Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

4.2.1. Причини і прояви інвестиційної кризи


Погіршення показників капітальних вкладень і накопичення.
Перш за все необхідно з'ясувати глибину інвестиційної кризи в порівнянні з загальноекономічною. Скорочення капітальних вкладень, як видно з табл. 2, набагато випереджало зменшення обсягу ВВП. Цей висновок випливає як з первісних, так і з уточнених оцінок даного показника,, зроблених в 1995 р. робочою групою Світового Банку та Держкомстату Росії. Якщо виходити з уточнених оцінок, то зниження капітальних вкладень випереджало зменшення ВВП в 1991 р. в 3 рази, в 1992 р. - в 2,6, в 1993 р. - на третину, в 1994 р. - в 2, в 1995 г . - в 2,5 і в 1996 р. - в 3 раза.Сніженіе інвестицій було особливо помітним у будівництві об'єктів виробничого і відносно меншим - невиробничого призначення, що відображає зміну структури інвестиційного попиту. Обсяг капітальних вкладень виробничого призначення в 1995 р. становив відносно 1990 р. 22%, а невиробничого призначення - 52%. У 1996 р. інвестиції за обома на-
правлінням будівництва скоротилися, за попередніми даними, в середньому на 18%;
В цілому 'пропорції капітального будівництва змінилися на користь вкладень в об'єкти невиробничого призначення, питома вага яких підвищився з 29% у 1990 р. до 41% в 1995 р. (у цінах відповідних років). Це зумовлено випереджальним скороченням реального, з урахуванням зміни цін, фінансування будівництва виробничих об'єктів в порівнянні з форсуванням вкладень в об'єкти невиробничого характеру, де відносно підвищилася частка витрат на будівництво житла.
У виробничому будівництві при загальному скороченні його масштабів під впливом змінилася кон'юнктури ринку підвищилася питома вага інвестицій у паливно-енергетичний комплекс, метал Лургі, транспорт і зв'язок і скоротилася частка вкладень в обрабат вающие галузі промисловості.
Криза в інвестиційній діяльності є, отже, більш глибоким і гострим, ніж у всій проізводственнбй сфері. Його негативний вплив на рівень виробництва і ділової актив ності в цілому набагато більше. Показово й те, що в 1995-1996 рр.. при тенденції уповільнення темйов зниження обсягу ВВП інвестиції скорочувалися на 10-18% на рік. Наслідки цього носять долговремен ний характер, оскільки багато в чому зумовлюють стан кон' юнктури і в наступний період. - ". ,
Характеристика економічного становища галузей інвестиційного комплексу не може бути зведена до розгляду динаміки обсягу капітальних вкладень і зміни їх структури. Не менш важливі параметри, що відображають результати роботи будівництва (обсяг підрядних робіт і введення основних фондів), пов'язаних з ним галузей промисловості, насамперед машинобудування та виробництва будівельних матеріалів; зміну продуктивності праці, прибутку і цін у будівництві
Як видно з табл. 3, обсяг інвестицій скоротився у великих розмірах, ніж обсяг підрядних будівельних робіт, продукції ма шіностроеніе та виробництва будівельних матеріалів, але в мен шою мірою, ніж знизився введення в дію основних фондів. Разом з тим, незважаючи на спад інвестицій, загальний обсяг основних фондів не зменшився, хоча якісні показники їх стану погіршилися. Зміна економічних умов розвитку комплексу виражається також в інфляційному підвищенні цін, зростання яких по капітальних вкладеннях більш ніж в 4 рази випереджав збільшення отриманої в будів ництва прибутку,
Таблиця 3 Основні показники інвестиційної сфери '
. (В поточних цінах; в%)
Інвестиції в основний капітал Обсяг підрядних робіт Введення в дію основних фондів Число будівництв і споруджуваних підприємств У тому числі:
знову починає
законсервованих і тимчасово припинених Обсяг основних фондів, Продукція
Машинобудування та металообробки промисловості будівельних матеріалів Продуктивність праці в будівництві Прибуток підрядних будівельних організацій (у фактично діючих цінах), раз Індекс цін у капітальному будівництві, раз
В1992 г, посилився зниження рівня виробництва і обсягу ВВП призвело до зменшення в його складі частки кінцевого споживання до 50%, збільшення питомої ваги валового нагромадження приблизно до 35,7%. Однак зростання останнього не висловлював інвестиційної переорієнтації економіки. Цей стартовий перекіс повністю пов'язаний із збільшеною на початковому етапі реформ загальної незбалансованістю економіки, зміною співвідношень цін на товари та послуги, що використовуються На кінцеве споживання і валове нагромадження.
