Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

4.2.2. Звіт про прибутки і збитки

Якщо баланс дає найбільш загальне уявлення про майновий та фінансовий стан підприємства, то звіт про прибутки і збитки (форма № 2) характеризує досягнуті за звітний період фінансові результати. При цьому квартальна форма містить дані наростаючим підсумком, тобто, наприклад, форма, що складається за підсумками II кварталу, включає дані про виручку, доходи та витрати за перші два квартали.
Як і у випадку з балансом, ключове значення для звітних даних у формі № 2 має прийнята Мінфіном установка про допущення "тимчасової визначеності фактів господарської діяльності", згідно з якою дані факти відносяться до того періоду часу, в якому вони мали місце, незалежно від моменту фактичного надходження або вибуття пов'язаних з ними грошових коштів (ПБО 1/98). Для розуміння закладеної в основу даного підходу логіки скористаємося найпростішим прикладом.
Припустимо, що підприємство відвантажило продукцію покупцеві на суму 100 тис. руб. Питається, коли дану суму слід врахувати у складі виручки і розрахувати відповідну прибуток: в момент відвантаження продукції і пред'явлення покупцям (замовникам) розрахункових документів або в момент надходження коштів на рахунки або до каси підприємства за відвантажену продукцію? Прийняття першого варіанту відомо в теорії обліку як використання методу нарахування, ухвалення другого варіанту відповідає так званим касовим методом. Метод нарахування є домінуючим в економічно розвинених країнах.
У нашій країні в період централізовано планованої економіки використовувалися обидва методи. Зокрема, щодо розрахунків з оплати праці застосовувався метод нарахування, разом з тим визначення доходу від реалізації продукції здійснювалося на основі касового методу. З початком перебудови радянської економіки і розвитком діяльності спільних підприємств саме застосування касового методу піддавалося найбільш суворій критиці з боку західних фахівців і партнерів по бізнесу. Наприкінці 1980-х рр.. застосування методу нарахування при визначенні виручки від реалізації було дозволено для спільних підприємств, а з 1992 р. відповідно до нового Положення з ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності та Планом рахунків метод став доступний для всіх підприємств.
Згідно ПБУ 1/98 метод нарахування є домінуючим за визначенням, іншими словами, його застосування стало обов'язковим за замовчуванням. Проте касовий метод не виключений повністю - його можна застосовувати, але тільки в тому випадку, якщо договором обумовлений момент переходу права володіння, користування і розпорядження відвантаженої продукцією (товарами) і ризику її випадкової загибелі від підприємства до покупця (замовника) після надходження грошових коштів в оплату цієї продукції. Іншими словами, виручка від реалізації продукції в цьому випадку включається до звіту про прибутки та збитки на дату надходження коштів.
Розглянутими двома ситуаціями не вичерпується все їхнє різноманіття в реальному житті. Згідно ст. 223 і 224 Цивільного кодексу право власності у набувача речі за договором виникає з моменту її передачі, якщо інше не передбачено законом або договором. При цьому передачею визнається вручення речі споживачеві, а так само здача перевізникові для відправлення споживачу або здача в організацію зв'язку для пересилання набувачеві речей, відчужених без зобов'язання доставки. Таким чином, договорами поставки можуть передбачатися різні ситуації щодо моменту переходу права власності залежно від умов франкіровкі: франко-склад відправника, франко-станція відправлення, франко-станція призначення, франко-склад одержувача та ін Цими умовами визначається, по-перше , хто - постачальник або покупець - несе витрати з навантаження, транспортування й розвантаження товару, і, по-друге, коли постачальник може врахувати результати даної операції для розрахунку свого доходу, а саме в момент переходу права власності.
Таким чином, можна зробити наступний висновок: для визначення доходу від операції важливі не власне відвантаження продукції або надходження грошових коштів на рахунок, а момент переходу права власності на поставлену продукцію. Умови франкіровкі особливо деталізовані в договорах поставки за експортно-імпортними операціями. Зокрема, якщо згідно з договором моментом переходу права власності визначено перетин кордону, то тільки в цей день і повинен бути врахований результат від реалізації продукції.
