Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

43. АНАЛІЗ СКЛАДУ І ДИНАМІКИ БАЛАНСОВОГО ПРИБУТКУ

Прибуток підприємства розділяється на такі види: балансовий прибуток, прибуток від реалізації основної продукції, прибуток від іншої реалізації, фінансові результати від позареалізаційних операцій, оподатковуваний прибуток, чистий прибуток.
Балансова прибуток включає фінансові результати від реалізації продукції, від іншої реалізації (прибуток від продажу товарно матеріальних цінностей, реалізації продукції підсобних господарств, реалізації основних фондів і нематеріальних активів), прибуток або збиток від позареалізаційних операцій (прибуток від пайової участі в спільних підприємствах, здачі в оренду основних засобів і землі, штрафи і пені, отримані і сплачені, збитки від списання дебіторської заборгованості, стихійних лих, доходи по акціях, облігаціях, депозитах, доходи і збитки за валютними операціями і т.
д.).
Оподатковуваний прибуток - це різниця між балансовим прибутком і сумою податку на майно; доходів, отриманих у вигляді дивідендів по акціях і інших цінних паперів; доходів, отриманих від пайової участі в інших підприємствах; прибутку від посередницьких операцій ; прибутку від страхової діяльності; суми відрахування в резервний та інші аналогічні фонди; витрат, що враховуються при обчисленні пільг з податку на прибуток. Іншими словами, оподатковуваний прибуток є балансовий прибуток за вирахуванням сум, що виключаються з оподаткування згідно чинного законодавства.
Чистий прибуток залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, економічних санкцій та відрахувань до благодійних фондів.
У процесі аналізу слід вивчити склад балансового прибутку, її структуру і динаміку.

Аналіз структури прибутку (збитку) дозволяє оцінити вплив окремих її доданків на кінцевий фінансовий результат - прибуток (збиток) від діяльності підприємства за звітний рік. Найбільшу питому вагу в структурі балансового прибутку підприємства становить прибуток від реалізації, тому його зниження буде свідчити про зниження ефективності основної діяльності підприємства. У зв'язку з цим одним із найважливіших завдань аналізу прибутку від реалізації є оцінка впливу окремих факторів на її зміну в порівнянні з попереднім роком.
Поглибленому аналізу також підлягають ті складові прибутку (збитку) звітного року, які складають значну питому вагу у прибутку (збитку) звітного року.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 43. АНАЛІЗ СКЛАДУ І ДИНАМІКИ балансового прибутку "
 1. Питання 41. Показники стану, руху та використання основних фондів
  аналізу динаміки фондовіддачі і фондомісткості використовується індексний метод. Наприклад, аналіз динаміки фондовіддачі по групі підприємств характеризується за допомогою індексів змінного складу, постійного складу та індексу впливу структурних зрушень. За допомогою цих індексів можна оцінити вплив на показник фондовіддачі двох факторів: 1) зміни ефективності використання основних фондів на
 2. Кількісне визначення прибутку та його динаміка
  склав 12,5% ; в 1990 р.-12, 0; в 1997
 3. 5. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  аналізу, як порівняння, угруповання, елімінування. Балансовий метод дає можливість встановити взаємозв'язок показників. В аналізі фінансово господарської діяльності використовуються різні балансові зіставлення і ув'язки. При базисному методі істотну роль відіграють вибір бази для порівняння і мета аналізу. Аналіз виконання плану здійснюється шляхом порівняння фактичних показників з
 4. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  аналізі приділяється показнику рентабельності власного капіталу; 5) рентабельність (збитковість) проданих товарів, продукції, робіт, послуг: {foto207} Даний показник характеризує ефективність витрат на виробництво і реалізацію продукції. Його динаміка може свідчити про необхідність перегляду цін або посилення контролю підприємством за собівартістю реалізованої продукції;
 5. 25. ОТЕЧЕСТВЕННАЯЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА.Л.В. КАНТОРОВИЧ: ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
  аналізу. В.К. Дмитрієв - один з перших економістів-математиків в Росії. Його метод обчислення повних витрат праці на виробництво продукції. Теоретичні розробки Е.Е. Слуцького. Роботи економістів-математиків в 20-30-і рр.. Російська основа методу «витрати-випуск» В. Леонтьєва. Розробка балансових методів аналізу економіки. Розробка Л. В. Канторовичем методу лінійного
 6. Питання 40. Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньорічному численні. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості
  складанні балансів основних фондів основними джерелами інформації є бухгалтерська і статистична звітність підприємств і організацій, дані вибіркових обстежень. Баланси основних фондів будуються по повній балансової вартості і за залишковою балансовою вартістю. Баланс основних фондів по повній балансової вартості відображає зміну обсягу основних фондів як сукупність
 7. Питання 58Концепціі прибутку.
  Прибутку. Виділяють бухгалтерську, економічну і нормальний прибуток. Бухгалтерський прибуток - різниця між загальним виторгом від реалізації продукції (робіт, послуг) і явними (зовнішніми) витратами, тобто платою за виробничі ресурси постачальників. Бухгалтерський прибуток відрізняється від економічного прибутку на величину неявних (внутрішніх) витрат, оскільки економічна прибуток не включає в
 8. Питання 8. Оцінка чисельності населення, показник середньої чисельності населення. Показники динаміки чисельності населення
  складу населення відносяться коефіцієнти оновлення та вибуття населення: 1) коефіцієнт оновлення населення: {foto10} 2) коефіцієнт вибуття населення:
 9. Витоки міжгалузевого балансу
  аналізуючи фактори, що визначають величину ціни товару, починаючи від витрат виробництва і закінчуючи взаємодією попиту та пропозиції, вперше в світі склав систему лінійних рівнянь, за допомогою яких відкрив спосіб вираження повних витрат. Він вперше ввів у науковий обіг поняття «технологічні коефіцієнти витрат продукції однієї галузі на виробництво продукції інших галузей». Ця
 10. 4. Напрями державного регулювання перехідної економіки
  балансового прибутку;? інвестиційні кредити. 2.Регулірованіе збуту через:? державні закупівлі (наприклад, продовольства);? споживчі кредити, які поки не отримали широко-го розвитку. 3.Регулірованіе ринку робочої сили. 4.Стімулірованіе
 11. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
  аналіз полягає в побудові однієї чи декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції, але ці дані можна використовувати при міжгосподарських порівняннях. Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоб виявити
 12. 45. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
  аналізу використання прибутку використовуються дані звіту ф. № П 2 «Відомості про інвестиції», дані аналітичного обліку по розділу VIII Плану рахунків бухгалтерського обліку «Фінансові результати», рахунок 90 «Продажі», кошторису по фонду накопичення, фонду соціальної сфери і фонду споживання. Прибуток, що залишається у підприємства після сплати податків та інших платежів до бюджету, надходить у його повне
© 2014-2022  epi.cc.ua