Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

2.1.1. Досвід розвинених країн

1
Буржуазно-ліберальна традиція в розумінні ролі держави склалася в умовах ста-

новления капіталістичного ринкового господарства, в обстановці гострої боротьби з абсолютистської монархічною владою, що створила непереборні перепони на шляху вільної гри ринкових сил. У 1758 р. французький економіст Ж.К. Гурне на асамблеї школи фізіократів проголосив: «Laissez faire, Laissez passer» - «дозволяйте робити (що хочуть), дозволяйте йти (куди хочуть)». Це було пристрасне вимога свободи економічних дій, усунення перешкод зі шляху конкурентного ринкового господарства. Це було породжене необмеженої вірою в могутність і ефективність «невидимої руки ринку», всебічне обгрунтування якій дав два десятиліття по тому Адам Сміт.
Звідси й уявлення про ролі держави як нічного сторо-жа, визнаного лише охороняти приватну власність і свободу ос Нова на ній відносин, створювати і забезпечувати для них необ ходимое правові рамки.
Втім, після того як ліберальні ідеї здобули верх і бур * жуазія опанувала політичною владою, перетворення держави лише в нічного сторожа ринкового господарства практично йе-відбулося! Держава виявилася вимушеним втручатися в економічні й соціальні відносини в своїй країні, не кажучи вже про боротьбу за її місце на світовому ринку. Воно відіграло важливу роль у становленні інфраструктури народного господарства, оборонної та деяких інших галузей промисловості, фінансово-банківської системи, в регулюванні грошового обігу. Втручання держави посилювалося під час криз і депресій і зменшувалася, коли їх змінювала більш благополучна ситуація.
Протягом всього подальшого розвитку практично у всіх країнах йшла безперервна боротьба між фрітрейдеров і про-текціоністамі, за якої стояло різне розуміння економічної ролі держави. При цьому у всіх випадках мова йшла не про катего-рическом, принциповому запереченні необхідності участі держави в економіці, а про його межі і сферах, об'єкти та суб'єктів, формах і методах, про його соціальною ціною, ангажованості та спрямованості.
У середині XX сторіччя починають розгортатися з цієї точки зору дуже важливі і глибокі процеси. Імпульс їм надала «велика депресія» кінця 20-х - початку 30-х років, наочно показала, що в умовах високого ступеня концентрації виробництва, ускладнення економічних зв'язків ринковий механізм регулювання, особливо на макрорівні, починає давати серйозні збої. Посиленню еко-
номической ролі держави, безумовно, сприяли світові війни, небачена досі мілітаризація економіки і гонка озброєнь і в мирний час. Стала швидко зростати роль держави у розподілі валового внутрішнього продукту, у формуванні сукупного попиту, споживання і накопичення, у підтримці стратегічно важливих галузей і структурно-технологічних програм, в розподілі ресурсів, в регулюванні цін і доходів, у здійсненні соціальних функцій і тд.
Післявоєнний період (до середини 70-х років) відзначений переможним ходом реформістської концепції капіталізму, теоретічес-кбеобосноваНіе якої дано в працях Д.М. Кейнса, а практичний початок поклала політика «нового курсу» Ф.Д; Рузвельта1. Модель державного втручання в економіку відповідно до постулатами кейнсіанства була покликана служити стабілізації економіки; регулювання зайнятості, пом'якшенню цікліЧескйх * кшебаній. У першу чергу вона включала в себе фінансово-бюдЖетнйне Інструменти і інструменти Грошовою політики, передбачала збільшення державного сектора, посилення ролі держави у розвитку ключових галузей промисловості, у створенні економічної та соціальної інфраструктури. Були задіяні нові інститути та регулятори, в тому числі ідікатівного та стратегічного планування, державної підтримки приватного сектора. Отримала подальший розвиток антимонопольна політика, що зробила вплив на зміну структури ринків і захист конкурентного механізму від деформацій, пов'язаних з діями монополій.
Найважливішим моментом трансформації природи і ролі держави стало формування соціального «трансфертного» держави, тобто держави, яка проводить активну соціальну політику шляхом перерозподілу значної частки суспільного продукту.
Розширення масштабів державного втручання в економіку і формування адекватних цьому процесу механізмів, насамперед в інституційній Йфере та сфері Перерозподілу суспільного продукту, було пов'язано в 60-70-ті роки (? Про Францію eiue І на початку 80-х років) і з приходом до влади в ряді країн соціалістичних партій. У зв'язку з цим в економічній літературі зазначається ^ що соціал-демократична модель привела до створення «переобтяженого держави».

