Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

1.3. Концепції економічної трансформації


- Вихідні передумови та об'єкт досліджень. Економічна трансформація російського суспільства, так само як і інших пострадянських суспільств у країнах Східної Європи та СНД, виявилася важким випробуванням для економічної науки. Загальноприйняті теоретичні підходи та звичні методи економічної політики, при-

Менен до нестандартних умов такої трансформації, виявили свою обмеженість і навіть породили «трансформаційні пастки», що кидають виклик прийнятим догмам економічної науки і підштовхують до більш глибокого осмислення її підстав.
Концепції економічної трансформації в пострадянських суспільствах - одне з нових напрямків наукових досліджень, активно розробляються в останні роки у світовій та вітчизняній літературі. Невиявленим вихідних посилок і установок - характерна риса сучасних дискусій у цій галузі. Природа процесів трансформації, їх вихідний і кінцевий пункти, набір значущих чинників - ці та інші ключові параметри, що характеризують об'єкт дослідження, в більшості випадків визначаються досить розпливчасто, а то й зовсім залишаються за рамками обговорення.
Становище ускладнюється тим, що характер і спрямованість процесів економічної трансформації служать не тільки об'єктом дослідження, але і сферою політичної боротьби, предметом суспільного вибору. В умовах кризового розвитку може виникати реальна можливість переходу суспільства до якісно різним стійким станам, або, іншими словами, реальна багатоваріантність майбутнього. Тому нечіткість вихідних посилок в дослідженнях трансформаційних процесів частково відображає невизначеність самого об'єкта дослідження.
Безпосереднім предметом аналізу в даному розділі служать переважно концепції зарубіжних авторів. Це звужує рамки дослідження і надає висновків попередній, гіпотетичний характер. Такий підхід має, однак, на даному етапі роботи і свої резони: по-перше, історичні, бо базові концепції прийшли до нас з-за кордону, по-друге, прагматичні, оскільки природно припустити, що вітчизняні концепції в більшій мірі схильні до впливу політичної та господарської кон'юнктури і тому можуть «затемнювати» обговорювані фундаментальні методологічні проблеми.
- Економічна трансформація: конкуруючі версії. Існують дві основні версії економічної трансформації колишніх товариств радянського типу в ринкові економіки: доктрина «шокотерапії» і «градуалістекая» стратегія. Не будучи описом яких конкретних прикладів таких трансформацій, обидві версії виступають в якості альтернативних зразків («ідеальних типів») при формуванні економічної політики. Відповідно переважаючі на практиці змішані варіанти трансформаційних стратегій звичайно тяжіють до одного з цих зразків.
Для концепції «шокотерапії» характерний погляд на трансформаційний процес з його кінцевого пункту (Murrel, 1995). Центральна ідея концепції - створити умови, при яких діяльність економічних агентів, які переслідують свої приватні інтереси, забезпечуватиме економічно ефективні результати. Такі умови асоціюються з ідеальною, «хрестоматійною» моделлю ринкової економіки. Це завдання і визначає програму трансформації (Бальц-Сидоровичу, Гелб, 1995), яка фокусує увагу, з одного боку, на фінансовій стабілізації і перерозподілі прав власності (приватизації), тобто заходи, що мають на меті створення макроекономічних та інституціональних (фактично формально правових) рамок раціональної економічної поведінки, і, з іншого - на радикальному розширенні прав економічних агентів шляхом лібералізації господарських взаємовідносин.
При цьому передбачається, що невиконання хоча б одного з названих умов веде до деформації економічної поведінки. Звідси імператив швидкості «переходу» (не "трансформації»!), Що втілився в ключових метафорах даної концепції: «великий удар» і «шокова терапія». Прихильники цієї доктрини, як правило, усвідомлюють можливі витрати її реалізації, але вважають їх меншим злом порівняно з втратами від неефективних рішень і ризиків, які супроводжують половинчасті реформи.
