Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Модель «інвестиції-заощадження - ліквідність-гроші» (ІС-ЛД; IS-LM)


Найбільш всеохопне макроекономічну рівновагу представлено моделлю інвестиції-заощадження (ІС; IS) - ліквідність-гроші (ЛД; LD) або ІС - ЛД (IS - LD). Інвестиції-заощадження (ІС) виражають собою стан національного товарного ринку, тоді як ліквідність-гроші (ЛД) - рівноважний стан грошового ринку.
Спочатку звернемося до логіки побудови лінії ІС (IS), для чого звернемося до ріс.27.12. Припустимо центральний банк збільшив пропозицію грошей з величини П (а) д до величини П (в) д при незмінному рівні попиту на гроші (Сд). При такому збільшенні грошової маси рівновагу пропозиції та попиту на гроші переміщується з точки А в точку В, що викличе зниження процентної ставки в національній економіці з рівня r1 до рівня r2 (випадок а)). Зниження процентної ставки позитивно позначиться на збільшенні попиту на інвестиції з величини И1 до величини И2, які є проекціями точок А і В на вісь абсциси (випадок б)).

Ріс.27.12 Побудова лінії ІС


а) Сд - попит на гроші б) З лінія попиту П (а) д-первісне на інвестиції пропозицію грошей И1, И2 - початкові П (в) д - збільшене і збільшені інвестиції пропозицію грошей Припустимо центральний банк збільшив пропозицію грошей з величини П (а) д до величини П (в) д при незмінному рівні попиту на гроші (Сд). При такому збільшенні грошової маси рівновагу пропозиції та попиту на гроші переміщується з точки А в точку В, що викличе зниження процентної ставки в національній економіці з рівня r1 до рівня r2 (випадок а)). Зниження процентної ставки позитивно позначиться на збільшенні попиту на інвестиції з величини И1 до величини И2, які є проекціями точок А і В на вісь абсциси (випадок б)). У свою чергу зростання інвестицій викликає збільшення попиту на ВВП (ЧВП) - П + І + Г. При перетині лініями сукупного попиту (Сс=П + І + Г, де П - споживання; І - інвестиції; Г - державні витрати) лінії сукупної пропозиції (Пс), що лежить під кутом 45 градусів до осі загальних витрат, визначаються величини рівноважних випусків національного продукту Y1 і Y2, при яких, як ми виділили раніше, завжди І=С. При цьому Y1 обумовлений процентною ставкою r1 і потоком інвестицій И1, а Y2 - відповідно r2 і И2.
Тепер перейдемо до побудови лінії «ліквідність-гроші» ЛД (LM). Припустимо, що пропозиція грошей (Пд) фіксоване, тобто лінія Пд займає вертикальне положення, яку перетинають лінії попиту на гроші С1д (Y1) і С2д (Y2) в точках А і В, яким відповідають рівноважних процентних ставок r1 і r2 (випадок а). При проектуванні точок А і В на вісь ординати (випадок б) отримаємо рівноважні процентні ставки і відповідні їм обсяги виробництва Y1 і Y2.
Поєднавши точки, отримані в результаті перетину ліній проекції процентних ставок і величин обсягів виробництва, отримаємо лінію «ліквідність-гроші» (ЛД - ріс.27.13).


Ріс.27.13 Побудова лінії ЛД


Поєднання ліній ІС та ЛД на одному малюнку 27.14 дозволяє графічно представити стан загальної рівноваги економіки. Розглянемо вплив держави на ВВП і процентну ставку за допомогою відповідно бюджетної та монетарної політики.
Спочатку розглянемо дану модель в рамках бюджетної політики. Якщо держава збільшує свої витрати, то сукупний попит збільшується на величину державних витрат. Відповідно сукупний попит і рівноважний обсяг ВВП збільшується на різницю Yв-Yа, яка викликана мультиплицирования автономних інвестицій (державних витрат), що на ріс.27.14 знаходить вираз у зсуві лінії ІС вгору вправо в положення ІС1. Таким чином, державні витрати спричинили за собою підвищення процентної ставки з рівня rа до рівня rв, що викликає скорочення приватних інвестицій і знаходить свій вияв у так званому ефекті витіснення приватних інвестицій державними витратами. Даний ефект щодо незначний, якщо інвестиції нееластичні відносно процентної ставки (лінія ІС досить крута), і якщо в наявності висока чутливість попиту на гроші до процентної ставки (лінія ЛД досить полога). Якщо ж положення ліній ІС та ЛД прямопротівоположное, то бюджетна політика стане малоефективною.

