Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

6.5.1. Система соціального страхування


Сучасна система соціального захисту населення включає такі основні елементи: традиційну форму державного допомоги (соціальної допомоги); сукупність державних соціальних гарантій, включаючи соціальні пільги окремим категоріям населення (категоріальні соціальні послуги), соціальне страхування (добровільне корпоративне та обов'язкове державне).
Під системою соціальних гарантій розуміється надання соціально значущих благ та послуг усім громадянам без врахування їхнього трудового внеску і перевірки нужденності. Мінімальний набір і рівень цих гарантій є рухомим залежно від конкретно-історичних умов, ресурсних можливостей суспільства. Ця форма соціального захисту громадян базується на принципах загального оподаткування і бюджетного фінансування соціальних витрат.
До системи соціальних гарантій примикають соціальні пільги, що представляють собою соціальні гарантії окремим категоріям населення. Ця форма соціального захисту також характеризується універсальністю надання соціальних благ і послуг у рамках певної соціально-демографічної групи населення (ветерани війни, інваліди та ін.) і забезпеченням за рахунок податково-бюджетної системи держави.
Під соціального допомоги (допомогою) як формою соціального захисту населення розуміється надання соціальних благ і послуг соціально вразливим групам населення на основі перевірки нужденності. У традиційному розумінні об'єктом соціальної допомоги є малозабезпечені верстви населення, доходи яких нижче межі бідності або прожиткового мінімуму.
Соціальне страхування є формою соціального захисту населення від різних ризиків, пов'язаних з втратою працездатності та доходів. Особливістю соціального страхування є його фінансування зі спеціальних позабюджетних фондів, що формуються з цільових внесків роботодавців і працівників за підтримки держави.
Система соціального страхування складається з двох частин. Перша покликана забезпечити відновлення та збереження працездатності працівників, включаючи проведення оздоровчих заходів; вто-

раю гарантує матеріальне забезпечення осіб, які втратили працездатність або не мали її.
Соціальне страхування існує в двох формах: обов'язкове і добровільне. Обов'язкове соціальне страхування є особливим різновидом державних соціальних гарантій, забезпечуваних через цільові позабюджетні (державні або суспільні) фонди. У разі дефіциту цих фондів держава надає їм підтримку з коштів держбюджету. Таким чином, воно виступає гарантом фінансової стійкості цих фондів і реалізації програм обов'язкового соціального страхування.
Добровільне соціальне страхування будується на принципах колективної солідарності і самодопомоги при відсутності страхової підтримки держави (держбюджету).
Його відмінними рисами є демократизм управління страховими фондами, найбільш повна реалізація принципу самоврядування, соціальне партнерство роботодавців і найманих працівників, тісна залежність страхових виплат та програм від рівня доходів страхувальників. Фонди добровільного соціального страхування розглядаються не як альтернатива, а як доповнення до обов'язкового страхування. Взаємне доповнення цих фондів дозволяє недоліки одного виду страхування компенсувати достоїнствами іншого.
Соціальні фонди утворюються за рахунок трьох джерел: страхових внесків застрахованих, страхових внесків підприємців і субсидій держави.
Внески застрахованих представляють пряме вирахування з їхнього доходу. По суті це прямий цільової податок. Ставка внеску в більшості розвинених країн встановлюється у відсотках до валового заробітку і є пропорційною незалежно від величини доходу. При цьому передбачається річна максимальна сума внеску або максимальний дохід, до якого застосовується ставка. Внески з роботодавців стягуються у відсотках не до загального фонду заробітної плати зайнятих, а до заздалегідь встановленої максимальної валової заробітної плати, тобто суми, що перевищують цей максимум, не враховуються. Внески підприємців прирівнюються до витрат виробництва і відшкодовуються ними у вигляді підвищених цін на товари.
Кошти соціального страхування використовуються у вигляді грошових виплат, фінансування послуг і надання пільг-Главнаяроль як з соціально-економічним значенням, так і за обсягом ресурсів належить грошовим виплатам. Вони представлені пенсіями та посібниками, яким властива цільова спрямованість як по

характером використання, так і по контингенту одержувачів. Через соціальне страхування фінансуються послуги закладів охорони здоров'я з відновлення працездатності, проведення оздоровчо-профілактичних заходів.
Особливість пільг як форми використання коштів соціально-го страхування полягає в тому, що їх призначення пов'язане з отриманням конкретного матеріального блага або послуги. У силу цього пільга займають проміжне положення між натуральним і грошовим розподілом. Пільги дають можливість збільшення споживчих здібностей окремих груп населення.
У системі соціального страхування важливе місце займають грошові виплати, пов'язані переважно з економічними чинниками. Грошові виплати надаються у вигляді пенсій та допомог. Пенсія-це гарантована грошова виплата для забезпечення громадян у старості, в разі полной'ілй часткової непрацездатності, втрати годувальника, а також у зв'язку з досягненням встановленого стажу роботи в певних сферах трудової діяльності. З пенсійних фондів, створюваних за рахунок внесків роботодавців і працівників, працівники та їхні сім'ї отримують матеріальне забезпечення при настанні страхового випадку.