«Градуалістської» версія трансформації фокусує увагу на її «процесного» і вже цим протистоїть доктрині «шокотерапії» з її орієнтацією на кінцевий пункт «переходу». Трансформація сприймається передусім як зміни в структурі сукупної пропозиції і попиту (Бхадурі та ін, 1993). Підкреслюється ресурсо-і особливо капіталомісткий характер процесу, його тривалість. Відповідно «градуалістської» стратегія відводить провідну роль стабілізації виробництва: тільки при стійкому випуску продукції можна забезпечити безперервне надходження ресурсів, необхідних для підтримки рівня і формування структури споживання та інвестицій, створення передумов соціальної адаптації населення в умовах трансформації.
З точки зору «градуалісти», падіння обсягу виробництва-найгірше зло, ніж підтримка низького вихідного рівня його ефективності, бо несе в собі більший ризик того, що трансформація втратить свій імпульс, не досягнувши мети.
Акцентуючи увагу на різних, але в кожному разі істотних сторонах процесу трансформації, обидва підходи взаємно до-

полняют один одного. Ситуація змінюється, як тільки справа доходить до рекомендацій: у питаннях економічної політики обидва підходи стикаються. Дане протиріччя - ще одне свідчення того, що надійного шляху, що веде від економіки радянського типу до економіки ринкової, поки не знайдено. Справді, рекомендації «шокотера-певтов» «ігнорують вирішальний питання про те, яким чином реформи вбудовуються в існуюче суспільство» (Murrel, 1995), і в силу цього являють собою не більш ніж заклик не затримуватися на небезпечній ділянці шляху. «Градуалістської» приписи, навпаки, наполягають на обачності і попереджають проти поспішності під час небезпечного переходу, але набагато менш визначені відносно ймовірної спрямованості та результативності пропонованої траєкторії руху.
Серед підходів до економічної трансформації, альтернатив них обом основними версіями, найбільш авторитетними представляються «гетеродоксальние» змішані стратегії і інституціоналістських опозиція стандартним концепціям. '.'
Для «гетеродоксалиюго» підходу характерне поєднання ідеї швидкої фінансової стабілізації з пакету заходів «ортбдоксальной» шокотерапії з ідеєю фіксованих (або тимчасово заморожених) цін, що має зовсім іншу родовід (Офер, 1993; Sapir, 1994) . На ділі такий підхід - не більше ніж прагматична, хоча і ризикована, ревізія «ортодоксальної» версії: «гетеродоксія» не ставить під сумнів основні передумови останньої, такі як орієнтація на кінцевий пункт і відповідно швидкі темпи «переходу».
В результаті логіка вихідної концепції відкидається, а натомість нічого певного не пропонується. Відбувається не тільки комбінування рекомендацій з різних пакетів заходів, а й об'єднання відповідних невирішених проблем. Доктрина «шокотерапії» спирається на логіку вільного ринку, градуалістської стратегія - на інерцію виробничої системи суспільства, тоді як «гетеродоксальние» пакети заходів не мають під собою ні того, ні іншого. Змішані програми можуть збагатити соціальний досвід або стимулювати інтелектуальний уяву, але явно не обіцяють теоретичних проривів.
Інституціоналістських критика вказує ще на один пробіл, характерний для стандартних версій економічної трансформації: відсутність в них програм інституційних змін. Не можна, звичайно, сказати, що інституційний аспект трансформації зовсім залишається поза полем зору, принаймні стосовно до доктрини
«шокотерапії» з її установкою на швидку приватизацію. Сумніви викликає редукціонізм, що зводить інституційні зміни до приватизації, а саму приватизацію - до формально-правовим актам.
Критики підкреслюють, що інституційне середовище, що втягуються в процес економічної трансформації, набагато ширше. «Те, як працює економіка, - пише лауреат Нобелівської премії, один з лідерів« нового інституціоналізму »Д. Норт (North, 1994), - визначається сумішшю формальних правил, неформальних норм і механізмів, які їх закріплюють. І якщо правила можуть бути змінені за одну ніч, то неформальні норми зазвичай змінюються лише поступово. Але саме норми надають «легітимність» системі правил, і тому революційні зміни ніколи не бувають настільки революційними, як того хотіли б їх прихильники ».
