Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

7.6. Особливості господарського розвитку Радянської Росії в 1917-1927 рр..


За характером економічної політики перших 10 років після Ок-Жовтневої революції поділяються на період "військового коммуніз-ма" (1918-1920) і період нової економічної політики - неп (1921-1927), що розрізняються між собою насамперед ставленням до част-ному капіталу, застосуванню найманої праці і ступенем використання та визнання товарно-грошових відносин.
"Військовий комунізм" - внутрішня політика Радянського государ-ства в умовах громадянської війни, спрямована на подолання еко-ліджень кризи і спирається на теоретичні уявлення про можливість безпосереднього введення комунізму.
Основні риси політики "воєнного комунізму":
* націоналізація всієї великої і середньої промисловості і більшої частини дрібних підприємств;
* продовольча диктатура;
* продрозкладка;
* прямий продуктообмін між містом і селом;
* карткова система розподілу продуктів;
* натуралізація господарських відносин;
* загальна трудова повинність;
* уравнительность в оплаті праці;
* військово -наказовому система керівництва всім життям гро-ва.
В основі системи управління, створеної при "військовому коммуніз-ме", лежав ресурсно-розподільний принцип. Це виражалося в пануванні в господарському керівництві відомств та установ, кото-які займалися розподілом того чи іншого матеріального ресурсу, відповідно Наркомату продовольства, Комісії використання, Головного паливного комітету та Головного комітету з проведення трудової повинності. Наслідком такої політики стало домінування галузевого принципу управління. Створений у грудні 1917 р. для регулювання економічного життя країни в цілому ВРНГ поступово перетворився на Наркомат промисловості. Вирішення всіх економіч-ських питань, безпосередньо не відносяться до промисловості, у тому числі оперативних, зосереджувалося в Раднаркомі, Політбюро ЦК РКП (б), господарських наркоматах (продовольства, праці, фінан-сів).
Принципова особливість системи управління даного періоду - відсутність у господарських установ і відомств, виробничих-них підприємств та окремих працівників зацікавленості в резуль-татах своєї діяльності, підвищенні її ефективності. Це призвело до поширення форм неекономічного примусу - загальної трудової повинності і необхідних методів контролю.
Незважаючи на підрив ринку як регулятора відтворювального процесу, план не зайняв його місце. Розвиток економіки країни було анархічним: відсутній не тільки єдиний план розвитку країни, але й плани розвитку окремих галузей і підприємств. Планують та розподіляють органи (главки) просто не знали кількості підпорядкований-них їм підприємств і виробничих потреб у ресурсах. Загальний дефіцит породив особливий механізм перерозподілу, на-званий "ударної", що мало на увазі виділення групи підпри-ємств, які отримували сировину і робочу силу в першу чергу. Ведомст-венно-галузева дезінтеграція, анархія виробництва і розподілу приводили до анархії в галузі фінансів. Так, хоча в 1920 р. був про-виголошено перехід до безкоштовного розподілу державними органами предметів споживання і засобів виробництва, припинено стягування грошових податків і т. д., емісія грошей продовжувала нарас-тать. Якщо в першому півріччі 1919 грошова маса в обігу збільшилася на 65%, а в другому - на 123, то в 1920 р. - на 127 і 128% відповідно. Емісія означала визнання того, що значна частина господарства знаходиться за межами державного контролю і, отже, вироблений там продукт може бути отриманий тільки ринковими методами, шляхом його покупки за гроші.
Не менш противо-речівой була і аграрна політика. З одного боку, робилися спроби форсованого одержавлення сільськогосподарського сектора, але в 1919-1920 рр.. з соціально-політичних причин фор-сировать колективізація проведено не було. З іншого боку, всі декларації про неприпустимість насильства стосовно найбіднішому та середньому селянству стосувалися тактики, а не стратегії. "Перекачка" ресурсів з сільського господарства, яка спирається на позаекономічний примус, здійснювалася у формах, що підривають зацікавлений-ність селян у результатах своєї праці.
"Військовий комунізм" мав катастрофічні наслідки для економіки країни, значно посиливши шкоди, завданий їй громадян-ської війною. Валова продукція сільського господарства зменшилася за 1913-1920 рр.. на 33%. Обсяг валової продукції промисловості сни-зілся на 43%. Була повністю зруйнована фінансова система країни. У 1921 р. на Росію обрушилося нове випробування - голод, від якого постраждало не менше 20% населення. У відповідь на посилення державного-кої політики по всій країні спалахували антиурядові повстання. Найбільш великим виступом був заколот матросів і червоноармійців Кронштадта. У цих умовах радикальна зміна господарського механізму стало необхідно.