Легко помітити, що підприємство, в принципі, може одночасно застосовувати різні методи визнання прибутку від реалізації; лише одна умова є обов'язковою - ці методи повинні бути розкриті в облікову політику підприємства.
Що стосується економічної доцільності застосування того чи іншого методу, то, наприклад, касовий метод рекомендується використовувати в тому випадку, якщо підприємство-постачальник з якої-небудь причини (наприклад, немає повної впевненості щодо платоспроможності покупця) не хоче до моменту оплати втрачати права власності на відвантажену продукцію.
Незважаючи на те що метод нарахування є в даний час основним для розрахунку виручки від реалізації, п. 13 Положення про склад витрат дозволено визначати фінансові результати з метою оподаткування у міру оплати продукції, робіт, послуг. З одного боку, це дозволяє уникнути ситуації, коли підприємство платить податки, не отримавши грошей за поставлену продукцію, з іншого боку, необхідні перерахунки суттєво ускладнюють роботу бухгалтерів.
Наведемо коротку характеристику основних статей даної звітної форми.
За статтею "Виручка від реалізації товарів, продукції (робіт, послуг)" показується виручка від реалізації за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів (до останніх відносяться, наприклад, суми встановлених процентних надбавок до роздрібних цін на деякі види радіо-і телеапаратури, експортні мита та ін.)
Економічний сенс статті "Собівартість реалізації товарів, продукції (робіт, послуг)" визначається видом діяльності підприємства. Зокрема, торговельні, постачальницько-збутові та інші посередницькі організації відображають тут покупну вартість товарів, виручка від реалізації яких наведена у формі № 2; інші організації показують тут витрати, пов'язані з виробництвом реалізованої продукції, виконанням робіт, наданням послуг. Питання формування витрат і обчислення собівартості регулюються низкою нормативних документів.
Стаття "Комерційні витрати" характеризує витрати, пов'язані зі збутом продукції (робіт, послуг) у виробників і товарів у торговельних і збутових організацій. Необхідність відокремлення комерційних та управлінських витрат визначена Положенням "Бухгалтерська звітність організації" (ПБУ 4/99). Під управлінськими розуміються витрати, не пов'язані безпосередньо з виробничим процесом. До них відносяться: адміністративно-управлінські витрати, утримання загальногосподарського персоналу, витрати по амортизації та ремонту основних засобів загальногосподарського призначення, витрати з оплати інформаційних, аудиторських і консультаційних послуг і т.п. У поточному обліку ці витрати акумулюються на рахунку 26 "Загальногосподарські витрати", дебетове сальдо якого і відображається за статтею "Управлінські витрати". Відзначимо, що в звітності торговельних і постачальницько-збутових організацій дана стаття не заповнюється, оскільки витрати з управління є складовою частиною витрат обігу, що відображаються загальною сумою за статтею "Комерційні витрати".
Статті "Відсотки до отримання" і "Відсотки до сплати" з'явилися у звітності починаючи з 1996 р. у зв'язку з подальшим наближенням вітчизняної звітності до вимог міжнародних облікових стандартів. Їх призначення - виділити результати операцій, що мають чисто фінансову природу і пов'язаних з одержанням (сплатою) відсотків і дивідендів.
Таким чином, стаття "Відсотки до отримання" відображає суми належних до отримання відсотків за облігаціями, депозитами, процентів за зберігання коштів на розрахункових рахунках та ін Стаття "Відсотки до сплати" призначена для відокремлення витрат по сплаті відсотків, що проходять за дебетом рахунка 80 "Прибутки і збитки", що має особливе значення для оцінки фінансового ризику даної компанії (цей аспект аналізу буде розглянуто в наступних розділах книги). Проте в даний час ця стаття не заповнюється, оскільки подібні витрати відповідно до Положення про склад витрат включаються в собівартість продукції.
