Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Моделі з навчанням

Модель з накопиченням досвіду

Спеціальний людський капітал - якості людини, придбані в процес трудової діяльності і служать джерелом доходу. У параграфі 6.2 розглядався загальний людський капітал, який формується в процесі навчання в навчальному закладі.

Передбачається, що темп зростання ВВП (1 + g) залежить лише від накопиченого досвіду, або професійного стажу (z):

де а > 0.

Досвід збільшується з часом, в початковий момент він мінімальний і дорівнює одиниці, а темп економічного зростання (g) дорівнює нулю. Передбачається, що приріст накопиченого досвіду є статечна функція його обсягу: чим більше досвід, темп швидше він зростає:

де b > 0; 0 < р < 1.

Рішення диференціального рівняння (6.50) з урахуванням 2 (0) = 1 має вигляд

Підставами (6.51) в (6.49), отримаємо формулу темпу зростання:

Висновки з рівності (6.52):

1) якщо а + р > 1, то темп зростання збільшується лавиноподібно, якщо а + + р < 1 - темп уповільнений, якщо а + р = 1 - темп зростання прямо пропорційний довжині проміжку часу:

)

приклад

а = р = 0,5; b = 0,06. Тоді а + р = 1, і відповідно до (6.53) через рік тими економічного зростання складе 0,06? 0,5 - 1 = 0,03 (3%), через два роки - 6%, через три роки - 9%.

6.4.2. Модель з навчанням на робочому місці (Лукас)

Дві галузі виробляють близькі замінники, випуск кожної галузі дорівнює добутку обсягу простого праці і обсягу спеціального людського капіталу одного працівника (ефективності праці), т. Е. Випуск пропорційний витратам ефективного (корисного) праці. Незмінний обсяг простого праці (L) Розподілений між галузями: ах і а2 - частки витрат праці по галузях:

де Qj, Q2 - випуски; h{, h2 - обсяги спеціального людського капіталу на одного працівника (ефективність праці).

Приріст ефективності праці в галузі пропорційний поточному значенню ефективності, рівнем технічного розвитку галузі (5), а також частці витрат праці в галузі:

Нехай рівень технічного розвитку першої галузі більше: 8Х > 62. Наприклад, в ній огірки вирощують в теплиці, а в другій - на відкритому грунті.

Ціна першого товару дорівнює 1, другого - с /. Якби корисність продуктів була рівною, то з часом розорилася б галузь з більшою ціною, тому при довготривалій конкуренції галузей продукт з більшою ціною має також велику корисність.

Стаціонарний зростання - ціни продуктів незмінні в часі і такі, що рух робітників між галузями не змінює доход.

Дохід дорівнює сумарної вартості продукції обох галузей (У), з урахуванням рівності а2 = - ал маємо:

З (6.56) випливає, що умова стаціонарного зростання виконується, т. Е. Дохід не залежить від а якщо ціна в другій галузі дорівнює відношенню показників ефективності праці:

З (6.57) випливає, що оскільки ціна q постійна, то при стаціонарному зростанні ефективність праці в обох галузях росте рівним темпом:

Тоді темп економічного зростання дорівнює темпу приросту ефективності праці, що випливає з формули стаціонарного доходу:

З огляду на рівності (6.55), ми приходимо до висновку, що розподіл праці між галузями визначається показниками рівня розвитку галузей, причому більш розвинена галузь використовує менший обсяг праці:

Отже, темп економічного зростання дорівнює середньої геометричної величиною показників рівня розвитку галузей:

Таким чином, навчання працівників на робочому місці викликає гарантоване зростання доходу при постійній чисельності населення.

Рівновага домогосподарства - домогосподарство досягає максимальної корисності при заданій величині реального ВВП (доходу).

Окремий випадок 1. Корисність домогосподарства виражається функцією з постійною еластичністю заміщення:

де еластичність заміщення:

де (Х | і а2 - відносні корисності продуктів + а2 = 1). Обмеження завдання - ВВП дорівнює сумарній виручці галузей:

Вирішимо задачу на умовний екстремум:

Звідси чим вище корисність продукту і чим нижче його ціна, тим більше його проходження митного кордону при рівновазі домогосподарства.