З середини 70-х років у більшості розвинених країн почав набирати силу так званий неоконсервативний зрушення з його гаслом «мінімальної держави». Це була реакція на занадто далеко зайшло одержавлення економіки в умовах почався переходу до постіндустріального суспільства. Імперативи НТР на її новому витку, зростаюча інтернаціоналізація економіки увійшли в суперечність з падінням економічної ефективності в результаті вичерпання можливостей сформованої системи інститутів і форм регулювання економіки, підривом стимулів до праці і накопиченню, ситуацією глибокої стагфляції 70-х років.
Неефективність державних підприємств у ряді секторів, а також прямих форм державного втручання в економіку диктувала необхідність перегляду ролі держави, зміни форм і механізмів державного економічного і соціального регулювання.
Обгрунтовуючи підходи до державного втручання в економіку, західні теоретики посилаються на дві симетричні теорії: «провалу ринку» і «провалу держави». У той час як прихильники державного активізму виходять з «провалу ринку», неоконсер-ватора обгрунтовують необхідність приватизації і дерегулювання, роблячи упор на «провал держави», який, на їх думку, пе-ревешівает «провал ринку».
Мабуть, в рівній мірі мають рацію і неправі і ті, й інші. Абсолютизація ринкових сил і державного регулювання, так само як і їх заперечення, не має достатніх підстав. Необхідно їх поєднання. Там, де ринок не може забезпечити оптимальне рас-пределеніе ресурсів і, отже, зазнає невдачі, ринкове саморегулювання має бути доповнено різними формами державної участі. І навпаки, неефективність державних підприємств і прямих форм втручання требует.іспользованія більш гнучких приватних і змішаних форм власності та підприємництва, непрямого економічного регулювання.
На практиці неоконсервативная хвиля, яка супроводжується гострою критикою державного втручання, аж ніяк не призвела до його демонтажу, усуненню з економіки та повернення до ролі лише нічного сторожа і «невидиму руку ринку». Кейнсианское спадщина не відкинуто, а скоріше пристосоване до нових умов, модернізовано і трансформовано у більш гнучкі форми економічного регу-лювання.
Все це дозволило розвиненим індустріальним країнам здійснити глибоку технологічну і структурну перебудову в соот-
повідно до вимог нового етапу НТР, гнучким характером високих технологій, інформатизацією суспільства, ресурсозбереженням, ін-тернаціоналізаціей і глобалізацією господарських процесів. Рухливість нових інституційних структур і регулюючих механізмів відповідала принципам сучасної інноваційної економіки постіндустріального суспільства.
Так, в 80-90-ті роки в багатьох країнах, як розвинених, так і інтенсивно розвиваються, взяла гору тенденція до приватизації дер-жавних підприємств, які перетворилися на бар'єр на шляху соціально-економічного прогресу, що вимагає більшої гнучкості та адаптивності до швидко мінливих умов. Протягом 80-л - першої половини 90-х років більш ніж в 100 країнах світу було приватизовано понад 10 тис. державних підприємств.
Процес повної або часткової приватизації охопив ряд провідних галузей промисловості (автомобільну, нафтову, сталелі-Тейн та ін.), природні монополії (зв'язок, газо-, електро-і водопостачання), сферу послуг, фінансові інститути. Шляхом акціонування державних підприємств, впровадження конкурентно-ринкових принципів в їх управління, створення змішаних форм державно-приватної та державно-колективної власності реалізується інша система інтересів і відносин, ніж кілька десятиліть тому, розвиваються нові форми підприємництва, заснованого на більш тісної інтеграції і взаємопроникненні громадських і приватних інтересів. Нерідко держава, залишаючись власником великого пакету акцій, продовжує брати участь у визначенні стратегії розвитку корпорацій.
Державна власність (у різних країнах і в різний час по-різному) зосереджена в тих виробництвах і галузях; де ри-нічні механізми недостатньо ефективні і їх функціонування на приватній основі виявляється скрутним або навіть невозмож-ним . До них відносяться в першу чергу сектори, де вирішуються великомасштабні стратегічні завдання (фундаментальна наука »оборона, освіта), а також галузі, де приватні інвестиції пов'язані з високими ризиками і на їх основі не здійсненні або важко здійсненні довгострокові і найбільш дорогі проекти (аерокосмічна промисловість , атомна енергетика, інші капіталомісткі та наукомісткі галузі). Крім того, державна власність поширюється на галузі інфраструктури, виробництво суспільних товарів і послуг, предметів спільного споживання (установи охорони здоров'я, культури тощо) і, нарешті, на виробництва. С по-

