Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

6.1.2. Соціальний захист малозабезпечених


Однією з особливостей перехідної економіки, як зазначалося, є різка диференціація доходів населення, поділ суспільства на бідних і багатих; крім того істотно змінилася структура бідних верств населення. На першому етапі перехідної економіки виникла категорія «нових бідних» - працездатних людей, які готові працювати, але не можуть заробити достатньо коштів для утримання сім'ї.
Державне регулювання включає комплекс заходів щодо боротьби з бідністю та посилення соціального захисту населення: збільшення допомоги соціально вразливим групам населення, нада-

ня малозабезпеченим сім'ям субсидій на оплату житлово- комунальних послуг. Проведена в Росії житлово-комунальна реформа спрямована на зниження пільг населенню, збереження цих пільг тільки для тих його груп, які не в змозі оплачувати житло. До реформи на ці цілі витрачалося понад 100 трлн р. бюджетних коштів. Житлова реформа розрахована на ряд років і буде здійснюватися в міру підвищення грошових доходів населення. В ході проведення соціальних реформ необхідно робити упор на подолання уравнительно-розподільних відносин, підвищення ролі трудового внеску кожної людини, посилити адресний характер соціальної допомоги.
В даний час в Україні діє більше тисячі нормативних актів, що передбачають ті чи інші соціальні пільги для 200 категорій населення. Чисельність осіб, які можуть претендувати на різні виплати, пільги і компенсації, досягає 100 млн осіб. Тому при значних бюджетних коштах, що йдуть на соціальні потреби, реальна допомога, яка доходить до кожної конкретної людини, найчастіше чисто символічна. Якщо в розвинених країнах серед справді потребують розподіляється 50 - 60% соціальної допомоги, то в Росії ця частка не перевищує 20%.
Подолати бідність можна тільки в тому випадку, якщо працездатні громадяни будуть досить заробляти. Відносно них завдання соціальної політики має полягати в тому, щоб забезпечити їм можливість підвищення свого добробуту за рахунок своєї праці, самозайнятості; ініціативи та підприємливості. Необхідні заходи щодо стимулювання інвестицій для вітчизняних товаровиробників з метою створення нових робочих місць.
З проблемою бідності самим безпосереднім чином пов'язана і проблема безробіття. У найближчому майбутньому вона, 'по всій ймовірності, загостриться у зв'язку з перетворенням прихованих надлишків робочої сили в явні. Особливо скрутне становище може виникнути «галузях машинобудування, орієнтованих на внутрішній ринок, і ВПК, і відповідно в районах концентрації підприємств цих галузей (Уральський і Східно-Сибірський економічні райони, частина регіонів Західного Сибіру і Далекого Сходу). Забезпечити вивільняються роботою буде складно, зокрема тому, що, дивлячись на брак кваліфікованих робітничих кадрів, гостра криза переживає система професійної підготовки.
При нинішньому фінансовому становищі підприємств, при їх переході в багатьох випадках на виробництво менш технологічної продукції вони часто не можуть і не хочуть фінансувати підготовку та перепідготовку робітничих кадрів.
У Росії необхідно найближчим часом здійснити заходи, що сприяють створенню нових робочих місць, у тому числі за рахунок додаткового стимулювання інвестицій: наприклад, за допомогою безкоштовного надання землі та інших пільг.
Значні зусилля і кошти необхідні для організації навчання та перенавчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації безробітних та осіб, вивільнюваних з виробництва, системи управління, збройних сил. У цю справу слід більш широко залучати підприємства, тим більше що в такому випадку буде забезпечуватися безпосередній зв'язок з практичними вимогами виробництва. Доцільно ввести і страхування від безробіття, і за рахунок цих коштів здійснювати перекваліфікацію працівника при втраті ним роботи (більш докладно про це див 6.2 та 6.4).