Аналогічна позиція, хоча і заснована на іншої традиції (цього разу традиції «старого» інституціоналізму), представлена авторським колективом доповіді «Ринковий шок», що стверджують, що «Успішне впровадження ринкового механізму в економіку; сформовану -в умовах централізованого планування, можливо тільки шляхом реконструкції всієї соціально-економічної тканини "(Крегель та ін, 1992). При всіх розбіжностях в практичних висновках схожість общего1 погляду на проблему зумовило схожість У підходах до осмислення процесу экономическойтрансформации в рамках альтернативних інституціоналістських традицій. Загальне виразилося в розробці певних програм інституційних змін (еволюційних за своєю природою) як спеціальної частини, що додається або, найбільше, вбудованої в одну зі стандартних трансформаційних програм.
Інституційна частина виступає в цьому випадку додатковим блоком відповідного пакету заходів, практично не мають, впливу на інші його блоки.
| Трансформація, яку прогледіли. Кожна версія економічної трансформації має своє коло явищ, процесів і тенденцій, на якому вона і зосереджує увагу. Так, концепція «шокотерапії» виділяє фінансову стабілізацію або лібералізацію цін, прискорену приватизацію і відкриття внутреннего.ринка; «градуалістської» стратегія виділяє проблеми структурної адаптації-цііпроізводства та зайнятості, процеси капіталоутворення ІФОР-мування промислової політики; інституційні підпрограми роблять упор на забезпеченні прав власності, антимонопольному регулюванні або розвитку інфраструктури фінансових ринків.

Сенс такої фокусування уваги полягає у відборі тих явищ відповідної галузі досліджень, які найбільш істотні для її наукового освоєння або практичного використання. Можна тому стверджувати, що якість наукової теорії тим вище, чим більш суттєві факти і явища виявляються в центрі її уваги. Справедливо і зворотне: теорія виявляє свою неспроможність, якщо найбільш істотні явища не розглядаються нею.
Російський досвід останніх років багатий прикладами розбіжності між тим, на що сфокусовано увагу теоретичної думки, і тим, що виявляється критично важливим для розуміння дійсного ходу подій або для формування розумної траєкторії трансформації. У деяких випадках розрив виникав тому, що потрібна теорія залишалася невідомої або принаймні не почутою. Прикладом може служити тенденція до криміналізації трансформованих економік, яку прогледіли, незважаючи на те, що інституційний підхід до проблеми містив в собі необхідні передумови для її передбачення та осмислення.
У багатьох інших випадках проблема представлявтся більш складним, що вимагає методологічного розгляду. Візьмемо відому ситуацію 1992 р., коли майже одночасно йшли два процеси: швидке інфляційне знецінення заощаджень населення і почав з інтервалом у кілька місяців ваучерна приватизація. Парадокс ситуації полягав у тому, що ваучери покликані були заповнити відсутність легітимних заощаджень, тобто якраз того, що ще кількома місяцями раніше хоча б частково існувало і що тим же урядом було знищено. Результатом було: по-перше, невдоволення населення, що втратив свої заощадження, по-друге, відсутність легітимних джерел для викупу державної власності, по-третє, поява штучних і набагато менш легітимних ваучерів, що формують відповідне ставлення до легітимності і самої приватизації і всієї нової системи прав власності.
Які б не були безпосередні причини подібних рішень, хотілося б відзначити неготовність теорії до постановки даної проблеми. Сформовані концепції трансформації не створювали необхідних передумов для того, щоб зосередити увагу на взаємозв'язках між двома згаданими процесами. Проблемна ситуація виникла в специфічному контексті «шокотерапевтичними» сценарію трансформації і тому до альтернативних стратегій прямого відношення не мала.