Розділ 2
ложітельнимі зовнішніми ефектами, в яких суспільна вигода значно перевищує вигоду окремих підприємств (наприклад, у сфері екології).
Трансформація державного сектора, незважаючи на скорочення, зберігає його в якості одного з сегментів сучасної змішаної економіки, посилює здатність національних економік до швидкого та ефективного самоперетворення, самонастройке, настільки необхідним на новому витку НТР.
Приблизно ті ж фактори визначають процес так званого дерегулювання. Скорочення масштабів прямого державного втручання в процес відтворення супроводжується ускладненням економічних функцій держави в умовах формування постіндустріальної економіки. Відбувається і переорієнтація системи державного регулювання з жорстких методів на більш м'які, з прямих економічних форм регулювання на непрямі. До останніх відносяться насамперед важелі кредитно-грошової, податкової, амортизаційної, валютної, зовнішньоекономічної політики. Впливаючи з їх допомогою на ті чи інші економічні інтереси і стимули, го-сударство впливає на поведінку господарюючих суб'єктів як виробників і споживачів, а не безпосередньо на саме виробництво і споживання.
Дія непрямих регуляторів на відміну від прямих носить автоматичний і безадресний характер.
У нових умовах держава все більше виступає в якості організатора економічного, правового та соціально-економічного простору для сучасного ринкового господарства. Головним його завданням стає забезпечення конкурентних переваг національної економіки на світових ринках.
Разом з тим зберігається роль прямого державного ресурсного забезпечення в тих сферах, де дії ринкових механізмів недостатньо або воно вступає в протиріччя з інтересами суспільства. Нині бюджетне фінансування використовується не стільки для підтримки підприємств, яким загрожує банкрутство, і депресивних галузей промисловості, скільки для розвитку нових, реалізації національних конкурентних переваг у сфері НДДКР, заохочення технологічних проривів, мінімізації негативних наслідків НТП. Серед інших пріоритетних цілей соціально-економічного розвитку особливе місце займає фінансова підтримка дрібного і середнього підприємництва, реструктуризації традиційних базових галузей промисловості.

У цілому для розвинених країн характерна тенденція до зростання перерозподіляється державою частини національного продукту. З 1950 по 1993 рр.. частка державних витрат (центральних.і місцевих) у ВНП зросла приблизно в півтора рази: у США - до 38%, в Японії-до 35, у ФРН і Англії - до 50, у Франції - до 54%. У фінансуванні НДДКР частка держави становить у країнах ЄС 40%, в США - 55, в Японії - 20%.
Активізується і така функція державного регулювання, як загальна координація економічного процесу за допомогою розробки довгострокової економічної стратегії, проведення строго орієнтованої структурної, науково-технічної, інноваційної та інших форм промислової політики. На перший план все більше виходить реалізація якісних особливостей економічного розвитку. До них відносяться націлені на покращення якості життя заходи щодо створення умов для підвищення освітнього рівня та кваліфікації працівників, встановлення контролю за якістю та безпекою споживчих товарів і захисту прав споживачів, поліпшення умов і охорони праці.
Перетворення захисту навколишнього середовища в одну з найгостріших глобальних проблем, екологізація соціально-економічного розвитку, вимоги ресурсозбереження підняли значення природоохоронної діяльності держав. На рубежі 70-х і 80-х Годой в екологічній політиці інструменти адміністративного контролю змінилися заходами економічного стимулювання за принципом «забруднювач платить». Через ринок формується попит на екологічно чисті технології і продукцію.
Проведена неоконсервативними урядами політика * скорочення державних витрат найбільше торкнулася тієї їх частини, яка надходить в соціальну сферу. Знизилися темпи зростання частки соціальних витрат у ВВП, але абсолютні їх розміри продов-жают зростати. Феномен трансфертного держави, як і система соціальних гарантій, продовжує діяти, проводиться активна соціальна політика на всіх рівнях управління, спрямована на мінімізацію соціальної ціни структурних змін і збереження на новій основі суспільної злагоди.
  Ускладнення функцій держави пов'язане і з розвитком різноманітних спільних дій держави і приватного бізнесу на всіх рівнях регулювання: макроекономічному, мезоекономічних (секторному і галузевому), а також на мікроекономічному. Виникла складна система інституційних взаємин між дер-

