Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

2.2.1. Моделювання та аналіз факторних систем

Функціонування будь-якої соціально-економічної системи здійснюється в умовах складної взаємодії комплексу чинників внутрішнього і зовнішнього порядку. Всі ці фактори знаходяться у взаємозв'язку і взаємної обумовленості.
Зв'язком економічних явищ називається спільне зміна двох або більше явищ. Серед багатьох форм зв'язків між явищами важливу роль відіграє причинний, сутність якої полягає в породженні одного явища іншим. Такі взаємозв'язки називаються детерминистскими або причинно-наслідковими. У ланцюжку двох явищ, пов'язаних причинно-наслідковим зв'язком типу: Явище 1> Явище 2, Явище 1 називається причиною, а Явище 2 - наслідком.
Ознаки, що характеризують причину (умови), називаються факторними (незалежними, екзогенними). Ознаки, що характеризують наслідок, називаються результативними (результатні, залежними).
Сукупність факторних і результативних ознак, пов'язаних однією причинно-наслідковим зв'язком, називається факторною системою. Математична формула, яка виражає зв'язок між результативним (у) і факторними ознаками (x1, х2, ..., хт), називається моделлю факторної системи і має вигляд:


Процес побудови аналітичного виразу залежностей називається процесом моделювання економічного явища.

Економічні моделі можуть мати різну математичну форму. Зв'язок між факторами може бути одного з наступних типів.
Аддитивная зв'язок. Результуючий фактор визначається сумою факторів залежних, можливо, з деякими коефіцієнтами пропорційності. Зв'язок описується наступною формулою:


Прикладом такого зв'язку може бути довжина фінансово-операційного циклу підприємства в днях (ДФОЦ), яка визначається як сума тривалостей фінансового (ДФЦ) та операційного (ДОЦ) циклів:


Мультиплікативна зв'язок. Результуючий фактор визначається як добуток факторів залежних у вигляді:

Мультиплікативна зв'язок


У такому вигляді описується, зокрема, залежність величини виручки R від обсягу продажів у натуральному вираженні Q і ціни за одиницю товару р:


Кратна зв'язок. Приватне від розподілу двох факторів дає результуючий фактор.Як приклад можна привести показник фондоозброєності (ФВ), що визначається як частка від ділення величини основних фондів підприємства (ОФ) на чисельність працюючих (Ч):


Змішані моделі . Вони можуть мати різну форму і представляти собою різні комбінації моделей адитивних, мультиплікативних і кратних, наприклад:


Прикладом змішаної зв'язку може служити показник величини повних витрат на один виріб (Z), що визначається як частка від ділення суми постійних (FC) і змінних (VС) витрат підприємства за період на кількість випущених за цей період виробів (Q):


