Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Бюджетна система

Центральне місце в системі державних фінансів займає державний бюджет. Бюджет - це співвідношення обсягу і структури доходів і витрат розглянутого суб'єкта. У даному випадку в якості суб'єкта розглядається держава. Кожна держава має ту чи іншу бюджетну систему.
Бюджетна система - це сукупність бюджетів національно-адміністративно-територіальних утворень держави, а також бюджетів самостійних у фінансовій діяльності державних установ, заснована на економічних відносинах і правових нормах.
Організаційна побудова бюджетної системи цілком залежить від форми державного устрою. Бюджетна система унітарних держав включає в себе дві ланки: державний бюджет і місцеві бюджети. У держав з федеративним устроєм бюджетна система складається з трьох ланок (рівнів) - поряд з державним і місцевими бюджетами виділяються бюджети суб'єктів федерації. Сукупність бюджетів всіх рівнів утворює консолідований бюджет.
Визначальним ланкою бюджетної системи є державний бюджет, або централізований фонд грошових ресурсів, якими володіє уряд для забезпечення економічної та національної безпеки країни, виконання політичних, військово-стратегічних і соціально-економічних функцій і впливу на процес суспільного відтворення з метою досягнення зростання та рівноваги національної економіки.
Необхідно відзначити досить складну систему взаємодії власне державного бюджету та бюджетів інших рівнів, так як з централізованих фондів можуть виділятися фінансові ресурси у вигляді дотацій, процентних відрахувань при одночасному обтяження бюджетів інших рівнів витратами на утримання державного апарату, дорожнє будівництво, утримання органів внутрішніх справ тощо
Державний бюджет складається на один рік. Він являє собою план витрат уряду і джерел їх покриття, який набуває чинності закону після обговорення і затвердження його проекту законодавчими органами влади. Виконавча влада (уряд) звітує перед ними і несе відповідальність за виконання закону про бюджет. За невиконання державного бюджету уряд після звіту може бути відправлений у відставку.
Основним джерелом надходжень до державного бюджету є податки, на які припадає близько 90% всіх надходжень до бюджетів промислово розвинених країн. Інша частина надходжень покривається різного роду державними зборами, митами, відрахуваннями. Сукупність стягнутих у державі податків, зборів, мита та інших платежів, принципів їх побудови, а також форм і методів їх справляння утворює податкову систему.
Серед видаткових статей державного бюджету основними є витрати на соціальні послуги та допомоги.
Функціональне призначення цих статей витрат полягає у забезпеченні щодо рівних умов в отриманні громадянами країни послуг освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту малозабезпечених верств населення; забезпеченні гарантованих законом мінімальних умов життєдіяльності людини, згладжуванні диференціації соціальних груп населення .
Важливе місце у видатках бюджету відводиться витратам на господарські потреби як засобу підтримки економічної кон'юнктури, господарської активності, забезпечення розвитку окремих галузей, сфер, територій, проведення державних інвестиційних програм і проектів.
Значна питома вага у витратній частині державного бюджету займають витрати на військові потреби, як прямі, так і непрямі (допомоги і пенсії інвалідам війн, ветеранам, відсотки по військовим боргах), а також на утримання державного апарату та органів правопорядку.
Особливої уваги заслуговує стаття витрат, пов'язана з виплатою відсотків по державному боргу, що виникає внаслідок випуску
державних позик. У всіх промислово розвинених країнах в останні 10-15 років видатки бюджету за цією статтею істотно збільшилися і в абсолютному, і у відносному їх вимірі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Бюджетна система "
 1. Стаття 28. Перелік принципів бюджетної системи Російської Федерації
  бюджетної системи Російської Федерації; розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи Російської Федерації; самостійності бюджетів; повноти відображення доходів і витрат бюджетів, бюджетів державних позабюджетних фондів; збалансованості бюджету; ефективності та економності використання бюджетних коштів; загального (сукупного) покриття витрат бюджетів;
 2. Стаття 29. Принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації
  бюджетної системи Російської Федерації означає єдність правової бази, грошової системи, форм бюджетної документації, принципів бюджетного процесу в Російській Федерації, санкцій за порушення бюджетного законодавства Російської
 3. Контрольні питання
  бюджетне право »? 2. Охарактеризуйте основоположний акт бюджетного права. 3. Які законодавчі акти визначають бюджетні права органів влади всіх рівнів? 4. Які питання бюджетного права відображені в Бюджетному кодексі РФ? 5. Назвіть бюджетні права а) органів державної влади РФ і б) органів місцевого самоврядування. 6. Охарактеризуйте гарантії бюджетних прав
 4. Мстислав Платонович Афанасьєв. Основи бюджетної системи, 2009
  бюджетної системи. Дан докладний аналіз складових бюджетного устрою і процесу, розглянуто питання управління державним боргом, бюджетними і позабюджетними фондами, міжбюджетні відносини. Значну увагу приділено питанням розподілу повноважень між різними учасниками бюджетного процесу. Для студентів та аспірантів економічних та юридичних спеціальностей, а також
