Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

5.4. Становлення страхового ринку


- Відмінні риси і функції страхування. Розвиток ринкової економіки в Росії поставило гостру проблему формування відповідної системи страхування. Це викликано, з одного боку, необхідністю страхового захисту від численних, усезростаючих ризиків в економічній діяльності суспільства, а також захисту життя, здоров'я, добробуту людини; а з іншого боку - потребою широко використовувати тимчасово вільні фінансові ресурси страхових компаній для інвестування в розвиток еко- номики. Формування страхового ринку Росії відбувається в умовах кризи, загострюються соціально-економічних проблем, коли різко виявилися протиріччя між потребами в страховому захисті і можливостями страхування.
За економічною сутністю страхування є одним із стратегічних секторів економіки, покликаних забезпечити соціально-економічну стабільність у суспільстві. Розвиток суспільного виробництва передбачає створення страхових фондів. Їх організація можлива в трьох формах: самострахування, загальнодержавного страхового (резервного) фонду та фонду страхування.
Самострахование як децентралізований порядок створення натуральних запасів і фінансових резервів кожним суб'єктом госпо-дарювання визначається економічними можливостями і специфікою діяльності самого суб'єкта. Загальнодержавний (централізований) страховий (резервний) фонд відігравав важливу роль у плановій економіці, забезпечував стійкість розвитку виробництва. У рамках державної монополії створювалися, крім того, фонд державного майнового і особистого страхування, фонд страхування зовнішньоекономічних інтересів держави і фонд державно-
го соціального страхування. Держава одночасно виконувало функції страховика і страхувальника. Більш ніж на 30 років (з 1956 р.) було офіційно припинено страхування майна державних організацій, як обов'язкове, так і добровільне.
З переходом до ринкової економіки були створені умови для активного розвитку різних видів страхування, однак цьому перешкоджати відсутність стабільної правової бази та погіршення макроекономічної ситуації в країні. Внаслідок падіння рівня життя споживачів відбулося зниження попиту на такі види страхування, як страхування життя. Важка ситуація в економіці не дозволяє страховим компаніям проводити обгрунтовану інвестиційну політику, необхідну для забезпечення їх фінансової стабільності. У плановій економіці діяльність страхової системи в рамках Міністерства фінансів була підпорядкована інтересам бюджету, переважали фіскальні початку на шкоду розвитку страхової справи. Величезні кошти безоплатно вилучалися державою із страхових фондів на покриття бюджетного дефіциту. Страхування по суті перетворилося на підсобну галузь фінансів.
Тим часом за своїм змістом і походженням страхування має принципові відмінності від фінансів і кредиту. Воно являє собою систему економічних відносин, що включає, по-перше, освіта за рахунок внесків юридичних і фізичних осіб спеціального фонду коштів і, по-друге, його використання для відшкодування збитку майну від стихійних лих та інших несприятливих явищ, а також для надання допомоги громадянам при настанні різних страхових подій в їхньому житті.
Якщо для фінансів необхідні грошові кошти і характерно формування фондів грошових коштів, то страхування може бути і натуральним. Відмінна риса страхування - розподіл збитку між зацікавленими учасниками. Крім того, страхування завжди пов'язане з можливістю настання і наслідками страхового випадку, обов'язкова ознака страхування - імовірнісний характер настання та наслідків страхових випадків.
Страхування передбачає перерозподіл збитку за допомогою спеціалізованого грошового фонду, утвореного за рахунок страхових внесків.
З кредитом страхування зближує така його особливість, як зворотність коштів страхового фонду. Це стосується насамперед до страхуванню життя. Дійсно, велика частина внесків (нетто-платі-жей) повертається при настанні страхового випадку (дожиття застрахованих до певного терміну або при його смерті). При імушес-

Твеном страхуванні, страхуванні від нещасних випадків і багатьох інших видах страхування виплати страхового відшкодування або страхового забезпечення відбуваються тільки після настання страхового випадку, в розмірах, обумовлених договором. Економічний зміст цих виплат відрізняється від повернення страхових платежів.