Основні риси непу (нової економічної політики):
* заміна продрозкладки продподатком;
* зміцнення союзу робітників і селян на економічній основі -ве;
* кооперування населення на добровільній основі;
* розвиток промисловості на базі електрифікації;
* використання товарно-грошових відносин ;
* впровадження госпрозрахунку, стимулювання особистої зацікавлений-ності в результатах праці;
* вдосконалення держуправління.
Всупереч усталеним в літературі традиції, неп не постали-ляє собою комплекс свідомо здійснюваних заходів, спрямованих на розвиток товарно-грошових відносин. Дійсно, дозвіл вільної реалізації надлишків сільгосппродукції кресть-янами передбачало розвиток місцевого товарообігу, а не торгівлі, відродження якої стало для уряду несподіванкою. При-знання ж торгівлі як способу змички між містом і селом змусило переглянути погляди на роль грошей і частнопредпрініма-тельской діяльності в новому суспільстві (табл. 15).
Таблиця 15
Система реформ непу


Незважаючи на бурхливий розвиток ринкових відносин, в роки непу зберігалося жорстке державне регулювання економічних процесів. Хоча допускалося функціонування різних інститутів, що заохочують приватну ініціативу, "командні висоти" в економіці залишалися у держави. Для відновлення та інтенсивного розвитку великої промисловості, що стала пріоритетним напрямком у по-літіке, потрібні були величезні кошти, які можна було витягти тільки з сільського господарства через податки і свідоме встановлен-ня особливої системи цін. Однак на практиці це означало збереження традиційної для країни мобілізаційної моделі розвитку зі свойст-кої їй системою компенсацій. Результатом її дії стали глиб-кі диспропорції, так звані "ножиці цін". Їх існування стало причиною кризи збуту 1923
"Ножиці цін" - розбіжність рівнів і динаміки цін на окремі-ні групи товарів, в період непу прийняло форму встановлення завищених цін на промислові вироби і занижених - на сільськогосподарському продукцію.
Порушення еквівалентного обміну між промисловістю та сільським господарством, а також між легкою і важкою промислово-стю створило умови для згортання товарообміну на вартісній основі і поступовій його заміні державним розподілом.
Це, в свою чергу, посилювало тенденції до централізації управління економікою і країною в цілому.
Відхід від непу почав позначатися вже з середини 20-х років (усі-ня адміністративних заходів з регулювання ринку і настанню на частнокапиталистические елементи; відмова від часткової конверти-руемості червінця; орієнтація, особливо з 1927 г ., на директивне пла-нирование, зменшення самостійності трестів і синдикатів). Най-більш значний і відчутний удар по непу було завдано в 1928 р. надзвичайними заходами в області хлібозаготівель, коли фактично були відроджені надзвичайні методи "воєнного комунізму".
Причини згортання непу:
зростання бюрократичного апарату;
загострення політичної боротьби;
курс на індустріалізацію;
управління на принципах партійності.
Механізм згортання непу можна розглянути на прикладі функціонування радянських трестів і синдикатів.
Трест - основне виробниче ланка в промисловості, що представляє об'єднання однорідних чи взаємозалежних між собою підприємств, що діють на принципах госпрозрахунку, тобто повної фінансової самостійності, аж до випуску долгосроч-них облігаційних позик.
В період утворення трестів декларувалася їх господарська незалежність від держави, але одночасно основні фонди тре-стів були вилучені з ринкового обороту і керування ними було переду-но ВРНГ і наркоматам. Трести не мали права продати, закласти, здати в довгострокову оренду ці фонди, звести будівлі або споруд-ня. Вступ до синдикат, обумовлене пайовим внеском, також санкционировалось ВРНГ.
Синдикат - об'єднання трестів для оптового збуту їхньої продукції, закупівель сировини, кредитування, регулювання торгових операцій на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Адміністративне втручання відбувалося по всіх направле-вам діяльності трестів і синдикатів. Вищі органи уста-встановлюються виробничі завдання, стверджували кошторису доходів і витрат, звіти і баланси, призначали і зміщати правління, регламен-тувати процеси ціноутворення та збуту продукції (примусову-ні ціни, збиткові держзамовлення). З середини 20-х рр.. у господарюванні трестів і синдикатів стали посилюватися планово-адміністративні риси. У новому Положенні про трестах 1927 вже зникла орієнтація на прибуток, її місце зайняв план. У їх діяльність увійшли обов'язкові держзамовлення, широке нормування цін, генеральні договори, центру-лізація і суворе регулювання капітального будівництва.