Що ж стосується доктрини «шокотерапії», то в її рамках два розглянутих процесу виявилися несумісними за значенням. Макроекономічна стабілізація і приватизація перебували серед перших пріоритетів, а процеси формування заощаджень та інвестицій залишалися на другому плані, їх актуалізація очікувалася пізніше, тобто вже після «переходу »системи в бажане кінцевий стан. У цих умовах прийти до ідеї пожертвувати заощадженнями заради якнайшвидшої фінансової стабілізації і навіть до« екзотичної »ідеї штучних ваучерів заради прискорення приватизації виявилося легше, ніж до простої самої по собі думки про використання заощаджень як джерела коштів для приватизації .
Цей випадок - не більше ніж приклад того, як теорія, що формує сприйняття реальності, може «прогледіти» важливі сторони свого об'єкта і тим дезорієнтувати практику. Причому не можна сказати, що взаємозв'язок двох зазначених вище процесів залишилася зовсім не поміченою. Питання в тому, що теорія не забезпечила концентрацію уваги на проблемі і тим самим викликала її недооцінку при формуванні економічної політики.
Розглянемо інші випадки, коли теорії економічної трансформації «прогледіли» якраз ті взаємозв'язку і залежності, які мали істотний вплив на формування дійсної траєкторії трансформації російської економіки.
  Яскравим прикладом такого роду може служити феномен платіжної кризи, коли на заходи з посилення фінансової дисципліни («ортодоксальна» макроекономіка) підприємства відреагували лавиноподібним збільшенням взаємної заборгованості (інституційна та поведінкова характеристика), що в кінцевому рахунку стало фактором консервації сформованої структури ресурсних потоків (градуалістської макроекономіка).
  Один з побічних ефектів прискореної приватизації демонструє більш складний випадок. У результаті приватизації контроль над реальними активами і контроль над інвестиційними потоками виявилися відірваними один від одного. У колишній системі єдність обох видів контролю забезпечувалося в рамках державного сектора на основі планово-адміністративного механізму. У результаті приватизації колишній директорський корпус в основному зберіг і навіть зміцнив свій контроль над реальними активами. Інакше вийшло з контролем над інвестиційними ресурсами, який значною мірою перейшов до банків. Звичайні кредитні відносини банків з підприємствами не здатні відновити розірваний зв'язок: сполучені з
  5 *

  такими відносинами ризики занадто високі в умовах, коли основна маса підприємств обтяжена боргами, а надійні механізми гарантування контрактів відсутні. Таким чином, зміна інституційних умов послужило додатковим фактором катастрофічного падіння інвестиційної активності в цілому і викликало переорієнтацію зростаючої частини капіталопотоков в сторону малопродуктивних інвестицій у банківський контроль над виробництвом (макроекономічні феномени).
  У всіх розглянутих прикладах можна виявити «зіткнення» двох груп процесів і явищ, кожна з яких характеризує суттєві сторони економічної трансформації: з одного боку, ті, які широко представлені в теорії і відображені в економічній політиці, з іншого - ті, що залишилися не поміченими , що не понятими або своєчасно і по гідності не оціненими, будь-то в теорії або на практиці. Перша група - це процеси і явища, які одна з основних версій процесу трансформації тримала в центрі своєї уваги. Друга група - те, що залишилося «за кадром», але не просто «за кадром»: швидше це те, що виявилося між «кадрами», що відбили альтернативні уявлення про процес трансформації. Велика частина явищ, що відносяться до цієї групи, відображає взаємозв'язки між процесами, що опинилися в полі зору відповідно різних концепцій. Це й означає, що способи висвітлення процесу трансформації, запропоновані економічною теорією, виявилися неадекватними об'єкту аналізу. Отже, економічна теорія зазнала невдачі. Чи була вона випадковою?
  | Картини економічної реальності. Проблему подолання теоретичних невдач в дослідженні процесів економічної трансформації не слід зводити ні до пошуку «правильної» версії трансформації з числа наявних, ні до спроб простого об'єднання різних підходів. Гіпотеза полягає в тому, що основні версії трансформації похідні від відповідних первинних образів (або, по Й. Шумпетером, видінь) економічної реальності. Ці образи склалися в рамках окремих шкіл економічної думки і для кожної такої школи вони специфічні. Якщо це так, то нинішні невдачі в теоретичному осмисленні процесів економічної трансформації кореняться в затвердилася загальній структурі економіко-теоретичного знання.