Таким чином, страхування має риси, що об'єднують його з категоріями фінансів і кредиту, і в той же час виконує характер-ні тільки для цієї категорії функції. В якості функцій страхування можна виділити наступні:
| формування спеціалізованого страхового фонду грошових коштів;
| відшкодування збитків та особисте матеріальне забезпечення громадян;
| попередження страхового випадку і скорочення розміру збитків від стихійних лих та нещасних випадків.
Страховий фонд грошових коштів формується як плата за рис ки, які беруть на свою відповідальність страхові компанії. Цей фонд може створюватися як в обов'язковому, так і в добровільному порядку. Держава, виходячи з політичних і соціальних умов, регулює розвиток страхової справи в країні. Функція формирова ня страхового фонду реалізується в системі запасних і резервних фон дів, що забезпечують стабільність страхування, гарантію виплат і відшкодувань. У кожного учасника страхового процесу, наприклад при страхуванні життя, є впевненість в отриманні матеріального забез печення на випадок смерті і при завершенні терміну дії договору. При майновому страхуванні через формування специализиро ванного страхового фонду не тільки вирішується проблема відшкодування вартості постраждалого майна в межах страхових сум і вус ловий; передбачених договором страхування, але і створюються перед посилки для матеріального відшкодування частини або полной1 стоймости постраждалого майна. "'
Формування страхового фонду вирішує проблему інвестицій тимчасово вільних коштів у банки, підприємства, вкладень в нерухо-жімость, цінні папери тощо Механізм використання тимчасово вільних коштів з розвитком ринку буде удосконалюватися і розширюватися .
Друга функція страхування - відшкодування збитку і матеріальне забезпечення громадян. Право на відшкодування збитку в майні мають тільки ті фізичні та юридичні особи, які є учасниками освіти страхового фонду. Порядок і механізм віз-
Розділ 5
мещения збитку визначаються страховими компаніями і регулюються державою. При особистому страхуванні відбуваються виплати де-ніжних коштів громадянам - учасникам страхового процесу. За допомогою цієї функції страхування забезпечує страховий захист життя і здоров'я громадян. Відшкодування збитку і матеріальне рбес-печення (грошова допомога) громадян включає ощадний початок, але ощадний характер притаманний тільки довгостроковим видам страхування.
Третя функція страхування - попередження страхового випадку і мінімізація збитку - це широкий комплекс заходів, у тому числі фінансування заходів щодо недопущення або зменшення негативних наслідків нещасних випадків, стихійних лих, а також правовий вплив на страхувальника. У тарифах на окремі види страхування можуть передбачатися певні відрахування для утворення фондів попереджувальних заходів (превенція).
За діючими нормами страхова сума в майновому страхуванні не повинна перевищувати вартості застрахованого об'єкта; в особистому страхуванні меж для страхової суми не існує: вона визначається, як правило, угодою сторін. Тим самим створюються передумови створення штучних умов для виникнення страхової події . Грошові кошти фонду превентивних заходів раніше часто витрачалися на цілі, що не мають відношення до попередження страхових випадків. При ринкових відносинах ця проблема набуває інший економічний сенс.
Крім економічного боку, функція попередження страхового випадку має і правовий аспект. Численні ризики, пов'язані з навмисним порушенням законодавства, правових засад суспільства, не можуть і не повинні страхуватися, а проблеми попередження страхових випадків слід вирішувати вже на стадії укладання договорів.
| Страховий ринок. Формування страхового ринку, як показує історичний досвід країн Заходу, відбувалося слідом за появою банківських, кредитних ринків. У своєму розвитку страхова справа спиралося на економічні умови, підготовлені бан-ковського, кредитними структурами. У Росії формування страхового ринку відбувається одночасно з розвитком кредитного та інших ринків, і не протягом десятиліть, як це було на Заході, а стрімко.
Без урахування характерних для Росії особливостей неможливо охопити всю глибину проблеми формування страхового ринку. Це
робить абсолютно неприпустимим механічне запозичення досвіду західного страхового бізнесу.
У першу чергу гостро стоїть проблема державного регулювання страхового ринку.
