Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

7.1.1. Місце Росії у світовому господарстві


Завоювання Росією місця високорозвиненою промислової держави у світовому господарстві має бути однією з центральних завдань еко-номічного перетворень в країні. Раніше наша країна була економічно і політично тісно пов'язана лише з частиною світового господарства - країнами, що входили в РЕВ, але вона була однією з двох супердержав і надавала величезний вплив на світовий розвиток.
В останні роки становище нашої країни у світовому господарстві різко змінилося. Хоча СРСР відставав за своїм економічним по-потенціалів від США (загальний ВВП СРСР, за різними оцінками, становив у
середині 80-х років від 1/2 до2 / 3 загального обсягу ВВП США), він істотно випереджав за цим показником всі інші країни і, безперечно, був другою країною в світі. Зараз обсяг ВВП Росії становить лише 16% від обсягу ВВП США. Її обігнали Китай, Японія, Німеччина, Франція, Італія. Різко скоротилася частка Росії у світовому експорті і вона опинилася в кінці другої десятки країн-експортерів.
Причини такого різкого зміни полягають, по-перше, у розпаді СРСР (на частку Росії припадало трохи більше 60% його ВВП) і, по-друге, в економічній кризі, яка вразила російську
економіку, в результаті чого в 1996 р. ВВП Росії становив близько -
рівня 1990
В економіці Росії зростає частка видобувних галузей, а частка галузей обробної промисловості падає; особливо у важкому становищі знаходиться машинобудування. У сучасній структурі
1 експорту Росії на сировину припадає близько -, а на продукцію машинобудування - лише близько 5%. Становище Росії у світовому госпо-
стве як постачальника сировини і напівфабрикатів не відповідає корінним національним інтересам країни.
Деякі економісти та політики при визначенні стратегії розвитку економіки Росії та її місця у світовій економіці роблять ставку на російські природні ресурси. Не викликає сумніву те, що використання природних ресурсів було і буде важливим факто-ром економічного розвитку Росії. Але галузі з розробки корисних копалин не можуть бути двигунами науково-технічного прогресу в країні. До того ж природні ресурси не нескінченні. Орієнтуючись на роль постачальника сировини і напівфабрикатів, Росія приречена в стратегічному плані на економічну відсталість і залежне становище від промислово розвинених країн,
Дійсним національним інтересам відповідає створення розвиненої індустріальної економіки з високою питомою вагою нау-коемкіх галузей, базуються на національному науковому потенціалі.
Активна інтеграція Росії у світове господарство - шлях підвищення ефективності її економіки. В умовах сучасної науково-технічної революції інтернаціоналізація господарського життя є вимогою часу. Зростання ефективності економіки досягається за рахунок зростання міжнародної спеціалізації та кооперації, міжнародного обміну технологіями. Міжнародна конкуренція є потужним спонукальним чинником технічного прогресу виробництва, бо вимагає постійного оновлення продукції, підвищення її якості та зниження витрат виробництва на базі найсучаснішої технології. Саме ці чинники змусили вступити промислово розвинені країни на шлях відкриття економіки. Цей шлях стратегічно необхідний і для Росії.
Курс на відкриту економіку, відповідаючи стратегічним національним інтересам, дозволить Росії за рахунок участі в міжнародному раз-діленні праці досягти зростання економічної ефективності національного виробництва на основі досягнення його оптимальних мас-штабів і раціональної структури. Навіть якщо врахувати, що Росія в принципі має досить ємний внутрішній ринок, і, можливо, вдасться відновити єдиний ринок в рамках СНД, розвиток усієї сукупності сучасних виробництв в країні економічно нецеле-відповідно. Досягти високої конкурентоспроможності по всій сучасній номенклатурі промислової продукції неможливо. Про це свідчить і досвід західноєвропейських країн, і США, залежність яких від зовнішніх зв'язків зростає.
В умовах інтеграції у світове господарство, важливим чинником економічного розвитку стає висока конкурентоспроможність виробленої продукції, що дозволяє поставляти її на світові ринки в розмірах, достатніх для оплати зростаючого імпорту. Кон-ності виробництва повинна сприяти не тільки експорту, а й успішному суперництва з іноземними постачальниками на внутрішньому ринку.