Ріс.27.14 Модель ІС - ЛД.


А тепер звернемося до монетарної політики, поєднаної з грошима. Якщо банківська система збільшує пропозицію грошей, то крива ЛД зміщується вниз і вліво в положення ЛД1. У результаті процентна ставка знижується, що викликає зростання інвестицій, мультиплікаційний ефект яких викликає зростання сукупного попиту і ВВП до величини Yc (ріс27.14). Ефективність монетарної політики залежить від того наскільки зростуть інвестиції в результаті зниження процентної ставки. При цьому тут виникає ефект протилежний ефекту витіснення, який базується на активізації приватного підприємництва. Причому цей ефект значний, якщо інвестиції високоеластичними до зміни процентної ставки (в цьому випадку лінія ІС повинна бути пологішою), і якщо попит на гроші малочувствітелен до динаміки процентної ставки (лінія ЛД повинна бути крутий). Навпаки, незначний нахил ЛД вказує на незначне зниження процентної ставки при збільшенні грошової маси, що загрожує слабкою інвестиційною активністю.

Висновки
1. У макроекономічному рівновазі, що базується на пріоритеті сфери обігу, необхідно виділити дві моделі рівноваги: класичну і кейнсіанську.
2. Класична модель передбачає незмінність, фіксованість пропозиції як наслідок задействованности всіх необхідних ресурсів. При цьому вирішальним моментом в цій моделі є регулювання грошової маси, яка позначається і на попиті, і на рівні цін. Крім того, приймається за аксіому, що виробництво створює дохід, рівний вартості вироблених товарів. Особливе місце в регулюванні національної економіки відводиться процентній ставці, тоді як ціни виконують коригувальну роль, особливо щодо збалансованості інвестицій і заощаджень.
3. Основні концептуальні положення класичної моделі можна звести до наступних: саморегулівної капіталістичної системи господарства; рушійним мотивом його виступає прибуток; держава не повинна втручатися в господарське життя, а лише має створювати умови для нормального функціонування ринкових механізмів; всебічна підтримка вільної конкуренції; обмеження витрат держави на розвиток соціальної сфери; нерівність - головний стимул для трудової та підприємницької активності; безробіття - засіб, що дозволяє працюючій людині оцінити своє елітарне становище.
4. Кейнсіанська модель ринкової рівноваги визнає циклічність розвитку капіталізму; відсутність самодостатніх внутрішніх механізмів для саморегулюючого розвитку капіталістичного господарства; виняток прямій залежності між цінами і рівнем заробітної плати; процентна ставка надає більший вплив на інвестиції, ніж на заощадження. Центральною ланкою в кейнсіанської моделі є забезпечення ефективного сукупного попиту. При цьому зростання попиту обумовлюється наявними незадіяними ресурсами при незмінності загального рівня цін, що дозволяє виводити економіку з кризи і депресивного стану. Через ефективний попит помітна регулююча роль відводиться доходам, а отже, і споживання, і державним витратам і інвестиціям.
5. У кейнсіанської моделі економічної рівноваги використовуються дві її модифікації: рівновага між доходами і споживанням і рівновагу між інвестиціями та заощадженнями.
6. Модель «інвестиції-заощадження-ліквідність-гроші» виходить з необхідності досягнення рівноваги як на товарному, так і на грошових ринках. При цьому регулююча роль відводиться процентній ставці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Модель «інвестиції-заощадження - ліквідність-гроші» (ІС-ЛД; IS-LM) "
 1. Модель IS-LM
  модель IS-LM. IS означає "інвестиції - заощадження»; LM-«ліквідність - гроші» (L - попит на гроші; М-пропозиція грошей). У розробці моделі, що об'єднала реальний і грошовий сектори економіки, також брав участь американець Елвін Хансен, і тому її називають моделлю Хікса-Хансена. Перша частина моделі покликана відобразити умову рівноваги на ринку товарів, другий - на ринку грошей.
 2. 4. Кейнсіанська модель економічного зростання