Світовий досвід показує, що свобода діяльності всіх форм страхових організацій здійснюється в рамках чіткого державного регулювання і контролю. Страхова справа регламентується законодавчими актами цивільного та господарського права, а також спеціальним законодавством. Перші кроки зроблено в цій галузі і в Росії. Прийнятий у листопаді 1992 р. Верховною Радою Російської Федерації Закон про страхування пре-жде всього визначає сферу державного регулювання страхової діяльності, заходи щодо захисту прав страхувальників, порядок обмеженим монопольної діяльності та розвитку конкуренції на страховому ринку.
Подальший розвиток страхового ринку вимагає додаткового рішення ряду завдань. Перша (головна задача) - впорядкування взаємовідносин та визначення правових умов діяльності страхових організацій різних форм власності. На ринку можуть діяти державні страхові організації, акціонерні компанії, товариства взаємного страхування та ін Всі страхові організації повинні мати однакові права з вибору видів страхування.
Основной принцип їх діяльності - захист інтересів страхувальників та страховиків, забезпечення гарантії виплат при настанні страхових подій. Механізмом цього регулювання повинні бути здійснення страхового нагляду, а також тарифна і податкова політика. Держава зобов'язана регулювати розподіл між страховими компаніями прав на обов'язкові види страхування. Тут потрібні велика строгість і ретельний відбір претендентів на конкурсній основі. Такий відбір повинен проводитися на основі спе-ціальної перевірки балансу, фінансової стійкості, реальності наявності запасних (резервних) фондів, мережі підвідомчих під-приємств, стану обліку і звітності. При цьому держава, створюючи пільгові умови оподаткування, повинно заохочувати розвиток видів страхування, несучих значне соціальне навантаження, нерентабельних, але необхідних суспільству.
Друге важливе завдання полягає в забезпеченні оптимального співвідношення добровільних та обов'язкових видів страхування. На страховому ринку Росії стихійно складається структура страхових операцій має негативні сторони. Через систему держав-ного регулювання, закони про введення деяких видів страху-
Розділ 5
вання необхідно забезпечити широку участь страхування у вирішенні соціальних проблем, у тому числі захищеність громадян від наслідків дорожньо-транспортних пригод (страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів), страхування якості продукції, страхування від нещасних випадків працівників окремих професій, страхування від безробіття та ін В умовах ринкової економіки в Росії виникає необхідність введення цих видів обов'язкового страхування, що випливає з пріоритетів економічної політики - підвищення соціальної захищеності населення і з прийнятих Росією міжнародних зобов'язань щодо дотримання прав людини.
Третя актуальне завдання формування страхового ринку - широкий розвиток державних або акціонерних, з певною часткою участі держави, страхових організацій, що спеціалізуються на страхуванні особливо великих ризиків (космічних, атомних і т.д.), іноземних інвестицій та перестрахуванні ризиків національних страхових організацій різних організаційно-правових форм, різних видів відповідальності власників, джерел підвищеної небезпеки.
Серйозною проблемою організацію страхової справи в умовах ринкової економіки є створення об'єднань (спілок, асоціації-цій) страховиків для вирішення питань розвитку страхового ринку, захисту інтересів страховиків, вирабаткі спільної програми стратегії і тактики розвитку страхування. Ці об'єднання повинні бути громадськими організаціями, вільними від комерційної діяльності.
В даний час формування страхового ринку в Росії відбувається фактично за відсутності державної підтримки. Досі немає концепції розвитку страхування в Росії на державному рівні.
Складною залишається проблема оподаткування страхової діяльності. Податки стимулюють згортання страховайія, в першу чергу накопичувальних видів.
В результаті стан страхового ринку залишається незадовільним. Скорочуються темпи приросту страхової премії. За 1996 р. її розмір склав 27400000000000 р., або 116% до рівня 1995 р. (у попередні роки темпи зростання становили півтора, два і більше разів). Про незначну роль страхування в економіці Росії свідчить узагальнюючий показник питомої ваги страхової премії у ВВП. У 1990 р. він становив 3%, в 1995 р. - 1,4%, в 1996 р. - близько 1,2%. Якщо
  ж розглянути це співвідношення без урахування обов'язкового страхування, то за 1996 р. воно складе 0,72%, що більш ніж в 10 разів нижче рівня розвинених країн. На душу населення з добровільного страхування за 1996 р. показник ледь перевищує 11 тис. р.., Або близько 2 дол США. У розвинених країнах він досягає 3000 дол США в рік.
