Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

3.3.2. Форми використання суспільної власності


Громадська власність (державна і муніципальна) у виробничій сфері використовується переважно як капітал підприємств різних типів. Використання її має ряд принципових відмінностей в порівнянні з приватної та колективної влас-нЬсть'ю. Так, в якості засновників державних підприємств виступають не безпосередньо власники - народи РФ, суб'єкти РФ і муніципальні освіти, а відповідні Органи влади. Приватний і колективний власники можуть виконувати роль суб'єкта власності - засновника підприємства і суб'єкта господарювання - підприємницької діяльності. Державні і муні-ціпальние органи влади виступають засновниками державних і муніципальних підприємств, але суб'єктами підприємницької діяльності з їх правами і відповідальністю вони бути не можуть.
Державні та муніципальні органи не можуть виконувати підприємницькі функції. Прийняття господарських рішень і керування не можна довіряти владним організаціям, які не несуть економічну відповідальність за наслідки своїх управлінських дій і за діяльність підприємств. Їх працівники, маючи статус державних службовців, несуть тільки посадову відповідальність-ність.
Допуск до господарської діяльності будь-яких органів влади деформує ринковий механізм, порушує рівноправність суб'єктів ринку. Державні та муніципальні органи, ставши підприємцями - господарюючими суб'єктами, можуть використовувати в своїх інтересах не тільки підприємницькі функції, а й владні повноваження, що загрожує як зловживаннями, так і утиском інтересів інших недержавних підприємств.
Дані органи зобов'язані передати функції підприємця фізичній особі, групі фізичних осіб, трудовому колективу, юридичними обличчю і т.д. У зв'язку з цим виникає питання, що вимагає юридичного та економічного рішення, а саме: як знайти для

кожного державного і муніципального підприємства суб'єкт підприємницької діяльності і закріпити його відповідним правовим документом?
Можливості для вирішення такого завдання на основі чинного законодавства істотно обмежені. Цивільний кодекс Пред-вбачає передачу майна державного або муніципального унітарного підприємства тільки самому підприємству на праві господарського відання або оперативного управління. Отже, всі другіеформи використання майна та типи го ^ ударственних-і муніципальних підприємств стають незаконними. Це суперечить не тільки світової, а й вітчизняній практиці. Так, на 1 липня 1995 р. на оренді перебувало 15 655 державних підприємств, у тому числі на оренду з викупом-12 566.
Указом Президента РФ від 24 грудня 1993 р. «Про довірчій власності (трасті)» була введена в господарську практику пере-дача власником майна та майнових прав довірчого власнику. Розвиток ринку відродить лізинг і здачу майна підприємств, землі та природних ресурсів в оренду та концесію, що об'єктивно необхідно для ефективного використання гро-ної власності.
Тому доцільно створювати підприємства різних організаційно-правових форм, що істотно відрізняються за умовами використання суспільної власності. З підприємств, заснованих на продуктивному її використанні, виділимо наступні:
державне унітарне підприємство, майно якого знаходиться у власності Російської Федерації або суб'єкта РФ і передається йому в оперативне управління (казенне підпри ємство);
державне або муніципальне унітарне підприємство, майно якого є власністю Російської Федерації, суб'єкта РФ чи муніципального освіти і передається йому в господарське відання; фізичній або юридичній особі - у довірчу власність (траст); приватному підприємцю (фізичній або юридичній особі), трудовому колективу, групі фізичних осіб - в оренду;
акціонерне товариство, 100% статутного капіталу якого (або частка його) формується з власності РФ, суб'єкта РФ або му-муніципальні освіти, а право власності на неї відчужується акціонерному товариству - юридичній особі;
акціонерне товариство, до статутного капіталу якого вноситься частка з власності РФ, суб'єкта РФ і муніципального обра тання, а право власності відчужується акціонерному общес тву - юридичній особі.
Можуть бути інші типи підприємств та їх об'єднань, наприклад змішані з громадським та приватним (в тому числі іноземним) капіталом, концесійні, холдинги і т.д.
Державні органи в інтересах задоволення потребнос тей країни у виробництві окремих видів унікальної продукції змушені використовувати суспільну власність для створення підприємств, майно яких передається ним же в оперативне управління. . Такі підприємства реально виконують в основному дер дарчі замовлення на продукцію або послуги особливої важливості. Тут економічною формою реалізації суспільної власності яв ляется безпосереднє задоволення суспільної потреби у продукції (послугах).
