Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Пропозиція капіталу

Тепер розглянемо інвестиційний попит на гроші у взаємозв'язку з джерелами їх пропозиції. Такими є насамперед заощадження. Як вже відомо, з сукупного доходу одна частина витрачається на придбання необхідних благ і послуг (це поточні витрати або поточний попит), іншу - утворюють заощадження, які й виступають у ролі пропозиції грошей в рамках виникає інвестиційного попиту на них. Таким чином, можна зробити висновок, що всякий дохід, що залишається після сплати податків, використовується для цілей
споживання і заощадження. Тому можна говорити про схильність до споживання і до заощадження.
Слід зазначити, що в міру наростання доходів заощадження збільшуються з нелінійної залежності: чим більше доходи, тим більше виявляє себе схильність до заощадження.
Мова йде про те, що з кожної наступної одиниці приросту доходу все зростаюча її частка призначається на заощадження. Не вдаючись у подальший аналіз даної проблеми, так як вона докладно буде розглянута в рамках сукупного попиту, сукупної пропозиції та економічного зростання, зауважимо тільки, що зазначена тенденція, хоча і володіє закономірністю, проте далеко не завжди абсолютно однозначна.
Якщо звернутися до графіку, виражає зміна схильності до заощадження в залежності від процентних ставок (r '), то отримаємо криву пропозиції грошового капіталу, тобто криву заощаджень (С) на рис. 16.2. Ця крива виражає пряму функціональну залежність обсягу заощаджень від рівня процентної ставки: чим вище процентна ставка, тим більше утримання від витрат на споживання і схильність до заощадження.
Зокрема, як видно з рис. 16.2, підвищення процентної ставки з рівня до і відповідно викликало збільшення заощаджень з QА до QБ і QВ.