Однак деякі елементи "непівської" методів управління про-продовжували зберігатися і в подальших заходах партії і прави-тва: переході від трестівський госпрозрахунку до госпрозрахунку підпри-ємств, розширенні ролі робітників в управлінні, спробах усунення проблем надмірного централізму і монополізму трестів і синдика-тов. Разом з тим створюваний в кінці 20-х рр.. новий господарський механізм був орієнтований на пріоритетний розвиток важкої індуст-рії за рахунок накопичення в самій промисловості, посиленою перекачування ресурсів із сільського господарства, обмеження споживання трудящих-ся.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.6. Особливості господарського розвитку Радянської Росії в 1917-1927 рр.. "
 1. Коментарі
  особливо з точки зору здоров'я нації, необхідність відповідати на вимоги електорату, склад якого ставав все більш пролетарським, та інші подібні причини все сильніше пом'якшували гострі кути оригінальної доктрини . До кінця століття тих, хто сповідував цю доктрину в її первісній чистоті, можна було перерахувати по пальцях. [13] ід, его і суперего (у Фрейда воно, я і понад-я) в психології
 2. Тема 7. Основні тенденції в розвитку світового господарства наприкінці XIX - першої третини XX ст.
  Хозяйствен-ного реформування. С. Вітте. П. Столипін. Проблема російських монополій. Особливості функціонування державного сектора. Розвиток внутрішньої та зовнішньої торгівлі. Економічні програми революції 1917 р. Умови формування командно-адміністративної системи економіки в Росії. Структур-ні зрушення в економіці в період революцій 1917 р. та громадянської війни. Господарське
 3. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  особливостей економічної думки в Росії є органічний зв'язок теоретичного аналізу з актуальними проблемами розвитку продуктивних сил, реформування соціально-економічних відносин. Це відрізняє і самобутню «Книгу про злиднях і багатство» Івана Тихоновича Посошкова (1652-1726), і програму революційних перетворень Павла Івановича Пестеля (1793-1826), і теорію політичної
 4. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  особливо яскраво проявилися в розвитку "рейганоміки", названої на ім'я президента США Р. Рейгана. Програма оздоровлення американської економіки, висунута рейганівської адміністрацією в 1980 р., включала наступні положе-ня: скорочення податків на корпорації і особистих прибуткових подат-гов; обмеження зростання урядових витрат за рахунок скор-щення соціальних програм;
 5. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  особливо підкреслює на прикладі Рікардо. Вульгарні ж економісти займаються переважно свідомої та упередженої апологією ка-піталізма. Цю рису Маркс сформулював у послесл-вії до другого видання I тому «Капіталу», кажучи, що відтепер для буржуазного економіста (в даному випадку розглядає-105 валась вульгарна політична економія) питання укладаючи-ється вже не в
 6. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  особливо позначилося в такому корінному питан-се марксизму, як питання про диктатуру пролетаріату. Полемізуючи з Бернштейном, Каутський писав наступне: «Я не хочу стверджувати, що класове панування пролетаріату має вжити форми класової диктатури». Він вважав, що проблема диктатури пролетаріату не має практичного значення, а «рішення питання про проблему пролетарської диктатури - ми
 7. Моделі в рамках систем
  особливо фізичних осіб. Така модель отримала назву «функціональна соціалізація», що означає, що функція виробництва лягає на приватні підприємства, що діють на конкурентній ринковій основі, а функція забезпечення високого рівня життя (включаючи зайнятість, освіта, соціальне страхування) і багатьох елементів інфраструктури (транспорт, НДДКР) - на державу. Соціальне ринкове
 8. Характерні риси підприємницького потенціалу Росії
    особливо малого та середнього, надзвичайно нестабільно. Це повною мірою продемонстрував фінансова криза серпня 1998 р., розорив або поставив на межу розорення безліч фірм, банків і страхових компаній. На жаль, відмінною рисою сучасного російського підприємництва є його криміналізація. Чимала частина (важко визначити яка) нового підприємництва вийшла
 9. Відтворювальна структура
    Особливо якщо вдасться підвищити ефективність капіталовкладень. Однак у перспективі згортання інвестиційних програм може негативно позначитися на загальній динаміці народного господарства. У розвинених країнах склалися досить різноманітні і нестабільні пропорції між накопиченням і споживанням. Багато чого залежить від циклічної кон'юнктури. Найчастіше накопичення коливається в межах 15-20%
 10. Перспективи СНД
    особливо готовими виробами, залишаються значними. Технологічне поділ праці і єдині стандарти, успадковані від радянського періоду, знайомство з продукцією один одного, характер загальної підготовки персоналу і т.д. створювали хороші можливості для взаємного обміну. Звичайно, ця продукція за якістю і технічним рівнем часто не відповідає вимогам світових ринків, але торгівля в
© 2014-2022  epi.cc.ua