Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Монетарні моделі циклу

Цикли в динамічної моделі AD - AS

Сукупний попит і сукупна пропозиція в кейнсіанської теорії зазвичай розглядаються як функції рівня цін (див. Гл. 4), тут ми трактуємо їх як функції темпу інфляції. Ставка відсотка незмінна, тому реальний попит на гроші є функція однієї змінної - доходу, а приріст обсягу попиту обумовлений зростаючими потребами товарного обороту і пропорційний приросту доходу:

де М ° - номінальний попит на гроші; k - коефіцієнт з формули трансакционного попиту на гроші (див. підпункті 3.2.1).

Припустимо для простоти, що реальний обсяг грошової маси коливається навколо одиничного значення, тоді логарифмуючи і диференціюючи визначення реального обсягу грошової маси, отримаємо наближене рівність:

де т - темп приросту номінальної грошової маси; л - темп інфляції.

З (7.19) і (7.20) випливає формула динамічної кривої AD:

У координатах (Yt; л,) це є спадний відрізок, який зсувається вправо при збільшенні темпу приросту грошової маси (т,) або попереднього доходу (К,.,).

Виведемо формулу динамічної кривої AS, для цього підставимо формулу кривої Філіпса в формулу закону Оукена, припускаючи рівність очікуваного і попереднього темпів інфляції:

де У - потенційний ВВП; і - природний рівень безробіття.

Це висхідна пряма, яка зсувається вправо при зростанні попереднього темпу інфляції. На відміну від динамічної кривої AD, її розташування залежить від потенційного ВВП і не залежить від змін грошової маси.

Короткострокова рівновага досягається в точці перетину динамічних кривих AD і AS. Умова рівноваги має вигляд рекурентної системи рівнянь (7.21) і (7.22): поточні значення доходу і темпу інфляції можна розрахувати, лише знаючи їх попередні значення. У стаціонарному стані всі змінні системи постійні, рівноважний дохід дорівнює потенційному ВВП, а рівноважний темп інфляції дорівнює заданому темпу приросту грошової маси. Система може перейти з одного стаціонарного стану в інший після одноразового зміни темпу приросту грошової маси (монетарного імпульсу), в цьому випадку її динаміка зображується спіраллю в координатах (Yt, nt). У загальному випадку динаміка досліджується методами імітаційного моделювання на основі системи (7.21) і (7.22).

 1. Основи кореляційно-регресійного аналізу
  Кореляційний аналіз є одним з методів статистичного аналізу взаємозалежності декількох ознак - компонент випадкового векторах. Основне завдання кореляційного аналізу полягає в оцінці ступеня залежності між випадковими величинами. Коли говорять, що дві випадкові змінні корельовані, мають на
 2. Оптимізація структури портфеля з n різновидів ризикових цінних паперів
  Для оцінки оптимізації введемо такі позначення: г-- очікувана прибутковість i-й цінного паперу; i = 1,2, ..., т, n i - частка i-й цінного паперу в портфелі; - коваріація між i-й і j- й цінними паперами; г р - очікувана прибутковість портфеля; про р - стандартне відхилення очікуваної прибутковості
 3. Оптимальна структура змішаного фінансового портфеля
  Якщо інвестор одночасно з покупкою акцій може позичати і позичати гроші за фіксованою ставкою відсотка (г), то його портфель буде складатися з двох якісно різних частин - ризикової (П) і безризиковою (1 - п). Назвемо такий портфель змішаним. Математичне сподівання прибутковості змішаного портфеля
 4. Обмін товарами з використанням боргу
  Поки більшість обмінних операцій відбувається в умовах, що не відповідають «точкового» ринку. Ще в першому тисячолітті до н.е. шумерські хлібороби могли навесні отримувати зерно для посіву в державних або церковних коморах під обіцянку восени заплатити зерном або іншими цінностями. Так в
 5. Німецька модель
  Німецька (або німецька) модель виходить з досягнення сталого економічного розвитку за рахунок поєднання всіх форм господарської діяльності. Держава проводить активну соціальну політику, а акцент робиться на розвитку дрібного підприємництва. Трудовий аскетизм, трудоголізм, завзятий і, можливо
 6. Неокласичний синтез, порівняння неокласичної і кейнсіанської моделей ОЕР
  Обидві розглянуті моделі функціонування національного господарства ілюструють здатність ринкового механізму забезпечити одночасно на всіх макроекономічних ринках стійкий стан, при якому безперешкодно відбувається народногосподарський кругообіг. Однак на відміну від неокласичної в кейнсіанської
 7. Неокейнсіанські функції споживання та пропозиції праці
  Кількісні обмеження на ринках впливають не тільки на споживання і трудову активність домашнього господарства, а й на його збереження. Якщо індивід очікує, що в майбутньому зустрінеться з раціонуванням на ринку праці, то він буде зберігати більше, ніж тоді, коли очікує зустрітися з обмеженням
 8. Найпростіша неокласична модель для випадку відкритої економіки
  Нагадаємо, що найпростіша неокласична модель для випадку закритої економіки характеризується досконалими ринками, які за рахунок гнучкості цін швидко потрапляють в стан рівноваги, в ній передбачається дія закону Сея і справедливість кількісної теорії грошей (т. Е. Номінальні змінні не впливають
© 2014-2022  epi.cc.ua