 5. Контрольні питання
  бюджетних витрат. 2. Що являє собою бюджет розвитку? 3. Назвіть форми надання бюджетних коштів. 4. У чому полягає програмно-цільовий і нормативний методи бюджетного планування. 5. Охарактеризуйте систему норм для складання бюджетних кошторисів. 6. Назвіть види бюджетних
 6. Контрольні питання
  бюджетне пристрій »і« бюджетна система ». 4. Дайте короткий історичний огляд розвитку бюджетної системи в Росії. 5. Назвіть і охарактеризуйте основні етапи розвитку бюджетної системи СРСР. 6. Назвіть російських і радянських вчених і їх роботи, присвячені державному
 7. Основні терміни і поняття
  бюджетна система, фіскальний федералізм, бюджетний дефіцит, бюджет «повної зайнятості», структурний бюджетний дефіцит, циклічний бюджетний дефіцит, «ефект витіснення», державні цінні папери, внутрішній державний борг, зовнішній державний
 8. ГЛАВА 1. Бюджет, бюджетний устрій і бюджетна система
  бюджетне пристрій і бюджетна
 9. Запитання для самоконтролю
  бюджетної системи? 4. Яким чином розподіляється транспортний податок між різними рівнями бюджетної системи? 5. Яким чином розподіляється податок на гральний бізнес між різними рівнями бюджетної системи? 6. Яким чином розподіляється земельний податок між різними рівнями бюджетної системи? 7. Яким чином розподіляється податок на майно фізичних осіб між різними
 10. Контрольні питання
  бюджетної системи РФ. На підставі яких законів здійснюється ця класифікація? 2. Охарактеризуйте принципи функціонування бюджетної системи РФ. 3. Поясніть термін «фінансово-бюджетний федералізм». 4. Як ви розумієте: а) регіональний бюджет, б) місцевий бюджет, в) територіальний бюджет? 5. Перерахуйте основні принципи фінансово-бюджетного федералізму. 6. Які законодавчі
 11. Література
  бюджетних установах. М., 1974. 3. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах. М., 1989. 4. Шохін С.О., Вороніна Л.І. Бюджетно-фінансовий контроль і аудит. Теорія і практика застосування в Росії. М., 1997. 5. Чернюк А.А. Бюджетна класифікація та її значення для організації обліку виконання кошторисів видатків бюджетних установ. Мн.,
 12. Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії, 2000
  бюджетного устрою РФ в сучасних умовах, розглядаються доходи і видатки бюджету, специфіка бюджетної класифікації в період становлення і розвитку ринкових відносин в Росії. Показано особливості функціонування бюджету в умовах ринкової економіки, його структура, роль окремих ланок бюджетної системи: федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Федерації, місцевих бюджетів. Особливу
 13. Контрольні питання
  бюджетна класифікація »? 2. Поясніть призначення бюджетної класифікації. 3. Охарактеризуйте бюджетну класифікацію 1991 4. Уявіть бюджетну класифікацію 1997 схемою. 5. Дайте визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 14. Контрольні питання
  бюджетного процесу. 2. Назвіть основні функції виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі бюджетного управління. 3. Які пріоритетні завдання вирішує Банк Росії в процесі бюджетного регулювання? 4. Якими повноваженнями наділені головні розпорядники та розпорядники бюджетних коштів? 5. Які основні обов'язки закріплені за одержувачами бюджетних коштів?
 15. Контрольні питання
  бюджетна політика », б)« бюджетний процес ». 2. Назвіть органи, наділені відповідно до законодавства бюджетними повноваженнями. У чому полягають їхні права і обов'язки? 3. Поясніть роль і значення фінансового планування. 4. Що являє собою система фінансових планів? 5. Охарактеризуйте зведений фінансовий план: а) на федеральному рівні і б) територіальному рівні. 6.
 16. Бюджетний рік
  бюджетного року по-різному. Так, у Франції, Німеччині, Італії, Бельгії, Голландії, Швейцарії воно збігається з календарним роком; в Великобританії, Японії, Канаді бюджетний рік починається з 1 квітня і закінчується 31 березня, у Швеції, Норвегії - з 1 липня по 30 червня, в США - з 1 жовтня по 30 вересня. Це зазвичай пояснюється історичними причинами, традиціями, пов'язаними з термінами скликання сесій
 17. 1.2. Бюджетне пристрій і бюджетна система
  бюджетної системи країни, взаємовідносини між її окремими ланками, правові засади функціонування бюджетів, що входять у бюджетну систему, склад і структуру бюджетів, процедурні сторони формування та використання бюджетних коштів та ін Складовою частиною бюджетного устрою є бюджетна система. Бюджетна система - це сукупність бюджетів держави,
 18. Контрольні питання
  бюджетні повноваження Російської Федерації, її суб'єктів і муніципальних утворень. 4. Який нормативний документ в даний час регулює основні принципи побудови бюджетної системи? Які його основні функції? 5. У яких випадках уряд може приймати нормативні правові акти, що регулюють бюджетні
 19. Терміни і поняття
  бюджетні фонди Цільові бюджетні фонди Бюджетний дефіцит Бюджетний федералізм (міжбюджетні відносини) Реструктуризація (консолідація) зовнішнього боргу Конверсія зовнішнього боргу Регулювання зовнішнього боргу Обслуговування боргу Податки Податкова система Прямі податки Непрямі податки Прибутковий податок з фізичних осіб Податок на прибуток підприємств (фірм, корпорацій)
© 2014-2022  epi.cc.ua