Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес
ЗМІСТ:
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002
У книзі розкривається предмет і методи аналізу господарської діяльності підприємства (економічного аналізу). Окремі глави присвячені аналізу в системі планування фінансово-господарської діяльності, аналізу фінансової звітності, комплексної оцінки фінансово-господарської діяльності та перспектив підприємства.
Видання призначене для студентів, аспірантів, викладачів, керівників усіх рівнів і фінансових працівників.
ВСТУП
Глава 1. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
1.1. Предмет і місце аналізу в системі економічних наук
1.2. Зміст, завдання і принципи аналізу фінансово-господарської діяльності
1.3. Види аналізу
1.4. Значення аналізу для зміцнення і нарощування економічного потенціалу підприємства
1.5. Аналіз і планування як основні функції управління підприємством
1.6. Суб'єкти і користувачі аналізу фінансово-господарської діяльності
1.7. Роль бухгалтерської звітності при проведенні аналітичних процедур
1.8. Системний підхід до аналізу фінансово-господарської діяльності
Глава 2. МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Загальна характеристика і взаємозв'язок аналітичних прийомів і методів
2.2. Зв'язок факторів в економічному аналізі
2.2.1. Моделювання та аналіз факторних систем
2.2.2. Види зв'язків в економічних системах
2.2.3. Типи економічних моделей
2.3. Форми організації даних при проведенні аналітичних процедур
2.3.1. Представлення даних в табличній і графічній формах
2.3.2. Комп'ютерна обробка даних
2.4. Класифікація методів і прийомів, що використовуються в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства
2.5. Неформальні методи і прийоми аналізу
2.5.1. Розробка і використання системи аналітичних показників
2.5.2. Порівняння в аналізі фінансово-господарської діяльності
Метод суми місць
таксонометричних метод
2.5.3. Побудова аналітичних таблиць
2.5.4. Прийом деталізації
2.5.5. Методи експертних оцінок
Дельфійський метод
Морфологічний аналіз
2.5.6. Методи ситуаційного аналізу та прогнозування
Імітаційне моделювання
Метод сценаріїв
2.6. Класичні методи економічного аналізу
2.6.1. Балансовий метод
2.6.2. Факторний аналіз на основі жорстко детермінованих моделей
Прийоми ланцюгових підстановок і арифметичних різниць
Диференціальний метод
Інтегральний метод
Логарифмічний метод
2.6.3. Прогнозування на основі пропорційних залежностей
2.7. Традиційні методи економічної статистики
2.7.1. Метод середніх величин
2.7.2. Метод угруповання даних
2.7.3. Елементарні методи обробки розрахункових даних
2.7.4. Індексний метод
2.8. Математико-статистичні методи вивчення зв'язків
2.8.1. Кореляційний аналіз
2.8.2. Регресійний аналіз
2.8.3. Кластерний аналіз
2.8.4. Дисперсійний аналіз
2.9. Методи теорії прийняття рішень
2.9.1. Метод побудови дерева рішень
2.9.2. Лінійне програмування
2.9.3. Аналіз чутливості
2.10. Методи фінансових обчислень
2.10.1. Тимчасова цінність грошей
2.10.2. Операції нарощення і дисконтування
2.10.3. Процентні ставки і методи їх нарахування
Поняття простого і складного відсотка
Області застосування схеми простих відсотків
внутригодовую процентні нарахування
Нарахування відсотків за дробове число років
Безперервне нарахування відсотків
Ефективна річна процентна ставка
Глава 3. АНАЛІЗ В СИСТЕМІ ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Значення планування для успішної діяльності підприємства
3.2. Горизонт планування
3.2.1. Стратегічне планування
3.2.2. Тактичне планування
3.2.3. Оперативне планування
3.3. Роль аналізу в розробці основних показників планів підприємства
3.3.1. Технічний аналіз
3.3.2. Комерційний аналіз
3.3.3. Інституційний аналіз
3.3.4. Соціальний аналіз
3.3.5. Екологічний аналіз
3.3.6. Економічний і фінансовий аналіз
3.4. Контроль за виконанням планів
3.4.1. Цілі контролю діяльності підприємства
3.4.2. Аналіз відхилень
3.5. Аналіз беззбитковості виробництва
3.5.1. Аналіз беззбитковості однопродуктового виробництва
3.5.2. Багатокомпонентний аналіз беззбитковості
Глава 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Принципи регулювання бухгалтерської та фінансової звітності в Росії
