Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

5.1.3. Дефіцит державного бюджету та його фінансування


Доходи і видатки державного бюджету в принципі повинні бути збалансовані. Однак у реальному житті цього, як правило, не буває і має місце дефіцит або перевищення доходів над витратами.
Дефіцит державного бюджету визначається шляхом вирахування з суми витрат і чистого кредитування суми доходів і напів-чинних офіційних трансфертів. Оскільки дефіцит дорівнює його фінансуванню, він може бути визначений як різниця між валовим запозиченням і погашенням боргу з додаванням зменшення залишків ліквідних фінансових коштів. Дефіцит бюджетів органів державного управління являє, таким чином, ту частину витрат і валового кредитування, яка перевищує надходження доходів та сум, що надійшли в погашення раніше виданих кредитів. Ця різниця покривається за рахунок прийняття органами державно-го управління фінансових зобов'язань та (або) за рахунок зменшення ліквідних фінансових коштів.
Такий підхід дозволяє визначити, наскільки сектор державного управління в змозі покривати свої витрати і забезпечувати кредитування, не збільшуючи при цьому обсягу своїх фінансових зобов'язань і (або) не зменшуючи резервів ліквідних коштів. У 1996 р. дефіцит федерального бюджету склав 71800000000000 р., Або 3,3% ВВП, на 1997 р. він запроектований у сумі 95400000000000 р., Або 3,5% ВВП. У ряді випадків виникає необхідність в альтернативних методах визначення дефіциту в цілях оцінки окремих факторів, оказ-вающих вплив на стан економіки.
Надходження і платежі органів державного управління визначаються за касовим методом, тобто за фактичним руху грошових коштів. Відповідно при складанні бюджетів усіх рівнів не враховується їх заборгованість по неоплачених зобов'язаннями: неоплаченим державними замовленнями, закупівель; заборгованість державним службовцям по зарплаті; заборгованість по пенсіях. Не включаються до дефіцит бюджету не виплачені вчасно дотації та субсидії, наприклад вугільної промисловості та ін Неоплачені державні зобов'язання не приймають офіційно форму договірних зобов'язань з фіксованим терміном погашення, хоча в багатьох випадках рівносильні прямого кредитування державних органів з боку інших секторів економіки і можуть рас- сматриваться як фінансування держави. У цьому зв'язку необхідно виробляти альтернативний розрахунок дефіциту державних фінансів з додаванням до дефіциту, визначеним відповідно до
концептуальною основою, сум несплачених державних зобов'язань.
Аналогічні розрахунки можуть проводитися також у випадках перенесення значної частини платіжних зобов'язань на наступний рік. Таке перенесення означає зростання попиту на грошові кошти з боку державних органів і веде до зростання поточної заборгованості. Виникає необхідність аналізу даних про тих етапах отримання доходів і здійснення витрат, для яких не оформлені платіжні доручення щодо витрачання.
Внутрішні та зовнішні операції органів державного управління по-різному впливають на економічний стан країни. З метою оцінки впливу держави на внутрішній попит і обсяг грошової маси всередині країни можуть бути розраховані внутрішній бюджет і величина дефіциту внутрішнього бюджету. Для оцінки впливу на економіку зовнішньоекономічних факторів може бути розрахований зовнішній бюджет. Залежно від поставлених завдань можливі й інші альтернативні розрахунки дефіциту.
Для фінансування державного дефіциту держава залучає вільні грошові кошти інших секторів економіки і зовнішнього світу, використовуючи різні фінансові інструменти, в тому чіслешнутренніе і зовнішні позики. Сальдо надходжень, і платежів державних фінансів має важливе значення для регулювання економіки. Характер його впливу визначається масштабами Дефі-цита і джерелами його фінансування.
Фінансування охоплює потоки платежів (які надходять до органів державного управління та виходять від них), які призводять до виникнення або погашення платіжних вимог.
Фінансування включає державне запозичення, погашення заборгованості та зміна залишків коштів органів державного управління на рахунках у банках, державних резервів націо-нальної валюти і цінних паперів.
Державне запозичення здійснюється шляхом емісії державних цінних паперів, отримання позик від інших органів державного управління, міжнародних організацій розвитку, банків і постачальників. Зміна залишків коштів на рахунках у банках і резервів готівки впливає на величину загального попиту в економіці: їх скорочення збільшує попит, приріст-зменшує. Опера-ції державного кредитування, вироблені з метою проведення державної політики, відносяться не до фінансування, а до «чистого кредитування», оскільки їх основною метою є pea-
лизация державної політики та кредити надаються, як правило , за пільговими ставками. Якщо операції кредитування мають на меті управління ліквідними активами і отримання прибутку, то вони розглядаються як фінансування. До фінансування відноситься також перерахування державним органам внереализационной прибутку або збитків від вартісної переоцінки резервів іноземної валюти і золота в результаті зміни валютного курсу.
У разі якщо витрати і чисте кредитування ростуть швидше, ніж доходи і одержувані трансферти, потреба в позикових коштах збільшується. При цьому погашення раніше випущених позик проводиться за рахунок випуску нових, тобто за рахунок рефінансування державного боргу.
