі їх вартостей (у нашому прикладі ця величина дорівнює 360 одиницям). Таким чином, в процесі конкуренції відбувається лише перерозподіл додаткової вартості, створеної всіма найманими працівниками між капіталістами пропорційно розмірам їх капіталів (якщо доречно таке порівняння, то відбувається поділ награбованого пропорційно силі зброї). І рівна норма прибутку на рівні за величиною капітали жодним чином не є доказом того, що капітал бере участь у процесі створення (збільшення) вартості, залишаючи в силі положення, що єдиним джерелом вартості товарів є праця.
Логіка міркувань Маркса приводить його до висновку про зменшення норми прибутку на капітал з розвитком капіталізму. Прагнення до збільшення прибутку змушує підприємця знижувати витрати (в даному випадку береться ситуація досконалої конкуренції, коли фірма не має можливості впливати на рівень цін), а головним фактором зниження витрат є підвищення продуктивності праці внаслідок впровадження нової техніки і технології. Як наслідок, підвищується технічна будова капіталу (в сучасних термінах - капіталовооруженность праці), що призводить, за інших рівних, до зменшення сукупної маси додаткової вартості та зменшення норми прибутку в рамках всього народного господарства. По суті механізм, описаний Марксом, дещо нагадує механізм "невидимої руки" А. Сміта. Однак у Сміта самокорисливий інтерес, прагнення до прибутку призводить до зростання суспільного багатства, а у Маркса прагнення до прибутку в результаті цю прибуток і знищує, що в теорії Маркса є ще одним свідченням обмеженості капіталістичного способу виробництва.
  З розвитку трудосберегающих технологій Маркс виводить і механізм, який не дозволяє ціною товару "робоча сила" піднятися в довгостроковому періоді вище його вартості, яка визначається вартістю засобів існування. Саме існування хронічної армії безробітних внаслідок витіснення праці машинами забезпечує ефективний механізм стримування заробітної плати.
  Цікаво відзначити, що у Маркса, як і у Сміта, процес накопичення капіталу не залежить від зовнішніх умов (величини прибутку, норми позичкового відсотка), а є процесом автоматичним. Іншими словами, прагнення до накопичення, до невтомній гонитві за прибутком у капіталіста в крові. Розділяє Маркс і концепцію представників класичної політичної економії про продуктивну і непродуктивну працю. Як і Сміт, Маркс вважає продуктивною тільки працю, зайнятий у сфері матеріального виробництва, доходи ж непродуктивних осіб він розглядає як результат процесу перерозподілу створеного виключно у сфері матеріального виробництва національного доходу.
  Але в чому відмінність поглядів Маркса від представників класичної політичної економії проявляється досить різко, так це в питанні про можливість загальних криз надвиробництва. Як ви пам'ятаєте, можливість подібних криз і Сміт, і Рікардо заперечували. У Маркса ж економічні кризи надвиробництва виступають як елемент циклічного розвитку капіталістичної економіки та наслідок порушення умов макроекономічної рівноваги. Слід сказати, що саме Маркс перший в історії економічної думки (якщо не брати до уваги спробу фізіократів) сформулював умови макроекономічної рівноваги, умови реалізації сукупного суспільного продукту у вартісній та натурально-речовій формі в умовах простого і розширеного відтворення. Причину економічних криз надвиробництва Маркс вбачав у тому, що розширення виробництва не породжує автоматично пропорційного збільшення ефективного попиту. Однак він заперечував перманентність цього стану і був не згоден з доктриною постійного недоспоживання, пов'язаного з низькою заробітною платою робітників, відзначаючи, що саме в періоди, безпосередньо передували кризі, заробітна плата найбільш висока. Справа радше в тому, на думку Маркса, що реальна заробітна плата робітників, втілена у засобах існування, не збільшується настільки ж швидко, як вироблення продукції на одну людину і це являє собою безпосередню причину криз.
  Цікаво у Маркса і опис механізму виходу з економічних криз на основі масового оновлення капіталу. Якщо коротко описати цей механізм, то він зводиться до наступного. Економічна криза надвиробництва проявляється, серед іншого, в затоваренні, наслідком чого є зниження цін. Прагнучи пристосуватися до низьких цін, капіталіст прагнути знизити витрати шляхом впровадження нового високопродуктивного обладнання. Виникає попит на дане обладнання та новітні технології, що тягне за собою збільшення попиту на робочу силу відповідної кваліфікації; останні, отримуючи заробітну плату, в свою чергу пред'являють попит на споживчі товари. Виникає зайнятість другого, третього і т.д. порядків. Даний процес дуже нагадує механізм мультиплікатора, докладно описаний Дж. Кейнс.