За статтею "Доходи від участі в інших організаціях" показують доходи від участі в статутному капіталі інших підприємств, тобто дивіденди по акціях, доходи від участі в спільній діяльності і ін Окремими статтями показують інші операційні доходи і витрати, пов'язані з реалізацією основних засобів та іншого майна, припиненням виробництва, не дав продукції, анулюванням виробничих замовлень та ін, та інші позареалізаційні доходи і витрати, такі, як суми, що надійшли в погашення дебіторської заборгованості, раніше списаної на збитки як безнадійна, штрафи отримані і сплачені, суми страхового відшкодування, надлишки виявлених в ході інвентаризації цінностей, судові витрати та ін
В результаті алгебраїчного підсумовування розглянутих показників розраховується чистий прибуток (збиток) звітного періоду, що приводиться у формі № 2 окремим рядком.
Логіка побудови звіту про прибутки і збитки буде проілюстрована на рис. 4.7 у розділі 4.8.
Дві розглянуті форми - бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки - є основними формами звітності, обов'язково присутніми по суті своїй в періодичної звітності, оскільки саме вони відображають майнове і фінансове становище підприємства на звітну дату, а також досягнуті ним у звітному періоді фінансові результати. Крім них, в періодичну звітність можуть включатися й інші форми, фактично грають допоміжну роль, оскільки вони містять розшифровки і аналітичні доповнення до окремих статей балансу і звіту про прибутки і збитки. Кількість і структура додаткових форм постійно коливаються залежно від рішень Мінфіну РФ в області бухгалтерського обліку; відзначимо також, що їх формати також встановлюються в централізованому порядку. Зважаючи перманентної мінливості цих форм, а також їх допоміжного характеру ми не наводимо тут їх опис. У разі необхідності читач легко може знайти їх характеристику в ПБО 4/99 і в поточних нормативних документах Мінфіну РФ. Слід лише зазначити, що з позиції фінансового менеджера або аналітика ці форми представляють безсумнівний інтерес не тільки через наявність нових аналітичних розрізів і угруповань, а й у силу того, що для їх підготовки залучаються додаткові відомості з поточного обліку.
На відміну від звітних форм структура пояснювальної записки не регламентується, проте в деяких нормативних документах (наприклад, ПБО 4/99 містить розділ VIII "Інформація, супутня бухгалтерської звітності") даються рекомендації по складу показників і коментарів , доцільних до включення в пояснювальну записку. Обсяг відомостей, що включаються в пояснювальну записку, залежить від багатьох обставин, зокрема й від того, яка політика обрана на підприємстві щодо розкриття інформації. Один з можливих варіантів побудови пояснювальної записки, а також складу розділу "Облікова політика" наведено в [Ковальов, Патров].
Наявність додаткової інформації до основних звітних форм, в принципі, не суперечить міжнародним обліковим стандартам, якими також передбачено можливість включення до річний звіт зауважень, розшифровок і доповнень, проте їх зміст, не кажучи вже про жорстко запропонованих форматах, не регламентується.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.2.2. Звіт про прибутки і збитки "
 1. ГЛАВА Дохід: величина грошових надходжень
  Звіт про прибутки і збитки (у мільйонах доларів) Дохід 10, Собівартість реалізованої продукції 3, Валовий прибуток 7,000 Перший рядок у звіті про прибутки і збитки завжди займає величина валового доходу, або виручки. Ця кількість грошей, що надійшли на рахунок компанії за аналізований період часу - за квартал або за рік. Якщо ми випускаємо взуття і за рік продали її на 120 мільйонів
 2. ГЛАВА Податок на прибуток: як Уоррен дізнається, хто говорить правду
  Звіт про прибутки і збитки (у мільйонах доларів) Операційні витрати Комерційні та загальногосподарські витрати (SGA) 2, Витрати на наукові дослідження і розробки (НДДКР) 1, Амортизація 0, Операційний прибуток 3, Процентні витрати 0, Доходи (втрати) від продажу активів 1, Інша 0, Прибуток до вирахування податків 1, Податок на прибуток 0,525 Як і будь платник податків, американські корпорації повинні
