Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Ефект касових залишків

Вихід з ліквідної пастки можливо здійснити, якщо вдасться задіяти ефект касових залишків. Однак для цього необхідні умови функціонування вільного ринку і впевненість власників грошей в тому, що відкладений попит, або посилення схильності до заощадження неодмінно призведе до зниження цін в результаті скорочення поточного попиту. Дія ефекту касових залишків можна представити наступною схемою:


Такого роду реакція покупців і товаровиробників забезпечує передумови виходу з ліквідної пастки за умови нормального функціонування механізмів ринкової економіки.

У той же час необхідно не забувати і про альтернативу: «нагнітання» грошової маси може породити активні інфляційні очікування. У результаті відбудеться не збільшення, а скорочення заощаджень при одночасному зниженні норми заощаджень. У таких умовах думати про дію ефекту касових залишків - недозволена розкіш, яка загрожує втратою часу і погіршенням стану справ як у грошовому господарстві, так і в економіці в цілому.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ефект касових залишків "
 1. Додаток 3 Дослідження виду функцій моделі типу ISLM
  Тут визначилися два напрямки досліджень: аналіз ефекту багатства і проблема розширення поведінкового горизонту. Дж. Тобін висловив припущення, що споживання залежить не тільки від рівня доходу, а й від чистої вартості накопиченого майна, і тим самим намітив напрямок емпіричних досліджень так званого ефекту реальних касових залишків, або ефекту Пігу - вплив
 2. Спроба структурного підходу
  Обмеженість моделі номінального доходу, на думку деяких монетаристів, пов'язана, перш за все з тим, що ця модель не враховує структурні зрушення на ринку позичкового капіталу, які неминучі при проведенні кредитно-грошових заходів . Йдеться, насамперед, про вплив цих заходів на структуру процентних ставок, а через них - на сукупні витрати та їх структуру. Особливу увагу
 3. Глава 8 ПОПИТ НА ГРОШІ. Макроекономічної рівноваги НА РИНКУ ГРОШЕЙ
  Попит на гроші - обсяг касових залишків, який економічні суб'єкти бажають тримати при певних
 4. Додаток 3 Дослідження виду функцій моделі типу ISLM
  Тут визначилися два напрямки досліджень: аналіз ефекту бонн ства і проблема розширення поведінкового горизонту. Є і увазі недостатня інформованість економічних суб'єктів, обмежена рухливість деяких змінних, насамперед ієн і заробітної плати і т.д. 517 Дж. Тобін висловив припущення, що споживання залежить не тільки від рівня доходу, а й від чистого
 5. Спроба структурного підходу
  Обмеженість моделі номінального доходу, на думку пеко торих монетаристів, пов'язана насамперед з тим, що ця модель ш враховує структурні зрушення на ринку позичкового капіталу, які неминучі при проведенні кредитно-грошових заходів. Peiu. йде насамперед про вплив цих заходів на структуру процен i них ставок, а через них - на сукупні витрати та їх структуру. Особливу увагу
 6. 3. АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА виконання кошторисів витрат В ОРГАНАХ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
  У цьому розділі об'єктом аналізу в цілому виступає діяльність міської прокуратури, а зокрема - процес виділення коштів з республіканського бюджету на покриття її витрат у 2001 р ., який включає в себе: 1) складання та затвердження кошторису, 2) фактичне фінансування з бюджету; 3) видатки установи (касові та фактичні). Відповідно до затвердженого кошторису
 7. Попит на гроші і доходи
  Наступним фактором, який впливає на попит на гроші, є доходи. Рівень витрат, як ми вже знаємо, залежить від величини реальних доходів. Підвищення рівня доходів збільшує реальні залишки. Графічно залежність зміни реальних грошових залишків від збільшення доходів представлена на рис. 12.4. Рис. 12.4. Вплив зміни реальних доходів на попит на гроші {foto31}
 8. 28.2. Сукупного попиту. Крива сукупного попиту. НЕЦІНОВІ ФАКТОРИ
  Сукупний попит? модель, представлена у вигляді кривої, яка показує різні обсяги товарів і послуг, тобто реальний обсяг національного виробництва, який споживачі, підприємства і уряд готові купити при будь-якому можливому рівні цін. За інших рівних умов чим нижче рівень цін, тим більшу частину реального обсягу національного виробництва захочуть придбати як
 9. 3.3. Аналіз фактичних і касових видатків прокуратури
  Вивчення співвідношення між касовими та фактичними витратами здійснюється як в цілому по кошторису, так і по окремих її статей згідно економічної (предметної) класифікації видатків за даними звіту про виконання кошторису витрат установ . У табл. 3.6 наведені необхідні показники по аналізованому установі. Таблиця 3.6 Аналіз співвідношення касових та фактичних видатків, млн руб.