  Так, доктрина «шокотерапії» має неокласичний походження. В рамках цієї школи економіка розглядається під кутом зору діяльності та взаємодії господарюючих агентів. Пред-
  покладається, що господарська діяльність здійснюється в визна ленній середовищі (насамперед фізичної та інституціональної), кото раю задає її умови та в якій ця діяльність знаходить свій пред мет (тобто ресурси, що перетворюються в дії, і їх результати). При цьому параметри діяльності та взаємодії агентів вельми чувствитель ни до якості середовища: за наявності «досконалої» середовища економіка (як діяльність) максимально продуктивна, і, навпаки, «недосконалостей во »середовища спричиняє неефективні результати (менший обсяг вироб димого багатства, деформовану структуру виробництва, техно логічне відставання і т.д.). «Досконала» Середа асоціюється з умовами рівноваги у «вільній ринковій економіці». З такого бачення економічної реальності «шокотерапевтичними» підхід до процесу трансформації випливає цілком природно, бо це не що інше, як програма, спрямована на якнайшвидше затвердження «вдосконалення шенной »середовища господарської діяльності.
  Коріння градуалістської версії економічної трансформації слід шукати в традиціях класичної та кейпсйанской шкіл політичної економії.
 У цьому випадку економіка розуміється як кругообіг багатства (ресурсів, доходів, продуктів), і перш за все як процес його виробництва і розподілу між класами суспільства, а також його поділу між можливими способами застосування. Передбачається, що цей кругообіг відбувається в певних інституційних рамках і прямує господарюючими агентами з певними поведінковими характеристиками (а саме націленими на збільшення свого багатства). Однак ці інституційні рамки та поведінкові стереотипи приймаються заданими як внеш-ня незалежні параметри.
  Вирішальним фактором створення багатства вважається виробництво. Кругообіг багатства має свої структурні, часові та просторові параметри, які несуть в собі інерцію сформованої економічної системи і можуть чинити істотний вплив на динаміку трансформаційного процесу. Відповідно сам процес економічної трансформації розуміється як поступова зміна структури ресурсних потоків, які в свою чергу формують структурні параметри виробництва, споживання та інвестицій, пристосовуючи їх до змін в інституційній середовищі і економічній поведінці людей. Таким чином, градуалістської стратегія спирається на інерцію виробничої системи і робить упор на стабілізацію рівня виробництва як передумову стабільності та безперервності ресурсних потоків - рушійної сили трансформації.

  «Новоінстітуціоналістскій» підхід до проблем економічної трансформації поєднує в собі ідеї, які стосуються неокласичної і пеоавстрійской теоретичним традиціям. У погляді на економічну реальність крізь призму діяльності господарюючих суб'єктів обидві традиції сходяться. Різні, проте, передумови, що стосуються інституційного середовища цієї діяльності: неокласичний образ економіки увазі «досконалі» або «майже досконалі» інституціональні умови, тоді як традиція австрійської школи в цьому відношенні не настільки вимоглива: вона передбачає еволюційний і спонтанний характер формування інститутів (така, наприклад, концепція «розширеного порядку» Ф. Хайєка). Саме ця остання концепція визначає трактування економічної трансформації як процесу еволюційних інституційних змін, що відбуваються шляхом спонтанного відбору кращих інституційних форм, з яких в кінцевому рахунку повинна скластися «досконала» модель вільної ринкової економіки. Відповідно «конструктивістський» оптимізм ідеології «великого удару» однозначно відкидається як заснований на нерозумінні природи економічних інститутів.
  «Старий інституціоналізм» ще більш радикальний у своєму трактуванні економічної реальності. Економіка розуміється як сукупність економічних інститутів зі своїми специфічними правилами взаємодії та механізмами еволюції. Економіка вбудована в соціальний і культурний контекст і еволюціонує в рамках механізмів культурної спадкоємності та інновацій. Це ціннісно орієнтована еволюція, тобто вона слід за розвитком соціальних цінностей і не спонтанна. Що стосується економічної поведінки або руху багатства, то вони розглядаються скоріше як частина більш широкого соціального середовища, що формується у процесі еволюції економічних інститутів. Такий образ економічної реальності веде до широкої трактуванні трансформації пострадянських суспільств як перетворення всієї соціально-економічної «тканини», можливого лише за відповідної соціальної підтримки, а також при твердому політичному та адміністративному керівництві.
