Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

2.3.1. Економічні реформи і монополізм


Реформування російської економіки почалося без серйозної трансформації економічних основ монопольних структур, при від-сутствии системи антимонопольного регулювання і контролю. Лібералізація цін та зовнішньої торгівлі зняла адміністративні обмеження монополізму, не забезпечивши в належній мірі розгорнуту систему антимонопольної захисту на ринковій основі. Це в чималому ступені і зумовило сплеск інфляції, спад виробництва в безпрецедентних масштабах, глибокий і тривалий інвестиційний криза, відтік капіталів за кордон.
Поведінка більшості виробників-монополістів після лібералізації цін зводилося до їх роздування поряд зі зниженням
обсягів виробництва, що дозволяло домагатися вигідних для себе економічних показників. Однак згодом ситуація дещо змінилася. Якщо в 1992 р. і в першій половині 1993 спад виробництва був обумовлений не тільки монопольними проявами, а й незабезпеченістю підприємств матеріальними ресурсами, порушенням господарських зв'язків, фінансовими труднощами, викликаними платіжним кризою, то потім на видне місце висунувся фактор платоспроможного попиту на продукцію, що випускається продукцію. Разом з тим в умовах триваючих спаду, інфляції та кризи неплатежів російські монополісти знаходять нові способи вилучення високих прибутків, використовуючи цю кризу для отримання інфляційних доходів, ігри на курсових різницях за рахунок «прокрутки» грошових коштів постачальників.
Криза російської економіки значною мірою ускладнює відсутність послідовної стратегії демонополізації та конкурентної політики. Хоча спад і висока інфляція в поєднанні з попитом-вимі обмеженнями скорочують можливості монопольного диктату, це не знімає гостроти проблеми. Не можна не враховувати нові можливості для вилучення монопольних вигод та недобросовісної конкуренції.
Сформовані економічні умови серйозно ускладнюють проблему демонополізації, яка тісно пов'язана з виживанням російської економіки, збереженням її науково-технічного потенціалу. Тому формування системи антимонопольних механізмів і дієвої стратегії демонополізації відноситься до числа першочергових завдань на другому етапі реформи.
| Витоки монополізму в російській економіці. Становлення ринкової економіки в Росії зіткнулося і продовжує стикатися з монополізмом особливого роду. Він сформувався в неринковою середовищі і за своїм походженням істотно відрізняється від монопольних відносин, що виростали з концентрації та централізації капіталів у процесі конкуренції.
Монополізм в нашій країні склався як результат одержавлення економіки з притаманною йому адміністративно-командною системою управління. Воно і становило стрижень, навколо якого сформувалися всі елементи монопольної структури. На відміну від ринкових монополій в західній економіці так звані адміністративні, або відомчі, монополії створювалися за наказом. Що не має аналогів управлінська та організаційна монополія становила відмінну рису вітчизняного монополізму. Вона супроводжувалася величезною концентрацією влади на всіх рівнях і функци-

ональних напрямках централізованого планування та управління економікою. Ця проблема має соціальний і політичний характер, оскільки з даними структурами тісно переплетені інтереси політичної, адміністративної та господарської еліти сучас-ного російського суспільства.
Відсутність ринкових принципів управління і розподілу ресурсів, централізоване розміщення інвестицій призвели до формуванню своєрідного технологічного монополізму. Переважна більшість господарських зв'язків складалося директивно, носило не економічний, а строго детермінований організаційний і технологічний характер. Монополізм пронизував всі сфери і від-раслі радянської економіки, рівні та підсистеми організації та управління. Монополізм економіки переплітався з монополізацією інших сфер суспільного життя.
До коріння російського монополізму відносяться і його характерні риси, які пов'язані з хронічною розбалансованістю радянської, а тепер і російської економіки. Глибокі структурні диспропорції постійно відтворюють дисбаланси пропозиції і попиту, нерівноправність продавця-виробника і покупця-споживача.