  Страхова сума за укладеними договорами страхування майна юридичних осіб склала лише 609 трлн р. (За даними дев'яти місяців 1996 р.). Страхуванням охоплено 4,5% всього майна юридичних осіб. Витрати на страхування майна не включаються в структуру витрат, в собівартість продукції.
  При спаді виробництва грошові доходи населення Росії ростуть. У розрахунку надушу населення в 1996 р. вони склали близько 6,5 млн р.. Однак на добровільне особисте страхування з них витрачено всього 68 тис. р.., Або 1%. Водночас залишки вкладів населення на рахунках комерційних банків зросли на 62%.
  Не набули розвитку в Росії страхування інвестицій, підприємницьких ризиків, відповідальності за якість продукції, цивільної відповідальності власників транспортних засобів, економічних ризиків.
  Фінансова ємність страхового ринку Росії залишається вкрай обмеженою. Розмір статутного капіталу всіх страхових організацій ледь перевищує 2 трлн р. Страхування ще не стало джерелом інвестицій в економіці країни.
  Західні страхові компанії виявляють великий інтерес до страхового ринку Росії, але контакти поки обмежуються вирішенням питань перестрахування окремих ризиків і участю в підготовці фахівців. Вкладення капіталу в страхування поки незначно.
  Для розвитку страхового ринку необхідні термінові заходи: прийняття на державному рівні концепції розвитку страхової справи в Росії; державна підтримка страхової справи: розумне оподаткування, включення в структуру витрат витрат зі страхування, прийняття законів, що регулюють розвиток страхової справи, вдосконалення страхового нагляду.
  Розвиток російського страхового ринку стримує поки ще вкрай низька страхова культура суспільства. Повільно змінюється ідеологія страхування у основних споживачів, їх сприйняття потреб у страхуванні. Як господарські організації, так і громадяни в умовах тяжкої економічної ситуації часто приходять до висновку про те, що страхування стає даремною витратою грошей. Тим часом це далеко не так. Для розвитку різних видів страхування на російському ринку є великі потенційні можливості.
  | Види страхування. Найважливішими видами майнового страхування є страхування морських і повітряних суден, страхування вантажів, іншого майна підприємств (страхування від вогневих ризиків). Ці перспективні для російського ринку види страхування відрізняються величезною величиною страхових сум. Потенційний масштаб операцій в цьому виді страхування значно перевищує існуючий попит. Це характерно, наприклад, для страхування вантажів. Якщо для міжнародних перевезень страховий поліс є необхідною документом, то для внутрішніх перевезень він не обов'язковий, і багато вантажовласники намагаються економити на таких витратах: до 70% російських вантажовласників відмовляються страхувати свої вантажі. Однак ризики при залізничних перевезеннях в Росії вкрай високі, і їх страхування не є особливо привабливим для страхових компаній.
  В цілому майнове страхування на російському ринку має величезні перспективи; всього поки застраховано не більше 5% стоимос-ти майна юридичних і фізичних осіб. Є і можливість розвитку нетрадиційного для російського ринку страхування від будь-якого збитку, що наноситься самохідні та несамохідні наземному, а також повітряному, морському, річковому транспорту. Умови ринкової економіки відкривають великі перспективи розвитку страхування майна громадян, приватних, акціонерних та інших негосу-дарчих підприємств, причому страхування державних підприємств не повинно мати будь-яких відмінностей від страхування під-приємств інших форм власності.
  Внаслідок інфляції, яка суттєво знецінила страхові суми, підірвала довіру населення до страхування життя як до засобу заощадження, а також через скорочення платежів (премії) по страхуванню життя на російському ринку відбувається різке падіння частки особистого страхування. Російської особливістю розвитку цього виду страхування в умовах ринку є так зване короткострокове страхування життя з терміном дії договору від одного до 12 місяців.
