Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка

Макроекономіка

Становлення макроекономіки як науки відбулося в першій половині XX ст., І в силу цього навчальний курс ще не придбав загальновизнаною структури і характеризується еклектичністю викладу. Виникнення макроекономіки пов'язують з книгою Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» (1936), яка була написана за підсумками Великої депресії. У ній автор запропонував нову економічну парадигму, відмінну від запропонованої класиками концепції детермінованого ринкової рівноваги. Фактично було визнано, що економічна система може перебувати тривалий час в нерівноважних станах, а безробіття є непереборним явищем, невід'ємним атрибутом ринкової економіки. Одним із засновників макроекономіки але праву вважається американський економіст російського походження, нобелівський лауреат В. Леонтьєв, балансова модель якого до сих використовується на практиці в багатьох країнах для аналізу міжгалузевих і міжсекторальних взаємозв'язків. Іншим безумовним досягненням макроекономіки, яке широко використовується в сфері фінансів, є теорія інвестиційного портфеля

    Методологія сучасної макроекономіки
        Предмет і методи макроекономіки
        Поняття постіндустріальної макроекономіки
            Основні етапи становлення інформаційної макроекономіки
                Теорія продуктивних сил
                Концепція інстинкту майстерності
                Теорія підприємця-новатора
                Теорія людського капіталу
    Етапи становлення макроекономіки
        Таблиця кене
        Схема відтворення маркса марксизм
        Кейнсіанство
        Монетаризм
    Інструментарій макроекономіки
        Цільова функція і її максимізація
        Критерій парето і домінуючі стратегії
        Дисконтування
            Дискретне дисконтування
            Безперервне дисконтування
    Макроекономічний кругообіг
        Основи кругообігу
        Витоку і ін'єкції
        Система національних рахунків
            Способи розрахунку ВВП
        Модель міжгалузевого балансу (леонтьєв)
    Базові поняття макроекономіки
        Інфляція і безробіття
        Інвестиції і прибутковість
        Нерівність доходів
    Висновки до розділу
Споживання, заощадження, інвестиції
    Рівновага споживача: базові моделі
        Моделі споживчої поведінки
        Бюджетне обмеження домашніх господарств. Умова понці
        Максимізація корисності. Рівняння ейлера
        Максимізація корисності з урахуванням смертності
        Модель рамсея - каса - купманса
        Динаміка поблизу стаціонарної точки
    Модель рамсея
        Модель рамсея: дискретний випадок
        Мінлива норма дисконтування
        Модель рамсея: безперервний випадок
        Грошове багатство як фактор корисності (спрощена модель сідраускі)
    Моделі пересічних поколінь
        Пропозиція заощаджень
        Модель пересічних поколінь гейла
        Модель пересічних поколінь самуельсона - даймонда
        Динамічна стійкість
    Споживання і пропозиція праці
        Споживання, тягар праці та пропозиція праці
        Споживання, виробництво і пропозицію праці
    Спільноти споживачів
        Альтруїзм
        Двосторонній альтруїзм
        Династичне рівновагу
        Егалітарне рівновагу
        Клубне рівновагу
        Пенсійні системи
    Споживання в умовах невизначеності
        Схильність споживача до ризику
        Цільова функція в умовах невизначеності
        Рівновага споживача, нейтрального до ризику
        Рівновага споживача в загальному випадку
        Розрахунок рівноважного обсягу заощаджень
    Споживання та інвестиції
        Модель з параметрами (тобін)
        Витрати верифікації і прибутковість інвестицій
    Висновки до розділу
Фінансова система
    Банківська система
        Комерційний банк
        Депозитний мультиплікатор
        Грошовий мультиплікатор
        Кредитне раціонування
    Попит на гроші
        Попит на гроші за кейнсом
        Попит на гроші по баумоль - тобіну
        Портфельна теорія попиту на гроші
        Попит на гроші як засіб заощадження
        Крива пропозиції заощаджень
        Попит на гроші і облігації
    Ринок фінансових активів
        Модель формування цін на активи (лукас)
        Теорія портфеля: два активи
        Теорія портфеля: загальний випадок
        Страхування
        Фінансові бульбашки
        Модель дефолту
    Висновки до розділу
Кейнсіанськатеорія
    Основи кейнсіанської теорії
        Найпростіша кейнсіанська модель
        Модель з податками. Крива лаффера
    Теорії мультиплікатора
        Мультиплікатор збалансованого бюджету
        Мультиплікатор зовнішньої торгівлі
        Повний мультиплікатор
    Моделі рівноваги
        Модель ad - л5
        Модель is - lm
    Висновки до розділу
Рост в індустріальної економіці
    Поняття економічного зростання
        Вимірювання економічного зростання
        Фактори економічного зростання
    Статичні моделі зростання
        Темн зростання але оукен
        Модель зростання домара
        Модель зростання калдора
        Модель зростання харрода
    Модель зростання солоу
        Основні поняття
        Опис моделі
        «Золота» норма заощадження