У наступні роки питома вага валового нагромадження у ВВП знижувався, а частка витрат на кінцеве споживання росла. У 1995 р. загальне конечнбе споживання матеріальних благ і послуг склало 69,6%, в тому числі кінцеве споживання домашніх господарств
населення 47,6%. Питома вага накопичення в основних фондах після 1992 р. стабілізувався на рівні приблизно однієї п'ятої ВВП.
, Нетипове для нормальної обстановки різка зміна пропорцій між споживанням і накопиченням стає ще більш наочним при розгляді структури використання національного доходу, обчисленого за методологією балансу народного господарства як чистої продукції галузей виробничої сфери. Питома вага в національному доході фонду накопичення збільшився в 1991 р. до 39,6%, або в 1,78 рази до попереднього року. У 1992 - 1993 рр.,. він становив відповідно 39,8 і 17,8%, У 1994 р. частка фонду нагромадження в національному доході зменшилася до 15,1%, що нижче рівня в предрефор-менний період майже на третину.
Ослаблення зв'язку накопичення з інвестиціями в основний капітал підтверджується також даними про склад фонду накопичення. У 1992 р. накопичення в основних фондах склало лише трохи більше половини всього валового нагромадження, до 46% зросла частка приросту запасів, матеріальних оборотних коштів. Це стало наслідком загального спаду інвестиційної діяльності, посилення спросових orpa-

ничен реалізації продукції і скорочення витрат на оборону. У наступні два роки частка нагромадження матеріальних запасів у ВВП скоротилася приблизно вдвічі, у зв'язку з чим валове нагромадження знову в переважної частини було представлено основними фондами. Однак тенденція відновлення частки BBП, що спрямовується на накопичення основних фондів, супроводжується, як зазначалося, триваючим скороченням загального обсягу капітальних вкладень.
Наслідки реформ в інвестиційній сфері. Інвестиційний криза зумовлена насамперед корінними змінами, що відбулися за роки реформ у сфері капітального будівництва,
Якщо до реформ управління інвестиційним процесом здійснювалося шляхом директивного централізованого планування, то реформи призвели до децентралізації управління інвестиціями, демонтажу системи планування, переходу до управління на базі ринкових відносин.
Переважання в будівництві капітальних вкладень, здійснюваних державними підприємствами та організаціями, змінилося формуванням многосекторной системи капітального будівництва.
У 1995 р. частка державних капітальних вкладень зменшилася до 31%, тоді як вкладення муніципальних підприємств та організацій склали 6%, приватних -14, змішаних - 49%. З федерального бюджету в тому ж році фінансувалося лише 10,1% капітальних вкладень, з бюджетів суб'єктів РФ і місцевих бюджетів -10,3%, а за рахунок позабюджетних коштів - 78,2%, у тому числі за рахунок власних коштів підприємств - 62 , 8%.
У дореформений період переважали великі будівельні організації, а управління будівництвом здійснювалося спеціалізованими міністерствами. Реформа призвела до ліквідації міністерств та розукрупнення будівельних організацій. У 1995 р. налічувалося 127,8 тис. цих організацій, причому 87% з них становили малі, з чисельністю працюючих до 50 осіб. Багато будівельні організації за період реформ стали малорентабельними і збитковими.
Зменшення обсягу капітальних вкладень призвело до припинення з 1993 т. зростання основних фондів. У багатьох галузях капітальні вкладення недостатні для забезпечення навіть простого відтворення. Різко посилилося старіння основних фондів, знизився їх технічний рівень, сповільнилося виведення з експлуатації застарілих і неефективних фондів, типовим стало хронічне недовикористання виробничих потужностей. Все це ускладнює структурну пе-
рестройки виробництва та освоєння випуску конкурентоспроможної продукції.
Основним чинником, що обмежує обсяги інвестицій, стало скорочення джерел їх фінансування, інвестиційних замовлень промисловості та інших галузей. Пропозиція факторів виробництва - робочої сили, обладнання та конструкційних матеріалів, проектно-технічної документації - перевищило розміри платоспроможного попиту. Будівництво великої кількості об'єктів було припинено або призупинено.
Різко погіршилися за роки реформ та якісні показники інвестиційної діяльності. Так, зниження фондовіддачі в 1991-1994 рр.. склало в середньому за рік близько 14%, середній термін будівництва в 1995 р. склав близько 9 років, а ставлення введення в дію основних фондів до річного обсягу капітальних вкладень зменшилася за 1990-1995 рр.. з 0,84 до 0,73.
Індекс цін у капітальному будівництві в 1992-1995 рр.. зріс в результаті інфляції в 8,4 тис. разів.