  дарства і приватним бізнесом: консультативні ради, комісії, конференції і т.д. Все це пред'являє жорсткі і різносторонні вимоги до апарату державного управління, якості прийнятих рішень, рівня роботи регулюючих органів, кваліфікації, про-сіоналізму та компетентності державних чиновників, їх сприйнятливості до інновацій.
  Таким чином, зміна ролі держави в економіці є одним з найважливіших моментів трансформації розвинених країн у бік постіндустріального суспільства. Держава, очевидно, буде грати в ньому принципово іншу роль: роль макрорегулятора економічних, соціальних, екологічних процесів як внутрішнього, так і міжнародного характеру, основного інституту, висловлюю-ного і реалізує національно-державні інтереси.
  Особливе значення в цих умовах набуває демократизація самої держави шляхом визнання та практичної реалізації прио-авторитету інтересів, прав і свобод людини, демократичного контролю суспільства за державними інстанціями всіх рівнів, ефек-ної системи стримувань і противаг, чіткого поділу і оптимального поєднання виконавчої, законодавчої та судової гілок влади. Функціонування, такої держави і всієї політичної системи дозволить виявляти дійсно національні інтереси і потреби як основу внутрішньої і зовнішньої політики, створювати перепони прагненню окремих соціальних груп підміняти справді національні інтереси своїми інтересами, хоча спроби такого роду, мабуть, будуть вживатися завжди, бо відмінності в ін-Тереса людей, соціальних груп непереборні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2.1.1. Досвід розвинених країн"
 1. Суперечності соціальної справедливості та економічної ефективності
    досвід останніх десятиліть (НДР і ФРН, Північна і Південна Корея, КНР і Тайвань - до початку 80-х рр..), в рамках ринкової системи з переважанням приватної власності і при певній регулюючої ролі держави. Така система неминуче породжує посилення соціальної диференціації, так як в ній переважає розподіл за факторами виробництва, якщо держава усувається від великомасштабного
 2. 32.1. Пріоритетна роль інформаційних технологій у бюджетному процесі
    розвитку єдиного інформаційного простору Росії і відповідних державних інформаційних ресурсів. Концепція передбачає розробку цільової великомасштабної загальнодержавної комплексної програми подальшої інформатизації російського суспільства на основі скоординованого розвитку його національного інформаційного потенціалу. Рішення ключових проблем розвитку та ефективного
 3. 1. Поворот до нової цивілізації
    опитка була б обмежена абсолютними межами ресурсів, що у розпорядженні суспільства, і привела б до справжньої екологічної катастрофи. Ряд факторів гальмує хід суспільного прогресу: разбалан-нансування науково-технічних, економічних, екологічних та соціальних складових економічного зростання; вичерпання можливостей сформованих інституційних структур і систем
 4. 3.1. Приватнопідприємницькі структури
    досвід показує, що приватизація - це не мета, а засіб оздоровлення економіки країни. Проте в Росії приватизація по суті перетворилася на засіб для збагачення кримінальних груп населення. Нові власники не виявляли інтересу до реального виробництва. У ході грошової приватизації, коли в оборот надійшли державні пакети акцій приватизованих підприємств, земельні
 5. 6.4.2. Основні цілі та форми реалізації політики зайнятості в сучасній Росії
    досвід розвинених країн свідчить про возм'бжноЙі поширення статусу громадських робіт на багато виду кваліфікованим праці: науково-дослідні розробки, екологію, відновлення пам'ятників старовини, розширення мережі бібліотек, соціальні послуги населенню, організацію дозвілля людей похилого віку, соціальне консультування та побутову допомогу вдома престарим-лим, роботу з молоддю
 6. 6.5.2. Формування і використання позабюджетних фондів
    досвід Республіки Татарстан, в ко-торою обов'язкове медичне страхування організовано тільки через систему державних страхових інститутів - лікарняних кас, а приватні страхові компанії допускаються тільки до добровільного медичного страхування. В цілому в регіонах Росії сьогодні використовуються чотири моделі організації обов'язкового медичного страхування з різним ступенем участі в
 7. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
    опиткі виключити грошові терміни з економічних розрахунків вводять в оману. Їх основні передумови неспроможні і суперечливі, а всі виведені на їх основі формули помилкові. Для економічних розрахунків не підходить жоден інший метод, крім грунтується на грошових цінах, встановлених ринком [Див с. 191198.]. Для сучасних економістів зміст простих припущень, що лежать в основі
 8. 7. Індивід у суспільстві
    досвід і екстатичний захват явища, які психологія повинна розглядати як реальні, подібно будь-яким іншим психічним явищам. Помилка теорій спільності полягає не в їх твердженнях щодо реальності подібних явищ, а в тому, що вони вважають їх первинними фактами, не залежними ні від яких раціональних міркувань. Дикуни, яким невідомі причинні зв'язки між співжиттям і
 9. 2. Світогляд і ідеологія
    опитаемся, наскільки це можливо, привести їх у систему, тобто у всеосяжний каркас знання, то можемо говорити про нього як про світогляд. Світогляд як теорія є поясненням всього, а як керівництво до дії думкою щодо найкращого засобу усунення занепокоєння в тій мірі, наскільки це можливо. Таким чином, світогляд, з одного боку, є поясненням всіх
 10. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
    досвід. Вони прагнуть трансформувати економічну теорію в кількісну науку. Їхня програма сконцентрована в гаслі Економетричного суспільства: Наука це вимір. Фундаментальна помилка, що міститься в цьому міркуванні, показана вище [Див с. 33, 5556.]. Досвід економічної історії це завжди досвід складних явищ. Повідомляти їм знання ніколи не аналогічно знанню, витягується
© 2014-2022  epi.cc.ua