Звичайно, відкрита економіка припускає, що в країні Немає необхідності зберігати всі галузі виробництві та будуть розвиватися лише 'ті, які конкурентоспроможні у світовому масштабі.
Але чи можна вважати, що в Росії конкурентоспроможними є лише видобувні галузі, як це намагаються доводити деякі економісти?
По-перше, конкурентоспроможність - стан динамічне, а не раз і назавжди дане. Дійсно, багато галузей російського виробництва сьогодні недостатньо конкурентоспроможні. Але Росія, маючи потужний науковий потенціал, відносно дешеву квалифици-рованную робочу силу і власні ресурси багатьох видів сировини, має величезними можливостями для підвищення конкурентоспроможності.
Післявоєнний досвід багатьох країн, наприклад Японії, нових індустріальних країн, а в останні роки і Китаю, показує, що за активної, цілеспрямованої політики держави вони домагалися величезних успіхів у підвищенні конкурентоспроможності своєї економіки, широкого виходу на світові ринки, потіснивши там багатьох виробників з найбільш розвинених промислових країн.
По-друге, Росія вже тепер цілком конкурентоспроможна в ряді галузей, в тому числі в наукомістких галузях - | авіабудуванні та ракетній техніці, в деяких традиційних галузях машинобудування, наприклад, в енергомашинобудуванні та ін Безсумнівно, з точки зору якості продукції та її вартості ми зберігаємо конкурентоспроможність в області військової техніки. Коло цих галузей міг би бути значно ширше.
Звичайно, треба приділяти увагу галузям, які забезпечують основну частину валютних надходжень, і насамперед нафтової і газо-видобувної промисловості, а також іншим сирьевим'отраслям: Не можна ігнорувати потенційні можливості цих галузей у забезпеченні загального економічного підйому . Вони вже зараз, по-перше, приносять величезний дохід країні, є однім1 з небагатьох джерел національного накопичення капіталу, а по-друге, пред-
являють інвестиційний попит, що може, а при правильній державній політиці повинно послужити імпульсом до зростання технологи-чесання пов'язаних виробництв. В якості інших зростаючих напрямків експорту можна відзначити збільшення частки металів, дорогоцінного каміння та продуктів хімічної промисловості.
Разом з тим треба мати на увазі, що в умовах збереження або навіть посилення сировинної спрямованості економіки підвищиться вразливий-тість національного господарства Росії. Його ефективність буде більшою мірою залежати від кон'юнктури світових ринків сировини чи напівфабрикатів, які, як відомо, схильні до сильних коливань.
Ситуація, коли близько половини експорту Росії припадає на нафту, нафтопродукти і газ, становить велику небезпеку для економіки країни. З досвіду багатьох країн, що розвиваються відомо, що така структура експорту при погіршенні кон'юнктури на дані товари ставить економіку при високого ступеня її залежності від зовнішнього ринку на грань катастрофи.
В умовах залежності експорту Росії від нафти, нафтопродуктів, природного газу, металів кон'юнктура на світових ринках цих товарів робить вирішальний вплив на весь експорт і стан економіки в цілому. Наприклад, в I кварталі 1994 ціни на нафту були на 15-20% нижче, ніж у 1993 р. Для збереження того тке обсягу експорту потрібно було збільшити обсяг експорту нафти. Досить мінлива кон'юнктура на світовому ринку металів, особливо кольорових, які відіграють значну роль у російському експорті. Наприкінці 80-х - початку 90-х років ціни на більшість металів на світовому ринку падали, причому в останні роки суттєвий «внесок» у це падіння внесло різке стихійне збільшення експорту металів з Росії. У 1993 р. для підтримки загальної вартості експорту потрібно було збільшити експорт аллюминия на 60%, залізних руд і концентратів - на 28%.
У 1995-1996 рр.. положення з цінами на основні експортні товари Росії було відносно краще, ніж у попередні роки, але треба мати на увазі, що світова економіка знаходиться на стадії підйому. Якщо ж почнеться чергова криза, то це негативно позначиться насамперед на світових цінах на сировину, паливо, метали, тобто основних експортних товарів Росії.