Всі ці несприятливі показники свідчать про неспроможність закладеної в основу реформ гіпотези саморегулювання інвестиційного ринку. Застосування в цій сфері ринкового механізму дало результати, що різко відрізняються від очікуваних. Це пояснюється насамперед спрощеністю загальної концепції реформи і неадекватним урахуванням в ній особливостей переходу до ринку російської економіки (див. розд. 2). Друга причина полягає в деформованому характері реалізації заходів, передбачених програмою реформ, що додатково збільшило витрати і втрати суспільства.
У підсумку ринкові відносини в інвестиційній сфері призвели лише до різкого зниження інвестиційного попиту і придушенню інвестиційної активності, яка виявилася практично повністю паралізованою. Це видно з усіх напрямків інвестіцібнной політики.
Інвестиційні можливості підприємств. Ринковий механізм в інвестиційній сфері повинен був скоротити завищений попит на капітальні вкладення з боку державних підприємств і органів, що здійснюють управління ними. Такий попит, як відомо, визначався безкоштовністю переважної частини капітальних вкладень, їх бюджетним фінансуванням, виходячи з малообгрунтованих в багатьох випадках планових завдань.

В результаті ринкової реформи інвестиційний попит підприємств був не тільки обмежений, але і зведений до неприпустимо низького рів - Йю, не забезпечує нормальне функціонування економіки.
Скорочення можливостей фінансування капітального будівництва за рахунок коштів підприємств показують дані табл. 5.
1 Розраховано за: Російський статистичний щорічник. 1996. С. 26, 270, 274, 289, - - 376,427,433,439. Величини загальної заборгованості, кредитних вкладень і пе переоцінки основних фондів відносяться до кінця відповідного року (по основних фондах в 1992 р. т-на 1 ик> ля).
2 Промисловість, будівництво, транспорт.
Хоча прибуток підприємств і організацій в 1901-1995 рр.. номінально збільшувалася, її зростання відставав від підвищення цін (дефлятора ВВП, який характеризує зміну загальної їх уЬовня до, вещ секторам економіки), а також від зростання індексу цін у капітальному будівництві, що свідчить про скорочення прибутку в. реальному вираженні. Динаміка прибутку в умовах інфляції втратила прямий зв'язок з обсягами випуску продукції, якісними показниками Діяльності підприємств; частка прибутку у ВВП зменшилася з 24,1%

в 1990 р. до 15,3% в 1995 р. У 1996 р. загальна сума прибутку під впливом зниження обсягів виробництва і рівня інфляції скоротилася: у січні-листопаді підприємствами промисловості, будівництва і транспорту її отримано на 45% менше, ніж за той же період 1995
Загальна фінансовий стан основної маси підприємств в ході лібералізації економіки погіршився. Це проявляється не тільки в зменшенні реального прибутку (з урахуванням зміни рівня цін), але і в зниженні рентабельності, у збільшенні кількості збиткових виробництв, в зростанні заборгованості й неплатежів.
Рентабельність виробництва (розрахована як відношення прибутку від реалізації до собівартості реалізованої продукції) в 1995 р. порівняно з 1992 р. знизився з 31,7 до 15,8%, у тому числі в промисловості - з 38,3 до 20,1%.
Економічно витіснені з інвестиційного ринку збиткові підприємства та організації, частка яких з 1995 р. перевищила третину загального їх числа. У промисловості питома вага збиткових підприємств за ці роки зріс у 3,7 рази.
Інвестиційні можливості підприємств скоротилися також внаслідок зростання ваги оподаткування. У 1995 р. податки на при бувальщина, сплачені підприємствами до державного бюджету (федераль ний і бюджети територій), становили 46,6% всього прибутку, тобто Ізи мался практично кожен другий зароблений підприємствами рубль. Збільшенням норми податкових платежів держава намагалася віз местить зниження оподатковуваної бази через падіння обсягів прО-ізвЬдства.
'Інвестиційний попит рентабельних підприємств,' крім недостатньої розмірів прибутку і високого рівня оподаткування, обмежувався зростанням заборгованості і неплатежів. Загальні їх розміри по відношенню до ВВП становили 27,6% в 1993 т. і більше 50% в 1996 р., причому половина з них припадає на прострочену заборгованість. Дані про заборгованість підприємств наведені В табл: 6. Кредиторська заборгованість являє грошові кошти, тимчасово залучені підприємствами й Іншими юридичними особами та підлягають поверненню іншим суб'єктам ринку в порядхе опла-ти придбаних товарів, робіт, послуг і фінансових активів. Дебіторська заборгованість складається з суми боргів, належних підприємству та іншим юридичним особам в результаті господарських Взаємовідносин за поставлені Ними товари, роботи; послуги й інші ак-мотиви. До простроченої прийнято відносити заборгованість, не погашену у встановлені договором терміни.