4.1.1. Нормативна база бухгалтерського обліку
4.1.2. Уточнення складу та змісту звітних форм
4.1.3. Публікація звітності
4.1.4. Звід (консолідування) звітності
4.2. Склад і зміст бухгалтерської звітності
4.2.1. Бухгалтерський баланс
4.2.2. Звіт про прибутки і збитки
4.3. Логіка та інформаційна база аналізу майнового і фінансового положення підприємства
4.3.1. Логіка експрес-аналізу звітності
4.3.2. Інформаційне забезпечення поглибленого аналізу звітності
4.4. Показники і моделі оцінки майнового стану
4.5. Аналіз ліквідності і платоспроможності
4.6. Оцінка фінансової стійкості підприємства
4.7. Показники і моделі оцінки ділової активності
4.8. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
4.9. Аналіз положення компанії на ринку цінних паперів
4.10. Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції
4.10.1. Категорії продукції
4.10.2. Аналіз виробництва продукції
4.10.3. Аналіз продуктивності
4.10.4. Аналіз комплектності і ритмічності виробництва
4.10.5. Аналіз браку
4.10.6. Виробництво і реалізація
4.10.7. Аналіз реалізації продукції підприємством
4.10.8. Аналіз структури доходів підприємства
4.11. Аналіз витрат, витрат і собівартості продукції
4.11.1. Витрати, витрати і собівартість
4.11.2. Аналіз структури витрат і витрат підприємства
4.11.3. Аналіз витрат з урахуванням міжнародних стандартів
4.11.4. Аналіз зміни собівартості та витрат
4.11.5. Вплив обсягу виробництва на собівартість одиниці продукції і всього випуску
4.11.6. Аналіз фонду праці та заробітної плати
4.11.7. Оплата праці та продуктивність
4.12. Оцінка виробничого та фінансового левериджу
4.12.1. Категорія левериджу як відображення ризику підприємства
4.12.2. Виробничий леверидж
4.12.3. Фінансовий леверидж
4.12.4. Виробничо-фінансовий леверидж
Глава 5. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПЕРСПЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Оцінка ринкової позиції підприємства
5.1.1. Зовнішнє середовище підприємства
5.1.2. Внутрішня середа підприємства
5.1.3. SWOT-аналіз
5.2. Діяльність підприємства в умовах ризику
5.3. Імовірність настання фінансових труднощів
5.3.1. Розрахунок індексів платоспроможності
5.3.2. Використання системи формалізованих і неформалізованих критеріїв
5.3.3. Вітчизняний досвід прогнозування фінансових утруднень
5.4. Антикризове управління неплатоспроможним господарюючим суб'єктом
5.5. Нефінансові показники результативності та соціальна значущість діяльності підприємства
5.6. Методи рейтингової оцінки фінансового стану підприємств
5.6.1. Рангове рейтингування
5.6.2. Оцінка економічної динаміки господарюючого суб'єкта
ЛІТЕРАТУРА
Підприємництво. Бізнес:
 1. Т.С. Печенін. Економіка підприємства - 2013
 2. І.А. Марчева. Страхування - 2012 рік
 3. К.І. Сонін. Sonin. ru: Уроки економіки - 2011 рік
 4. Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ - 2011 рік
 5. Л. А. Мішина, Е. Ц. Саблін. Основи бізнесу. Шпаргалка - 2010 рік
 6. Колектив авторів. Ціноутворення: Шпаргалка - 2010 рік
 7. Майкл Гербер. Підприємницький міф - 2009 рік
 8. Олександр Володимирович Глічев. Якість, ефективність, моральність - 2009 рік
 9. Мстислав Платонович Афанасьєв. Основи бюджетної системи - 2009 рік
 10. Мері Баффет, Девід Кларк. Як знайти ідеальну для інвестора компанію - 2009 рік
 11. В.А. Єршов. Міжнародні вантажоперевезення: довідник для імпортерів і експортерів - 2009 рік
 12. Н.М. Бурханова. Економіка нерухомості Шпаргалки - 2008 рік
 13. Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі - 2008 рік
 14. П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці - 2006
 15. П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I - 2003
 16. Патрік Микула. Кращі методи ліній тренда Алана Ендрюса плюс п'ять нових технік - 2002 рік
 17. Крістофер А. Фаррел. Day trade online - 2002 рік
 18. В.М. Жарков, Б.А. Кузнецов, І. Н. Чистова. Економіка і організація видавничої справи: короткий курс - 2002 рік
 19. Роберт Діл. Стратегії Дейтрейдер в електронній торгівлі - 2001 рік
 20. Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене - 2001 рік
© 2014-2022  epi.cc.ua