Подальший розвиток зовнішньоекономічних зв'язків Російської Федерації з урахуванням стратегічних завдань по поглибленню та розширенням-нию інтеграції економіки країни у світовий ринок має супроводжуватися поряд з експортом традиційних товарів створенням більш
прогресивної експортної структури шляхом радикальної диверсифікації експорту.

Важливим резервом збільшення російського експорту можуть бути поставки озброєнь і військової техніки, які займали важливі позиції в експорті СРСР.
В експорті озброєнь і військової техніки склалася непроста ситуація, викликана не тільки внутрішніми проблемами Росії і со-стоянням оборонного комплексу, а й становищем на світовому ринку цих товарів. У 1989 р. частка СРСР у світовому експорті озброєнь становила 43,96%;, до 1993 р. частка Росії в цьому експорті впала до 11,57%. За цей період частка США у світовому експорті озброєнь зросла з 16,09 до 49,29%. Однак за останній час намітилися позитивні зрушення в російському експорті озброєнь. У 1994 р. він досяг 2,7 млрд дол, в 1995 р. склав близько 3,3 млрд дол, а в 1996 р. обсяг укладених контрактів склав 8 млрд дол, що перевищило суму американських контрактів на продаж зброї в цьому році. З 8 млрд дол 3,5 млрд дол Росією отримані в 1996 р.
Практика торгівлі зброєю за останні роки, помітний успіх, яким користуються зразки російського озброєння на міжнародних виставках і салонах, певні кроки щодо регулюванню і координування військово-технічного співробітництва Росії з закордонними країнами, а також зберігся виробничий, науково-технічний і експортний потенціал оборонного комплексу створюють передумови зростання обсягів російського експорту озброєнь і військової техніки до 5-8 млрд дол на рік. Для досягнення цієї мети потрібна активна підтримка держави.
Розширення експорту озброєння створює фінансову базу не тільки для зміцнення військово-промислового потенціалу країни, а й для зростання виробництва сучасної цивільної продукції на підприємствах оборонного комплексу, в тому числі для експорту. За останній час оборонному комплексу вже вдалося збільшити експорт цивільної продукції, а його частка в загальному російському експорті цивільної машинотехнічної продукції зросла.
При розробці структурної політики серйозної уваги вимагають стан та перспективи розвитку імпорту. Звичайно, в умовах відкритої економіки імпорт зросте і сприятиме наповненню ринку різноманітними товарами. Але це зовсім не означає, що цілі галузі виробництва в Росії мають зникнути:, Не можна визнати нормальною ситуацію, при якій частка імпорту товаррв легкої промисловості та складної побутової техніки у внутрішньому то товарообігу, яка в 80-ті роки становила 13-15%, зараз зросла до 40%.
Втрата внутрішнього ринку вітчизняними виробниками пов'язана не тільки з реальними якісними характеристиками инос-Тран товарів, але і з тим складним економічним становищем, в яке потрапили вітчизняні підприємства в результаті розриву традиційну виробничих зв'язків з підприємствами, розташованими в колишніх республіках СРСР, різким подорожчанням сировини та зниженням купівельної спроможності основної маси населення. При нормалізації економічного стану в країні, модернізації облад-нання, розвитку кооперації із зарубіжними фірмами багато підприємств, що виробляють товари народного споживання, в стані не тільки постачати ними внутрішній ринок, а й вийти на зовнішні ринки.
Серйозною проблемою залишається значний імпорт продовольства. За деякими розрахунками Росія імпортує до 60% споживаної сільськогосподарської продукції. Звичайно, поки вітчизняна сільськогосподарська продукція слабо конкурує з імпортною. Але зберігати нинішній стан у країні, де в сільському господарстві працює близько - зайнятого населення, навряд чи можливо.
