Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

ВСТУП

Ми почали цю книгу словами відомого американського фахівця з теорії фінансів Джека Трейнора, які, на наш погляд, вельми яскраво відображають значимість інформаційних джерел та їх аналізу з позиції виживання бізнесу в умовах конкурентної боротьби. Думка про те, що ефективність управління підприємством значною мірою визначається якістю інформаційної бази і ретельністю її аналітичної обробки, безумовно, не нова. Однак з урахуванням специфіки менталітету російських економістів-практиків, багато років працювали в умовах директивної економіки з її оригінальним підходом до трактування та реалізації загальних функцій управління, вона набуває нового звучання.
Останнє десятиліття XX століття було вельми знаменним для Росії - що почався в кінці 80-х років процес трансформації централізовано планованої економіки та поступова заміна її ринковими відносинами повільно, з великими труднощами і протиріччями, але все ж почали набирати обертів. Були створені перші реально (а не псевдо) самостійні підприємства, істотно розширилися можливості виходу вітчизняних компаній на міжнародні ринки, почав зароджуватися ринок капіталу, зазнала докорінної реконструкції банківська система країни. З'явилися нові поняття і категорії, або піддавалися в роки радянської влади остракізму, або зовсім не відомі широкому колу підприємців, економістів, бухгалтерів, фінансистів - такі, як бізнес, капітал, фінансовий інструмент, лізинг, факторинг та ін Нові умови організації та ведення бізнесу зажадали не тільки впровадження принципово інших способів господарювання, а й зміни поглядів на сутність і зміст основних функцій, виконуваних фахівцями для забезпечення ритмічної і прибуткової роботи підприємства. У числі цих функцій - аналіз.
Пропонована читачеві книга називається "Аналіз господарської діяльності підприємства". Ми назвали її саме так, віддаючи данину традиціям вітчизняної економічної науки, оскільки в радянських, а пізніше - в російських, вузах дисципліна з такою назвою викладається вже кілька десятків років. Разом з тим в різних навчальних посібниках, виданих в нашій країні в останні роки, можуть зустрічатися й інші назви цієї дисципліни, наприклад, аналіз фінансово-господарської діяльності, економічний аналіз, мікроекономічний аналіз і т.д. У своїй роботі ми не робимо різниці між цими термінами, тому, розглядаючи їх як синоніми, будемо використовувати в тексті будь-які з них.
Як видно зі змісту, книга присвячена методикам аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Цей термін з очевидністю має неоднозначне трактування, і ми не ставили своєю метою розставити акценти в розумінні сутності і смислового наповнення різних видів аналізу. Наше завдання було набагато вже, у відомому сенсі приземленнее і практичніше - дати огляд прийомів, методів і методик, які можуть бути використані при проведенні аналітичних розрахунків, які обгрунтовують деякий управлінське рішення. Ми переконані, що будь-який фахівець, що має відношення до організації та управління бізнесом, повинен володіти певним аналітичним інструментарієм, знати і розуміти логіку проведення аналітичних процедур.
Значимість аналізу для управління підприємством, природно, не заперечувалася в роки радянської влади.
Більше того, курс "Аналіз господарської діяльності" протягом декількох десятиліть входив до числа базових навчальних дисциплін при підготовці економістів вищої кваліфікації. Тим більше ця значимість не може бути оскаржена тепер, коли економіка країни почала поступово переводитися на ринкові рейки. Причина цього зрозуміла, оскільки в умовах ринку додаються нові фактори, ігнорування яких може призвести до сумних наслідків - фінансових втрат, а при несприятливому розвитку подій - до банкрутства. Загроза потенційного банкрутства як дамоклів меч незримо присутній при прийнятті будь-якого управлінського рішення, особливо якщо мова йде про стратегічне рішення фінансового характеру. В умовах ринку обгрунтованість саме цих рішень стає життєво необхідною, оскільки роль фінансових ресурсів незмірно зростає.
Ухваленню всякого рішення фінансового характеру передують аналітичні розрахунки, тому практично будь-який представник апарату управління підприємством - від топ-менеджерів до рядових фахівців (бухгалтер, фінансовий менеджер, економіст) - просто зобов'язаний бути хорошим аналітиком. Очевидно, що аналіз, який є однією із складових частин грамотного управління фінансами, повинен виконуватися не тільки в ретроспективі, а й, що нерідко більш важливо, в перспективі.