Вельми результативним могло б бути і здійснення широкої програми житлового будівництва, що фінансується значною мірою за рахунок приватного капіталу на умови надання йому частини житлового фонду або землі. У результаті були б вирішені одночасно і інші проблеми: розширення зайнятості, пом'якшення житлової кризи і стимулювання будівельної індустрії.
До теперішнього часу в країні не створена система управління охороною праці, відповідна нових економічних і трудових відносин, відсутні економічні механізми, які спонукають роботодавців дотримуватися вимог з охорони праці.
Соціальний захист вимагає забезпечення охорони праці на виробництві. На приватних підприємствах практично відсутній контроль за дотриманням трудового законодавства в цій області. Погано йде справа і в держсекторі, де різко зростає виробничий травматизм.
Основи законодавства РФ про охорону праці не дають необхідних гарантій працюючим. Цей документ не передбачає соціального захисту від професійних ризиків, не зобов'язує роботодавців дотримуватися правил техніки безпеки і гігієни праці.
Реформи в системі охорони праці повинні бути засновані на підвищенні відповідальності роботодавців за поліпшення умов і охорону праці. Повинен бути передбачений поетапний перехід від системи пільг і компенсацій працівникам за несприятливі умови праці до системи, що сприяє досягненню високого рівня його безпеки. Впроваджуваний при цьому економічний механізм буде виконувати дві функції: покарання роботодавця за незабезпечення нормативного стану умов і охорони праці та заохочення його при істотному поліпшенні цих показників.

Соціальний захист працівників не може обмежуватися тільки регулюванням ринку праці. Варто було б надати гарантію зайнятості хоча б однієї людини в сім'ї, а внески до фонду зайнятості встановити з урахуванням демографічного навантаження звільнюваного.
Це відноситься і до системи соціальних виплат; зокрема пенсіонерам, які доглядають за онуками, необхідно встановити надбавку до пенсії на рівні надбавки по догляду за людьми похилого віку та інвалідами.
В даний час звертається увага на те, що соціальні допомоги, що виконують функції соціальної допомоги, призначаються і виплачуються безадресно, без урахування доходів сім'ї. Для забезпечених верств населення ці посібники не мають економічного сенсу, а малозабезпеченим громадянам не гарантують необхідного соціального захисту.
В умовах перехідної економіки руйнується колишня система соціальних виплат і пільг, які надавалися протягом усього життя кожній людині. Замість неї в цей період створюється нова система, в основу якої покладені ринкові принципи. Допомога надається тільки тим, хто її дійсно потребує і не може заробляти сам.
Не можна не відзначити, що введення нових принципів не повинно виключати встановлення гарантованого мінімуму соціальних виплат і пільг для всіх груп населення. Всі соціальні блага понад мінімум повинні оплачуватися за рахунок особистого доходу споживача цих благ (як це має місце, наприклад, у Великобританії, Швеції та в інших країнах).
Реформування системи соціальних виплат здійснюватиметься за кількома напрямами. При визначенні розмірів соціальних допомог доцільно відмовитися від використання в якості норми мінімального розміру оплати праці і враховувати при призначенні допомоги, що виплачуються в порядку соціальної допомоги, середньодушовий сукупний сімейний дохід. Слід законодавчо закріпити право на отримання тільки одного виду Соціальної допомоги, найбільш вигідного для одержувача. На додаток до допомоги, та компенсаційних виплат, встановленим на федеральнбм рівні, розвиватиметься система грошової та натуральної допомоги малозабезпеченим на рівні суб'єктів РФ.
Розміри такої допомоги намічається визначати ». Враховуючи що склався в регіоні середньодушовий дохід сім'ї, прожитковий мінімум і демографічну ситуацію. Передбачено також поетапно ввести в практику систему посібників з нужденності, попередньо випробують-
вав її в трьох суб'єктах Російської Федерації, де високий рівень бідності.