  Таблиця Заборгованість підприємств і організацій '
  (У% до ВВП) 1 Розраховано за: Російський статистичний щорічник .1995. С. 284; Ріс
     1994  1995  1996
 Загальна  27,6  21,6    51,3
 У тому числі прострочена  10,1  15,7  15,3  25,7
 Кредиторська  22,3  17,5  29.6  45,2
 У тому числі прострочена  7,3  8,0  14,6  24,6
 Дебіторська  29,9  15,6  22,2  32,7
 У тому числі прострочена  ,: 7,8  7,5  10,1  16,4

 сийской! статистичний щорічник. 1996. С. 26, 433.
  Погіршення фінансового становища підприємств не можна пояснити лише недоліками в їх роботі. Воно викликане об'єктивними причинами, і в першу чергу економічною і фінансовою кризою, нестійкістю фінансового стану підприємств.
  Збільшення заборгованості являє своєрідну форму реакції постачальників і споживачів на жорстку фінансово-кредитну політику реформ, наміри вирішити завдання фінансової стабілізації економіки без належного урахування готовності підприємств до сприйняття таких заходів. Важливо й те, що в умовах інфляції, слабкості виконавської дисципліни неплатежі увійшли в сферу комерційних інтересів ряду підприємств і банків, стали використовуватися ними для вилучення додаткових доходів від несвоєчасних розрахунків, відволікання Коштів на посередницькі, фінансово-кредитні операції.
  Затримуючи платежі, підприємства і банки відшкодовують втрати від інфляції, а деякі навіть виграють, оскільки перераховують кошти за їх номінальною сумі, зменшеній на швидкість інфляції за час прострочення. Їх виграш в даному випадку прямо пропорційний простроченні платежу. У більш вигідному положенні при цьому виявляються ті підприємства, які можуть перенести додаткові витрати, викликані неплатежами, на споживачів.
  Заборгованість і неплатежі є також інструментом перерозподілу витрат інфляції між підприємствами видобувних
  (Сировинних) і обробних галузей і відповідно між окремими регіонами країни. Переваги при цьому отримують галузі та регіони з високою часткою підприємств-монополістів (незалежно від їх власності та організаційно-правових форм), які можуть через підвищення цін перенести подорожчання своєї продукції на кінцевих споживачів і тим самим не тільки покрити високі витрати, але і компенсувати упущення у власній роботі.
  В умовах інфляції виявилася ослабленою роль такого джерела фінансування капітальних вкладень, як амортизація. Перша переоцінка основних фондів була зроблена лише у середині 1992 р., наступні проводилися на початок відповідного року. Сам порядок проведення одноразових переоцінок при безперервному протягом року підвищення цін занижував базу, від якої нараховувалася амортизація. При хронічній нестачі коштів підприємства часто були змушені використовувати амортизаційні кошти не за призначенням, на інші невідкладні платежі.
  Хоча частка амортизації у власних фінансових коштах фінансування капітальних вкладень (28,9% у 1995 р.) була вище частки прибутку (26,7%), амортизація використовувалася на інвестиційні цілі тільки в розмірі 40%.
  Різко скоротилися можливості використовувати для фінансування капітальних вкладень банківські кредити. Це зумовлено як загальним зменшенням кредитних ресурсів (розмір довгострокових кредитів в економіку по відношенню до ВВП знизився з 7,2% у 1990 р. до 0,6% в 1993 р. і в 1995 р. становив 1,1%), так і особливо подорожчанням кредитів, «піки» якого припадали на місяці зльоту інфляції. Рівень відсотка по короткострокових кредитах у багатьох випадках перевищував 250% у розрахунку на рік.
  Державне фінансування інвестицій. Одним з провідних напрямків реформування інвестиційної сфери є со-кращеніегосударственного фінансування капітальних вкладень. Це визначалося як загальною програмою реформ, так і особливостями здійснення практичних заходів з переходу до ринку в обстановці економічної кризи.
  До основних факторів, які обумовлюють зменшення фінансування інвестицій з коштів державного бюджету, відносяться: темпи роздержавлення економіки і приватизації державної власності; методи антиінфляційної політики і, зокрема, рішення про регулювання розмірів дефіциту дер-
  ного бюджету; склад і вартість державних інвестиційних програм, що фінансуються з бюджетних джерел.
  У дореформений період головними джерелами фінансував ня капітальних, вкладень (виробничих і будівництва об'єк ектов соціального призначення) були видатки державного бюджету на народне господарство, соціально-культурні заходи і оборону.