Рис. 16.2. Пропозиція капіталу


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Пропозиція капіталу"
 1. Тема 28. РИНОК КАПІТАЛУ
  пропозицію капіталу. На ринок фактор виробництва «капітал» надходить у двох взаємопов'язаних формах - фізичної та грошової. Ринковий попит на капітал формують підприємці. Ринкова пропозиція фактора «капітал» здійснюють домогосподарства. Величина капіталу, пропонованого домогосподарствами на ринку, залежить від відсоткової ставки, що виплачується за користування позиковими ресурсом: чим вона вища,
 2. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  пропозицію, так і одягну, тобто на механізм ринку
 3. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка і інвестиції
  пропозицію, так і одягну, тобто на механізм ринку
 4. Глава 13 ПРОПОЗИЦІЯ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА
  реченні послуг праці і послуг капіталу (тобто заощаджень) з боку наявного населення та з урахуванням наявного запасу фізичного капіталу, а по-друге, рішеннями, що впливають на чисельність та освітній рівень населення і на величину заощаджень фізичного капіталу. Не всі, але основні аспекти цих коротко-і довгострокових рішень ми розглянемо в даній
 5. Терміни і поняття
  капіталу Оборот капіталу Час обороту Швидкість обороту Амортизація Амортизаційний фонд Фізичний і моральний знос капіталу Норма амортизації Фондовіддача Матеріаломісткість Фондомісткість Коефіцієнт оборотності Мобільність капіталу Ліквідність капіталу Ринок капіталу Грошовий ринок Ринок позикових капіталів Іпотечний ринок Фінансовий ринок Попит на ринку
 6. Проблемні питання
  пропозицію? Як визначається величина пропозиції? Чим відрізняється закон пропозиції від закону попиту? 2. Чому крива пропозиції має напрямок знизу вгору? 3. Яку роль відіграє ціна для продавця? Який зв'язок між ціною і величиною пропозиції? 4. Складіть таблицю нецінових факторів, що впливають на зміну пропозиції. 5. Чи сприяло встановлення вільних цін у Росії
 7. Довгострокове пропозицію капіталу і економіці
  запропонований на ринку тільки в тому слу-чаї, якщо капітал забезпечує мінімально прийом-лемую віддачу. Якщо використання капіталу прино-сит більшу віддачу, люди починають створювати но-вий капітал. Якщо надходження нижче мінімальнойотдачі, власники капіталу йдуть на те, щоб акти-ви вибували внаслідок зносу, і перестають їх використову-. Таким чином, крива долгосрочногопредложенія капітальних
 8. ТЕМА 7. Ринок капіталу та інвестиційні рішення в перехідній економіці
  пропозицію капіталу і інве-стіціонного політика підприємств у перехідній економіці. Дисконтована (поточна) вартість капітальних товарів. Раз-вітіе інвестиційних процесів у перехідній економіці . Соціально-економічна структура нагромадження у перехідній економіці. Взаимо-зв'язок інвестицій і заощаджень у перехідній економіці: теоретичний аспект. Особливості заощаджень у перехідній
 9. Криві пропозиції
  пропозиції від ціни . Закон пропозиції показує прямо пропорційну залежність кількості змін пропозиції порівняно із зміною цін (за інших рівних умов). Зростання цін веде до зростання пропозиції товару, і навпаки. Відповідно розрізняють зміну величини пропозиції і самої пропозиції. Графік пропозиції являє собою позитивно нахилену лінію? пряму
 10. 9.2.5.3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ У короткий період
  пропозиції галузі збільшиться в меншій мірі, ніж якби він змінювався уздовж кривої SMC1. Для оцінки зміни пропозиції у відповідь на зміну цін продукції ми можемо використовувати поняття еластичності пропозиції. Еластичність пропозиції за ціною характеризує відносну зміну пропозиції i-го товару при зміні його ціни. Коефіцієнтом прямої еластичності пропозиції за ціною називають
 11. Глава 24. Фінансовий ринок
  пропозиції на капітал. На практиці він представляє собою сукупність кредитних організацій (фінансово-кредитних інститутів), направляють потік грошових коштів від власників до позичальників і назад. Головна функція цього ринку полягає у трансформації недіючих коштів у позиковий
 12. Основні терміни і поняття
  капіталу, міграція капіталу, офіційний, приватний капітал, підприємницька форма вивезення капіталу, прямі інвестиції, компанії асоційовані, дочірні, філії, портфельні інвестиції, вивіз капіталу в позичкової формі, інвестиційний клімат, вільні економічні зони, втеча
 13. 4. Пропозиція послуг капіталу
  пропозицію в областікапітальних послуг не є фіксованим-нові капітальні товари виробляються щоденних -но. Тому ми починаємо даний параграф з ана-лізу пропозиції капітальних послуг, зокрема свопроса про те, яким чином визначається чіслоавтомобілей, пропонованих для здачі в оренду, длякаждого рівня прокатної (рентної) оцінки. Затемми розглянемо рівновагу на ринку
 14. 3. Пропозиція
  пропозицію. Пропозиція - це не взагалі вироблені блага, а тільки ті з них, які надходять на ринок з метою їх продажу за цінами, що задовольняє товаровиробників. Як і в випадку попиту, визначальним стимулом є ціни. Однак якщо для зростання попиту як стимул виступає зниження цін, то для пропозиції, навпаки, сигналом до розширення виробництва будь-якого товару і,
 15. Довгострокове рівновагу
  пропозиції показаникрівой S ". Рентна оцінка в точці рівноваги-R0. Даною рентної оцінці буде соответствоватьоб'ем капітальних послуг K0. Обсяг послуг K0 перед-ставлять собою такий обсяг, при якому капітал вотраслі приносить рівно R0. Це і буде тим значе- ням рентної оцінки капіталу, при якому капі-тал залишатиметься в
 16. Ключові терміни
  пропозиції Негативний шок пропозиції Політика, що впливає на пропозицію Кейнсіанська крива пропозиції Класична модель Рухливість зарплати і цін Потенційний обсяг виробництва
 17. Еластичність пропозиції
  пропозиції залежно від зміни ціни характеризує еластичність пропозиції за ціною. Мірою цієї зміни є коефіцієнт еластичності пропозиції, що розраховується як відношення обсягу пропозиції (%) до зростання цін (%), тобто за формулою Fs _ Процентне зміна S Процентне зміна? 'де Ер - коефіцієнт еластичності пропозиції; S-пропозиція; Р - ціна. Еластичність
 18. 5 . Рівновага на ринку послуг капіталу
  пропозицією і попитом на ринку послуг капітала.Вопроси, пов'язані з пропозицією, були проана-лизировать нами в п. 4, тепер настала черга рас-дивитися попит. Попит на послуги капіталу Як у гол. 15, в довгостроковій перспектівеконкурентной фірмі будуть вимагатися капітальні послуги доти, поки гранична доходностьуслуг капіталу буде дорівнює їх ціною, тобто рентнойоценке.
 19. Ключові терміни
  пропозицію Довгострокове сукупна пропозиція Витіснення Скорочення податків як фактор зростання
 20. Еластичність пропозиції
  пропозиції залежно від зміни ціни характеризує еластичність пропозиції за ціною. Мірою цієї зміни є коефіцієнт еластичності пропозиції, що розраховується як відношення обсягу пропозиції (%) до зростання цін (%), тобто за формулою Fs _ Процентне зміна S Процентне зміна? 'де Ер - коефіцієнт еластичності пропозиції; S-пропозиція; Р - ціна. Еластичність
© 2014-2022  epi.cc.ua