 10. 2.6. Аналіз касових та фактичних видатків
  При проведенні аналізу касові видатки порівнюються з фактичними. Як правило, вони не збігаються, тому також вивчаються причини відхилення касових та фактичних видатків. Дані про фактичні та касові видатки можна взяти зі Звіту про виконання кошторису витрат (форма № 2). У табл. 2.9 порівнюються касові та фактичні видатки ЛУ за 3-й квартал (наростаючим підсумком з початку року).
 11. 14.1. Сукупний попит і його крива
  Сукупний попит (англ. agregate demand, AD) - це реальний обсяг національного виробництва, який споживачі, підприємства і держава готові купити при різних рівнях цін. AD являє собою суму всіх попитів на кінцеві товари і послуги, пропоновані на товарному ринку: AD=c + i + g + x, де c - сукупний попит домогосподарств; i - попит на капітальне обладнання; g - попит
 12. 1. Інфляція і гроші
  Вихідною точкою для розуміння зв'язку між де-ніжною масою і інфляцією є попит на ре-альні залишки. Ми почнемо з повторення некот-яких принципів формування попиту і про-позиції грошей. Передусім згадаємо, що номіналь-ная грошова маса, яка перебуває на руках у фірми домашніх господарств, вимірюється в поточних долла-рах, тоді як реальна грошова маса ізмеряетсяв постійних доларах.
 13. Ключові терміни
  Грошовий механізм Номінальні грошові залишки Реальні грошові залишки Альтернативна вартість зберігання коштів у грошовій формі Купівельна спроможність грошей Рівновага грошового ринку Витіснення Номінальна процентна ставка Реальна процентна ставка Комбінація заходів грошової і фіскальної політики Інвестиційний податковий кредит Фондовий ринок Дешеві гроші
 14. 2. Грошова маса і процентнаяставка в стані рівноваги
  Зміна обсягу грошової маси в першу черга впливає на процентні ставки. Що-б показати, як це відбувається, почнемо з рассмот-ренію взаємозв'язку між попитом на реальні де-ніжні залишки і процентною ставкою. У цьому па-раграфе ми припускаємо, що на кошти в денеж-ної формі не нараховуються відсотки (що справед-ливо для більшої частини грошової маси Ml), і, та-ким чином,
 15. ГЛАВА 28 . Сукупного попиту та сукупної ПРОПОЗИЦІЯ. Ефекту храповика
  Перед вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з
 16. 12.4. Аналіз відхилень і фактичних витрат від кошторисних призначень
  Вивчення дотримання кошторису позабюджетних коштів здійснюється шляхом зіставлення касових та фактичних видатків з витратами за кошторисом в цілому і по кожній статті окремо. Для аналізу використовуються дані звіту «Про виконання кошторису доходів і витрат з позабюджетних коштів» (форма № 4). Аналіз відхилень витрат від кошторисних призначень, в таблиці 12.10. Таблиця 12.10 Аналіз
 17. 7.1. Пропозиція готівки центральним банком. Грошова база
  Виконуючи функції емісійного центру, центральний банк здійснює емісію законних платіжних засобів (банкнот), які на сучасному етапі являють собою боргові зобов'язання центрального банку, що не мають золотого забезпечення. Ці банкноти утворюють грошову базу економіки. Грошова база - загальний запас готівки (банкнот і монет) в економіці. Також називається запасом грошей
 18. Коефіцієнт ліквідності
  Для вимірювання ступеня ліквідності банків використовується коефіцієнт ліквідності, який виражає собою відношення різних статей активу балансу банку до відповідних статей його пасиву, або навпаки . Наприклад, коефіцієнт короткострокової ліквідності являє собою відношення ліквідних коштів по активу (касова готівка, поточні рахунки в центральному та інших банках, векселі терміном на три
 19. 6.4. ГРОШОВИЙ РИНОК. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ
  На грошовому ринку, як і на будь-якому іншому, функціонують його суб'єкти, є пропозиція і попит, є об'єкт угод і відносини конкуренції. Грошовий ринок можна визначити як сукупність ринкових інститутів, що забезпечують взаємодію пропозиції грошей і попиту на них . Суб'єкти грошового ринку - всі банки країни, підприємства (у різноманітті організаційних форм), державні
 20. Тема 45. сукупний попит і сукупна ПРОПОЗИЦІЯ
  1. Сукупний попит і його склад. Сукупний попит - це обсяг національного виробництва, який держава, споживачі та підприємці готові купити на ринку: AD=C + I + G + X, (45.1) де AD-сукупний попит; C-споживчі; I-інвестиційні витрати; G - державні витрати; X-чистий експорт. Залежність сукупного попиту від рівня цін можна р висловити графічно (рис.
© 2014-2022  epi.cc.ua