Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

2.6.3. Прогнозування на основі пропорційних залежностей

Будь соціально-економічна система може бути описана різними способами. У числі основних її характеристик, що мають істотне значення для розуміння логіки планування фінансово-господарської діяльності, - взаємозв'язок і інерційність.
Однією з очевидних особливостей діючої комерційної організації як системи є природним чином узгоджена взаємодія її окремих елементів. Оскільки багато сторін діяльності компанії можуть бути описані за допомогою кількісних оцінок, подібна узгодженість поширюється і на ці оцінки. Це означає, що багато показників, навіть не будучи пов'язаними між собою формалізованими алгоритмами, проте змінюються в динаміці узгоджено. Очевидно, що якщо якась система знаходиться в стані рівноваги, то окремі її елементи не можуть діяти хаотично, принаймні варіабельність дій має певні обмеження.
Друга характеристика - інерційність - у додатку до діяльності компанії також досить очевидна. Сенс її полягає в тому, що в стабільно працюючої компанії з усталеними технологічними процесами і комерційними зв'язками не може бути різких "сплесків» щодо ключових кількісних характеристик. Так, якщо частка собівартості продукції в загальній виручці склала в звітному періоді близько 70%, то, як правило, немає підстави вважати, що в наступному періоді значення цього показника істотно зміниться.
Ці досить очевидні висновки щодо господарюючих суб'єктів послужили основою для розробки та широкого використання методу прогнозування, відомого як метод пропорційних залежностей показників. Основу цього методу складає теза про те, що можна ідентифікувати якийсь показник, що є найбільш важливим з позиції характеристики діяльності компанії, який завдяки такій властивості міг би бути використаний як базовий для визначення прогнозних значень інших показників в тому сенсі, що вони "прив'язуються" до базового показником за допомогою найпростіших пропорційних залежностей.
В якості базового показника найчастіше використовується або виручка від реалізації, або собівартість реалізованої (виробленої) продукції. Обгрунтованість цього вибору досить легко пояснюється з позиції логіки і, крім того, знаходить підтвердження при вивченні динаміки і взаємозв'язків інших показників, що описують окремі сторони діяльності компанії. Послідовність процедур даного методу така:
1. Ідентифікується базовий показник В (наприклад, виручка від реалізації).
2. Визначаються похідні показники, прогнозування яких становить інтерес для керівництва підприємства (зокрема, до них можуть ставитися показники бухгалтерської звітності в тій чи іншій номенклатурі статей, оскільки саме звітність являє собою формалізовану модель, що дає досить об'єктивне уявлення про економічний потенціал компанії). Як правило, необхідність і доцільність виділення того чи іншого похідного показника визначається його значимістю в звітності.
3. Для кожного похідного показника Р встановлюється вид його залежності від базового показника: Р=f (B). Найчастіше залежність може встановлюватися одним із двох способів: а) значення Р встановлюється у відсотках до В (наприклад, на основі експертних оцінок), б) шляхом вивчення динаміки даних виявляється найпростіша регресійна залежність (лінійна) Р від В. Виявлення залежностей в окремих випадках може вистачити нескладної процедурою; наприклад, зміна дебіторської та кредиторської заборгованості найчастіше відбувається з тим же темпом, що і зміна обсягу реалізації. Для інших показників, наприклад, окремих статей виробничих витрат, виявлення залежностей можливо вельми трудомісткою процедурою. Відзначимо, що до складу похідних показників, значення яких необхідно спрогнозувати, можуть входити і такі, які не обов'язково пов'язані формалізованими залежностями з базовим показником, а визначаються деякими іншими умовами.
Наприклад, відсотки за користування банківськими позиками залежать від обсягу реалізації лише в тій мірі, в якій ці позики пов'язані з поточною діяльністю. Якщо банківський кредит був отриманий раніше, наприклад, у зв'язку з капітальним будівництвом і відсотки по ньому визначені договором, відповідна стаття (або частина статті) визначається без застосування якого-небудь формалізованого підходу.
4. При розробці прогнозної звітності насамперед складається прогнозний варіант звіту про прибутки і збитки, оскільки в цьому випадку розраховується прибуток, що є одним з вихідних показників для розроблюваного балансу.
5. При прогнозуванні балансу розраховують насамперед очікувані значення його активних статей. Що стосується пасивних статей, то робота з ними завершується за допомогою методу балансової ув'язки показників; а саме, найчастіше виявляється потреба у зовнішніх джерелах фінансування.
6. Власне прогнозування здійснюється в ході імітаційного моделювання, коли при розрахунках варіюють темпами зміни базового показника і незалежних факторів, а його результатом є побудова декількох варіантів прогнозної звітності. Вибір найкращого з них та використання в подальшому як орієнтир здійснюються вже за допомогою неформалізованих критеріїв.