  Структура федерального бюджету після 1991 р. непорівнянна за складом витрат зі структурою колишнього республіканського бюджету, оскільки оборона, зовнішньоекономічна діяльність і значна частина виробничого будівництва в дореформений період фінансувалися за рахунок коштів союзного бюджету. Перегрупування статей державних витрат за новою бюджетною класифікацією за попередні роки, яка потрібна для порівнянності відповідних даних, Мінфіном не зроблено. Дані за 1992 р. більш порівнянні, оскільки з цього часу федеральний бюджет включає всі витрати, в тому числі і оплачувані перш союзним бюджетом.
  Оскільки дані про державний бюджет, як і про інших макроекономічних показниках, у великій мірі відображають інфляційне зростання цін, для характеристики динаміки інвестиційних витрат держави скористаємося абсолютними, а відносними величинами - їх часток у видатках державного бюджету (табл. 7).
  У 1993 р. частка витрат на господарство скоротилася по відношенню до 1992 р. в 4,3 рази і продовжувала зменшуватися в наступні роки. Зниження цих витрат, викликане як загальноекономічними труднощами, так і підходом до вирішення проблем скорочення дефіциту державного бюджету, часто виходило за допустимі межі і стало однією з головних причин дестабілізації інвестиційного процесу.
  Питома вага у державному бюджеті видатків на соціально-культурні заходи знизився не так значно, а по відношенню до 1992 навіть підвищився. Тут позначилася необхідність компенсаційних заходів з посилення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення. У меншій мірі ці мери.подкреплялісь фінансуванням будівництва об'єктів соціального призначення.
  У 1995 р. прийнята нова бюджетна класифікація, в'связі з чим структура виконання бюджету змінилася. У консолідованому бюджеті частка витрат на промисловість, енергетику і будівництво склала 7,4%, на сільське господарство і рибальство - 4,2%.
  Фактичні витрати на фінансування інвестицій в останні роки були набагато менше передбачених законами про державний бюджет, прийнятими Державною Думою. Так, в 1996 р. затверджені видатки федерального бюджету, станом на 1 грудня, були виконані з фінансування промисловості, енергетики та будівництва на 36,6%, сільського господарства і рибальства - на 53, соціально-культурних заходів - на 57,5% .

  Відповідно до федеральної інвестиційною програмою в 1996 передбачалося ввести в Дія 415 найважливіших виробниц дарських і соціальних об'єктів, з яких 81,5% (338) Намічалося фінансувати за рахунок коштів федерального бюджету на безвозврат ної і 18,5% (77) - на поворотній основі. Ця програма виконана менше ніж на 10%, введені в дію, включаючи частковий введення, 40 об'єк ектов. На кожному четвертому об'єкті будівництво не велося. Техни чна готовність більшості включених у федеральну інвести ционную програму об'єктів, станом на початок 1997 р., не пре висіла 50%. '.'
  Недофінансування інвестиційних витрат використовувалося в якості засобу скорочення розмірів дефіциту державного бюджету.
  Приватизація. Важлива роль у програмі реформ відводилася активізації інвестиційної деятельнреті приватизованих підприємств. Передбачалося, що завдяки продажу державних підприємств новим, приватним власникам за низькими, цінами, концентрації приватизаційних чеків (ваучерів) в інвестиційних фондах і випуску акцій підприємства отримають додаткові кошти для фінансування капітальних вкладень. Фактичний інвестиційний ефект приватизації в більшості випадків виявився нікчемним, її програма в частині, що передбачає залучення додаткових засобів фінансування капітальних вкладень, була зірвана.

  Частка державної власності в основних фондах зменшилася з 91% у 1990 р. до 42% у 1995 р., а недержавної збільшилася відповідно з 9 до 58%, або в 6,4 рази. У недержавному секторі в 1995 р. вироблено майже 70%) ВВП. Однак настільки значне і швидке перерозподіл власності, ресурсів і доходів на користь приватного сектора мало позначилося на активізації інвестиційного ринку.
  Хоча в 1995 р. за рахунок позабюджетних коштів забезпечувалася переважна частина (78,2%)) фінансування інвестицій в основний капітал, частка в їх складі залучених коштів залишилася низькою - 13,2%), з них від продажу акцій отримано всього 0,2 %>, інших цінних паперів-0, 4%>; дещо більше (14,7%) профінансовано з позабюджетних фондів.
  Приватизовані підприємства, як і державні, відчували хронічну нестачу коштів і, щоб впоратися з фінансовими труднощами, скорочували витрати на капітальні вкладення. Показовими в цьому відношенні дані по малих підприємствах, яких до 1994 року нараховувалося майже 900 тис. У них було зайнято близько 14% о загальної кількості працюючих, вироблено майже 12%> ВВП, але їх частка в загальному обсязі капітальних вкладень склала всього 6% .