  Таким чином, існують щонайменше три розрізняються образу (бачення) економічної реальності: як світу діяльності (поведінки) господарюючих суб'єктів; як кругообігу багатства і як сукупності економічних інститутів. Кожен з них претендує на те, щоб представляти економічну реальність як таку або як мінімум її ядро. Проте вже просте зіставлення цих
  образів економічної реальності показує, що подібні претензії навряд чи обгрунтовані. Йдеться про різні аспекти економіки і відповідно про приватних картинах економічної реальності, взаємно доповнюють один одного. Вони будуються тим же методом, що й приватні наукові теорії: шляхом виділення (ізолювання) відповідної сукупності економічних явищ і абстрагування від «інших рівних умов».
  Так, в рамках класичної картини економічної реальності заданими приймаються інституційне середовище і моделі поведінки людей; згідно неокласичної картині реальності такими вважаються ресурси і (також) інститути; коло завершує інституційна картина, за рамками якої залишаються ресурсні потоки та моделі поведінки економічних агентів.
  У підсумку деякі визначальні боку трансформаційного процесу виявилися поза рамками якої б то не було зі сформованих картин економічної реальності: їх прогледіли ^ випустили з уваги, або, в кращому випадку, залишили для обговорення на рівні буденної свідомості. Економіку в цілому слід розглядати як єдину, хоча й багатовимірну реальність. Економіка - це сфера людської діяльності і взаємодії, які здійснюються в історично визначених інституційних рамках і які відтворюють себе (так само як і інші громадські структури) матеріально шляхом створення багатства і забезпечення його кругообігу. Кожна з основних розмірностей економіки (діяльнісна, інституційна і ресурсна) має специфічні закономірності функціонування і розвитку, які в принципі можуть бути абстраговані і можуть служити предметом досліджень.
  Однак більш важливим видається розробка теорій, що відображають багатовимірну природу економіки: теорій, що пояснюють явища і розкривають основоположні механізми, пов'язані насамперед із взаємодією різних її розмірностей. Дві абсолютно різні теоретичні системи можуть служити прикладами такого підходу. Перший приклад - теорія нагромадження капіталу К. Маркса, яка, будучи глибоко вкоріненої в традиції класичної політичної економії як науці про багатство, насправді являє собою класичне (тобто засноване на логіці руху багатства) пояснення інституційного розвитку. Інший приклад-теорія інституційної динаміки «нового інституціоналізму», що виводить еволюцію економічних інститутів із стандартної моделі раціональної поведінки господарюючих суб'єктів.

  Отже, мета нашого огляду полягає не в тому, щоб відкинути фрагментацію теоретичного знання і тим більше висловити сумніви з приводу приватних теорій. Безліч таких теорій було і залишиться головним джерелом нової наукової інформації. Питання в тому, щоб цю основну "горизонтальну" структуру знання підкріпити інструментарієм, що дозволяє ефективно працювати з об'єктивно фрагментарним науковим знанням. Йдеться про методологічних передумовах пошуку, комбінування і синтезування знання згідно науковим і практичним завданням, до вирішення яких воно залучається. Сформовані проміжні структури знання (поки неявні) типу приватних картин економічної реальності повинні зайняти своє природне і важливе місце в дослідницькому інструментарії, стати його активним компонентом.
  Контрольні питання
  1. Як і чому різниться ставлення до інфляції (в умовах трансформації) між «градуалісти» і прихильниками «шокотерапії»?
  2. Що лежить в основі розбіжностей в розумінні приватизації між прихильниками «шокотерапії» і їх критиками з числа институционалистов?
  3. У чому полягає специфіка підходах інституційної
  вим перетворенням в період трансформації у «старих» і «нових» институционалистов?