 3. ГЛАВА Доходи (або втрати) від продажу активів
  Звіт про прибутки і збитки (у мільйонах доларів) Операційні витрати Комерційні та загальногосподарські витрати (SGA) 2, Витрати на наукові дослідження і розробки (НДДКР) 1, Амортизація 0, Операційний прибуток 3, Процентні витрати 0, Доходи (втрати) від продажу активів 1, Інша 0,225 Коли компанія продає активи (крім товарно-матеріальних запасів), прибуток (або збиток) від цього продажу
 4. ГЛАВА Операційні витрати: на що Уоррен дивиться особливо уважно
  Звіт про прибутки і збитки (в мільйонах доларів) Дохід 10, Собівартість реалізованої продукції 3Валовая прибуток 7, Операційні витрати Комерційні та загальногосподарські витрати (SGA) 2, Витрати на наукові дослідження і розробки (НДДКР) 1, Амортизація 0, Операційний прибуток 3,200 За рядком, підсумовується у звіті про прибутки і збитки дохідну частину, слід група операційних (або
 5. Ключові терміни
    Максимізація прібиліЕкономіка услугЕдінолічное владениеПартнерствоКорпорацияАкционер (пайовик) Рада діректоровОграніченная відповідальність Дивіденди Доходи на капітал Нерозподілений прибуток Фінансовий капітал Фізичний капітал Знос Товарні запаси Звіт про результати діяльності (про прибутки і збитки) Дохід Витрати Альтернативна вартість Обліковий прибуток
 6. ГЛАВА Огляд фінансової звітності: де приховано золото
    Фінансова звітність - це ті жили, де Уоррен відшукує «золото» - компанії зі стійким конкурентною перевагою. Саме фінансові звіти повідомляють йому, чи йде мова про пересічної компанії, яка приречена на більш ніж скромні фінансові показники, або про компанію, що володіє надійним конкурентною перевагою, яка зробить будь-якого інвестора багатієм. Фінансова звітність поділяється
 7. ГЛАВА З чого Уоррен починає: звіт про прибутки і збитки
    Звіт про прибутки і збитки (у мільйонах доларів) Дохід 10, Собівартість реалізованої продукції 3Валовая прибуток 7, Операційні витрати Комерційні та загальногосподарські витрати (SGA) 2, Витрати на наукові дослідження і розробки (НДДКР) 1, Амортизація 0, Операційний прибуток 3, Процентні витрати 0, Доходи (втрати) від продажу активів 1, Інше 0, Прибуток до вирахування податків 1, Податок на прибуток 0, Чистий
 8. Стаття 103. Управління в акціонерному товаристві
    1. Вищим органом управління акціонерним товариством є загальні збори його акціонерів. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належать: 1) зміна статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу; 2) обрання членів ради директорів (наглядової ради) та ревізійної комісії (ревізора) товариства та дострокове припинення їх повноважень; 3)
 9. 20.1. ПРИБУТОК: ЕКОНОМІЧНА І НОРМАЛЬНАЯ
    Прибуток? це результат усієї господарської діяльності фірм. Слід розрізняти економічну і нормальний прибуток. Економічна, або чиста, прибуток? дохід фірми, який визначається як різниця між загальною виручкою і загальними витратами виробництва. Економічна прибуток? Загальна виручка? Загальні витрати. Вона може бути або позитивною, або негативною (збитки). Наявність прибутків і
 10. ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ
    Вам доведеться прочитати незчисленна кількість річних звітів корпорацій і гори фінансової звітності. Уоррен Баффет Деякі чоловіки люблять читати «Playboy». Я ж читаю річні звіти. Уоррен
 11. ГЛАВА Відкладений податок на прибуток, міноритарні пакети та інші зобов'язання
    Балансовий звіт / Зобов'язання (в мільйонах доларів) Усього поточних зобов'язань 13, Довгострокові борги 3, Відкладений податок на прибуток 1, Міноритарні пакети Інші зобов'язання 3, Всього зобов'язань 21,525 Відкладений податок на прибуток - це податок, який вже нараховано, але ще не виплачений. Ця цифра нічого не говорить нам про наявність або відсутність стійкої конкурентної