  моделі, як ми вже знаємо, важливе місце відводиться заощаджень та інвестицій. У зв'язку з цим головна роль у ній відводиться інвестуванню нового капіталу, тобто накопиченню капіталу як джерела інвестицій для нарощування виробничих потужностей. Величини інвестицій і заощаджень можуть не збігатися, хоча в процесі суспільного виробництва між ними поступово встановлюється рівність. Функцію
 3. Гроші як засіб заощадження (накопичення)
  заощадження. Гроші дозволяють зберегти частину отриманих доходів на майбутнє, як би законсервувати їх до тих пір, поки вони будуть потрібні. Тут мова йде про гроші як засіб заощадження. Звичайно, з тією ж метою заощадження можна вкласти і в покупку довговічного товару (будинку, земельної ділянки, твори мистецтва) з тим, щоб, продавши його в потрібний час, знову отримати гроші. Але перед
 4. Терміни і поняття
  модель поведінки »(закони Енгеля) Заощадження. Крива заощаджень Функція заощадження Середня схильність до заощадження Гранична схильність до заощадження Фактори, що визначають динаміку споживання, заощаджень та інвестицій Інвестиції, їх типи та види (реальні та портфельні, валові і чисті) Рівновага заощаджень та інвестицій Гранична схильність до інвестування Два способи
 5. Терміни і поняття
  модель поведінки »(закони Енгеля) Заощадження. Крива заощаджень Функція заощадження Середня схильність до заощадження Гранична схильність до заощадження Фактори, що визначають динаміку споживання, заощаджень та інвестицій Інвестиції, їх типи та види (реальні та портфельні, валові і чисті) Рівновага заощаджень та інвестицій Гранична схильність до інвестування Два способи
 6. Заощадження Ларрі можуть бути більше, ніж його інвестиції, і це дозволить йому
  моделі фінансових ринків. Мета побудови такої моделі - пояснення ролі фінансовихринков в регулюванні руху коштів, що спрямовуються на заощадження та інвестиції, та аналіз впливу різних типів державної політики на процеси заощадження і
 7. Модель рівноваги «вилучення - ін'єкції»
  заощадження, які викликають скорочення витрат на споживання, під ін'єкціями - інвестиції, які збільшують споживання, тобто витрати на засоби виробництва. Таким чином, інвестиції можна розглядати як відшкодування коштів, вилучених у формі заощаджень. Отже, при будь-якому значенні споживання (П) сукупні витрати будуть дорівнюють обсягу виробництва, якщо вилучення дорівнюють ін'єкціям або, іншими
 8. Класична модель макрорівноваги в економіці
  моделі економічної рівноваги розглядається насамперед взаємозв'язок заощаджень та інвестицій на макрорівні. Приріст доходів стимулює збільшення заощаджень; перетворення заощаджень в інвестиції збільшує обсяги виробництва та зайнятості. У результаті знову зростають доходи, а разом з тим і заощадження, і інвестиції. Відповідність між сукупним попитом (AD) і сукупною пропозицією (AS)
 9. Ліквідна пастка
  заощаджень і перетворення їх у ліквідні кошти у вигляді грошей. Розглянемо цей процес на графіку, представленому на рис. 14.3. Рис. 14.3. Ліквіднапастка {foto49} Припустимо, відбувається збільшення грошової маси з величини Мк до Ме, яке викличе падіння процентної ставки з рівня r'к до рівня r'е. Зниження процентних ставок сприятливо позначиться на інвестиційному процесі,
 10. Регулююча роль процентної ставки
  моделі повністю підвладні регулюючої ролі процентної ставки. Чим вище рівень процентних ставок, тим більше буде зберігатися коштів, і навпаки, зниження їх рівня веде до згортання заощаджень та зростання споживання. Необхідно звернути увагу на значення даного положення (для зіставлення надалі з точкою зору прихильників кейнсіанства на проблему
 11. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  «інвестиції-заощадження». Макроекономічна рівновага і потенційний обсяг виробництва. Рецесійні та інфляційні
 12. Держбюджет, заощадження та інвестиції. Ефект витіснення