Загальна рівновага - домогосподарство максимізує корисність при стаціонарному зростанні. Умова загальної рівноваги отримаємо, розділивши два рівності (6.54) одне на інше і перетворивши це відношення з урахуванням (6.57). Прирівняємо отримане вираз для відношення випусків і праву частину (6.58):

Отже, частка працівників більш розвиненою галузі зростає при скороченні корисності і зростанні ціни продукції іншої галузі.

Стаціонарну ціну визначимо, прирівнюючи два вираз для стаціонарної частки працівників першої галузі:

Якщо ціна другого продукту більше <?*, То галузь розориться, і буде проводитися тільки перший продукт. Якщо вона менше q *, то буде проводитися тільки другий продукт.

Окремий випадок 2. Корисність домогосподарства виражається функцією Кобба - Дугласа:

Тоді умова рівноваги домогосподарства:

Умова загальної рівноваги:

Отже, в разі загальної рівноваги:

Якщо частка працівників першої галузі не дорівнює а *, то стан не рівноважний. Якщо частка більше а *, то ціна другого товару зростає, і з часом буде проводитися тільки перший продукт. Якщо вона менше а *, то ця ціна падає, і з часом буде проводитися тільки цей продукт.

 1. Модифікована крива Філліпса
  Поява модифікованої кривої Філіпса прийнято пов'язувати з роботою Самуельсона і Солоу, опублікованій в 1960 р Вони представили схематичний аналіз взаємозв'язку між зміною погодинної номінальної заробітної плати і безробіттям для американської економіки і запропонували звернути увагу на те
 2. Модель зростаючого розмаїття товарів
  Досліджуємо вплив числа виробників в економіці на економічне зростання. нехай проводиться т продуктів, причому кожен виробляється монополістом, є капітальним засобом і закуповується суспільством для виробництва доходу. Дохід виражається сумою функцій Кобба - Дугласа: де Kj - випуск г-го монополіста;
 3. Модель зростання Домара
  Чисельність населення (і витрат праці) незмінна, тому дохід (У) є функція обсягу капіталу (К). Знос капіталу (амортизацію) не враховуємо, тоді приріст капіталу (Д / С) дорівнює обсягу інвестицій (Г). Економіка знаходиться в рівновазі, тобто. Е. В кожен період часу інвестиції дорівнюють заощадженням
 4. Модель з інвестиціями в r&d (Ромер)
  Дохід є виробнича функція з постійним ефектом від масштабу виробництва, причому продуктивність економіки (Л) зростає з ростом капіталу за рахунок інвестицій в науково-технічні розробки (R&D - research and development). У підсумку виробнича функція набуває зростаючий ефект від масштабу:
 5. Моделювання інвестицій., реальна ставка відсотка як рентна ціна капіталу
  Розглянемо деякі інші міркування, що пояснюють характер інвестиційної функції. Зауважимо, що якщо репрезентативний виробник вибирає кількість капіталу при заданому кількості робочої сили, його попит на кількість капіталу являє собою функцію, зворотну до граничного продукту капіталу. З цього
 6. Модель сукупної пропозиції з негнучкими цінами
  Раніше ми розглянули варіант, коли номінальна заробітна плата була зафіксована на певному рівні внаслідок укладення контрактів на певний термін. Розглянемо інший варіант - коли деякі фірми фіксують ціни на свою продукцію на деякий період. Це може бути пов'язано з укладанням тривалих контрактів
 7. Модель Рамсея, модель Рамсея: дискретний випадок
  Чисельність населення (L ) Зростає темпом п, суспільство максимізує нескінченний дисконтований потік корисності. дохід дорівнює Споживання (С) дорівнює доходу (Y) мінус інвестиції, які дорівнюють приросту капіталу (Д К): Розділимо це рівність на L, отримаємо залежність питомого споживання
 8. Модель південно-східної Азії
  У Південно-Східній Азії складається своєрідна модель національної економіки, в якій слабкість і навіть відсталість економічного розвитку підтримується і консервується державними структурами. Пріоритети держави в економіці в даній моделі пов'язані зі створенням механізмів координації для узгодження
© 2014-2022  epi.cc.ua