Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

5. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Аналіз ФГД підприємства включає в себе велику кількість різних видів оцінок і, отже, вимагає і допускає застосування різноманітних методів і прийомів. Для обробки економічної інформації користуються такими методами, як балансовий, базисний, графічний, і такими прийомами аналізу, як порівняння, угруповання, елімінування.
Балансовий метод дає можливість встановити взаємозв'язок показників. В аналізі фінансово господарської діяльності використовуються різні балансові зіставлення і ув'язки.
При базисному методі істотну роль відіграють вибір бази для порівняння і мета аналізу. Аналіз виконання плану здійснюється шляхом порівняння фактичних показників з плановими; для вивчення динаміки процесів і явищ господарської діяльності базою для порівняння служать дані минулих років; для виявлення шляхів вдосконалення виробництва показники порівнюються з кращими в даній галузі або з середніми величинами.
У всіх випадках аналіз базисним методом проводиться за такою формулою:
±? П=Пан - Пбаз,
де ±? П - відхилення аналізованого показника від базисного; Пан, Пбаз - відповідно аналізований і базисний показники.
Графічний метод є засобом наочної ілюстрації господарських процесів. Графіки розрізняють за їх призначенням (діаграми порівняння, хронологічні графіки) і за способом побудови (лінійні, стовпчикові, кругові).
Порівняння - найважливіший прийом аналізу, який дозволяє висловити характеристику явищ за допомогою інших однорідних явищ. При такому аналізі звітні показники порівнюються з плановими; планові і звітні показники порівнюються з показниками попередніх років, а також з показниками передових організацій, середньогалузевими даними і з нормативами.
Угрупування - це виділення серед досліджуваних явищ характерних груп по тим чи іншим ознакам або їх сукупності.
Правильна угруповання господарських явищ і процесів дозволяє глибше вивчити їх, виявити резерви і визначити вплив найважливіших факторів на досліджуваний показник. Угруповання даних обліку і звітності забезпечує комплексне вивчення питань господарської діяльності, допомагає відокремити головне від другорядного, істотне - від несуттєвого.
Елімінування - прийом для встановлення впливу окремих факторів на узагальнюючі показники господарської діяльності. В аналізі ФХД Елімінування проводиться за допомогою прийому ланцюгової підстановки, способу різниць та індексного методу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "
 1. 4. Техніка та принципи проектного аналізу. Вартість грошей у часі
  прийомів, які не є привілеєм проектного аналізу, а використовуються також в інших галузях теоретичної та прикладної економіки. Розглянемо деякі з цих
 2. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 3. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 4. Соловйов Г.А. Ревізія і контроль господарської діяльності бюджетних установ. М.,
 3. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський облік. 1996. № 10. 5. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. 6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн., 1999. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської
 4. 3. Аналіз і синтез
  прийомів, за допомогою яких досягається розкриття її сутності і
 5. Література
  методи аналізу фінансового стану підприємства. Мн., 1995. 6. Русак Н.А., Русак В.А. Фінансовий аналіз суб'єкта господарювання. Мн., 1997. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах. М., 1989. 8. Кравченко Л.І., Кравченко М.А. Методика комплексного і глибокого аналізу стану розрахунків, дебіторської і кредиторської заборгованості / /
 6. 2.1. Поняття, прийоми і методи економічного аналізу.
  Методів угруповання і порівняльної оцінки показників лікувально-виробничої та фінансової діяльності. Метою економічного аналізу є визначення способів раціонального використання ресурсів установи охорони здоров'я. Економічний аналіз повинен бути основою вивчення діяльності медичної установи. Основним підходом до вирішення проблем оцінки діяльності медичного
 7. 1.1. Сутність аналізу господарської діяльності як функції управління бюджетною організацією
  методів наукового пізнання навколишньої дійсності. У даному навчальному посібнику розглядаються основи теорії і методики аналізу господарської діяльності бюджетних організацій. Бюджетні організації є важливими суб'єктами виробничих та фінансово-економічних відносин при будь-якій системі господарювання та в будь-якої моделі державного устрою. Вони покликані забезпечувати
 8. 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ АНАЛІЗУ ФХД
  методів аналізу дозволяє отримати досить достовірні дані при найменшій трудомісткості аналітичної роботи. За ступенем механізації та автоматизації виділяють аналіз із застосуванням ЕОМ і аналіз, вироблений
 9. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 3. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах. М., 1989. 4. Шохін С.О., Вороніна Л.І. Бюджетно-фінансовий контроль і аудит. Теорія і практика застосування в Росії. М., 1997. 5. Чернюк А.А. Бюджетна класифікація та її значення для організації обліку виконання кошторисів видатків бюджетних установ.
 10. «З проектом - без проекту»
  прийом, часто називають «з проектом - без проекту». У модифікованому вигляді цей прийом можна представити у вигляді формули: {foto96}, (18.4) де Вінвей - вигода (дохід) від інвестиційного проекту;? Впр - зміни у вигодах / доходах завдяки проекту;? Спр - зміни у витратах завдяки проекту. Приклад 18.2. Припустимо, що у фірми є проект, розрахований на сім років. Як зміниться
 11. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Республіка Білорусь в цифрах: короткий статистичний збірник / Міністерство статистики та аналізу РБ; Редкол.: В.І. Зіновський та ін Мн., 2000. 5. Самбірський В. І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 6. Чернюк А.А. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: Учеб посібник Мн.,
 12. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 13. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 14. ПЕРЕДМОВА
  методики аналізу найважливіших економічних показників в таких галузях, як охорона здоров'я, освіта, органи адміністративного управління та ін При підготовці навчального посібника використовувалися нормативні документи, що регулюють функціонування організацій невиробничої сфери, сучасні методичні прийоми і способи кількісного і якісного аналізу господарської діяльності. Усі
 15. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  методи ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного конверту», або тендерного ціноутворення. До економічних методів ціноутворення відносять
 16. Ринковий підхід
  методу оцінки: метод ринку капіталів, метод угод та метод галузевої оцінки. Метод ринку капіталів заснований на цінах продажу акцій подібних фірм на світових фондових ринках. Для застосування цього методу потрібно детальна фінансова і цінова інформація по представницької групі порівнянних фірм. Серцевина методу - фінансовий аналіз, вибір і обчислення оціночних коефіцієнтів (факторів). К
© 2014-2022  epi.cc.ua