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.2.1. Моделювання та аналіз факторних систем"
 1. 2.5.6. Методи ситуаційного аналізу та прогнозування
  аналізу фірми "Дюпон" (ця модель буде розглянута в розділі 4.8). Використовуючи цю модель і підставляючи в неї прогнозні значення різних факторів, наприклад, виручки від реалізації, оборотності активів, ступеня фінансової залежності та ін, можна розрахувати прогнозне значення одного з основних показників ефективності - коефіцієнта рентабельності власного
 2. 2.2.2. Види зв'язків в економічних системах
  аналізі господарської діяльності вирішується кілька завдань: встановлення самого факту зв'язку між аналізованими показниками; вимір тісноти зв'язку між ними; виявлення та порівняльний аналіз факторів, що впливають на величину результатного показника; визначення невипадкового характеру виявлених зв'язків; кількісна оцінка впливу зміни факторів на зміну результатного
 3. 6. Моделювання економіки в цілому
  моделювання починається скругооборота товарів і грошей в економіці, як по-казано на рис 23-1. Крім того, кругообіг відпрацьовано-жает два основних типи взаємозв'язків між обсуж-даємо нами загальноекономічними показателямі.После розгляду цих взаємозв'язків ми пе-рейд до попереднього розгляду логічного ської структури, що розвивається в наступних
 4. Основні терміни та поняття
  моделювання, графічний аналіз, «за інших рівних умовах», меркантилізм, фізіократія, класична політекономія, марксизм, неокласичний напрямок, маржиналізм, кейнсіанство,
 5. Валовий національний продукт
  факторних (первинних) доходів, експорту та імпорту (чистий експорт) і поточних трансфертів, отриманих з-за кордону, тобто: Sрасч=Sф.д. + Sекс-імп + Sтр, де Sф.д - сальдо факторних доходів; Sекс-імп - сальдо експорту та імпорту, або чистий експорт; Sтр - сальдо поточних трансфертів. Якщо сальдо експорту та імпорту є складовою частиною і ВВП, і ВНП, то сальдо поточних трансфертів не має ніякого
 6. Неокласичний напрям
  моделювання рівноваги дозволяє знайти відхилення реальних процесів від ідеалу . Найбільш відомі факторна модель Кобба-Дугласа і проста односекторная модель економічної динаміки Р. Солоу. Факторна модель Кобба-Дугласа (див. 2.2) показує взаємодію і взаємозамінність праці і капіталу, наскільки продукт зобов'язаний своїм створенням тому чи іншому чиннику, при якій їх комбінації може
 7. Види факторних доходів
  факторними доходами. Власники факторів виробництва (економічних ресурсів) отримують такі види доходів: від природних ресурсів - ренту (земельну, гірську, плату за воду і т.д.); від трудових ресурсів - заробітну плату; від капіталу - відсоток (як дохід власників грошового капіталу) і прибуток (як дохід власників реального капіталу); від підприємницьких здібностей -
 8. 7. Індексний метод
  аналізі господарської діяльності використовуються індекси базисні, що показують зміна явища щодо базисного періоду, і ланцюгові, що характеризують зміну явища щодо попереднього періоду. Наприклад, аналізується зміна обсягу товарної продукції (Т) за чотири місяці - Т1, Т2, Т3, Беручи в якості базисного періоду один місяць, отримуємо для кожного 1 го місяця базисний I
 9. Глава 7. Конкурентні ринки праці, капіталу, землі і "факторні" доходи
  факторні "доходи: введення в проблему 7.2. Конкурентні ринки праці, капіталу, землі і" факторні "дохо-ди На жаль, в дійсності заміщення старого капіталу новим і заміна праці капіталом можуть бути проблемними і важкодосяжним. Кемпбелл Р. Мачконнелл, Стенлі Л. Брю Витрати виробництва товару залежать від факторів виробництва - праці, капіталу, землі, їх споживчих
 10. Запитання для закріплення матеріалу
  аналіз і чому? Розкрийте поняття «наделенность факторами виробництва» і «інтенсивність використання факторів виробництва». 3. Охарактеризуйте ринки факторів виробництва і ціни факторів виробництва; специфічні і мобільні фактори. Яка класифікація факторів виробництва в теорії конкурентної переваги? 4. Які теореми включають в себе теорію факторних пропорцій? Сформулюйте
 11. 2.1. Поняття, прийоми і методи економічного аналізу.
  моделювання; економіко-математичний аналіз . По об'єктах аналізаАналіз використання основних засобів, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, собівартості послуг, прибутку і рентабельності медичної діяльності, фінансового стану, фінансової стійкості; аналіз мінімізації затрат.По стадіями обороту основних і оборотних средствАналіз матеріально-технічного забезпечення; аналіз
 12. 15. МЕТОДИ факторний аналіз ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  аналіз - це поступовий перехід від вихідних результативних показників до кінцевої факторної системі (або, навпаки, розкриття повного набору прямих, кількісно вимірюваних факторів, що роблять вплив на зміну результативного показника). З точки зору впливу факторів на те чи інше явище розрізняють чинники першого, другого і т. д. порядку. Всі вони пов'язані між собою, однак це не
 13. Г. В . Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001

 14. Імітаційне моделювання
  моделювання, будуть служити прогнозними орієнтирами в наступних діях. Модель реалізується на персональному комп'ютері в середовищі табличного процесора відповідно до наміченого сценарієм. Для ілюстративних цілей укрупнений склад показників імітаційної моделі прибутку (на прикладі торгового підприємства) представлений в табл. 2.1. Деякі з наведених у ній показників є
 15. 6. ФОРМУВАННЯ неокласичної школи. А. МАРШАЛЛ. ДЖ. Б. КЛАРК
  аналізу.
 16. Основні поняття
  факторних пропорцій - Забезпеченість країн факторами виробництва і відмінності в пропорціях їх використання - Теорія Хекшера-Оліна - Теорема Хекшера-Оліна - Теорема вирівнювання цін на фактори виробництва - Факторну перевага - Конкурентна перевага - Наділення факторами виробництва - Інтенсивність використання факторів - Ціна фактора виробництва - Мобільні
 17. 1.3. Предмет і основні методи аналізу господарської діяльності бюджетних організацій
  аналізу господарської діяльності є причинно-наслідкові зв'язки, що становлять основу економічних відносин, що виникають і складаються на рівні окремих бюджетних організацій в ході виконання ними своїх функцій. Аналіз господарської діяльності вивчає процес формування і причини (фактори) зміни результатів діяльності бюджетних організацій. За допомогою аналізу пояснюється
© 2014-2022  epi.cc.ua