  заощаджень (S) повинна дорівнювати сумі інвестицій (I), тобто S=I (див. 4.3). Однак на практиці ситуація зазвичай близька до такої, коли до заощаджень домашніх господарств (S) додаються доходи держбюджету (вони складаються переважно з податків і тому позначаються також буквою Т (taxes), а до приватних інвестицій (I) додаються державні витрати (G), які для економіки виконують роль
 13. 3.2. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги
  моделі: 1. Дослідження поведінки економіки в короткостроковому періоді. 2 . Ціни на товари та послуги, так само як і ціни факторів виробництва (зарплата, процентна ставка), в короткостроковому періоді недостатньо гнучкі для адаптації економіки до змін. 3. Психологічні фактори прийняття рішень людьми і бізнесом відіграють важливу роль в економіці. 4. Провідну роль в економіці відіграє сукупний
 14. Ефект касових залишків
  заощадженню неодмінно призведе до зниження цін в результаті скорочення поточного попиту. Дія ефекту касових залишків можна представити наступною схемою: {foto50} Такого роду реакція покупців і товаровиробників забезпечує передумови виходу з ліквідної пастки за умови нормального функціонування механізмів ринкової економіки. Водночас необхідно не забувати і про
 15. 6.3.2. Модель економічного зростання Харрода-Домара
    модель, яка об'єднує моделі англійського економіста Р. Харрода (1900-1978) і американського економіста Е. Домара (р. 1914). Вона заснована на двох передумовах. Перша передумова - зростання національного доходу - визначається тільки одним фактором - нормою накопичення капіталу. Всі інші фактори - збільшення зайнятості, ступінь використання обладнання, покращення в організації виробництва, які
 16. 5. Посткейнсіанскіх КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ. МОДЕЛЬ Калдором
    моделі рівноважного зростання до реальності, вони включали в них фактори розподілу національного доходу між прибутком і заробітною платою, недосконалої конкуренції, інфляції, поділу продукту на споживчі та продуктивні блага та ін В якості ілюстрації даного підходу наведемо найпростішу односекторную модель Н. Калдора. Відповідно до цієї моделі, в рівноважному стані сума
 17. Знецінення заощаджень
    заощаджень. При цьому досить часто темпи інфляції не тільки зводять нанівець належні відсотки за вкладами, а й знецінюють самі вклади. У таких обставин люди воліють трансформувати заощадження в ліквідні кошти. Альтернативна вартість, або нижчі витрати в цих умовах знецінюються, тоді як істотно зростає вигода від грошових активів. Однак приплив
 18. Коефіцієнт ліквідності
    ліквідності банків використовується коефіцієнт ліквідності, який виражає собою відношення різних статей активу балансу банку до відповідних статей його пасиву, або навпаки. Наприклад, коефіцієнт короткострокової ліквідності являє собою відношення ліквідних коштів по активу (касова готівка, поточні рахунки в центральному та інших банках, векселі терміном на три місяці по
 19. Сенс понять заощадження та інвестиції Багато людей плутають поняття заощаджень та інвестицій або вважають їх
    заощадження та інвестиції Багато людей плутають поняття заощаджень та інвестицій або вважають їх одно-значними. Однак фахівці з макроекономіки, що займаються проблемами національного рахівництва, ясно розуміють їх відмінності і підходять до їх викорис-тання вкрай обережно. Розглянемо простий приклад. Припустимо, що Ларрі заробляє більше, ніж витрачає, а невикористані кошти поміщає
 20. 6.3.1. Моделі економічного зростання Р. Солоу
    моделі: модель факторного аналізу джерел економічного зростання і модель, що показує вплив заощаджень, зростання трудових ресурсів і НТП на рівень життя населення та його динаміку. Основою першої моделі з'явилася виробнича функція Коб-ба-Дугласа, модифікована за допомогою введення ще одного чинника - рівня розвитку технологій: Q=f (K, L, T), (6.4) де Т - рівень розвитку технологій.
© 2014-2022  epi.cc.ua