Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Регулювання екологічних інвестицій

З метою забезпечення соціальної та екологічної безпеки, недопущення хижацького розграбування природних ресурсів, економного та раціонального використання органічних невідтворюваних ресурсів, що мають важливе народногосподарське і військово-стратегічне значення, держава і місцеві органи влади вводять обмеження і заборони на будівництво об'єктів господарського і соціального призначення, організацію тих чи інших виробництв, заохочує екологічні інвестиції, вводить певні стандарти вимог до випускається
продукції та проведених робіт, допустимі норми викидів і забруднення навколишнього середовища.
Держава - єдино дієвий суб'єкт, що стоїть на сторожі загальнонаціональних господарсько-екологічних інтересів суспільства.
Все це свідчить про те, що держава виконує величезну мобілізуючу роль в накопиченні капіталу, в інтересах успішного розвитку соціально орієнтованого народногосподарського комплексу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Регулювання екологічних інвестицій "
 1. Екологічне регулювання
  регулювання екологічних процесів в розвинених країнах також носить комплексний характер. Воно було значно активізовано і вдосконалено в середині 70-х рр.., Коли стало очевидним, що Захід (за винятком окремих малих країн) виявився в стані глибокої екологічної кризи. Ця криза в основному був подоланий в 80-90-і рр.. шляхом створення розгалуженої системи екологічного
 2. 4. Напрями державного регулювання перехідної економіки
  інвестицій як основи економічного зростання здійс-нюється через:? державні капітальні вкладення - в 1995р. були здій-ществляя в розмірах 43,8 трлн.руб. (23% всіх інвестицій) за рахунок федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Федерації; в 1999р. їх частка знизилася до 9%. ? податкові інвестиційні пільги - здійснені перед-приятиями будь-яких форм власності інвестиції в
 3. ЛІТЕРАТУРА
  регулювання інвестиційного процесу за участю іноземного інвестора / / Іноземний капітал у Росії: податки, облік, валютне та митне регулювання. 1996. № 4. Лебедєв В.М. Формування інвестиційного клімату в Росії / / Фінанси. 1995. № 4. Фельзенбаум В. Г. Регулювання іноземних інвестицій у Росії / / Питання економіки. 1994. №
 4. Висновки
  екологічної безпеки та екологічної кризи. Одним із шляхів вирішення екологічної проблеми є шлях «сталого розвитку», запропонований в якості основної альтернативи розвитку людської
 5. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  регулювання економіки? 2. Які основні засоби державного регулювання економіки та державного економічного регулювання економіки? 3. Охарактеризуйте механізм податкового регулювання економіки. 4. Які засоби використовує державу з метою державного стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок? 5. Дайте характеристику
 6. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РАЙОНУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
  екологічними проблемами, пов'язаними з швидким зростанням міст, насиченням території району промисловими підприємствами, забруднюючими води Волги, її приток та атмосферне повітря. Надмірна розораність земельних угідь і недотримання агротехнічних прийомів призводить до прискорення розвитку ерозійних процесів. Перевантаження пасовищних угідь і безсистемний випас худоби в Нижньому Поволжі (особливо
 7. Вивіз капіталу і екологія
  екологічної ситуації в розвиненій частині світу і її посилювання в країнах, що розвиваються. Слід звернути увагу на те, що до екологічних проблем у Заходу подвійний підхід: один - до себе, другий - до країнам. Причому він досить в жорсткій формі виступає за забезпечення екологічної безпеки, нерідко звинувачуючи в усіх гріхах розвиваються, а також колишні соціалістичні країни,
 8. Структура капіталовкладень
  екологічно «брудні» галузі (хімія, металургія, енергетика, целюлозно-паперова і цементна промисловість), в їх реконструкцію з метою зниження негативного впливу на навколишнє середовище. жорсткість стандартів на екологічні показники машин вимагало не тільки випуску продукції з покращеними екологічними властивостями, а й задоволення потреб економіки в очисному обладнанні.
 9. Рекомендації неокейнсианцев
  регулювання економіки в різних кон'юнктурних умовах (спаду і росту). Розроблено положення про регулювання її через держбюджет з використанням стабілізаторів, покликаних до певної міри автоматично реагувати на циклічні коливання, пом'якшувати ці коливання (як стабілізаторів виступають податки, виплати з соціального страхування,
 10. Інструменти регулювання
  регулювання попиту - грошово-кредитний і бюджетний, Кейнс віддавав перевагу другому. Під час спаду інвестиції слабо реагують на зниження рівня процентної ставки (грошово-кредитний спосіб регулювання). Значить, головна увага слід приділяти не зниженню процентної ставки (непряма форма регулювання), а бюджетній політиці, в тому числі збільшення тих видатків самої держави,
 11. 4. Кейнсіанська модель економічного зростання
  інвестиціям . У зв'язку з цим головна роль у ній відводиться інвестуванню нового капіталу, тобто накопичення капіталу як джерела інвестицій для нарощування виробничих потужностей. Величини інвестицій і заощаджень можуть не збігатися, хоча в процесі суспільного виробництва між ними поступово встановлюється рівність. Функцію вирівнювання інвестицій і заощаджень беруть на себе
 12. 14. ДЖ. М. Кейнса: ТЕОРІЯ ЕФЕКТИВНОГО ПОПИТУ
  регулювання національної економіки. Регулювання попиту через бюджетну політику. Теорія граничної схильності до споживання і мультиплікатор. Перетворення кейнсіанства в провідний напрям західної економічної
 13. 11. Екологічна криза як глобальна проблема людства
  екологічної проблеми означає перехід на якісно нову залежність населення світового співтовариства від меншало навколишньої природи в результаті варварського впливу на неї людської діяльності. Головні напрямки загострення екологічної кризи: - збільшення виведення з землекористування (площ) культивованих земель в результаті надмірного вживання хімічних
 14. Про шляхи вирішення екологічних пробле
  екологічно безпечних технологій і т.д. Для того щоб дійсно сконцентрувати зусилля на екологічній безпеці, запобігання екологічної катастрофи, життєво необхідні: | адекватне розуміння масштабності, складності та глибини проблеми, визнання абсолютної пріоритетності її вирішення для майбутнього; | відповідні цьому розумінню статус, правове, законодавче,
 15. Економіка екологічного кризу
  регулювання процесів охорони навколишнього середовища. Поки що «екологічні бюджети» країн і міжнародних організацій порівняно невеликі, не адекватні масштабам розв'язуваних задач, хоча вони і швидко зростають. У 1970 р. на природоохоронні заходи людство витратило 40 млрд. дол, в 1980 р. - близько 75 млрд., в 1990 р. - приблизно 150 млрд., а в 2005 р. передбачається затратити близько
 16. № 99. Сутність неоконсервативного курсу уряду Р.Рейгана і М.Тетчер
  регулювання в 70-х роках. Адміністрація Рейгана вирішила послабити державне регулювання, повернувшись до деякої ступеня до ринкового регулювання. Це означало насамперед скорочення податків і державних витрат, ослаблення юридичної регламентації бізнесу. Але скоротити державні витрати виявилося значно складніше, ніж податки. Тому найбільшою мірою стали
 17. Стаття 11. Повноваження органів регулювання природних монополій
  регулювання природних монополій вправі: приймати обов'язкові для суб'єктів природних монополій рішення про введення, про зміну або про припинення регулювання, застосуванні методів регулювання, передбачених цим Законом, в тому числі про встановлення цін
© 2014-2022  epi.cc.ua