Вплив на економіку внутрішнього запозичення визначається характером заімствуемих державою коштів. Якщо залучати-мі державою кредитні ресурси можуть бути спрямовані на інші цілі, то запозичення їх державою зменшує обсяг видатків інших секторів економіки і не збільшує загальний попит в ній. У разі якщо при державному запозиченні загальний обсяг видатків інших секторів не зменшується, державне запозичення призводить до зростання сукупного попиту в економіці. Метою дер-ної фінансової політики, у тому числі операцій фінансування, є стабільний розвиток економіки, тому операції фінан-сування повинні бути узгоджені із загальною економічною і фінансовою політикою держави.
Розміщення позик робить істотний вплив на грошовий обіг. Зокрема, залучення коштів населення зменшує його платоспроможний попит. У разі направлення цих коштів на інвестиції та інші виробничі витрати загальна величина грошової маси в обігу скоротиться, а при використанні на виплату зарплати і пенсій - не зміниться. При запозиченні до бюджету коштів господарюючих суб'єктів і використанні їх на виплати населенню готівкова грошова маса в обігу зростає. На практиці в російських умовах основними позикодавцями бюджетів усіх рівнів є в основному комерційні банки, що використовують одержувані доходи для розширення масштабів кредитування держави. Маючи потребу в грошах, органи державного управління всіх рівнів змушені збільшувати обсяги емісії державних цінних паперів і платити великі суми за обслуговування боргу.
З метою розширення можливостей фінансування органи державної влади поступово підвищують місткість ринку державних

них цінних паперів. Це досягається шляхом орієнтації на нові категорії інвесторів: збільшується випуск облігацій ощадних позик для населення, зростає частка ДКО і ОФЗ, що реалізуються нерезидентам, практикується розміщення єврооблігацій на світових ринках, в перспективі - випуск облігацій для інституційних інвесторів (страхових компаній, пенсійних та інших фондів і ін.)
Державні боргові зобов'язання можуть бути короткостроковими і довгостроковими; передбачати різноманітні варіанти використання процентних ставок та умов погашення. Держава зацікавлена в збільшенні середнього строку обігу цінних паперів і в зниженні витрат з їх обслуговування. Таким чином, поряд з визначенням фінансування за типом кредитора виникає потреба в класифікації операцій фінансування за типом боргового зобов'язання.

Інформація про фінансування дефіцитів типом кредитора дає уявлення про те, які сектори і підсектора економіки; об'єк-единящей відносно однорідні суб'єкти господарювання з подібними цілями і моделями економічної поведінки, кредитують державу. Це дозволяє оцінювати вплив державного запозичення на економічний розвиток. У цих цілях розмежовується внутрішнє і зовнішнє фінансування. У внутрішньому фінансуванні виділяються кошти, заімствуемие у органів кредитно-грошового регулювання, комерційних банків, інших органів державного управління, підприємств і домашніх господарств; в зовнішньому - займані у міжнародних організацій економічного розвитку, іноземних держав, іноземних комерційних банків і фірм.
На основі класифікації за типом боргового зобов'язання характеризуються умови державного запозичення за видами боргових зобов'язань і термінами запозичення, що дозволяє прогнозувати ймовірні наслідки, пов'язані з розміщенням різних типів цінних паперів. При цьому у внутрішньому і зовнішньому фінансуванні розмежовуються довгострокові облігації, короткострокові облігації і векселі, довгострокові позики, короткострокові позики і зміни обсягів готівкових коштів, депозитів і цінних паперів, призначених для управління ліквідністю.
У Росії поки не налагоджене формування інформації про запозичення за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання і со-ставляется змішана класифікація, що не дозволяє виявити взаємозв'язок державного фінансування з іншими фінансовими потоками.
В умовах планово-розподільчої системи державний бюджет, як і інші підсектора державних фінансів, в основному балансувався. Баланс досягався за рахунок ув'язки доходів і витрат, жорсткого регулювання цін, податкової політики і позик. Проблеми дефіциту почали наростати в другій половині 80-х років ^ що було пов'язано з різким зменшенням доходів бюджету через кам-панії боротьби проти алкоголізму, зростання фондів матеріального заохочення та економічного стимулювання на підприємствах і падіння світових цін на нафту і газ.
У 90-х роках криза державних фінансів розвивався одночасно з загальною кризою економіки і фінансово-кредитну систему-ми; Проявами його стали зростання дефіциту бюджету, затримки платі-жей органами державного управління, погіршення збирання податків і неповне фінансування державних соціальних та економічних програм. У 1992-1994 рр.. фінансування дефіциту здійснювалося в основному за рахунок кредитів ЦБ РФ. У 1995-1996 рр.. основними джерелами фінансування стали емісія державних цінних паперів, а також позики міжнародних фінансових організацій та іноземних держав. У 1996 р., за даними Головного управління федерального казначейства, загальний обсяг фінансування склав 74900000000000 р., В тому числі за рахунок джерел внутрішнього фінансування - 37 трлн р. (49,3%). Основними видами цінних паперів, за допомогою яких здійснювалося фінансування в 1996 р., були ДКО і ОФЗ. Їх обсяг в обігу на кінець року склав 237 трлн р. і зріс за рік на 170 трлн р. З їх допомогою до федерального бюджету було залучено 35300000000000 р. За рахунок зовнішнього фінансування було залучено 33300000000000 р. (44,4%) і за рахунок зміни залишків на рахунках - 4700000000000 р. (6,3%).