  ЛІТЕРАТУРА
  Бал'церовічЛ., Гелб А. Макроекономічна політика при переході до ринку: досвід трьох років / / МЕіМО. 1995. № 3.
  Бхадурі А.. Ласки К., Левчик Ф. Перехід від командної до ринкової системи: що не вийшло і що тепер робити? (Російське изд.). Відень, 1993.
  Крегель Я., Мацпер Е., Грабхер Г. Ринковий шок. (Російське изд.). М., 1992.
  Мюррел П. Еволюційні реформи в економіці східноєвропейських країн / / МЕіМО. 1991. № 6.
  Ноув А. Якою має бути економічна теорія перехідного періоду / / Питання економіки. 1993. № 11.
  Офер Г. Макроекономічна стабілізація і радикальні структурні зміни: ортодоксія, гетеродоксія або інші варіанти / / Економіка і математичні методи. 1993.
  Россер Г, Уроки для виникаючих у Східній Європі ринкових економік. Становлення ринкової економіки в країнах Східної Європи / Пер. з англ. М.: РДГУ, 1994.
  Ees Hans van and Garretsen H. The Theoretical Foundations of the Reforms in Eastern Europe: Big Bang versus Gradualism and the Limitations of Neo-Classical Theory / / Economic Systems. 1994.
  Elltnan M. Transformations, Depression, and Economics. Some Lessons7 / Journal of Comparative Economics. 1994.
  Hoen H. W. Theoretically Underpinning the Transition in Eastern Europe: an Austrian View / / Economic Systems. 1995.
  Murrel P. The Transition According to Cambridge, Mass / / Journal of Economic Literature. 1995.
  North D. Economic Performance Through Time / / The American Economic Review. 1994.
  Portes R. Transformational Traps / / The Economic Journal. 1994.
  Sapir J. Beyond the Soviet System. P., 1994.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1.3. Концепції економічної трансформації"
 1. Лекція 24 Тема: МЕТОДИ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РОСІЇ
    концепція економічної безпеки; - роль інститутів в ринковій трансформації, тіньова
 2. Контрольні питання
    трансформації) між «градуалісти» і прихильниками «шокотерапії»? 2. Що лежить в основі розбіжностей в розумінні приватизації між прихильниками «шокотерапії» і їх критиками з числа институционалистов? 3. У чому полягає специфіка підходах інституційних-ним перетворенням в період трансформації у «старих» і «нових»
 3. 1. Який предмет курсу «Історія економічних вчень»?
    концепцій, ми прагнемо усвідомити, як розгортається процес формування і збагачення наших знань про економіку, як і чому багато ідеї минулого і сьогодні зберігають свою актуальність, яким чином вони впливають на наші сучасні уявлення. Історія економічних вчень допомагає зрозуміти загальну спрямованість еволюції економічної науки, трансформацію її генеральних напрямів, взаємозв'язок
 4. Концепція якості трудового життя
    концепція передбачає всебічний розгляд трудової діяльності з метою забезпечення сприятливих умов праці, професійного зростання, самореалізації особистості, а також передбачає включення трудової діяльності як органічного всеосяжного елемента соціального життя на рівні підприємства і суспільства в цілому. Вона включає в себе такі основні положення та вимоги, які
 5. Завдання
    концепції оптимальності по Па-рето і сформулюйте, наскільки воно було б поліз-ним при розгляді таких проблем: (а) збіль-шення податків на престарілих для допомоги моло-дим безробітним і (Ь) поліпшення контрактної си-стеми, в результаті чого Пентагон укладає такіеконтракти на виробництво зброї, що помилки привизначенні витрат виробництва зброї стано-вятся менш частими.