Саме очевидна ретроспективность аналізу господарської діяльності в роки радянської влади була однією з ключових його особливостей. Зараз вже ніким не заперечується очевидний теза, суть якого полягає в тому, що в основі управління фінансами все ж лежить вміння прийняття обгрунтованих рішень перспективного характеру. Подібні рішення не можна приймати, грунтуючись виключно на деяких формалізованих розрахунках і критеріях. Звідси з неминучістю випливає висновок про те, що кількісне обгрунтування стратегії і тактики поведінки особи, що приймає рішення, по-перше, не є єдино можливим і, по-друге, кількісні оцінки не можуть бути абсолютно точними. Іншими словами, обгрунтовуючи те чи інше рішення, не потрібно прагнути до якоїсь міфічної абсолютної точності - в ході аналітичних розрахунків важливо виявити тенденції, як вже сформовані, так і складаються, на думку фінансового менеджера (аналітика). Усвідомлення цього факту представляє певну складність, особливо для бухгалтера, в силу обставин виконує функції фінансового менеджера.
Можливості аналізу, в тому числі і з позиції його уніфікації та формалізації, в значній мірі визначаються широтою доступної інформаційної бази. У ринковій економіці поняття конфіденційності інформації набуває інше смислове значення в порівнянні з тим, як воно трактувалося в умовах директивної економіки. Згідно з російським законодавством, а також прийнятої урядом Програмі реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності підприємства змушені публікувати інформацію про своє майнове і фінансове становище, причому публікується звітність вже в значній мірі уніфікована і стабільна за складом показників і способам їх подання. Це дає можливість розробки досить стандартизованих методик аналізу, кореспондуючих за основними параметрами з аналогічними методиками, прийнятими в економічно розвинених країнах.
У цій книзі основний упор зроблений саме на подібні методики.
Разом з тим при написанні книги ми враховували досвід і традиції, накопичені в нашій країні відносно так званого внутрішнього аналізу, тобто аналізу, виконуваного з залученням даних, у відомому сенсі є конфіденційними, точніше кажучи, не входять до складу публікується звітності. Зокрема, це відноситься до аналізу собівартості.
При викладі методів і процедур аналізу ми весь час намагалися підкреслити думку про те, що результати аналітичних розрахунків не слід абсолютизувати; ці результати являють собою лише один з аргументів, що знаходяться в розпорядженні особи, що приймає управлінське рішення. Вони завжди суб'єктивні за способом виробництва, а їх значущість відносна.
Нарешті, слід зазначити, що з моменту прийняття Цивільного кодексу РФ в нормативних правових актах, що видаються федеральними органами, щодо господарюючих суб'єктів фігурує єдине узагальнене поняття - організація, у зв'язку з чим іноді виникають складності лінгвістичного характеру - типу "організація бухгалтерського обліку в організації". У зв'язку з цим в даній книзі нерідко будуть вживатися терміни "компанія", "підприємство" та ін, що розуміються авторами як синонім терміну "організація".
У книзі зустрічаються посилання на деякі літературні джерела. Джерела цитат наведені в посторінкових виносках, в інших випадках нормативні акти вказані в кінці даного видання у списку рекомендованої літератури. У тексті при цьому дається прізвище автора в квадратних дужках, а якщо в списку літератури представлено кілька книг даного автора, - ще й рік видання.
Матеріали навчального посібника в повному обсязі або з основних розділів використовувалися авторами протягом ряду років при читанні курсів з фінансового менеджменту та фінансового аналізу в С.-Петербурзькому торгово-економічному інституті (СПбТЕІ), в С. -Петербурзькому державному університеті, в Інституті "Економічна школа" (С.-Петербург), в програмах сертифікації бухгалтерів і аудиторів, а також у міжнародних навчальних програмах по лінії TACIS, фонду Сороса, Ноу-хау фонду, Британської Ради, Світового банку та Національного фонду підготовки фінансових та управлінських кадрів РФ.
Автори висловлюють подяку адміністрації та співробітникам Європейського університету в Санкт-Петербурзі (ЕУСПб) і компанії "МКД" (Санкт-Петербург) за підтримку, надану при створенні даної книги.
Даний посібник може використовуватися не тільки в університетських програмах, а й у системі підготовки та атестації професійних бухгалтерів (розроблена в 1999 р. відповідна навчальна програма затверджена Інститутом професійних бухгалтерів Росії і схвалена Міжвідомчою комісією з реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності). Більшість тем розділу "Економічний аналіз (базовий курс)" даної навчальної програми покриваються справжнім посібником.