Традиційний для колишніх господарських зв'язків диктат виробника стосовно споживача перетворюється на монополізм на продуктових, галузевих і регіональних ринках.
У монопольних позиціях окремих секторів і галузей відбувається якісна перегрупування. Різко погіршилися позиції реального сектору порівняно з фінансовим та торгово-посеред-ного секторами. Це відноситься як до владно-розпорядчих функцій державної бюджетної та банківської систем, так і до комерційних банків.
Особливості державної організації господарства, а також значна частка сировинних галузей зумовили унікальну роль природних монополій (їх визначення дане нижче). В силу певних обставин (неможливість форсованого разгосудар-ствления відповідних галузей виробництва та виробничої інфраструктури, погіршення структури російської економіки, тобто посилення її сировинної спрямованості) значимість цього виду монополій на даному етапі зростає.
Характер і особливості лібералізації та приватизації в галузях, що представляють собою природні монополії, призводять до того, що складається досить небезпечне зрощення неминучого «єства» і нового управлінського та частнохозяйственного монополізму. У ряді випадків воно переходить в монопольний «бєспрєдєл», який може
становити загрозу для економічної безпеки країни. Зросла локалізація (відокремлення) ринків, яка і раніше була отли-чительной особливістю російської економіки. Зростає рівень і питома вага транспортних витрат у структурі цін, що посилює ступінь локалізації ринків. Єдиний національний ринок має тенденцію до розпаду на безліч локальних ринків з різноманітними проявами регіонального монополізму.
Найбільш виразно монополізація пов'язана з концентрацією виробництва, хоча і не тотожна їй. Концентрація виробництва перетворюється на монополію лише в певних умовах. Це положення важливо враховувати в антимонопольної політики, щоб не пре-обертати боротьбу з монополізмом у протидію об'єктивним процесам концентрації виробництва.
В СРСР рівень концентрації і спеціалізації виробництва був дуже високим. Проведений в 1989 р. аналіз розподілу продукції виробничо-технічного призначення (8 тис. найменувань) за п'яти господарським комплексам - машинобудівному, металургійні, хіміко-лісовому, будівельному і соціальної сфери - показав, що в чотирьох комплексах понад половини розглянутих асортиментних позицій випускалося на трьох і менше підприємствах, а в машинобудуванні 87% з 5885 найменувань продукції випускалося на одному підприємстві. До такого ж висновку приводив порівняльний аналіз структури ринків в СРСР (Росії) і в розвинених капіталістичних країнах за окремими видами продукції. У Росії певний вид продукції зазвичай справляє менше число підприємств, ніж за кордоном. Дослідження структури ринку хімічних волокон і ниток, проведене також у 1989 р., показало, що з 375 асортиментних позицій 288 випускалися підприємствами-монополістами.
Сучасна російська економіка зберегла основні риси відтворювальної структури колишньої радянської економіки. Разом з тим політичні та економічні зміни внесли відомі поправки в показники концентрації та спеціалізації виробництва. Так, за даними Державного комітету РФ з антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур (ГКАП РФ), хімічна та нафтохімічна промисловість залишається в групі висококонцентрованих ринків. При цьому 10 підгалузей складають висококонцентровані ринки, 11-помірно концентровані і 8 - неконцентровані. Більш суттєві зрушення відбулися в машинобудуванні. Тут 32 виробництва віднесені до висококонцентрованим ринкам, 24 - до помірно концентрованим, 43 - до неконцентрірованним. Виробництво автомобілів і сільсько-
r> господарське машинобудування перемістилося з групи висококонцентрованих ринків у групу помірно концентрованих, а виробництво тракторів і підшипникова промисловість стали неконцентрованими.
В цілому специфіка російського монополізму полягає не стільки у високому рівні концентрації виробництва і великому розмірі підприємств щодо внутрішньогалузевого ринку, скільки в дуже вузькій предметній спеціалізації виробництва.
Звідси очевидна неправильність орієнтації антимонопольної стратегії на безумовну деконцентрацію виробництва.
