Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Виробничий метод

Цей метод обчислення ВВП полягає в підсумовуванні доданих вартостей, створених господарськими одиницями - резидентами в певній країні.
Випуск товарів та послуг включає: всі товари незалежно від їх використання; товари, вироблені для власного кінцевого споживання; послуги органів державного управління і некомерційних організацій; послуги домашніх господарств, пов'язані з утриманням житла і що надаються їм домашньої прислугою, за винятком безкоштовних послуг, які надають один одному в сім'ї. Крім того, як вже зазначалося вище, можливе включення товарів і послуг тіньової економіки.
У свою чергу, необхідно розрізняти випуски благ ринкового та неринкового характеру.
Ринковий випуск складається з товарів і послуг, що реалізуються шляхом продажу або бартеру; товарів і послуг, вироблених одним закладом підприємства і переданих іншим його закладам в тому ж або наступних періодах (їдальні, будинки відпочинку, дитячі установи); готової продукції, що поповнює матеріальні запаси, і незавершеного виробництва; товарів і послуг, що надаються працівникам у натуральному вигляді в якості оплати праці.
Ринковий випуск товарів і послуг оцінюється в основних цінах і цінах виробників. Основна ціна - це вартість товарів і послуг за вирахуванням належних до сплати податків на продукти, але включає субсидії на них.
Ціна виробника - це виручка від продажу товарів і послуг, включаючи підлягають сплаті податки на продукти (крім податку на додану вартість та податків на імпорт), але за винятком субсидій на продукти.
Податки на продукти - це безоплатні платежі, що здійснюються пропорційно кількості та вартості продаваних або імпортованих товарів і послуг. Це - податок на додану вартість, акцизи, податки на продажу, купівлі, податок з обороту, податки на імпорт і експорт, митні збори, податки на послуги трансферту, зв'язку, страхування, рекламу, розваги тощо, а також прибутку фіскальних монополій, що формуються за рахунок перевищення граничного рівня рентабельності та стягуються до бюджету.
Субсидії на продукти - це фінансова підтримка (виплати) з бюджету держави для відшкодування збитків підприємств, а також експорту та імпорту. Вони встановлюються пропорційно кількості та вартості товарів і послуг.
Неринковий випуск враховує: товари та послуги, вироблені господарськими одиницями для їх власного кінцевого споживання і накопичення; товари та послуги, що надаються безкоштовно або за сверхзаніженним цінами, включаючи послуги, що надаються суспільству в цілому (безкоштовну освіту, медичне обслуговування, послуги державного управління, оборони); готову продукцію і незавершене виробництво, не призначене для продажу.

Товари та послуги, що виробляються для власного кінцевого споживання, оцінюються в основних цінах на аналогічні товари та послуги, що продаються на ринку. Неоплачувані послуги державного управління і некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, оцінюються виходячи з поточних витрат, включаючи амортизацію основного капіталу.
Таким чином, можна зробити висновок, що ВВП крім доданої вартості включає суму всіх податків як на продукти, так і експорт, і імпорт (непрямі податки), а також сальдо зовнішньоторговельного обороту, або чистий експорт, але виключаються субсидії, отримані від держави. Включення непрямих податків у ВВП обумовлено тим, що він розраховується на основі ринкових цін, які крім доданої вартості містять податки на продукти, експорт та імпорт. На цій же підставі виключаються й субсидії. Тоді вироблений ВВП можна представити в наступному вигляді:
ВВП=? ДС + Нкосв. - Гс,
де ДВ - додана вартість; Нкосв. - Непрямі податки, або податки на продукти, експорт та імпорт; Гс - державні субсидії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Виробничий метод "
 1. 36. Метод калькулювання собівартості
  виробничої діяльності; - тривалості виробничого циклу. Нормативний метод калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) застосовують підприємства з масовим і серійним виробництвом. При цьому складається нормативна калькуляція за діючими на початок певного періоду нормам, протягом виробничого процесу виявляються відхилення від цих норм, які-небудь зміни.
 2. Терміни і поняття
  методи
 3. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  методи ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного конверту», або тендерного ціноутворення. До економічних методів ціноутворення відносять
 4. Форми, методи й об'єкти виробничого кооперування
  виробничого кооперування. При їх розгляді в основу класифікації коопераційних угод доцільно покласти критерії, найбільш повно відображають характерні риси тієї чи іншої категорії таких угод. Теорія і практика коопераційної діяльності на будь-якому рівні розрізняють об'єкт співробітництва, або ту область діяльності, в якій воно здійснюється, метод співпраці,
 5. Глава 1. Предмет і метод економічної теорії
  виробничих відношенні. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета політичної економії. Економічні закони і категорії, їх класифікація. Метод економічної теорії та його структурна характеристика Кожна наука має свій предмет. Політична економія і набула широкого поширення за кордоном економіка в її західній версії (економіці) - два відносно
 6. 25. ОТЕЧЕСТВЕННАЯЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА.Л.В. КАНТОРОВИЧ: ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
  методів економічного аналізу. В.К. Дмитрієв - один з перших економістів-математиків в Росії. Його метод обчислення повних витрат праці на виробництво продукції. Теоретичні розробки Е.Е. Слуцького. Роботи економістів-математиків в 20-30-і рр.. Російська основа методу «витрати-випуск» В. Леонтьєва. Розробка балансових методів аналізу економіки. Розробка Л. В. Канторовичем
 7. Стаття 107. Поняття виробничого кооперативу
  виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі та об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Законом та установчими документами виробничого кооперативу
 8. 37. Попроцессной І ПОЛУПРОЦЕССНИЙ методів калькулювання
  виробничим процесом. При здійсненні даного методу облік витрат проводиться за певний період часу, за який виробляється певна кількість продукції. Собівартість одиниці продукції розраховується шляхом ділення загальної суми виробничих витрат за встановлений інтервал часу на вироблену кількість одиниць продукції, виготовлених за цей же інтервал часу.
 9. Запитання для самоперевірки
  метод Функціональний метод Графічний метод Економіко-статистичний метод Економічний експеримент Економічна модель 1. Як визначають предмет і практичну функцію економіки як науки різні економічні школи? 2. Які розділи економіки ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 3. Що ви розумієте під теоретичної та прикладної економіками? 4. Яка взаємозв'язок економічних наук
 10. 27.3. Виробничий попит
  виробничий попит надає міжгалузева і внутрішньогалузева диверсифікація національних
 11. Особливості формування цін
  виробничих потужностей на 75 - 85%. Використання коефіцієнта неповного завантаження виробничих потужностей послаблює для компаній вплив тимчасових коливань виробництва на ціноутворення. При методі прямих витрат всі витрати діляться на накладні і прямі, що включають в основному змінні витрати. Метод дає можливість підрахувати, при якому обсязі продажів компанія може отримати
 12. 18.3. Виробничий попит
  виробничого попиту визначається обсягом виробничих капіталовкладень. Їх річний обсяг за 90-ті роки збільшився в 1,2 рази, але норма накопичення в індустріальних країнах за цей період знизилася, склавши 13,6% в 80-і і 14,3% ВВП - в 90-ті
 13. 3тіпа УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
  методи управління капіталом від "поганих". Ні, її завдання - дати читачеві загальне уявлення про основні ідеї та стратегіях, що використовуються в процесах управління грошовими ресурсами. Поговоримо про два обширних групах методів управління - Мартингейл і Анти-Мартингейл
© 2014-2022  epi.cc.ua