  Реальним економічним наслідком приватизації стало відволікання обмежених фінансових ресурсів з інвестиційної сфери. По-перше, вони перерозподілялися в тіньову економіку, на яку, згідно з оцінками Держкомстату, в 1996 р. припадало 23% виробництва ВВП. Доходи тіньової економіки використовуються головним чином на споживання, придбання власності та майна, у тому числі за кордоном, і проведення різного роду посередницьких і спекулятивних операцій. По-друге, величезні кошти переводилися за кордон. На початку 1997 р. по різних каналах, у тому числі і нелегальним, щомісяця з країни йшов, за експертними оцінками, капітал на суму до 3 млрд дол Офіційні дані про розміри відтоку капіталу з Росії відсутні, а оцінки фахівців істотно розрізняються (у кілька разів). У будь-якому випадку переклад капіталу з країни в іноземні банки і на рахунки закордонних фірм вимірюється за роки реформ десятками мільярдів доларів. По-третє, в останні роки різко збільшилися вкладення фінансових коштів у державні цінні папери.
  Інші джерела фінансування. У вихідній програмі реформ створення: ринку цінних паперів розглядалося головним чином як інструменту інвестиційної політики, розширення джерел фінансування капітальних вкладень. Економічний і
  фінансовий криза зумовила переорієнтацію відповідних заходів на інші цілі, в першу чергу на фінансування дефіциту державного бюджету і проведення антиінфляційної політики.
  У 1994 р. у зв'язку з припиненням практики фінансування бюджетного дефіциту за рахунок кредитів та грошової емісії Центрального банку були прийняті рішення про випуск облігацій державних короткострокових позик (ДКО) і облігацій федеральної позики (ОФП), що поклали початок швидкому розвитку ринку державних цінних паперів. Специфіка цього ринку полягала в тому, що його формування було пов'язано з екстреними заходами щодо стабілізації державних фінансів.
  У 1994 р. для покриття дефіциту федерального бюджету було залучено коштів на суму 71800000000000 р. (З урахуванням погашення основної суми заборгованості), що на 10%> перевищувало розмір його дефіциту; в 1995 р. - 48700000000000 р., В 1996 р. - 35800000000000 р. За рахунок реалізації цінних паперів в 1994 р. було профінансовано 21,3% дефіциту федерального бюджету (майже три чверті покривалося кредитами ЦБ), в 1995 р. - вже майже половина (47,8%>) і в 1996 р. - 54% ; друга частина бюджетного дефіциту фінансувалася за рахунок залучення зовнішніх джерел.
  . По державних цінних паперів виплачувалися гарантовані високі відсотки, завдяки чому їх покупка не тільки забезпечувала збереження вкладень від інфляції, але й приносила значні доходи. Все це зумовило привабливість ринку державних цінних паперів для їх покупців (більш докладно про цей ринок см. в розд. 5).
  Однак вплив розвитку даного ринку на загальний стан ринку капіталу було суперечливим, так як відволікло фінансові ресурси від інвестиційних потреб реальної економіки в банківську і фінансові сфери. Це відноситься до використання як кредитних ресурсів як тимчасово вільних коштів підприємств та організацій, так і заощаджень населення.
  У всіх країнах з розвиненою ринковою економікою і стійкою фінансовою системою заощадження населення у вигляді вкладів у банках, цінних паперів, готівки є вагомим джерелом фінансування інвестицій. Заощадження, які досягли значних розмірів в дореформений період в Росії, практично повністю були знецінені інфляцією. Потім вони стали формуватися переважно за рахунок коштів підприємців, в руках яких концентрувалися доходи від приватизованої власності, посередницьких і спекулятивних операцій. При цьому номінально заощадження зростали при
  що скоротився загальному рівні реальних доходів і купівельної спроможності населення (табл. 8).
  У 1991 р. у зв'язку з різким збільшенням попиту стосовно обсягу поставок товарів і надання послуг та неможливістю реалізувати номінально збільшені доходи частка заощаджень збільшилася в 2,6 рази, а Залишки грошей на руках у населення майже подвоїлися. Заощадження для основної маси населення були вимушеними і призначалися для підтримки досягнутого рівня життя і споживання.
  У 1992 р. під впливом прискорилося зростання цін питома вага заощаджень у грошових доходах населення скоротився в чотири рази, і в той же час помітно підвищилася частка залишків готівки. Населення тримало тимчасово вільні кошти у формі готівки, оскільки низькі відсотки за вкладами не забезпечували їх збереження. Зростання частки готівки відображає також реакцію населення на інфляцію - прагнення швидше придбати товари в очікуванні, нового, підвищення цін.