Важливу роль при різноманітті форм власності і господарювання повинна грати соціальний захист основних прав людини у сфері праці. Економіка потребує поряд з цільовою підтримкою соціально незахищених груп населення державних гарантій у певних областях і в певному обсязі для всього або більшості населення країни. Норми трудового законодавства (прийом і звільнення, тривалість робочого тижня, порядок надання та розмір відпусток, регулювання трудових спорів і конфліктів) повинні поширюватися на всіх найманих працівників незалежно від форм власності і господарювання підприємств та організацій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.1.2. Соціальний захист малозабезпечених "
 1. Способи компенсації втрат
  соціального захисту населення здійснюється індексація доходів - підвищення рівня доходів з метою часткової або повної компенсації їх забезпечення в результаті інфляції . Однак необхідно пам'ятати, що в результаті суцільної індексації може виникнути інфляція й посилитися соціальна поляризація населення. Тому вона повинна здійснюватися вибірково щодо різних груп населення, тобто
 2. Глава 19. Народонаселення, зайнятість і соціальний захист населення
  соціального захисту
 3. Система соціального захисту (страхувальна мережа)
  соціального захисту, або прог-Рамі надання допомог липам з низькі-ми доходами, - це система програм велфері, покликаних забезпечувати бідних посібниками в розмірах, що залежать від ступеня їх бідності. Як зрозуміло з назви, програми системи соціального захисту існують для захисту тих, хто по тійабо іншої причини не заробляє в умовах ринкової економіки досить для
 4. Соціальний захист населення державою
  соціальна політика, що охоплює всю систему соціально-економічних відносин у суспільстві. Вона спрямована на встановлення відносної соціальної справедливості, ослаблення диференціації доходів і майна різних соціальних груп і класів, пом'якшення протиріч між суб'єктами економічних відносин і запобігання соціальних конфліктів на економічній основі. Держава має
 5. 34. Соціальна політика: Зміст, напрямок, принципи та рівні.
  Соціальною політикою розуміють сукупність заходів, спрямованих на задоволення державою соціальних потреб населення, підтримання прийнятного для держави рівня життя, надання населенню соціальних послуг, забезпечення закріплених у Конституції та інших законодавчих актах країни соціальних гарантій. Ефективність соціальної політики залежить не тільки від економічної бази країни, але
 6. ГЛАВА 25. Витрати на соціальне забезпечення та соціальний захист населення
  соціальне забезпечення та соціальний захист
 7. 46. Прожитковий мінімум
  соціального та фізичного розвитку дітей та підлітків. Прожитковий мінімум - одне з центральних понять системи мінімальних гарантій, що надаються державою населенню. У структурі прожиткового мінімуму відображено витрати на харчування; витрати на непродовольчі товари; витрати на послуги; податки; інші обов'язкові платежі. Прожитковий мінімум як інструмент соціальної політики
 8. 38.Государственная політика перерозподілу доходів. Соціальний захист населення.
  Соціальної політики шляхом стягування з населення прямих і непрямих податків; - надання населенню соціальних гарантій шляхом фінансування систем освіти, медичного обслуговування, закладів культури, мистецтва та ін - фінансування системи соціального захисту, що включає: а) систему соціального страхування, б) систему державної допомоги особам, не здатним забезпечити собі
 9. 82. Поняття соціального захисту
  соціально-економічного та організаційного характеру, що гарантується і реалізована державою для забезпечення гідного життя, тобто матеріальної забезпеченості на рівні стандартів сучасного розвитку суспільства і вільного розвитку людини. Система соціального захисту в широкому сенсі - це система правових, соціально-економічних і політичних гарантій, що представляють умови для
 10. Недіскреціонная фіскальна політика
  соціальні виплати. Їх регулюючий вплив на економіку неоднозначно. Наприклад, на фазі підйому зростають доходи фірм і населення. При про-прогресивної податкової ставкою збільшуються податки. Скорочується безробіття. Покращується добробут малозабезпечених. Як наслідок, зменшуються соціальні витрати держави - на виплату допомоги з безробіття та інші соціальні потреби. У результаті знижується
 11. 2.1.2. Функції охорони здоров'я
  соціального розвитку РФ. Згідно Указу Президента РФ від 09.03.04г. № 314, Постанови Уряду РФ від 06.04.04г. та Постанови Уряду РФ від 30.06.04. № 321, воно є Федеральним органом виконавчої влади. Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку РФ здійснює такі функції: - з вироблення державної політики та нормативно-правового
 12. Що могли б зробити регіони для поліпшення ситуації "на місцях"?