 По суті це не страхування життя, а реакція підприємств на високі податки і обмеження обсягу готівки. «Короткострокове» страхування життя дозволяє багатьом підприємствам ви-виплачувати додаткову заробітну плату працівникам. Із зникненням причин, що породили це економічне явище, пропаде ін-Терес та до такого страхування.

  Страхування від нещасних випадків за рахунок підприємств є однією з форм соціального захисту інтересів працівників, в значитель-ної ступеня - малозабезпечених. При цьому необхідні державні пільги при оподаткуванні.
  Виникла необхідність розвитку нових видів особистого страхування з використанням механізму видачі та погашення громадянам позик, кредитів на різні цілі. У колишньому СРСР в 1988 р. було введено добровільне страхування додаткової пенсії. Джерелом утворення страхового фонду разом із внесками громадян були і кошти бюджету. Це страхування розглядалося як соціальний захід щодо захисту інтересів громадян, але з розпадом СРСР воно було ліквідовано. Тепер знову актуально запровадження пенсійного страхування, а також страхування на випадок безробіття за допомогою участі у сплаті страхових внесків як юридичних осіб - роботодавців, так і працівників (за умови зменшення оподатковуваної бази для обох цих категорій на суму страхування).
  Особливістю російського страхового ринку є виникнення медичного страхування, яке також може бути віднесено до особистого страхування. Розрізняються обов'язкове і добровільне медичне страхування. Перше являє собою частину обов'язкового соціального страхування (див. 6.5).
  Відносно низька прибутковість особистого страхування і тривалий термін формування резервних фондів приходять у суперечність із прагненням страхових компаній накопичувати капітал у найкоротші терміни; Тому для розвитку страхування життя в Росії склалися несприятливі перспективи. Але в ході економічної стабілізації цей вид страхування набере силу.
  Товариство несе великі втрати через зростання дорожньо-транспортних пригод: щорічно гинуть десятки тисяч людей, сотні тисяч отримують травми і каліцтва, знищуються матеріальні цінності на мільярди рублів. Громадянин Росії не захищений від можливих наслідків ДТП.
  Добровільне страхування особистого транспорту, страхування від нещасних випадків, а також страхування життя не вирішують всього ком-плексу проблем при настанні дорожньо-транспортної пригоди. У багатьох зарубіжних країнах законодавчо встановлено страху-вання цивільної відповідальності власників транспортних засобів як обов'язкова форма страхування.
  Відсутність цього страхування в Росії пов'язано з економічним рівнем розвитку суспільства, низькою страховою культурою. Незважаючи на очевидну вигоду цього страхування, воно досі в засобах масової інформації розцінюється як свого роду додатковий податок.
  У світовій практиці при страхуванні цивільної відповідальності може бути встановлений граничний ліміт виплат. Виділення цього ліміту характерно для багатьох видів страхування. Ліміт повинен встановлюватися на високому рівні, який міг би забезпечити реальне відшкодування шкоди особистості або шкоди майну. Основна частина збитку повинна стягуватися з власників транспорту.
  При визначенні ліміту необхідно враховувати як одноразові виплати по компенсації збитку (що правомірно при їх невеликому розмірі), так і можливості довгострокового пенсійного забезпечення постраждалих і членів їх сімей. Для цього кошти повинні ак-кумулироваться у фондах страхової організації або у фонді соціального страхування (пенсійному фонді) з нарахуванням відсотків.
  Доцільно встановити єдині ставки платежів для одних і тих же засобів транспорту незалежно від власника. Вместб з тим необхідно диференціювати ставки за марками та потужності мотора автомобілів, а також передбачити систему бонусів.
  Обов'язкове страхування цивільної відповідальності слід доручити страховим організаціям, які мають ліцензію мають необхідні запасні фонди, мережу установ. Це можуть бути не тільки державні, а й акціонерні організації.
  Надзвичайно важливим є страхування відповідальності підприємств на випадок забруднення навколишнього середовища. Щорічний збиток, що заподіюється природі, оцінюється багатьма мільярдами рублів. Прямі збитки від нього - тілесні ушкодження, хвороби і психічні розлади, шкоди сільськогосподарським і водним культурам, лісам, нерухомості. Непрямі збитки - втрати доходів від простою виробництва через забруднення, витрати на очищення і видалення відходів.