Звичайно імпорт багатьох продовольчих товарів, в тому числі тропічних фруктів, кави, чаю та ін, необхідний, але можливості власного сільського господарства у забезпеченні потреб країни в продовольстві повинні бути використані у великих масштабах, і не тільки в продукції землеробства, але і тваринництва. Мова повинна йти про збереження продовольчої безпеки країни. Імпорт тканин, одягу, взуття також необхідний для підвищення якості та різноманітності товарів на ринку, але частка продукції власної промисловості повинна зрости.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.1.1. Місце Росії у світовому господарстві "
 1. 7.1.2. Роль держави у підтримці національних виробників
  місце Росії у світовому господарстві має бути підпорядкована зовнішньоекономічна політика держави. Перехід до відкритої економіки не може бути одномоментним і не може оз почати повної відмови від регулюючої ролі держави у зовнішньоекономічній сфері. Країни Заходу і МВФ підштовхують Росію до зняття бар'єрів у зовнішній торгівлі, навіть пов'язують надання кредитів з виконанням цих
 2. Необхідність світової торгівлі
  місце Росії у світовому господарстві? У зв'язку з економічною кризою в Росії її частка у світовому експорті різко скоротилася. В економіці Росії зростає частка видобувних галузей, а частка галузей обробної промисловості падає. У сучасній структурі експорту Росії на сировину припадає 50%, а на продукцію машинобудування - лише близько 5%. Становище Росії у світовому господарстві як постачальника сировини
 3. Коментарі
    місце боям найманих писак, неупереджені наукові вишукування, замінюються упередженою, догідливою апологетикою (Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 23. С. 17). [9] Спіноза Б. Етика. СПб.: Аста прес ltd, 1993. С. 74. [10] промислова революція (переворот) цим терміном в історії прийнято позначати період з 60-х років XVIII ст. до 1020-х років XIX ст., коли у Великобританії стався
 4. КИТАЙ
    місце. Щоб окупити більш високий рівень заробітної плати, Китаю доведеться підвищити свій технічний рівень, а цей процес буде набагато важче і повільніше, ніж просте залучення іноземних підприємців, що шукають дешеву робочу силу. Після усунення неефективності комун тепер виникає великий розрив у доходах між сільськими та міськими місцевостями. 80% китайців живе в сільських
 5. 2. Класифікація економічних систем
    місце в усіх цивілізаціях (правда, роль його була різною), то сутність сучасного перехідного періоду зводиться не до переходу глечик (від ринку до ринку перейти не можна), а до зміни однієї цивілізації іншою. Затвердження ж про сучасний переході Росії до ринку свідчить про те, що ми перебуваємо в полоні примітивних стереотипів, штампів, згідно з якими вважалося, що соціалізм (у тому числі і
 6. 1. Циклічність як форма розвитку національної економіки.
    місце в розробці теорії циклічності належить російському вченому Н.Д. Кондратьєву. Його дослідження охоплюють розвиток Великобританії, Франції та США за період 100-150 років. Він узагальнив матеріал з кінця XVIII в. (1790) за такими показниками, як середній рівень товарних цін, відсоток на капітал, номінальна заробітна плата, оборот зовнішньої торгівлі, видобуток і споживання вугілля, виробництво чавуну і
 7. Форми власності
    місце займає інтелектуальна форма власності, що представляє собою присвоєння знань, обмін науковою інформацією, культурою, мистецтвом, винаходами, яка робить можливою так звану витік мізків. Розвиток форм власності на сучасному етапі характеризується процесом інтернаціоналізації відносин власності, в результаті чого з'являються спільні, змішані підприємства,
 8. Висновки
    місце займає інститут власності. 5. Різні економічні школи по-різному визначають власність: 1) власність - це крадіжка (П.-Ж. Прудон), 2) - це відносини між людьми присвоєння (відчуження) засобів виробництва і створених за їх допомогою матеріальних благ у процесі їх виробництва, розподілу , обміну та споживання (марксизм); 3) пучок або частка прав по використанню
 9. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
    місце в розвиненому товарному виробництві. На таку помилку звертав увагу ще Маркс, критикуючи Кондильяка, який був прихильником теорії корисності, Маркс писав у першому розділі I тому «Капіталу», що Кондильяк не тільки змішує споживчу вартість і мінову вартість, але з чисто дитячою наївністю підмінює загально-ство з розвиненим товарним виробництвом таким ладом, при якому
 10. Лекція 10-я Нова історична школа
    місце в капіталістичному світі за раз-заходам виробленої промислової продукції. У Німеччині починають дуже сильно розвиватися Імперія-листические тенденції. Починаючи з 70-х рр.., Для Німеччини харак-135 терен досить швидке зростання монополій, особливо в картель-ної формі. Уже в 80-90-х рр.. монополізація промисловості приймає вельми широкі розміри. В. І. Ленін відзначав
© 2014-2022  epi.cc.ua