Описаний метод заснований на припущенні, що а) значення більшості статей балансу і звіту про прибутки і збитки змінюються прямо пропорційно обсягу реалізації і б) сформовані в компанії рівні пропорційно мінливих балансових статей і співвідношення між ними оптимальні (мається на увазі, що, наприклад, рівень виробничих запасів на момент аналізу та прогнозування оптимальний).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.6.3. Прогнозування на основі пропорційних залежностей "
 1. скорботні ВЕК РОЗВАГ
  прогнозування від ворожіння на кавовій гущі полягає в тому, що другий іноді збувається» [1]. (Академік І.Анчішкін, основоположник економічного прогнозування в
 2. 2. Система прогнозування
  прогнозування соціально-економічного розвитку. 2. Основні напрямки здійснення прогнозування, показники регіональних прогнозів соціально- економічного розвитку загалом і в цілому, а також по окремих напрямках, товарам і
 3. Податкова ставка і принципи побудови оподаткування
  прогнозування її результатів. Вибір динаміки податкової ставки визначає принцип побудови оподаткування: пропорційний, прогресивний, регресивний. Пропорційне оподаткування вказує на індиферентність податкової ставки щодо величини одержуваного платником податку доходу. Прогресивне оподаткування передбачає підвищення або зниження податкового ставки залежно
 4. Взаємозв'язок пропозиції та ціни
  пропорційну залежність пропозиції від ціни: чим вища ціна - тим більше пропозиція товарів (рис. 4.1). Рис 4.1. «Ціна - пропозиція» {foto13} У надії на успіх при стимулюючому впливі високої ціни вироб-дители нарощують виробництво і збільшують пропозицію користуються попитом товарів. Разом з тим при досягненні, максимального рівня ринкового попиту настає межа,
 5. 2.5.6. Методи ситуаційного аналізу та прогнозування
  основі цих методів лежать моделі, призначені для вивчення функціональних чи жорстко детермінованих зв'язків, коли кожному значенню факторної ознаки відповідає цілком визначене невипадкове значення результативної ознаки. Як приклад можна привести залежності, реалізовані в рамках відомої моделі факторного аналізу фірми "Дюпон" (ця модель буде розглянута в розділі
 6. 34. Методи прогнозування на міжнародних товарних ринках
  прогнозування, серед яких найбільшого поширення набули екстраполяція, експертні оцінки, економіко-математичне моделювання, балансовий метод. Екстраполяція заснована на аналізі сформованих в минулому закономірностей розвитку досліджуваного економічного явища і поширення їх на майбутнє. Передбачається, що основні співвідношення, пропорції і темпи зростання, характерні для даного
 7. Про ГОСПОДАРСЬКО-практичну функцію ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  прогнозування соціально-економічного
 8. Взаємозв'язок попиту і ціни
  пропорційну залежність попиту від ціни: чим вища ціна - тим нижче попит (рис. 4.3). Рис.4.3 «Ціна - попит» {foto15} При цьому фактором стимулювання попиту може виступити зниження цін, яке також має свої межі. При досягненні максимального значен-ня рівень цін перестає бути стимулом подальшого розвитку виробництва і пропозиції товарів. У цих умовах виробник повинен
 9. 3.2.2. Прогнозування грошових потоків від реверсії
  прогнозування грошового потоку від реверсії: - призначення майбутньої ціни продажу на основі припущень про зміну вартості об'єкта за період володіння, зміна за цей період стану ринку нерухомості взагалі і ринку подібних об'єктів зокрема, перепродаж - капіталізація доходу за рік, наступний за роком закінчення інвестиційного проекту: де Vn - надходження від перепродажу
 10. Питання 14. Методи демографічної прогнозування
  прогнозування відносяться: 1) методи екстраполяції; 2) метод пересування віків; 3) методи статистичного моделювання. Застосування методів екстраполяції для оцінки майбутньої чисельності населення засновано на припущенні, що виявлені тенденції народжуваності, смертності, міграції буде незмінними протягом прогнозованого періоду часу. Найбільш наближені оцінки майбутньої
 11. 1.8. Висновок
  прогнозування. Проте наступна глава присвячена порівнянню технічного аналізу з фундаментальним. Фундаментальний аналіз в широкому сенсі займається звичайною причинно-наслідковим зв'язком економічних подій і тому важливий не тільки з точки зору щоденної роботи, але і з точки зору здорового глузду. Важливо зрозуміти його місце в загальній системі прогнозування та прийняття рішень. Можливо,
 12. § 3. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  основі добре поставленого маркетингу господарюючі суб'єкти прагнуть розширювати масштаби виробництва. 2. Залежно від сфери, де зроблено витрати, вони діляться на виробничі і позавиробничі. 3. За характером віднесення витрат на конкретні види продукції розрізняють прямі і непрямі. Ті витрати, які можна безпосередньо віднести на конкретний вид продукції, називаються
 13. 12. 4 Прогнозування регіонального розвитку
  прогнозування в певний момент майбутнього, заснована або на аналізі тенденцій соціально-економічного розвитку об'єкта за відповідний період, або на використанні нормативних розрахунків. В основі методології регіонального прогнозування лежить пізнання і використання тих законів, які діють не тільки на рівні всієї державної соціально-економічної системи, а й на
 14. 44. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
  пропорційну залежність від обсягу реалізації: чим більше продали продукції - тим більше отримали прибутку, і навпаки. Зміна структури реалізованої продукції може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку: якщо збільшується частка більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі її реалізації, то сума прибутку зростає, і навпаки - при збільшенні
© 2014-2022  epi.cc.ua