В обов'язковому пенсійному забезпеченні розрізняють пенсії страхові (трудові) і соціальні. До перших належать пенсії за віком, по інвалідності, з нагоди втрати годувальника, за вислугу років; другий виплачуються громадянам, які не мають права на трудову пенсію.
В умовах ринкової економіки страхові пенсії можуть надаватися за рахунок коштів державного Пенсійного фонду і за рахунок пенсійних фондів підприємств, організацій, установ. Умовою отримання пенсії від підприємства (організації, установи) є встановлена тривалість роботи на даному підприємстві. Надається пенсія або у вигляді надбавки до державної пенсії, або як самостійна виплата. Вона не є гарантованою і закріплюється в колективному договорі між профспілкою і адміністрацією підприємства. Право на державну страхову пенсію набувають особи за наявності у них певного трудового (страхового) стажу та за умови сплати відповідними підприємствами та організаціями страхових внесків до державного Пенсійного фонду. Розмір пенсій, як правило, порівнюється з минулим заробітком і встановлюється у відсотках до нього на загальних або Пільгових підставах.
Соціальні пенсії виплачуються непрацездатним громадянам при відсутності у них права на страхову пенсію. Розміри соціальних пенсій визначаються за категоріями отримувачів у відсотках до мінімальної пенсії за віком.
Посібник - це гарантована грошова виплата при тимчасовій перерві в роботі, а також для компенсації підвищених витрат, що виникають в певних випадках. У першу групу входять допомоги по тимчасовій непрацездатності, по догляду за дитиною після його народження, допомога по вагітності та пологах. Другу групу складають допомоги при народженні дитини та допомога на поховання померлого працівника або члена його сім'ї. Особливе місце серед посібників з соціального страхування займає допомогу з безробіття, яка виплачується за рахунок державних фондів зайнятості і недержавних фондів страхування від безробіття. Основне призначення цього посібника - не допустити різкого падіння доходів працівників, які опинилися тимчасово незайнятими.
Фінансування послуг, що надаються через соціальне страхування, покликане задовольнити ряд потреб певних груп непрацездатних громадян. Ця форма використання коштів соціального страхування включає оплату лікувально-профілактичної допомоги, утримання будинків-інтернатів, покриття витрат на організацію лікування і відпочинку престарілих та інвалідів, їх трудове влаштування та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 6.5.1. Система соціального страхування "
 1. 2.3. Федеральні внески до фондів соціального страхування
  системи пенсійного забезпечення по старості та системи страхування по безробіттю, діючої як на рівні федерації, так і на рівні штатів. Внески на соціальне страхування по старості вносяться працівниками та роботодавцями в рівних частках. Ставка внесків на соціальне забезпечення становить 6,2% від суми оплати праці, на безкоштовну медичну допомогу - 1,45%. Внески на соціальне
 2. 4.3. Єдиний соціальний податок (скасований).
  Систему соціального страхування взагалі, а саме питання, скільки доцільно мати таких програм, якими вони повинні бути і як їх фінансувати й адмініструвати. Соціальні податки - це відрахування в пенсійний фонд, у фонд соціального страхування, до фонду зайнятості, у фонд медичного страхування. Величина перерахованих соціальних податків жорстко пов'язана з витратами на заробітну плату,
 3. Порядок обчислення і сплати податку платниками податків - роботодавцями
  системі державного пенсійного страхування. 6. У терміни, встановлені для сплати податку, платники податків зобов'язані подати до Фонду соціального страхування РФ відомості про суми: 1) нарахованого податку до Фонду соціального страхування РФ, 2) використаних на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах, по догляду за дитиною до досягнення нею віку 1,5 років,
 4. Соціальне страхування Jдін із способів підвищення рівня життя найбідніших громадян - пряме по-"олненіе їх доходів державою, для
  система соціального трахованія . Соціальне страхування - широкий термін, який включає: азлічних урядові програми, зокрема в США існує про-грами допомоги сім'ям з дітьми (AFDC). Типова сім'я, яка отримує допомогу за програмою AFDC, - сім'я без батька, з непрацюючою матір'ю. (Прийнятий в 1996 р.; АКОН про реформу соціального страхування ініціював значні зміни ~