  Малозабезпеченим дуже б допомагали. Муніципалізація громадського транспорту при зниженні плати за проїзд і введення пільг також корисні. Замороження комунальних платежів для громадян з низькими доходами теж корисний крок. Дуже може бути, що незабаром доведеться створювати громадські роботи для безробітних. Ясно що регіональні влади як в Росії, так і в сусідніх країнах розташовують нікчемними
 13. Соціальне страхування Jдін із способів підвищення рівня життя найбідніших громадян - пряме по- "Олненіе їх доходів державою, для
    соціального трахованія. Соціальне страхування - широкий термін, який включає: азлічних урядові програми, зокрема в США існує про-грами допомоги сім'ям з дітьми (AFDC). Типова сім'я, яка отримує допомогу за програмою AFDC, - сім'я без батька, з непрацюючою матір'ю. (Прийнятий в 1996 р.; АКОН про реформу соціального страхування ініціював значні зміни ~
 14. Соціальна орієнтація економіки в перехідний період
    соціально орієнтованої перехідної економіки означає: - досягнення раціонального рівня споживання для більшості населення, що передбачає, зокрема, скорочення диференціації в рівні споживання благ і послуг до меж, при яких зберігаються стимули до кваліфікованої праці і ефективному підприємництву; - створення умов для кваліфікованого творчої праці , що
 15. Питання 5 Рівень життя і соціальний захист населення
    соціального захисту включає такі елементи: - соціальне забезпечення; - надання соціальних гарантій (наприклад, гарантовану мінімальну оплату праці); - соціальне страхування; - соціальна підтримка (у грошовій і натуральній формі). Об'єктами соціального забезпечення є передусім непрацюючі та малозабезпечені верстви населення. До проявів соціального забезпечення
 16. Соціальні гарантії у сфері освіти
    соціальних стандартів у галузі освіти норматив соціальних виплат працівникам освіти тощо); удосконалити систему пенсійного забезпечення; розвивати фонди підтримки освіти; створити соціально-економічні умови, що забезпечують рівноправність представників малозабезпечених верств населення в доступі до освіти. В галузі науково-дослідної та науково-інноваційної
 17. ГЛАВА 48. КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
    соціальний захист населення? Соціальний захист та соціальна підтримка? це однакові поняття чи ні? 2. Чому система соціального захисту населення, основу якої складають загальні соціальні трансферти, субсидії на товари та послуги, а також категоріальні пільги, принципово не здатна вирішувати завдання перерозподілу ресурсів на користь найбільш нужденних домогосподарств? 3. Які
 18. Соціально-ринкова модель
    соціально-ринкова система управління в ФРН. Вона передбачає постійну підтримку тих, хто відчуває соціальні труднощі в нерегульованому капіталізмі. Це молодь, фермери, малозабезпечені сім'ї, а також дрібні та середні фірми, які не можуть протистояти напору великих компаній і ТНК. У соціально орієнтованому господарстві поєднується велика економічна активність держави з
 19. 83. Мінімальні соціальні стандарти і нормативи
    соціальних гарантій, виражені через соціальні нормативи і норми, що відображають найважливіші потреби людини в матеріальних благах, загальнодоступних і безкоштовних послугах, що гарантують відповідний рівень їх споживання і призначені для визначення обов'язкового мінімуму бюджетних витрат на ці цілі. При формуванні бюджетів різних рівнів застосовуються соціальні норми і нормативи по
© 2014-2022  epi.cc.ua