  ,,:. С1993 р. частка заощаджень населення у вкладах та цінних паперах виявляє тенденцію до підвищення, в основному за рахунок нових груп вкладників, оскільки більша частина колишніх не мала можливості робити нові вклади. Частка витрат на купівлю валюти перевищила заощадження у вкладах та цінних паперах. Певною мірою це свідчить про перевагу придбання валюти як страховки від інфляції. Але набагато сильніше позначилася вигідність валютних операцій по відношенню до угод, які оплачуються рублями.

  У 1995-1996 рр.. питома вага заощаджень у вкладах та цінних паперах знизився, тоді як покупка валюти після зменшення в 1995 р. потім знову збільшилася. Це свідчить про триваючу доларизації заощаджень і кредитних джерел. Разом з тим в результаті відносної стабілізації попиту та пропозиції на споживчому ринку та формування ринку цінних паперів зменшується частка залишків грошей на руках у населення.
  Якщо віднести до інвестиційного потенціалу тільки заощадження у вкладах, цінні папери та придбання валюти; то на них в 1994 р. припадала майже четверта верб 1995 п'ята частина загальної суми грошових доходів населення; По відношенню до фактичних капітальних вкладеннях вони склали: у 1992р. - 14%, в 1993 р.-42, в 1994 р. - 81 і в 1995 р. - 70%, тобто заощадження стали порівнянні за своїми номінальним величинам з інвестиціями. Навіть часткове використання наявних у цій сфері можливостей фінансування інвестицій дозволило б істотно розширити масштаби будівництва. Так, перемикання на інвестиційні цілі четвертої частини заощаджень населення в 1995 р. збільшило б обсяг капітальних вкладень на 20%.
  Таке припущення не виглядає малоймовірним, оскільки реальність джерел додаткового фінансування підкріплюється наявністю незайнятої робочої сили, включаючи працювали раніше в будівництві, незавантажених потужностей існуючих будівельних організацій і відсутністю колишнього дефіциту конструкційних матеріалів (при додаткових замовленнях їх виробництво і постачання можуть бути швидко розширені). Однак це джерело фінансування капітальних вкладень залишається незатребуваним.
  Не виправдалися також розрахунки урядової програми реформ на активізацію інвестиційної діяльності за рахунок залучення іноземних капітальних вкладень. Вони составілі.в 1994 1 млрд дол, в 1995 р. - близько 3 млрд дол, а їх частка в небюджетних джерелах фінансування інвестицій не досягла 2%. Скромний розмір цього каналу надходження фінансових ресурсів видно з того, що, наприклад, в економіку В'єтнаму за останні роки вкладено понад 30 млрд дол (більш докладно про іноземні інвестиції см. в розд. 7).
  У результаті зберігається ситуація, коли відтік капіталу з країни no раніше помітно перевищує надходження коштів, тобто Росія виступає як донор економіки Індустріально розвинених країн. Навіть офіційно складається платіжний баланс, не враховує прихований переклад конвертованої валюти за кордон, за активної сальдо

  по поточних операціях, що належать до обороту товарів і послуг, показує негативне сальдо операцій з капіталом і фінансовими інструментами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4.2.1. Причини і прояви інвестиційної кризи"
 1. Запитання і завдання для самоконтролю
    причини циклічного виробництва (а значить, і економічних криз). 2. Дайте характеристику основних фаз економічного циклу. 3. Який механізм дії основних важелів антициклічного регулювання економіки в різних фазах циклу? 4. Які причини фінансової кризи кінця 90-х рр..? 5. У чому сутність, причини і форми прояву структурних криз в економіці? 6. Які
 2. Контрольні питання
    причини і параметри інвестиційного кри-зиса, в чому його особливості в російській економіці? 2. Назвіть основні показники інвестиційного потенціалу та його використання. 3. Розкрийте фактори активізації інвестиційної діяльності. 4. У чому суть нової інвестиційної парадигми - 'інвестицій в
 3. 10.2. Структурні кризи
    проявів національних економік. Вона свідчить про порушення стійкості макроекономічного розвитку. Важливою формою нестабільності виступають структурні
 4. 2. Стабілізаційна і структурна політика
    проявами якого на макроекономічному рівні були: 1) інфляція, підриває стимули до виробничої діяльності; 2) трансформаційний спад, глибина якого залежить від величини накопичилися в структурі економіки диспропорцій, що встановлюються в ході макроекономічної стабілізації обмежень платоспроможного попиту; 3) зниження накопичень та інвестиційної активності, які
 5. Криза глобальної економіки і Росія
    причинами його виникнення і логікою ймовірного
 6. Питання до теми