 12. ГЛАВА Собівартість реалізованої продукції: з точки зору Уоррена, чим менше, тим краще
    Звіт про прибутки і збитки (у мільйонах доларів) Дохід 10, Собівартість реалізованої продукції 3, Валовий прибуток 7,000 У звіті про прибутки і збитки відразу під величиною доходів вказується собівартість реалізованої продукції (або собівартість продажів). Вона являє собою або вартість товарів, придбаних компанією для перепродажу, або вартість сировини і трудових витрат для
 13. 4. Мінімізація збитків за критерієм «валовий дохід - загальні витрати»
    У тих випадках, коли в короткостроковому періоді при даній ринковій ціні отриманий валовий дохід не покриває загальні витрати на виробництво того чи іншого обсягу продукції, підприємство стоїть перед рішенням завдання не максимізації прибутку, а пошуку шляхів скорочення збитків. Якщо підприємство не в змозі отримувати прибуток, то йому слід зосередити зусилля на мінімізації
 14. Стаття 74. Розподіл прибутку і збитків повного товариства
    1. Прибуток і збитки повного товариства розподіляються між його учасниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі, якщо інше не передбачено установчим договором або іншою угодою
 15. 3. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА АНАЛІЗУ
    Аналіз ФХД грунтується на даних бухгалтерського обліку і звітності та всіх видах інформації, що характеризує економічну сторону виробництва. При цьому використовується не тільки економічна, а й технічна, технологічна, екологічна, соціальна та інша інформація. Всі джерела економічної інформації діляться на облікові та Позаоблікове. До джерел облікової інформації відносяться дані
 16. Додаток. Зразок балансового звіту компанії з стійким конкурентною перевагою
    (У мільйонах доларів) Зразок балансового звіту компанії з стійким конкурентною перевагою (у мільйонах доларів) Активи Зобов'язання Грошові і короткострокові інвестиції 4,208 Рахунки до оплати 1, (кредиторська заборгованість) Товарно-матеріальні запаси 2,220 Накопичені витрати 5,535 Загальна дебіторська 3, заборгованість, чиста Короткострокові борги 5,919
 17. ГЛАВА Нематеріальні витрати: вимірювання невимірного
    Балансовий звіт / Активи (в мільйонах доларів) Усього поточних активів 12, Будинки, обладнання, засоби виробництва 8,493 Гудвіл, чистий 4, Нематеріальні активи, чисті 7,863 Довгострокові інвестиції 7, Інші довгострокові активи 2, Усього активів 43,059 Нематеріальні активи неможливо помацати руками. До них відносяться патенти, авторські права, товарні знаки, франшизи, бренди та
 18. ГЛАВА Гудвіл
    Коли «Exxon» купує нафтову компанію XYZ і платить більше її балансової вартості, перевищення ціни над балансовою вартістю фіксується в балансовому звіті під заголовком «Гудвіл». Купуйте купу компаній за ціною, що перевищує їх балансову вартість, і на вашому балансовому рахунку виявиться величезний гудвіл. У колишні часи гудвіл піддавався поступового автоматичному списанню за рахунок
 19. Критерій мінімізації збитків
    При вирішенні задачі на мінімізацію збитків критерієм допустимої межі продовження виробництва виступають постійні витрати. Якщо збитки стануть рівними повним постійним витратам, то виробництво слід призупинити, оскільки в цьому випадку підприємство буде нести збитки, рівні тільки величиною повних постійних витрат. Якщо збитки перевищать величину постійних витрат, а підприємство
 20. 43. АНАЛІЗ СКЛАДУ І ДИНАМІКИ балансового прибутку
    Прибуток підприємства розділяється на такі види: балансовий прибуток, прибуток від реалізації основної продукції, прибуток від іншої реалізації, фінансові результати від позареалізаційних операцій, оподатковуваний прибуток, чистий прибуток. Балансовий прибуток включає фінансові результати від реалізації продукції, від іншої реалізації (прибуток від продажу товарно матеріальних цінностей, реалізації
© 2014-2021  epi.cc.ua