Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Типи сучасної перехідності

Звертаючись до перехідності, необхідно усвідомити всю важливість соціально-економічного та етико-культурного змісту даного поняття стосовно до сучасної дійсності. Світ знаходиться в небаченому за своїми масштабами русі у зв'язку з початком великого перелому в розвитку цивілізацій під впливом зароджується технологічної революції і переосмисленням системи економічних та етико-культурних цінностей. У результаті цих процесів світ зіткнувся з небаченими і наростаючими суперечностями. Ми можемо з упевненістю стверджувати, що принцип біфуркації, чітко проявився в нашій країні у зв'язку з перебудовою, виявляється і в світовому співтоваристві. Не заглиблюючись в аналіз геополітичних проблем сучасності, які також вказують на виниклу загрозу світових соціально-політичних
катаклізмів, зупинимося на трьох найбільш важливих напрямках перехідності. У зв'язку з цим необхідно виділити відповідно три групи країн.
До першої групи слід віднести всі промислово розвинені країни і ряд країн, які зробили рішучі кроки в напрямку індустріального суспільства. Перед ними стоять проблеми перехідності в постіндустріальне, або, краще сказати, духовно-інформаційне суспільство, вирішення яких пов'язане зі зміною соціально-економічної парадигми розвитку, заміною або значним оновленням існуючої системи цінностей. У зв'язку з цим на перший план виходять проблеми аксіології як визначальних моментів, орієнтирів і цільових установок нової парадигми.
Слід зазначити природно-історичний аспект даної перехідності, обумовлений всієї попередньої історією соціально-економічної еволюції. Однак і тут можна очікувати «непередбачених» поворотів у долі окремих країн у зв'язку з необхідністю пошуку щодо безболісних способів і методів трансформації суспільства, що зачіпає самі глибинні духовно-етичні основи «західного» суспільства.
Звичайно, ці трансформаційні процеси можуть супроводжуватися і доповнюватися новими як внутрішніми, так і зовнішніми моментами. Звертає на себе увагу проблема панування фінансового капіталу і фінансової олігархії і визначення їх місця в новому суспільстві, а також їх взаємовідносин з рештою світу. Отже, виникає питання про внутрішніх і зовнішніх обмежниках їх владних устремлінь. Збереження тенденції до посилення ролі транснаціональної та міжнародної олігархії в вершении доль світу не може не породити протидії насамперед решті частини світової спільноти, не кажучи вже про національний людському капіталі, який, будемо
сподіватися, не стане зручною ширмою для прикриття непорядних діянь фінансового капіталу.
Другу групу утворюють так звані країни, що розвиваються, які вже зіткнулися з сильними розчаруваннями у своєму прагненні до становлення індустріального суспільства і зближенню за рівнем свого розвитку з розвиненими країнами. Прірва між ними за останні 30-40 років не тільки не скоротилася, а й збільшилася.
Проте всі ці країни знаходяться в стані соціально-економічної перехідності від злиднів та дискримінації до відносно достойному способу життя, досягти який без індустріалізації суспільства неможливо. До того ж наростання поляризації між Північчю і Півднем загрожує дуже істотними ускладненнями міжнародних відносин і диференціацією світового співтовариства з усіма витікаючими звідси негативними економічними, політичними, військово-стратегічними наслідками.
Нарешті, третю групу утворюють країни «постсоціалістичного» простору, включаючи і виділяючи Росію. Ці країни домоглися певних успіхів в індустріальному розвитку, а також у таких соціальних сферах, як освіта, охорона здоров'я, наука і культура, але відстали від розвиненої частини світового співтовариства в техніко-технологічному та економічному аспектах. Головна і вельми важлива відмінна особливість цих країн - високий ступінь розвитку людського фактора, людського капіталу, головної продуктивної сили суспільства. Це вказує на наявність відносно сприятливою передумови адаптації національних економік до сучасних технологій і передовим формам організації виробництва. Основний же недолік людського фактора полягає у відносній інертності і слабкому прояві підприємливості, які є наслідком умов його формування та функціонування
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Типи сучасної перехідності"
 1. Питання для самоперевірки
  типи перехідної економіки? 3. Які сутність, причини та етапи розвитку кризи адміністративно-командної системи в Радянському Союзі? 4. Чому на зміну адміністративно-командної системи повинна прийти саме ринкова система? 5. Які економічні та соціальні результати приватизації в перехід-ної економіці Росії? 6. У чому необхідність і які форми забезпечення соціального захисту в
 2. ТЕМА 1. Перехідна економіка: сутність, закономірно-сті, етапи
  сучасної перехідної еко-номіки. Економічні та історичні етапи перехідної економіки. Ха-рактер економіки перехідного періоду. Структура перехідною економі-ки. Мета перехідної економіки. Риси централізовано керованої економічної системи. Основні риси ринкової економіки. Завдання перехідної економіки. Методи рішення задач. Основні риси і протиріччя економіки перехідного
 3. Запитання для самоперевірки
  типи приватних і змішаних компаній діють в перехідній економіці, від чого залежить структура їх капіталу і характер корпоративного управління? 6. Який тип приватизованих компаній найбільшою мірою відповідає вимогам ринкової економіки? Які тенденції розвитку структури відносин власності в компаніях, викуплених працівниками підприємств? 7. Що таке реструктуризація