Підхід до монополізму в умовах відкритої економіки докорінно відрізняється від такого підходу стосовно закритій економіці. Монополізм і конкуренцію слід розглядати предметно, насамперед з точки зору конкурентоспроможності наці-нальної економіки і національних виробників. Великі і найбільші фірми, що активно працюють на світових ринках, не можуть оцінюватися за тими критеріями, які діють для окремих галузевих і продуктових ринків.
РАО «Газпром» - характерний приклад того, як некоректно підходити з одними і тими ж антимонопольними критеріями до ком-паніям, працюючим на внутрішньому ринку, і до найбільшим корпораціям, які працюють на світових ринках. Російський газ надходить до Європи з початку 70-х років. Навіть в останні роки, незважаючи на перебудову ПЕК, зниження його керованості і падіння нафтовидобутку, газовидобуток залишалася на рівні 600 млрд м3, а обсяг поставок на Захід не опускався нижче 100 млрд м3 на рік. РАО «Газпром» є найважливішим постачальником газу в Європі, але на європейських ринках ця компанія не виглядає таким сверхмонополістом, як в масштабах російського ринку. По дну Північного моря прокладено труби, по яких норвезький газ надходить до Німеччини і Бельгії, через Туніс і по дну Середземного моря алжирський газ приходить до Італії. Вивчаються можливості отримання близькосхідного, а також туркменського газу через Іран і Туреччину. Тим самим Європа змушує конкурувати між собою Росію, Норвегію, Алжир, готує варіанти вступу на європейський ринок інших потенційних конкурентів.
Часткові зміни в рівнях концентрації виробництва в російській економіці в порівнянні з союзної пов'язані не стільки з цілеспрямованою політикою демонополізації, скільки з процесами ломки виробничих структур і господарських зв'язків в ході розпаду СРСР, з безперервним загальним спадом виробництва. Починає позначатися і приватизація власності.
Проте становлення системи антимонопольної захисту в Росії триває. Удосконалюється антимонопольне законодавство (прийняті закони «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках», «Про природні моно-поліях» тощо). Для попередження і припинення монополістичної діяльності ведеться Державний реєстр об'єднань і підприємств-монополістів. Державними органами розробляються стратегія і програми демонополізації російської економіки. Закладено основи організаційної структури (ГКАП РФ), яка здатна здійснювати систематичний антимонопольний контроль як на федеральному, так і на регіональних рівнях управління.
Намічаються заходи щодо посилення регулювання природних монополій, що має привести до зниження тарифів на транспорті та в енергетиці.
Аналіз витоків російського монополізму дозволяє виявити всю складність і неоднозначність цієї проблеми. Він застерігає від спрощеного підходу до ліквідації державного монополізму, ігнорування соціальної та відтворювальної бази монопольних структур. Формальне роздержавлення і лібералізація економіки самі по собі нетотожні згортанню монополізму та автома-тичному розгортанню конкуренції. У певних умовах вони можуть навіть сприяти реставрації монополізму в нових формах і з новими можливостями.