    причини призвели до кризи міжнародної заборгованості на початку 80-х років? 2. Який вплив зробила боргова криза на країни, що розвиваються? Які позиції зайняли розвинені країни Заходу щодо кризи міжнародної зайнятості? 3. Які форми врегулювання кризи заборгованості застосовувалися розвиненими і країнами, що розвиваються? 4. Які соціально-економічні
 7. Тема 15. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності в індустріально розвинених країнах
    прояві з точки зору теорії. Коротко також необхідно висвітлити значення залучення іноземних інвестицій в економіку держави. У другому питанні необхідно розкрити стимулюючий прояв регулюючої функції податків на практиці, тобто розглянути, як в США, Канаді та Швейцарії при реалізації податкової політики держави здійснюється стимулювання інвестиційної діяльності з
 8. 112. Форми прояву фінансових криз
    причиною виникнення фінансових криз є масоване залучення іноземного позичкового капіталу, особливо в короткостроковій формі. Фінансові кризи показують необхідність перебудови світової фінансової системи, введення більшої відкритості, поліпшення звітності, зміцнення національної економічної
 9. 4. Форми прояви поділу праці
    прояви суспільного розподілу праці належать диференціація, спеціалізація, універсалізація і
 10. Зміст поняття, специфіка структурних криз
    причин, їх обумовлюють. Найчастіше їх поява результат порушення нормальних співвідношень між галузями виробництва - однобокого і потворного розвитку одних галузей на шкоду іншим. Вони надають вельми значущий вплив на розвиток економіки, тому вимагає серйозного наукового
 11. 4.2. Інвестиційний криза та шляхи її подолання
    інвестиційної діяльності та вироблення нового її механізму, що відповідає вимогам подолання кризи та оздоровлення економіки, лібералізації услдвій роботи предп * ри-ятий в ринковому середовищі. Час, що минув з початку реформ, дає достатній матеріал для оцінки підсумків та обгрунтованості загального підходу до їх проведення в інвестиційній сфері. Головні риси прийнятої до здійснення моделі
 12. 4.2. Інвестиційний криза та шляхи її подолання
    інвестиційної діяльності та вироблення нового її механізму, що відповідає вимогам подолання кризи та оздоровлення економіки, лібералізації услдвій роботи предп * ри-ятий в ринковому середовищі. Час, що минув з початку реформ, дає достатній матеріал для оцінки підсумків та обгрунтованості загального підходу до їх проведення в інвестиційній сфері. Головні риси прийнятої до здійснення моделі
 13. Інвестиційний податковий кредит
    інвестиційної активності і оновлень основних засобів підприємствам на підставі кредитної угоди з податковими
 14. Структурні диспропорції та інфляція
    причиною інфляції знаходиться друга - структурні диспропорції в національній економіці, які викликають виникнення насамперед незбалансованої інфляції. Йдеться про диспропорції виробництва предметів споживання і засобів виробництва, або випуску товарів невиробничого та виробничого призначення, між промисловістю та сільським господарством, сферою послуг та іншими сферами
 15. Специфіка циклічності розвитку в кінці XX в.
    причину даного явища, очевидно, слід бачити у встановленні все більшого панування недосконалих ринкових структур в національних економіках, що і дозволяє маніпулювати цінами в бік їх підвищення при одночасному згортання виробництва, а отже, і пропозиції; - наростання ознак поглиблення світової фінансової кризи, що ставить на порядок денний проблему перегляду
 16. Інвестиційні компанії
    інвестиційним банкам примикають інвестиційні компанії, які акумулюють грошові ресурси приватних інвесторів шляхом емісії власних цінних паперів і розміщують їх в акції та облігації підприємств як у своїй країні, так і за кордоном. Займаючи проміжне положення між позичальниками та інвесторами, вони на противагу інвестиційним банкам повністю виражають інтереси інвесторів. Основною їх
 17. 8.5. Фінансові кризи
    причин. Але й останні зачіпають господарство та зовнішньоекономічні зв'язки шляхом зворотного
 18. 1. Причини циклічності і типи циклів
    причини надвиробництва, кризи, економісти звернули увагу на хвилеподібно-циклічні коливання в динаміці капіталістичного
 19. Еволюція економічних циклів
    проявам порушення збалансованості, глибиною і масштабами падіння виробництва і життєвого рівня населення. Кризи XIX в. характеризувалися значною синхронністю, майже одночасно охоплюючи всі промислово розвинені країни. Їх тривалість становила здебільшого від одного до двох років, глибина падіння виробництва - від 5 до 10%. У першій половині XX в. найбільш
© 2014-2022  epi.cc.ua