        Подушного доходу і норма заощадження
        Аналіз збіжності
    Висновки до розділу
Рост в постіндустріальної економіки
    Моделі зростання з ефективною працею
        Модель солоу з ефективною працею
        Подушного доходу і освіченість
        Зростання і освіченість
        Модель ак і конвергенція
    Моделі зростання з людським капіталом
        Модель з виробництвом людського капіталу
        Модель з людським капіталом і нтп (менк'ю - ромер - вейль)
        Людський капітал і зростання світової економіки
    Моделі з виробництвом знань
        Зростання і знання: два фактора доходу (кремер)
        Зростання і знання: три фактори доходу
    Моделі з навчанням
        Модель з накопиченням досвіду
    Зростання та інновації
        Зростання в умовах нтп
        Модель з інвестиціями в r&d (ромер)
        Модель зростаючого розмаїття товарів
        Модель запозичення технологій
        Модель покращення якості продукції
        Технології та структура ринку
        Еволюційна модель зростання
    Висновки до розділу
Циклічність
    Дослідження циклічності
        Теорії циклів і криз
        Статистичний аналіз циклів
    Моделі мультиплікатора-акселератора
        Модель без лагів
        Модель з лагами (самуельсон - хікс)
        Супермультіплікатор хікса
        Модель з ринком грошей (тевес)
        Модель з регульованим пропозицією грошей
        Модель з торгівлею (мецлер)
    Моделі коливань часток доходу
        Динаміка зайнятості та часткою доходу (гудвін)
        Динаміки обсягу капіталу і часткою доходу (флашель)
    Монетарні моделі циклу
        Цикли в динамічної моделі ad - as
        Цикли і інфляційні очікування (лайдлер)
    Імовірнісні моделі циклу
        Ігрова модель циклу
        Стохастична модель циклу
    Рефлексивні моделі циклу
        Поняття рефлексивності
        Динаміка рефлексивних ринків: макромодель
    Висновки до розділу
Інфляція
    Основи теорії інфляції
        Тими інфляції
        Номінальні і реальні величини
        Сеньйораж і інфляційний податок
        Інфляція і розподіл доходу
    Інфляція і дефіцит державного бюджету
        Модель динаміки державного боргу
        Модель «високої» інфляції
        Модель «низькою» інфляції
        Біфуркація
    Інфляція і функція попиту кейган
        Модель кейган з адаптивними очікуваннями
        Модель кейган з раціональними очікуваннями
        Емісійне фінансування дефіциту (бруно - фішер)
        Модель з довільною функцією попиту (фрідмен)
    Висновки до розділу
Економічна політика
    Компроміс між доходом і інфляцією
        Модель узгодженого рівноваги (кідланд - прескотт)
        Модель репутаційного рівноваги
        Модель рівноваги в двопартійної системи (алесіна)
        Модель політичного циклу (нордхауз)
    Податкова політика
        Компроміс між інфляцією і податковим тягарем
        Модель олігархії
        Модель «осілого бандита» (макгір - олсон)
        Двухсекторной модель фіндлі - вілсона
    Піратство
        Захист від піратства
        Ігрова модель піратства
    Висновки до розділу
Світова економіка
    Ринок валюти і капіталу
        Обмінний курс: плаваючий і реальний
        Модель переливу капіталу
        Модель спекулятивної атаки на валюту (флуд - харбер)
        Фактори динаміки реального валютного курсу
        Модель доларизації
        Попит на гроші у відкритій економіці
        Найпростіша модель валютного ринку
    Моделі світової економіки
        Модель конкурентних переваг
        Торгові можливості в двухсекторной економіці
        Модель міжнародного обміну (хекшер - олін)
        Модель кругмана з інфляцією
        Модель кругмана без інфляції
        Модель «метрополія - колонія»
        Модель глобального рівноваги
    Висновки до розділу
Ринок праці
    Теорії людського капіталу
        Людський капітал: загальний і спеціальний
        Модель заробітної плати мінцера
        Вимірювання людського капіталу
        Соціальний людський капітал
    Теорія ефективної зарплати
        Поняття ефективної зарплати
        Мікромодель ефективної зарплати
        Макромодель ефективної зарплати (шапіро - стігліц)
        Двухперіодне модель ефективної зарплати
    Невизначеність на ринку праці
        Сигнали на ринку праці (спенс)
        «Лимони» на ринку праці
        Диференціальна модель ринку праці
        Стохастичні моделі руху трудових ресурсів
    Моделі безробіття
        Модель пошуку відповідників
        Модель динаміки безробіття
        Інерційна модель ринку праці
    Контракти на ринку праці
        Простий контракт
        Ефективний контракт
        Модель торгу неша
        Модель профспілки-монополіста
        Неявний контракт
        Модель з інсайдерами та аутсайдерами
        Модель «принципал - агент»
    Висновки до розділу
Недосконала конкуренція
    Моделі олігополії
        Модель дуополії курно
        Ігрова модель дуополії
    Ціноутворення за недосконалої конкуренції
        Рівновага при досконалої інформації (лукас - фелпс)
        Рівновага при неповній інформації (лукас - фелпс)
        Ціноутворення при монополістичної конкуренції
        Підстроювання цін
        Зумовлені ціни
    Висновки до розділу
© 2014-2022  epi.cc.ua