На такому підприємстві майно використовується і відтворюється як суспільна власність (Російської Федерації, суб'єкта РФ). Відповідно вироблена продукція та одержані доходи є громадською власністю. Звідси випливає, що дер-дарчі 'органи несуть субсидіарну економічну відповідальність за зобов'язання і за діяльність казенного підприємства.
Збиток, нанесений їм своїм партнерам, як і інші не покриті доходами витрати, відшкодовується з бюджетів 'відповідних рівнів, слідів-вательно, з громадських коштів (по суті з коштів платників податків). Таким чином, у формі державного казенного підприємства суспільна власність продуктивно функціонує на своїй власній основі.
Майно державного унітарного підприємства (крім казенного) може використовуватися шляхом передачі в господарське відання, в траст або в оренду. Громадська власність не від ^ уж-даетсся, але разом з тим господарюючому суб'єкту передаються всі иму-шественние права, причому до права; господарського відання ', довірчої власності, оренди застосовуються правила про право власності (володіння, користування і розпорядження). Тут продуктивно функціонуючий суспільний капітал розпадається на капітал-соб-ственйость і капітал-функцію. Власність на капітал зберігає-ся за РФ, муніципальними утвореннями, і разом з тим все имущес-Твен права володіння, користування і розпорядження передаються господарюючому суб'єкту. Однак кожна з названих форм використання майна державних унітарних підприємств має особливості, які обумовлюють відмінності їх взаємовідносин з представниками власника (державними органами, Органами місцевого самоврядування), а також механізму їх функціонування.
Економічне поняття та правова норма господарського відання вперше були введені в 1990 р. в Законі про власність в РРФСР. Але в ньому не були вирішені до кінця багато важливих в юридичному та економічному відношенні питання. Новий Цивільний кодекс також не вніс ясність у зміст поняття «господарське відання», а окремі його положення і зовсім суперечливі. Насамперед неясно, чи змінюється (і якщо змінюється, то як) статус підприємства при передачі майна в господарське відання, хто стає суб'єктом підприємництва з його правами і відповідальністю. Підприємство з певними обмеженнями володіє, користується і розпоряджається майном, переданим йому в господарське відання (ст. 294), відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, не несе відповідальності за зобов'язаннями власника майна (ст. 113.5). Разом з тим власник майна підприємства, заснованого на праві господарського відання, не відповідає за зобов'язаннями підприємства (ст. 113). Це означає повне відокремлення підприємства та його господарської діяльності від держави.
Унітарна підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном (ст. 113.5), проте воно не має права рас-поряжаться нерухомим майном (продавати, віддавати в заставу, в оренду тощо) без згодою власника (ст. 295.2). Суперечливість цих положень очевидна. При цьому ні зобов'язань держави перед підприємством, ні зобов'язань підприємства перед державою Цивільний кодекс не визначає. Власник має право на отримання частини прибутку від використання майна, що у ве-деніі підприємства (ст. 295.1), але неясно: на якій підставі, в якій формі, яку частину прибутку і що робити, якщо прибутку немає; власник має право на частину прибутку, а чи зобов'язане підприємство віддавати її власнику і, нарешті, чи може останній відмовитися від свого права на неї. Це принципові питання, а відповіді на них немає.
Не вирішено також актуальне питання про розвиток підприємств. Підтримка конкурентоспроможності державних і муніципальних унітарних підприємств, особливо діють, вимагає значних капітальних вкладень, якими вони не мають. Передавши їм застаріле майно в господарське відання, держава і муніципальні органи не беруть на себе жодних зобов'язань.
У той же час продукція та доходи від використання майна надходять у господарське відання підприємства (ст. 299.2), а не в його власність. Продукція, доходи і прибуток - результат вироб-
дітельності («продуктивності») всіх факторів виробництва, а не тільки використання майна. Тому така законодавча норма не тільки спірна, а й послаблює стимули ефективності виробництва.
Інститут трасту вперше був введений Указом Президента РФ від 1 липня 1992 р., але на практиці не набув поширення. Траст трактувався як довірче управління власністю. Указом Президента РФ від 24 грудня 1993 р. в цивільне законодавство, як зазначалося, запроваджено інститут довірчої власності (траст). Тут трастові відносини власності, як і при господарському віданні, грунтуються на розмежуванні прав володіння, користування і розпорядження, які розповсюджуються на декількох суб'єктів - фізичних та юридичні осіб. Хоча указ про довірчої власності (трасті) не загубив юридичної сили, перша частина Цивільного кодексу передбачає можливість передачі власником майна лише в довірче управління.