 6. НТР і екологія
    концепція так званого нульового зростання, на зміну якій прийшла концепція сталого розвитку. Треба усвідомити, що будь-яка частина світової спільноти ніколи не піде на поступки, коли вона відчуває себе жертвою в рамках будь-яких «надблагородна» концепцій з позицій загального і всесвітнього благоденства. В екологічному плані це стосується насамперед до Росії, на яку припадає 30%
 7. Концепція
    Концепція - комплекс основоположних ідей, принципів, правил, які розкривають сутність та взаємозв'язку даного явища або системи, і дозволяють визначити систему показників, факторів і умов, що сприяють вирішенню проблеми, формування стратегії фірми, встановлення правил поведінки
 8. 4.2.4. Перехідна економіка
    економічної системи до іншої. Перехід від однієї економічної системи до іншої займає тривалий відрізок часу (від десятиліть до століть). В даний час в постсоціалістичних країнах відбувається перехід від командної планової до ринкової економіки. Перехідна економіка не є продуктом ХХ в. Економіка провідних нині країн наприкінці XVII - першій половині XIX в. також знаменувала собою
 9. 2.5. Концепції глобальної економічної системи
    концепції, що пояснюють ці зміни. Історично світове господарство розглядалося як система національних господарств або певних їх груп. Тому в уваги аналізу багатьох концепцій знаходиться становище національних господарств у світовій системі. Загальна посилка цих теорій полягає в тому, що національні господарства займають у світі нерівне становище. У число провідних концепцій глобальної системи
 10. Глава 10. Структура макроекономіки, її програвання-вальних динаміка. Структурні кризи
    економічних проблем є проблема макроекономічної збалансованості, що відноситься насамперед до важливішого-шим макроекономічним структурам. Всяка економічна структура має кількісні та якісні параметри, які з розвитком суспільного прогресу змінюються. Наше завдання - вивчення обумовленості і закономірностей структурних трансформацій, важливих для орієнтації економіки
 11. Шляхи еволюції економічних систем
    концепції історичної трансформації суспільства: індустріальне - постіндустріальне - інформаційне - технотронное. В цілому тематика інституційних досліджень досить обширна. Вона включає теорію споживчого попиту, соціально-економічну теорію добробуту, аналіз великих корпорацій як соціально-економічного інституту та ряд інших. Економічна соціологія розроблялася
 12. Ключові терміни
    трансформації * Ефективність за споживанням * Ефективність з виробництва * Ефективність з обміну * Роль системи ценЕффектівность і розподіл
 13. Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011
    концепція вартості. В її рамках вдалося обсягів по-дініть всі існуючі теорії вартості. У заключних розділах аналізуються деякі важливі слідства, які з запропонованої концепції. Книга розрахована на фахівців у галузі політичної економії. Вона буде корисною студентам економічних ВНЗ при вивченні відповідних розділів курсу еконо-мічної
 14. 59. Механізм адаптації в реальному секторі
    концепції приватизації в реальному секторі сильно відрізнялися від реального стану. Десятирічний досвід реформування відносин власності показав, що зміна форми власності та правового статусу не тягне за собою підвищення ефективності діяльності підприємства. Фінансове становище суб'єктів реального сектора визначається впливом на нього загальної макроекономічної ситуації. Ринкова
 15. 39.Трансформаціонная економіка. Необхідність переходу до ринкової економіки. Концепції переходу до ринкової економіки. Трансформаційна економіка має характерні риси:
    концепцій трансформації командної економіки: - Перша, що отримала назву «шокова терапія» передбачає лібералізацію цін, провідну до інфляційного вибуху. - Другий напрямок - поступове створення ринкових відносин. Дана концепція передбачає тривале, еволюційне формування ринкової економіки із збереженням багатьох старих структур. - Білоруський варіант формування ринкової
 16. Лекція 1 Тема: ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
    концепцій аналізується у світлі трактування ними предмета економічної теорії. Особлива увага звертається на характерні риси російської економічної школи, її відмінності від західних концепцій, які обумовлені специфікою російської
 17. Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997
    економічної теорії та мають загальне уявлення про ринкову економіку, а також для одержують фундаментальну економічну освіту. У ньому аналізуються характер і механізм функціонування перехідної економіки, її інституційні структури. Підручник є результатом співдружності академічної та університетської науки. Він підготовлений авторським колективом учених ІЕ РАН,
© 2014-2022  epi.cc.ua