Потрібні об'єктивні оцінки сучасної ролі великих господарських одиниць, тенденцій концентрації і спеціалізації виробництва в російській економіці. Курс на безумовне розукрупнення виробництва, некритична орієнтація на зарубіжні зразки Антімо-нопольной практики відносно великих господарських одиниць грунтуються на перебільшенні проблеми надконцентрації російських підприємств. Це може підірвати їх ефективність і конкурентоспроможність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.3.1. Економічні реформи і монополізм "
 1. Соціально-економічні наслідки інфляції
  економічну рівновагу між галузями не може здійснюватися за допомогою ринку. У цих умовах перерозподіл інвестицій має стати турботою держави, що означає вже функціонування не ринкової, а командної економіки. Ціни диктують не є ринковий механізм, а директиви, які вказують, який розмір прибутку повинен мати підприємець. Пригнічена інфляція призводить до натурального і
 2. Роздержавлення і приватизація
  економічної сфери. Сучасне виробництво не може успішно розвиватися без державного регулювання, яке ефективно лише в певних межах. Якщо ці межі порушуються, ефективність суспільного виробництва знижується. Сьогодні лінія на роздержавлення прийняла загальносвітовий характер. Роздержавлення може здійснюватися за різними напрямками: 1) роздержавлення
 3. Адміністративно-командна система (централізована, планова, комуністична)
  економічні ресурси, сильна монополізація і бюрократизація економіки, централізоване, директивне, економічне планування як основа господарського механізму. Господарський механізм адміністративно-командної системи має ряд особливостей. Він припускає, по-перше, безпосереднє управління всіма підприємствами з єдиного центру - вищих ешелонів державної влади, що зводить
 4. Інфляція попиту та інфляція витрат
    економічного зростання, наявності недозавантажених потужностей. У цьому випадку подстегіваніе попиту послужить своєрідним стимулом активізації виробництва. Як зазначалося, розвиток інфляції може мати місце і без додаткового подстегивания попиту. Інфляційне зростання цін відбувається в умовах, коли попит не зростає, а падає. Причину слід шукати з боку пропозиції. Це інший вид інфляції -
 5. Тема 5. Особливості економічного розвитку європейських країн в епоху первісного нагромадження капіталу і мануфактурного виробництва
    економічного розвитку країни. Економічна політика Катерини II. Посилення монополізму і кріпосного характеру економіки. Стан фінансової бази Росії. Проблеми державного бюджету. Економіка Росії наприкінці XVIII-першої третини XIX ст. Складаючи-ня дозвільної системи підприємницької діяльності. Роль розкольників в економічному житті Росії. Сепаратну акціонерне
 6. 7.6. Особливості господарського розвитку Радянської Росії в 1917-1927 рр..
    економічної політики перших 10 років після Ок-Жовтневої революції поділяються на період "військового коммуніз-ма" (1918-1920) і період нової економічної політики - неп (1921-1927), що розрізняються між собою насамперед ставленням до част-ному капіталу, застосуванню найманої праці і ступенем використання та визнання товарно-грошових відносин. "Військовий комунізм" - внутрішня політика
 7. § 3. МАКРОЕКОНОМІЧНА СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ В КІНЦІ XX СТОЛІТТЯ
    економічна історія повернулася до початкового типу присвоєння. Правда, він виступив в зовсім іншій макроекономічної формі: у вигляді державної власності. Як це не здасться дивним, перший крок в кінці XIX ст. був зроблений канцлером Німеччини Отто Бісмарком. Він провів, зокрема, одержавлення прусських залізниць для порятунку залізничних компаній від краху під час
 8. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
    економічній літературі дається наступна класифікація видів монополій. 1. З урахуванням ступеня охоплення економіки виділяються такі види монополістичних організацій. У масштабі певної галузі - чиста монополія. У цьому випадку діє один продавець, доступ на ринок для можливих конкурентів закритий, продавець має повний контроль над кількістю товару, призначеного для продажу, і його
 9. § 4. ПЕРЕТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
    економічній літературі цю систему називають «командна система»). Що ж являє собою цей тип управління? 'Реферат підручника П. Самуельсона і В.Нордхауса "Економікс". Економічні науки. 1990, № 1. С.111. Командно-адміністративна система управління - це централізоване державне управління, яке змушує всі підприємства виконувати планові директиви (обов'язкові
 10. Дві функції добробуту
    економічного розвитку Росії на 10-15 років вперед, ключове значення надається зростанню народного добробуту. Рівень реальних доходів сьогодні вкрай низький, диференціація відмінностей між бідними і багатими виключно велика, велика частина населення живе у злиднях. Прожитковий мінімум в четвертому кварталі 2000 р. склав 1285 руб., Або близько 46 доларів. Нарахована заробітна плата,
© 2014-2022  epi.cc.ua