Цим навряд чи можна вважати закінченою дискусію про те, що краще - довірча власність або довірче управління.
Прихильники останнього варіанту трасту розуміють, що довірче управління нічого не змінює у відносинах власності. По суті довірче управління - це не економічне ставленням відноситься до категорії не речові, а зобов'язального пра-ва. Інакше кажучи, довірче управління зводиться до контракту (Договору) між двома особами, що може бути прирівняне до трудових відносин.

З урахуванням сказаного державні та муніципальні унітарні підприємства не можуть бути передані в довірче управління, так як майно належить їм на праві господарського відання. Відповідно до Цивільного кодексу такі підприємства володіють, користуються і розпоряджаються майном, переданим їм у господарське відання. Юридично передача майна у господарське відання скоюється при створенні унітарного підприємства, і представник власника - державу чи муніципальний орган-вже німо-жет передати це ж майно в довірче управління. Тому в довірче управління може передаватися акціонерне товариство з суспільним капіталом, інше майно, що не передане державному або муніципальному підприємству в господарське ве-дення.
Інститут довірчої власності прийнятний щодо державних і муніципальних підприємств як одна з форм
майнових, справді економічних відносин між державою і господарюючим суб'єктом поряд з передачею майна у господарське відання, оренду, концесію і т.д. Засновниками трасту щодо майна державних і муніципальних унітарних підприємств можуть виступати державні органи РФ, суб'єктів РФ, органи місцевого самоврядування.
Траст, на відміну від господарського ведення, засновується на певний термін на основі договору, що укладається між влас-ником - засновником трасту і довірчим власником. Це дозволить чітко визначати і закріплювати в договорі умови вико-вання майна унітарних підприємств в інтересах власника (бенефіціарія) і довірчого власника - господарюючого суб'єкта.
Однак багато питань трастових економічних відносин не з'ясовані. В Указі Президента РФ «Про довірчій власності (трасті)» є протиріччя. Концепція довірчої власності не до кінця витримана. Наприклад, власник - засновник трасту передає майно і всі пов'язані з ним майнові і немайнові права довірчого власнику-господарюючому суб'єкту (фізичній або юридичній особі), причому до довірчої власності застосовуються норми про право власності. Це перед-вважає, що довірчий власник повинен мати всі права володіння, користування і розпорядження майном. Але згідно з Указом довірчий власник зобов'язаний здійснювати право власності на передане йому майно виключно в інтересах бенефіціарія, причому він має виключне право у виборі способу дій і використання майна, але тільки найкращого з точки зору інтересів бенефіціарія, не допускаючи при цьому змішання особистих інтересів з інтересами власника - засновника трасту або бенефіціарія. Виникає питання:, заради чого фізична або юридична особа повинна взяти на себе тягар підприємницької діяльності, економічної відповідальності за майно і за свою діяльність? Заради виняткових інтересів власника або бенефіціарія?
  В Указі взагалі не відображені інтереси довірчого власника. Останній, як сказано, несе необмежену майнову відповідальність за зобов'язаннями, які виникають у нього у зв'язку з виконанням договору трасту, а також у випадках заподіяння їм шкоди інтересам бенефіціарія. Отже, фізична або юридична особа підписала договір трасту, несе відповідальність за його
  Механізм господарювання державних і муніципальних підприємств 229 виконання всім своїм майном, грошовими ресурсами і іншою власністю. За все це довірчий власник має право на винагороду або у відсотках від отриманого від трасту (своєї діяльності) доходу (прибутку), або у твердій сумі, або у вигляді реалізованого після припинення договору про трасті права (опціону) на придбання частини майна, яким він володіє. Але для отримання такої винагороди не потрібно бути довірчим власником, а достатньо стати найманим менеджером. Тут допущено змішання різних понять - довірчої власності та довірчого управління.
  Сказане логічно підводить до необхідності радикального вирішення проблеми використання суспільної власності взагалі, і насамперед майна державних і муніципальних унітарних підприємств. Аналіз трасту, так само як і господарського відання, приводить до висновку, що формування механізму реалізації суспільної власності не враховує не тільки. Рівень, організації відносин власності в розвинених країнах, але і загальні світові тенденції. Справа в тому, що в міру розвитку техніки, технології та усуспільнення виробництва поглиблюється процес усуспільнення капіталу. У функціонуючому капіталі все меншу роль грає власний капітал господарюючого суб'єкта, а частка позикового капіталу має стійку тенденцію до зростання. Господарюючий суб'єкт все менше має справу з власним капіталом (речовим і грошовим), а власник все менше виступає в ролі суб'єкта підприємницької діяльності. Розмежування капіталу-власності і капіталу-функції проявляється не тільки як переважна тенденція, але і як об'єктивна умова успішного функціонування і відтворення самого капіталу. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3.3.2. Форми використання суспільної власності"
 1. 3.3.3. Формування механізму функціонування державних і муніципальних підприємств у перехідній економіці
    форми господарювання (включаючи лізинг) повинні бути узаконені і широко розвинені у всіх секторах економіки. Це - важлива умова розвитку підприємницької діяльності, що дозволяє власникові з користю для себе і суспільства пустити в господарський оборот майно, яке він сам не в змозі або не бажає продуктивно використовувати. Ви-відігравати все - власник, підприємець, суспільство.