 4. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Сучасної перехідної економіки. 2. Необхідність державного втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку і
 5. Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії
  сучасної ринкової економіки. Якщо спочатку переважала точка зору, що цей період займе лише роки, то тепер стає ясно, що такий перехід розтягнеться на десятиліття, а тому ще довго буде існувати своєрідна, так звана перехідна економічна система чи перехідна економіка. Аналізу цієї економіки і присвячена дана
 6. Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії
  сучасної ринкової економіки. Якщо спочатку переважала точка зору, що цей період займе лише роки, то тепер стає ясно, що такий перехід розтягнеться на десятиліття, а тому ще довго буде існувати своєрідна, так звана перехідна економічна система чи перехідна економіка. Аналізу цієї економіки і присвячена дана
 7. ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації
  сучасних-ної ринкової економіки. Особливості сучасного етапу розвитку рин-ка в РФ. Специфіка дії закону попиту в перехідній економіці. Вимірюв-ня кривої «дохід-споживання». Конфігурація кривих Енгеля. Попит на товари Гіффена в перехідній економіці. Особливості пропозиції в перехідній економіці. Зміна рав-новесних цін у перехідній економіці. Особливості еластичності попиту і
 8. Терміни і поняття
  перехідної економіки (природно-еволюційний і реформа-Торський-еволюційний) Лібералізація економіки Власність Форми власності Присвоєння (відчуження) Володіння Розпорядження Користування Теорія «пучок прав власності» Роздержавлення Приватизація Підприємництво Тіньова економіка Розподіл Доходи населення Економічна та соціальна
 9. Терміни і поняття
  перехідної економіки (природно-еволюційний і реформа-Торський-еволюційний) Лібералізація економіки Власність Форми власності Присвоєння (відчуження) Володіння Розпорядження Користування Теорія «пучок прав власності» Роздержавлення Приватизація Підприємництво Тіньова економіка Розподіл Доходи населення Економічна та соціальна
 10. ТЕМА 7. Ринок капіталу та інвестиційні рішення в перехідній економіці
  перехідній економіці. 4.Соціально-економічна структура нагромадження у перехідній економіці. Програмна анотація. Методологія аналізу накопичення інвестування в умовах транс-формації господарської системи. Попит, пропозиція капіталу і інве-стіціонного політика підприємств у перехідній економіці. Дисконтована (поточна) вартість капітальних товарів. Раз-вітіе інвестиційних
 11. Тема 3 Сучасна ринкова економіка
  типи. Товар і його властивості. Сукупна і гранична корисність, закон спадної граничної корисності. Ціна як категорія обміну. Сутність і функції грошей. Історичний процес виникнення і розвитку грошей. Сучасні гроші: сутність і види. Грошові агрегати. Рівняння обміну Фішера. Кількість грошей в обігу. Вартість грошей. Основні характеристики ринкового господарства. Цивільний
 12. Контрольні питання
  перехідної економіки. Виділіть взаємозв'язки і суперечності між ними. 2. Які основні специфічні риси відносин, що визначають спосіб розподілу ресурсів і підтримання пропорцій у перехідній економіці? 3. У чому специфіка відносин власності та соціальних цілей в економіці перехідного
 13. ТЕМА 2. Відносини власності та їх трансформа-ція в перехідній економіці
  перехідній економіці. 2.Економіческая роль, темпи та етапи приватизації в перехідній еко-номіці 3.Перспектіви розвитку приватної, державної, перехідних і корпоративному форм власності. 4.Дінаміка постприватизаційної структури акціонерного капіта-ла. Програмна анотація. Власність. Економічний та юридичний аспекти власне-сти. Форми реалізації власності.
 14. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  перехідній економіці. Ростов-на-Дону, 1996. 2. Гайгер Л. Макроекономічна теорія і перехідна економіка. М., 1996. Гол. 15. Пар 3. 3. Борисов Е.Ф. Економічна теорія. М., 1997. Гл.18. 4.Курс перехідної економіки. / Под ред. Абалкін А.І. М., 1997. Розділ 2. 5. Курс економічної теорії / За ред. Чепуріна М.Н., Кисельової Е.А. Кіров., 1994. Гл.24, пар. 4. 6. Основи теорії перехідної
 15. О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002
  перехідної економіки, визначено результати інституційних перетворень відносин власності та форм підприємцям-тва. Структура роботи визначається послідовністю переходу від мікроекономічних проблем перехідної економіки до макроекономіки-ного і потім до аналізу зовнішньоекономічних аспектів. Розкривається роль і особливості державного регулювання перехідної еконо-міки.
 16. ЛІТЕРАТУРА
  перехідної економіки / / МЕіМО. 1994. № 12. РадаевВ.В. Концептуальні засади аналізу перехідної економіки / / Вісник Моск. ун-та. Сер. «Економія.». 1996. № 1. Реформи очима американських і російських учених / За ред. О.Т. Богомолова. М.: Изд-во «Російський економічний журнал», Фонд «За економічну грамотність», 1996. Економіка перехідного періоду / Под ред. В.В.Радаева, А.В.Бузгаліна. М.:
 17. Розділ IV перехідною економікою
  сучасній ринковій економіці. Спочатку переважала точка зору (причому і серед вітчизняних, і серед іноземних економістів), що цей перехід займе роки. Тепер стає ясно, що цей перехід розтягнеться на десятиліття. У постсоціалістичних країнах ще довгий час буде існувати своєрідна, так звана перехідна економічна система, чи економіка перехідного періоду. Це
© 2014-2022  epi.cc.ua