 5. ЛІТЕРАТУРА
  соціально-культурної сфери. Казань: ППО ім. К.Якуба, 1996. Бабич AM, Єгоров О.В., Жильцов Є.М. Економіка соціального страхування. М.: МГТУ ім. М.Баумана, 1997. Жильцов Є. Н. Основи формування господарського механізму в сфері послуг. М.: Изд-во МГУ, 1991. Пик В.Д. Соціальне страхування: історія, проблеми, шляхи вдосконалення. М.: йн-т праці, 1994. Про державних позабюджетних
 6. Питання 80. Статистика страхування. Статистика соціального страхування
  системи страхування. Суб'єкт (фізична або юридична особа), який укладає договір зі страхування зі страховою організацією, називається страхувальником. Страхова організація, що укладає договір зі страхування зі страхувальником, називається страховиком. Страховим випадком називається ризикова ситуація, зазначена в договорі страхування між страховиком і страхувальником. Основними завданнями
 7. Стаття 34. Соціальне страхування та забезпечення працівників підприємств з іноземними інвестиціями
  соціальне забезпечення (за винятком пенсійного забезпечення іноземних працівників) регулюються нормами чинного на території РРФСР законодавства. (2) Платежі на пенсійне забезпечення іноземних працівників підприємства з іноземними інвестиціями перераховуються у відповідні фонди країн їх постійного місця проживання у валюті та на умовах цих країн. (3) Підприємства з
 8. 85. Соціальне страхування
  систему соціального захисту населення, тому необхідно правове визнання витрат по соціальному страхуванню працівників суспільно необхідними для відтворення робочої сили. Соціальне страхування спрямоване на вирішення двох основних завдань: забезпечення відновлення та збереження працездатності працівників , включаючи проведення профілактичних і реабілітаційних заходів з охорони праці та
 9. Питання 50 Позабюджетні фонди
  система обов'язкового медичного страхування в РФ була представлена 91 територіальним фондом ОМС, 832 їх філіями, з яких 378 філій виконували функції страховиків; 276 страховими медичними організаціями та 90 їх філіями.
 10. Стаття 39. Фонди добровільного страхування вкладів
  страхування вкладів для забезпечення повернення вкладів і виплати доходів по них. Фонди добровільного страхування внесків створюються як некомерційні організації. Число банків - засновників фонду добровільного страхування вкладів має бути не менше п'яти з сукупним статутним капіталом не менше 20-кратного мінімального розміру статутного капіталу, встановленого Банком Росії для банків на дату
 11. 2.3.4. Позабюджетне фінансування
  системи соціального страхування. Воно реалізовано на базі самостійної фінансової системи - державного соціального страхування та фонду обов'язкового медичного страхування, який поповнюється з коштів підприємств та організацій за рахунок обов'язкових відрахувань, що нараховуються на заробітну плату працівників. Ріс.2.1.-Система ОМС. Метою системи ОМС є
 12. 6.5. Соціальне страхування і позабюджетні фонди
  страхування і позабюджетні
 13. 6.5. Соціальне страхування і позабюджетні фонди
  страхування і позабюджетні
 14. Ключові терміни
    соціального забезпечення за принципом «плати, скільки зібрав, не залишаючи резерву» Допомоги у натуральній формі Грошова допомога Система соціального захисту Націленість програм Допомога сім'ям з маленькими дітьми (AFDC) Вимоги про пошук роботи Програма, стимулююча пошук роботи (воркфер) Негативний прибутковий
 15. Соціальне забезпечення: досвід Японії
    системи соціального забезпечення - страхування здоров'я. Існує 6 альтернативних систем, які охоплюють все населення країни. Третій компонент системи - громадське соціальна виплата - охоплює тих, хто не може сам забезпечити мінімальний рівень життя. Особливої уваги в системі соціального забезпечення Японії заслуговує такі її сторони, як масове охоплення населення пенсіями і
 16. Ковернот
    страхуванню виконані, або для посвідчення, вчиненого агентом страхування на користь
 17. Контрольні питання
    страхування? 2. Які тенденції розвитку сучасного страхового ринку, проблеми та перспективи його розвитку? 3. Яким чином можна використовувати страхування в якості джерела
© 2014-2022  epi.cc.ua