 2. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
    форми сучасного підприємства. Кажуть, що корпорації управляються адміністраторами, які отримують твердий оклад, в той час як акціонери є просто пасивними спостерігачами. Вся влада зосереджена в руках найманих працівників. Акціонери нероби і марні, вони пожинають те, що посіяли керуючі. Ця теорія абсолютно ігнорує роль, яку в керівництві корпоративним підприємством
 3. 6. Монопольні ціни
    форми втручання держави в ділове життя вироблена нова термінологія. Обмеження обсягу виробництва, а отже, і відповідного споживання, називається уникненням надлишків, а вплив, спрямований на забезпечення більш високої ціни одиниці товару, стабілізацією. 6. Концепція конкуренції не включає в себе вимогу наявності безлічі конкуруючих суб'єктів. Конкуренція
 4. 3. Нерівність
    форми правління, крім необмеженого абсолютизму, називаються демократичними. Індійські націоналісти отримують задоволення, просторікуючи про традиційну індуської демократії! Економісти та історики байдужі до всіх цих емоційним виливам. Описуючи цивілізації азіатських народів як нижчі, вони не виносять ніяких ціннісних оцінок. Вони просто встановлюють той факт, що ці народи
 5. Коментарі
    форми валюти. Закон Грешема діє там, де існує одночасне звернення неполновесних монет з повновагими монетами цього ж металу; там, де обертаються два метали, і один недооцінений в порівнянні з іншим, і там, де поряд з металевою валютою в обіг вводяться нерозмінні паперові гроші. [58] Латинський монетний союз укладений в 1865 р. Францією, Бельгією, Швейцарією,
 6. 4.6. Додаткова інформація
    форми земельної ділянки, її площа і орієнтування щодо меридіана. Бувають контурні, тобто без зображення пагорбів, ярів і т. п., і топографічні - із зображенням рельєфу місцевості. План ситуаційний - план, що показує розміщення об'єкта нерухомості в ув'язці найближчими населеними пунктами, джерелами і зовнішніми мережами енерго-, тепло-і водопостачання, спорудами та
 7. РЕФОРМА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
    форми споживання, то справедливе оподаткування пенсій і пільг на охорону здоров'я, що надаються престарілим, - це не податок на заробітну плату, а податок на споживання, тобто податок на додану вартість, що відноситься до інших форм споживання. Щоб пенсії не виснажували інвестиції, їх слід встановлювати таким чином, щоб вони виснажували інші форми споживання. Прогресивний податок
 8. Пролетарська політична економія
    форми вартості; розкрито сутність абсолютної ренти, сутність найманої праці; дана загальна характеристика капіталістичної експлуатації. Догматичне виклад головних ідей марксизму при спробі побудувати соціалістичне суспільство в окремих країнах зробило погану послугу цьому великому для свого часу вченню, яке не позбавлене деяких недоліків. Ідеї, викладені в роботах К. Маркса,
 9. Господарська діяльність. Блага і потреби
    форми, їх не можна безпосередньо накопичити. Вони можуть бути спожиті лише в момент їх виробництва. В умовах товарного виробництва велика частина благ стає товаром. Товар - це продукт праці, здатний задовольнити будь-яку людську потребу і призначений для обміну. Товар - це вихідна категорія товарного господарства, його «економічна клітинка». Пояснюється це тим,
 10. 1. Капітал: сутність і форми. Кругообіг і оборот капіталу
    форми, він повертається в ту форму, з якої почав свій рух. J. Капітал: сутність і форми. Кругообіг і оборот капіталу Ознаки класифікації Види і форми капіталу грошова За формою існування товарна продуктивна За способом перенесення вартості основний капітал оборотний капітал За формою власності на капітал приватна (іднівідуальная, сімейна)
© 2014-2022  epi.cc.ua