  Для запровадження страхування відповідальності товаровиробників на випадок забруднення навколишнього середовища потрібні певні правові, економічні та організаційні передумови: дуже складна система оцінки збитку та управління ризиком; необхідно звільнення від податків страховиків при створенні ними резервних фондів на випадок катастрофічних збитків. Перестрахувальником для захисту від найбільш великих збитків має бути держава.
  Страхування повинно бути добровільно-обов'язковим: обов'язково участь у захисті навколишнього середовища, визначене законом, добровільні ж визначення фінансових гарантій і вибір страховиків.

  У Росії перспектива для розвитку цього страхування величезна. Разом з тим доцільно поступово страхувати екологічні ризики, починаючи з конкретного виду забруднення. У перехідний період необхідно обмежувати обсяг відповідальності, розвивати це страхування в комплексі з іншими її видами.
  Відповідальність страховика повинна поширюватися переважно на відшкодування збитків, викликаних одиничними, випадковими викидами, і обмежуватися за допомогою лімітів максимальної відповідальності. Покриття збитків, не охоплених страхуванням, слід забезпечити за рахунок коштів підприємств і держави.
  При розробці положень про страхування відповідальності від екологічних ризиків необхідно враховувати, що в російських умовах забруднення середовища часто пов'язане з порушенням технології і правил експлуатації устаткування. Ці порушення нерідко закладаються вже при проектуванні, як було на Чорнобильській АЕС. Тому страхування має супроводжуватися громадянською відповідальністю винних у безгосподарності.
  Всі передумови є і для розвитку різних видів страхування економічних ризиків. Тут виділяється страхування експортних кредитів, у тому числі страхування валютних ризиків, страхування витрат по вступу експортера на новий ринок, страхування від інфляції, страхування біржових ризиків. Актуально страхування від комерційних, технічних, правових і політичних ризиків.
  Однією зі специфічних рис формується російського страхового ринку є швидке зростання страхування кредитів. Близько 9 - застрахованих кредитів надається для торгово-закупівельних
  операцій, причому близько 10% з них - для операцій із зарубіжними партнерами. Ризики, пов'язані з кредитуванням підприємств, відносяться до нестрахуемого.
  Страхування має стати засобом захисту від неблагоприят ного зміни економічної кон'юнктури, сприяти упо рядкування фінансових і правових взаємозв'язків між різними учасниками ринкових відносин. При цьому важливе значення пріоб РЕТА страхування на випадок можливої втрати очікуваного прибутку або недоотримання передбачуваного доходу. .,
  При страхуванні комерційних ризиків об'єктом страхування є комерційна діяльність страхувальника, яка включає інвестування грошових та інших ресурсів у якої вид виробництва, робіт або послуг, отримання доходу.
  Операції з іноземної страхування поки ще в основному обмежені угодами, що укладаються страховим акціонерним громад-твом «Ингосстрах», і охоплюють головним чином зовнішньоторговельні операції. Значна частина великих валютних ризиків (збиток, заподіяний обладнанню, машинам і т.п., придбаним за валюту, відповідальність перед іноземними юридичними і фізичними особами в екстремальних випадках, наприклад хімічне зараження при аваріях на хімічних підприємствах, радіаційне зараження територій іноземних держав при аваріях на атомних електростанціях і т.п.) залишається незастрахованою, і валютні втрати несе держава.
  Залучити додаткові валютні ресурси можна, здійснюючи більш активно вже проводяться страхові операції, такі, як страхування майна, що належить іноземним громадянам, інофірмам, спільним підприємствам, страхування будівельно-монтажних ризиків, повітряних, морських, залізничних і автомобільних перевезень, вантажів і туристів від нещасних випадків .