  Ці, а також ряд інших ідей Маркс виклав у своїй відомій праці "Капітал", який він писав протягом 40 років, причому тільки перший том вийшов за життя автора (1864 рік), решта томи вийшли під редакцією друга і соратника Маркса Ф. Енгельса . 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Економічні погляди К. Маркса"
 1. Лекція 1-я Історичні умови виникнення марксизму
    економічних робіт Маркса у зв'язку з тим, що студенти протягом ряду років детально вивчають економічне вчення Маркса і Енгельса. Завдання цього розділу: з'ясувати, як розвивалося вчення Маркса і Енгельса, як воно поступово збагачувалося. Зокрема для нас перед * ставлять великий інтерес аналіз виникнення марксизму. Певною ленінської роботі «Матеріалізм і емпірії-
 2. Лекція 2-я Формування економічних ідей марксизму
    економічних поглядів Маркса. Пізніше в передмові до другого тому «Капіталу» Енгельс відзначав, що Маркс почав серйозно вивчати політичну еко-номію після свого приїзду в Париж. Він студіював праці буржуазних класиків - Сміта, Рікардо; вивчав вульгарних економістів - Джемса Мілля, Мак Куллоха, Сея, і т. д. До со-ужалення, конспекти цих праць опубліковані тільки на не-німецьких мовою
 3. Передмова
    економічного циклу, критика соціалізму і интервенционизма і відстоювання антипозитивістських "апріорістской" методології економічної теорії. Вихід у світ "Людської діяльності", безумовно, справедливий по відношенню до автора, мислити системно і створив останнє в історії економічної думки твір у жанрі трактату економічної теорії, в той час, коли єдиним жанром
 4. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
    економічну науку в відсталості. В даний час цілком очевидно, що наша економічна теорія знаходиться не в кращій формі. У людському знанні немає стану досконалості, як немає його і у інших людських досягнень. Людина позбавлена всезнання. Найдосконаліші теорії, що задовольняють на перший погляд нашу спрагу знань, одного разу виправляються або замінюються на нові. Наука не дає нам
 5. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
    економічної теорії в такій мірі евристично залежить від логічних процесів обчислення, що економісти не завжди усвідомлюють фундаментальні проблеми, що лежать в основі методів економічного розрахунку. Економісти схильні сприймати економічний розрахунок як само собою зрозумілий. Вони не розуміють, що він є не кінцевою даністю, а похідним, що вимагає зведення до більш елементарним
 6. 1. Визначення меж проблем каталлактики
    економічної науки ніколи не існувало жодних сумнівів і невизначеності. З тих пір, як люди стали прагнути до систематичного вивчення економічної науки, чи політичної економії, всі сходилися на тому, що завданням цієї галузі знання є дослідження ринкових явищ, тобто визначення взаємних співвідношень обміну товарів і послуг, переуступає на ринках, їх прояв в
 7. 3. Капіталізм
    економічна теорія є експериментальною наукою, і проте рекомендують державне управління засобами виробництва, суперечать самі собі. Якщо історичний досвід і здатний чомусь навчити, то основний урок полягає в тому, що приватна власність нерозривно пов'язана з цивілізацією. Ні досвідчених даних, що свідчать на користь того, що соціалізм здатний забезпечити більш
 8. 6. Заробітна плата та засоби існування
    економічної політики, що проїдання капіталу і недостатнє зниження чисельності населення можуть повернути цей процес назад. Тоді людина знову може дізнатися, що таке голод, а співвідношення готівки капітальних благ та чисельності населення може стати настільки несприятливим, що частина працівників будуть заробляти менше, ніж необхідно для простого підтримання їх життя. Всього лише
 9. 2. Роль влади
    економічну науку за зневагу роллю, яку влада грає в реальному житті. Основне поняття економічної науки, а саме що вибирає і чинний індивід, за їх словами, являє собою нереалістичну концепцію. Реальний людина не вільна у виборі і дії. Людина піддається суспільному тиску, впливу нездоланної сили. Ринкові явища визначаються не суб'єктивними
 10. Коментарі
    економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна роль. На думку Менгера, емпіричний матеріал відіграє допоміжну роль в економічному дослідженні. Історичний метод дослідження характеризувався при цьому як чисто описовий. Менгер дотримувався точки зору Берка щодо непланованої розвитку суспільства і
© 2014-2022  epi.cc.ua