Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

5.3.2. Використання системи формалізованих і неформалізованих критеріїв

Розрахунок індексу кредитоспроможності в найбільш закінченому вигляді можливий лише для компаній, котирують свої акції на фондових біржах. Частка таких компаній в будь-якій країні відносно невелика. Так, у Великобританії зареєстровано близько 900 тис. акціонерних товариств різного типу, але лише 2 тис. з них котирують свої цінні папери на Лондонській фондовій біржі. Крім того, орієнтація на якийсь один критерій, навіть вельми привабливий з позиції теорії, на практиці не завжди виправдана. Тому багато великі аудиторські фірми та інші компанії, що займаються аналітичними оглядами, прогнозуванням і консультуванням, використовують для своїх аналітичних оцінок системи критеріїв. Безумовно, в цьому є і свої мінуси - набагато легше прийняти рішення в умовах однокритерійним, ніж в умовах багатокритеріальної задачі. Разом з тим будь-яке прогнозне рішення подібного роду незалежно від числа критеріїв є суб'єктивним, а розраховані значення критеріїв носять характер скоріше інформації до роздумів, ніж спонукальних стимулів для прийняття негайних рішень.
Як приклад можна навести рекомендації Комітету з узагальнення практики аудіювання (Великобританія), що містять перелік критичних показників для оцінки можливого банкрутства підприємства. Грунтуючись на розробках західних аудиторських фірм і ломлячи ці розробки до вітчизняної специфіки ведення бізнесу, можна рекомендувати таку дворівневу систему показників.
До першої групи належать критерії та показники, несприятливі поточні значення яких або складається динаміка зміни свідчать про можливі в найближчому майбутньому значних фінансових утрудненнях, в тому числі і банкрутство.
До них відносяться:
повторювані істотні втрати в основній виробничій діяльності;
перевищення деякого критичного рівня простроченої кредиторської заборгованості;
надмірне використання короткострокових позикових коштів як джерел фінансування довгострокових вкладень;
стійко низькі значення коефіцієнтів ліквідності;
хронічна нестача обігових коштів;
стійко збільшується до небезпечних меж частка позикових коштів у загальній сумі джерел засобів;
неправильна реінвестиційні політика;
перевищення розмірів позикових коштів над встановленими лімітами;
хронічне невиконання зобов'язань перед інвесторами, кредиторами та акціонерами (щодо своєчасності повернення позик, виплати відсотків і дивідендів);
висока питома вага простроченої дебіторської заборгованості;
наявність наднормативних і залежаних товарів і виробничих запасів;
погіршення відносин з установами банківської системи;
використання (вимушене) нових джерел фінансових ресурсів на відносно невигідних умовах;
застосування у виробничому процесі обладнання з простроченим терміном експлуатації;
потенційні втрати довгострокових контрактів;
несприятливі зміни в портфелі замовлень .
У другу групу входять критерії та показники, несприятливі значення яких не дають підстави розглядати поточний фінансовий стан як критичний; разом з тим вони вказують, що за певних умов, обставин чи неприйняття дієвих заходів ситуація може різко погіршитися .
До них відносяться:
втрата ключових співробітників апарату управління;
вимушені зупинки, а також порушення ритмічності виробничо-технологічного процесу;
недостатня диверсифікація діяльності підприємства, тобто надмірна залежність фінансових результатів діяльності підприємства від якогось одного конкретного проекту, сорти продукції, виду активів та ін;
зайва ставка на можливу і прогнозовану успішність і прибутковість нового проекту;
участь підприємства в судових розглядах з непередбачуваним результатом;
втрата ключових контрагентів;
недооцінка необхідності постійного технічного і технологічного оновлення підприємства;
неефективні довгострокові угоди;
політичний ризик, пов'язаний з підприємством у цілому або його ключових підрозділів.
Не всі з розглянутих критеріїв можуть бути розраховані безпосередньо за даними бухгалтерської звітності, потрібна додаткова інформація. Що стосується критичних значень цих критеріїв, то вони повинні бути деталізовані по галузях і підгалузей, а їх розробка може бути виконана після накопичення певних статистичних даних.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.3.2. Використання системи формалізованих і неформалізованих критеріїв "
 1. 1. Економічна система суспільства: поняття та зміст. Економічний вибір
  система - це особливим чином упорядкована система зв'язків між виробниками і споживачами матеріальних і нематеріальних благ і послуг. В економічній системі господарська діяльність завжди виявляється організованою, скоординованої тим чи іншим чином. М. Фрідмен у книзі «Капіталізм і свобода» розглядає два способи координації економічної діяльності людей. Перший - це
 2. 1. Економічна система суспільства: поняття та зміст. Економічний вибір
  система - це особливим чином упорядкована система зв'язків між виробниками і споживачами матеріальних і нематеріальних благ і послуг. В економічній системі господарська діяльність завжди виявляється організованою, скоординованої тим чи іншим чином. М. Фрідмен у книзі «Капіталізм і свобода» розглядає два способи координації економічної діяльності людей. Перший - це
 3. Загальне розуміння потрібності
  системи керівних принципів, - філософія договору (контракту) і філософія загальної
 4. 12.1. Поняття макроекономічної рівноваги
  використання обмежених економічних ресурсів для створення товарів і послуг та їх розподіл між різними членами суспільства збалансовані, тобто існує сукупна пропорційність між ресурсами та їх використанням; факторами виробництва та результатами їх використання; виробництвом і споживанням; пропозицією і попитом; матеріально-речовими та фінансовими потоками.