  Досвід міжнародного страхового ринку свідчить про активний взаємопроникненні страхових і перестрахувальних компа-ний. Активну участь російських страхових компаній на міжнародному страховому ринку дозволить глибше вивчити і використовувати бо-гатий досвід проведення страхових операцій, сприяти введенню нових форм і видів страхування, брати участь у діяльності міжнародних регіональних та професійних спілок та організацій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "5.4. Становлення страхового ринку"
 1. § 18. Сутність і структура ринку
    становлення і розвитку товарно-грошових відносин формується такий найважливіший їх інституційно організований і сістеообразующій елемент, як ринок. Тому причини виникнення товарно-грошових відносин, певною мірою, пояснюють становлення і формування товарного обігу і ринку. Водночас, ринок як самостійне явище являє собою складне утворення, що має свою
 2. 7.2. СТРУКТУРА СУЧАСНОЇ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ
    становлення. За останні 14 років кредитна система Росії зазнала кардинальних змін. При адміністративно-командної системи управління економікою вона була складовою ча-стю державного апарату. Це означало, що банківська систе-ма була гранично централізована і здійснювала кредитні опера-ції в рамках суворо регламентованих напрямків використання грошових коштів та
 3. ГЛАВА 17. Особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва
    становлення ринкових відносин в Російській Федерації - розвиток малого підприємництва. Його формування визначається насамперед загальної фінансово-економічною політикою, що проводиться в країні Разом з тим існують особливості функціонування малих підприємств, обумовлені закономірностями і тенденціями соціально-економічного розвитку та ринкового господарювання. Серед них - можливість
 4. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
    становлення фінансового капіталу вона поступилася місцем монополіям. Монополізація економіки стала закономірним наслідком великого стрибка в концентрації промислового виробництва під впливом науково-технічного прогресу. Професор П. Самуельсон особливо підкреслює цю обставину: "Економіці великого виробництва, можливо, притаманні певні фактори, що ведуть до монополістичного
 5. 3. Міжнародна міграція капіталу: зміст і причини. Форми іноземних інвестицій
    становлення таких господарських утворень як транснаціональні корпорації (ТНК). Термін «транснаціоналізація» означає переміщення господарської діяльності фірми за межі національних кордонів. Так як основною формою великого бізнесу є корпорації, то міжнародні фірми організаційно оформлені як ТНК і складаються з головної компанії і філій, що функціонують у різних країнах.
 6. 3.1. Сутність ринку та механізм його функціонування
    становленні певного порядку на ринку, що гарантує виробництво достатньої кількості якісних товарів і послуг, що продаються за рівноважної ціною. Конкуренція проявляється в декількох видах. В епоху становлення ринкового господарства з'явилися два основних види ринкової конкуренції: внутрішньогалузева і міжгалузева, які регулювали ціни на товари і пропорції в економіці. Однак
 7. Грошовий ринок
    Становленню термін часу, і від терміну залежить плата за нього. Кредит розрізняють по тривалості на коротко, середньо-і довгостроковий. Процентна ставка --- + --- позичковий відсоток? банківський відсоток --- + --- облікова ставка? комерційний центрального банку --- + --- кредиторський?
 8. 1. Поворот до нової цивілізації
    становленню громадських систем нового типу, - тобто до нової постіндустріальної цивілізації, причому такий перехід повинен здійснюватися еволюційним, неконфронтаційним шляхом. З особливою різновидом цих глобальних криз зіткнулася радянська економіка, яка, не реалізувавши всі переваги індуст-ріалізма, випробувала на собі багато його негативні наслідки, посилені
 9. 3. Концептуальні основи російської моделі реформування
    становленням нової цивілізації, яка «знімає» суперечності між різними соціальними системами, але відкриває простір загальнолюдським цінностям при різноманітті національних культур і мен-талітетов. . Суть нової соціально-економічної стратегії і стрижень концепції реформування країни - в її поступовому, поетапному русі до російського варіанту суспільства постіндустріального типу з
 10. 2.3.2. Стратегія демонополізації та стимулювання конкуренції
    становленню нових суб'єктів ринку, зміни співвідносячи-шення конкуренції та монополізму. Конкурентно-ринкові початку насилу, суперечливо затверджуються в якості невід'ємної частини механізмів господарювання. У результаті лібералізації цін утворилися величезні розриви в рівнях цін і фінансовому становищі трьох провідних груп отрас-лей: базових ресурсних (ПЕК, металургія, хімія), обробної
© 2014-2022  epi.cc.ua