Автори відмінно усвідомлюють, що пропонована читачам книга не вільна від недоліків, деякі ідеї і положення небезперечні. Будь конструктивна критика буде сприйнята з вдячністю.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВСТУП "
 1. введення
  введенні розглянуті предмет і метод загальноекономічної теорії, концепція подальшої роботи над підручником. Його не обов'язково вивчати на початку курсу, а треба повертатися до нього в міру осмислення економіки. Введення важливо, насамперед, для
 2. Як впливають податки на поведінку монополіста?
  Запровадження податку. Наскільки він підвищить ціну, можна розрахувати, використовуючи формулу (12.1). Якщо еластичність попиту, приміром, становить -1,5, тоді {foto49} При цьому після введення податку ціна збільшиться на величину, в три рази перевищує розмір податку. Вплив податку на монопольну ціну залежить, таким чином, від еластичності попиту: чим менш еластичний попит, тим більшою мірою
 3. Введення
  Введення
 4. Введення.
  Введення.
 5. Введення
  Введення
 6. № 154. Лютнева буржуазна революція: причини, цілі.
  Введення 8-годинного робочого дня і робочого законодавства; 5. припинення русифікаційний політики, введення більш широкої автономії для національних меншин; 6. припинення
 7. Частина 1 Введення
  Частина 1
 8. РОЗДІЛ 1. Введення.
  РОЗДІЛ 1.
 9. Платники податків
  введений ЕНВД, підприємницьку діяльність, що оподатковується єдиним податком. Платники податків зобов'язані стати на облік у податкових органах за місцем здійснення зазначеної діяльності у строк не пізніше п'яти днів з початку здійснення цієї діяльності і виробляти сплату єдиного податку, введеного в цих муніципальних районах, міських
 10. Розділ I Введення в економіку
  Розділ I Введення в
 11. Лекція 1. Введення в історію економіки
  Лекція 1. Введення в історію
 12. Лекція 1. Введення в історію економіки
  Лекція 1. Введення в історію
 13. Свердловська область
  введений Законом Свердловської області від 29.11.2002 р. N 43-ОЗ "Про встановлення та введення в дію транспортного податку на території Свердловської області ". Податковим періодом є календарний рік. Звітні періоди не встановлені. Організації за підсумками податкового періоду сплачують податок не пізніше 15 лютого року, наступного за минулим податковим періодом. Декларація подається
 14. Податки та споживання
  введення податку по-різному позначиться на цих двох частинах наявного доходу. Якщо припустити, що ПСП=3/4, а ПСС=1/4, то при введенні стабільного податку дохід у цілому скоротиться на цю величину, тоді як споживання - на 3/4, а заощадження - на 1/4. З позицій витрат скорочується тільки споживання, тому введення вищевказаного податку призведе до стиснення споживання, що викличе
 15. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  введення частково конвертованої валюти? 9. Які основні умови запровадження повністю конвертованою
 16. Місто Санкт-Петербург
  введений Законом Санкт-Петербурга від 17.06.2003 р. N 299-35 "Про введення на території Санкт- Петербурга системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності ". Система ЕНВД застосовується щодо всіх видів підприємницької діяльності, зазначених у пункті 2 статті 346.26 НК РФ, крім: - надання послуг громадського харчування, що здійснюються через
 17. Так як введення квоти призводить до підвищення внутрішньої ціни вище світової, положення вітчизняному-жавних постачальників поліпшується, а положення
  введення квоти призводить до підвищення внутрішньої ціни вище світової, положення вітчизняному-жавних постачальників поліпшується, а положення покупців погіршується. Крім того, виграють власники ліцензій, що отримали можливість купувати сталь по світовій, а продавати за більш високою внутрішньою ціною. Щоб определіTt розмір вигод і збитків, розглянемо зміни споживчого надлишку, іь лишку
 18. Приморський край
  введений у всіх 34 муніципальних утвореннях Приморського
 19. Стаття 15. Кількісні обмеження експорту та імпорту
    введенні кількісних обмежень експорту та імпорту приймаються та офіційно опубліковуються не пізніше ніж за три місяці до запровадження цих обмежень в дію. Розподіл квот і видача ліцензій при встановленні кількісних обмежень здійснюються, як правило, шляхом проведення конкурсу або аукціону або в порядку фактичного проведення операцій з експорту та / або імпорту до
© 2014-2022  epi.cc.ua