 5. Математична логіка
  систем.
 6. 2. Принципи оподаткування
  критерію виступаетсправедлівость, або рівність, в якості другого-ефективність. Ефективними є подат-ги, які мінімізують несприятливі по-слідства свого функціонування для процессараспределенія ресурсів. Приступимо до розглянуто-нію цих критеріїв, хоча, зрозуміло, при обгово-ванні справедливих і ефективних податків ми нелічена, що реальні податки є
 7. 2.10.2. Операції нарощення і дисконтування
  використана будь-яка з них. По-друге, прогнозні розрахунки не вимагають якоїсь підвищеної точності, оскільки результатами таких розрахунків є орієнтири, а не "точні" оцінки. Тому виходячи з логіки подібних розрахунків, що передбачають їх багатоваріантність, а також використання імовірнісних оцінок і імітаційних моделей, зайва точність не потрібно. Отже, в будь найпростішої фінансової
 8. 5.3. Імовірність настання фінансових труднощів
  використання системи формалізованих і неформалізованих критеріїв; в) оцінка і прогнозування показників задовільності структури
 9. 2. Структура ринку
  критеріїв класифікації. Найбільш важливим критерієм є економічне призначення об'єктів ринкових відносин. У відповідності з даним критерієм у національному ринку можна виділити три основні види ринків: споживчих товарів і послуг, факторів виробництва та
 10. ПОТРІБНО ПРОСТІШЕ ДИВИТИСЯ НА РЕЧІ
  критеріям. При торгівлі на малих частках найважливіше точно визначити, коли приступити до тор-Гауліт. Сприятливий момент - ось головний критерій. При торгівлі провідними акціями ризик набагато вище, тому й критерії вашого входу в ринок повинні бути більш суворими. Перш ніж ми перейдемо до специфіки торгівлі цінними паперами Доу-Джонса і NASDAQ, необхідно сказати кілька слів про торгової
 11. Критерій мінімізації збитків
  критерієм допустимої межі продовження виробництва виступають постійні витрати . Якщо збитки стануть рівними повним постійним витратам, то виробництво слід призупинити, оскільки в цьому випадку підприємство буде нести збитки, рівні тільки величиною повних постійних витрат. Якщо збитки перевищать величину постійних витрат, а підприємство продовжить виробництво, то воно буде нести ще й
 12. Максимізація прибутку
  використання граничних величин витрат і доходу. Віднімання загальних витрат з величини валового доходу дозволяє визначити розмір економічного прибутку. Критерій «валовий дохід - загальні витрати» для аналізу процесу максимізації прибутку графічно представлений на рис. 21.2. Сукупний прибуток дорівнює величині вертикального розриву між кривими валового доходу і загальних витрат. Цей розрив
 13. Критерії оцінки добробуту
  системи цінностей. На це звернув увагу французький філософ-ідеаліст А. Бергсон (1859-1941). Він виходив з того, що така система повинна бути розроблена економістами, законодавчими або виконавчими органами. Створення такої системи означало б побудова карти кривих байдужості (рис, 11.6), яка відображала б функцію суспільного добробуту. На рис. 11.6 положення Е повинно
 14. Функція контролю
  системі. Контроль являє собою систему спостереження і перевірки в процесі будь-якої діяльності для виявлення відхилень від планів, що ускладнюють досягнення поставленої мети. Невід'ємною його частиною є облік змін, що відбуваються по ходу діяльності. Розглянута функція управління, по суті, є вираженням принципу зворотного зв'язку. Дії суб'єкта щодо здійснення даної
 15. Глава 3. Економічний прогрес: основні критерії і рушійні сили
  критерії економічного прогресу. Рушійні сили і фактори економічного прогресу. НТР та її роль в економічному прогресі. Розвиток сутнісних сил людини-вирішальний фактор соціально-економічного прогресу З виникнення політичної економії представники її різних напрямів, шкіл і течій намагалися з'ясувати рушійні сили економічного розвитку. Так, причини розвитку суспільства, в
 16. III.3.4. Класифікація країн за ЮНКТА
  критеріям: Критерій А - за спеціалізацією експорту: а) країни - експортери нафти (20 країн), б) промислові експортери: Бразилія, Гонконг, Мексика, Південна Корея, Сінгапур, Тайвань , Югославія (разом узята), в) найменш розвинені країни - 46 країн (Бангладеш, Чад і т. д.); г) інші країни. Критерій В - їх рівень розвитку за показниками на душу населення: а) високий рівень розвитку
 17. 14 ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ
  формалізованим способом залучення коштів, призначених для розширення, модернізації та диверсифікації
 18. 5. СПРОБИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СПІВСТАВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ СТАНІВ
  систему громадських кривих байдужості, за допомогою якої пропонувалося ранжувати комбінації індивідуальних корисностей. Йшлося про класифікацію станів економіки з точки зору суспільства. Припущення про можливість ранжирування означає визнання існування етичних правил для досягнення більш Д кого оптимуму, ніж передбачає оптимум Парето. Останній може бути «перекладений» на мову
 19. 2.9.1. Метод побудови дерева рішень
  систему методів ситуаційного аналізу і використовується у випадках, коли прогнозована ситуація може бути структурована таким чином, що виділяються ключові моменти, в яких або треба приймати рішення з певною ймовірністю (роль аналітика або менеджера активна), або також з певною ймовірністю настає деяка подія (роль аналітика або менеджера пасивна, проте значущі
© 2014-2022  epi.cc.ua