Залучення зовнішніх позик може збільшувати попит держави на товари та послуги національного виробництва, якщо кошти спрямовуються на ці цілі, або попит населення, якщо позики після конвертації в національну валюту йдуть на виплати заробітної плати, пенсій та т . п. Однако'займи іноземних держав, банків, фірм та міжнародних фінансових організацій нерідко йдуть на оплату їм-порту або на погашення попередніх позик.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.1.3. Дефіцит державного бюджету та його фінансування "
 1. 3.1. Аналіз забезпеченості установи фінансовими ресурсами
  дефіцит бюджетного фінансування був перекритий лише в 4-му кварталі. Можна припустити, що протягом року установа мала певні труднощі з покриттям витрат, пов'язаних з виплатою заробітної плати, придбанням витратних матеріалів, оплатою транспортних послуг та послуг зв'язку. Слід мати на увазі, що планові призначення, доведені установі на початку звітного періоду, можуть
 2. 4.1. Аналіз забезпеченості податкової інспекції фінансовими ресурсами
  дефіцит був перекритий лише в 4-му кварталі на суму 10 670,9 тис. руб. Спостерігається нерівномірне надходження асигнувань за таким підстатті, як відрядження і службові роз'їзди; оплата транспортних послуг; оплата комунальних послуг; інші поточні видатки. Обсяг фінансування за цими підстатті за рік склав 100%. За всі три квартали спостерігається недофінансування по цих підстатті,
 3. ДЕРЖАВА
  дефіцит Якщо витрати держави перевищують його доходи, виникає бюджетний дефіцит, для фінансування якого держава, як правило, випускає облігації. Такі облігації є державним боргом. Бюджетний дефіцит збільшує масштаб державного боргу. Дефіцитне фінансування увійшло у сучасних держав у звичку. У 70-х і 80-х роках центральні уряди
 4. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  дефіциту державного бюджету, то держава для оплати своїх витрат повинно зайняти гроші на фінансовому ринку, виступаючи позичальником. Для цього держава випускає державні облігації (робить внутрішню позику) і продає їх на ринку цінних паперів домогосподарствам. Останні витрачають частину своїх заощаджень на купівлю державних облігацій, забезпечуючи можливість державі сплатити
 5. Відмінності в наслідках очікуваною і непередбаченої інфляції
    дефіцит бюджету іншими
 6. Способи фінансування дефіциту державного бюджету
    дефіцит може бути профінансований трьома способами: 1) за рахунок емісії грошей, 2) за рахунок позики у населення своєї країни (внутрішній борг); 3) за рахунок позики у інших країн або міжнародних фінансових організацій (зовнішній борг). Перший із зазначених способів називається емісійним, або грошовим, способом, другий і третій - борговими способами фінансування дефіциту державного бюджету.
 7. Соціально-економічні наслідки інфляції
    дефіциту товарів, який стає хронічним. У населення утворюються вимушені заощадження, які не виражають зростання добробуту. а по суті являють собою відкладений попит. Дефіцит товарів і вимушені заощадження стають живильним середовищем для черг і виникнення чорного ринку, який збагачує кримінальні структури, стає неминучим супутником пригніченою інфляції.
 8. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
    дефіциту, надає допомогу в розвитку північних регіонів, стимулює інвестиційні процеси в областях і республіках. Від фінансів слід відрізняти фінансову систему, яка охоплює численні інститути державних і приватних фінансів, що діють в тісній взаємодії з кредитними інститутами різного призначення. Структура бюджету країни залежить насамперед від її
 9. Якщо продуктивність - первинний фактор, що визначає рівень життя, всі інші пояснення вторинний- Глава 1.
    дефіциту державного бюджету - понад-ня витрат уряду над його доходами. Як ми побачимо, заклопотаність розмірами дефіциту бюджету заснована здебільшого на розумінні його нега-тивного впливу на продуктивність. Коли уряду необхідно профінансувати дефіцит бюджету, воно робить це за допомогою позик, так само як студент міг би отримати кредит у банку, щоб
 10. Чи вигідна подоб- ная політика підростаючому поколінню? Так, коли його представники поповнять ряди
    дефіциту бюджету за допомогою зменшення витрат на освіту призведе до зниження рівня життя майбутніх поколінь. Дискусії про дефіцит бюджету відволікають увагу суспільства від інших про-блем перерозподілу доходів між поколіннями. Наприклад, в 1960-х і в 1970-х рр.. федеральний уряд США прийняв рішення про підвищення пенсій. Фінансування додаткових витрат здійснювалося за
© 2014-2022  epi.cc.ua