Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

3.4.1. Цілі контролю діяльності підприємства

Крім бажаних показників випуску, доходів і витрат, плани підприємства повинні включати список осіб, відповідальних за досягнення того чи іншого результату. Хтось повинен відповідати за кожну одиницю випущеної продукції і використаних ресурсів. Разом з тим кожен керуючий - від вищих менеджерів виробничих об'єднань до майстрів зміни або ділянки - повинен знати, за яку ділянку роботи і яку частину загального плану він відповідає.
Важливу роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств відіграють процедури контролю.
Оцінка виконання планів виконується постфактум, тобто по закінченні строків виконання деяких передбачених планом операцій. Особливо важливу роль у забезпеченні безперебійної діяльності підприємства відіграє контроль за виконанням бюджетів. Періодичність контрольних процедур визначається з самого початку, разом із затвердженням бюджету. Якщо бюджети складаються в помісячному розбивці, контроль здійснюється після закінчення місяця, якщо в потижневої - після закінчення тижня. В окремих випадках на підприємствах з безперервним або майже безперервним виробництвом масової продукції (зокрема, на великих підприємствах харчової промисловості) контроль за виконанням бюджетів ведеться щодня. Управляючі регулярно відстежують рівень випуску і структуру грошових потоків підприємства, оскільки від цього залежить фінансова стійкість бізнесу в поточному періоді і перспективи майбутніх успіхів. Виконання бюджетів стає критерієм оцінки роботи самих керуючих, тобто оцінки того, як вони організували діяльність ввіреного їм підрозділи. Виконання планових завдань лінійними підрозділами ведеться в основному в натуральних показниках, при цьому визначається відсоток виконання плану як відношення фактично досягнутих результатів до планових значень відповідних показників.
Для оцінки діяльності підприємства в цілому або його філій використовують показники прибутковості, як абсолютні, так і відносні. Оцінка рентабельності діяльності підприємства буде розглянута в розділі 4.7.
Абсолютні показники величини прибутку слід використовувати з великою обережністю, оскільки їх рівень залежить від правил обчислення і методів обліку доходів і витрат. Наприклад, якщо як планового критерію ефективності виступає чистий прибуток, то перевищення факту над планом може бути досягнуто як шляхом збільшення випуску, так і бухгалтерським шляхом, наприклад, за допомогою реструктуризації активів, яка спричинить за собою зміну рівня і структури витрат. Бухгалтерський спосіб поліпшення показників прибутковості є досить дієвим в короткому періоді, але оскільки він ніякого відношення до виробництва не має, то на середньо-та довгострокову перспективу він не може зробити впливу.
Слід також уважно використовувати відносні показники прибутковості. Існує безліч алгоритмів розрахунку рентабельності (найбільш часто використовуються показники рентабельності продажів, рентабельності активів, власного капіталу і витрат). При порівнянні плану з фактом слід спочатку переконатися в тому, що використовуються показники, обчислені за допомогою одного і того ж алгоритму.
Не завжди підвищення прибутку в короткому періоді означає поліпшення фінансових перспектив на майбутнє. Якщо керуючі прагнуть до збільшення плану за всяку ціну, використовуючи навіть резерви, створені на "чорний день", такий результат можна вважати задовільним, оскільки він може негативно позначитися на показниках ефективності в майбутньому.
Занадто високі показники прибутковості і велике перевищення планових значень можуть свідчити і про недоліки самої методики планування. Дуже часто значення планових показників завищуються, щоб створити певний "запас продуктивності" та забезпечити їх виконання в будь-яких умовах.
Насправді з теорії мотивації відомо, що найбільш ефективно співробітники діють тоді, коли перед ними ставиться завдання досягти високих, але досяжних показників. Якщо планка встановлена низько, це розхолоджує персонал. У той же час прийняття свідомо нездійсненних планів призводить до того, що у людей "опускаються руки" і ефективність їх діяльності знижується.
Не існує способів заздалегідь уникнути помилок планування, однак постійний аналіз виконання планів дозволить врахувати ці помилки в майбутньому і вдосконалити процедури планування на підприємстві.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.4.1. Цілі контролю діяльності підприємства "
 1. 2. Цілі і функції фірми
  Підприємці створюють в ринковій економіці сектор підприємств. Підприємства (фірми), що складають основу цього сектора, являють собою самостійні господарські одиниці різних форм власності, які об'єднали економічні ресурси. Для здійснення комерційної діяльності. Під останньою розуміється діяльність з виробництва товарів і надання послуг для третіх осіб, фізичних та
 2. Функція контролю
  Функція контролю здійснюється на основі інформації про функціонування об'єкта управління: про конкретних ситуаціях , що виникають труднощі, відхиленнях від заданих дій і т.п. Контроль покликаний забезпечувати єдність управлінського рішення та його реалізації, тобто весь процес управління. Він є також одним із засобів підвищення ефективності, так як в результаті контролю виявляються не 3. Система контролю
 3. 1. Основні характеристики і напрямки розвитку системи контролю регіональної маркетингової діяльності. 2. Основні напрямки проведення контролю, показники та інструменти, використовувані при проведенні контролю регіональної маркетингової
  41 ПЛАН МАРКЕТИНГУ
 4. Для досягнення цілей підприємства в області реалізації продукції, що задаються найважливішими економічними показниками (об'ємом продажів, масою прибутку, рівнем рентабельності, розміром ринкової частки підприємства тощо), розробляється і проводиться маркетингова політика. Її основу складають цілі маркетингової діяльності підприємства. Формулювання цілей маркетингу починають з пояснень базових
  8. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДІАГНОСТИКИ
 5. Діагностика виробничої діяльності підприємства, або ситуаційний аналіз, - перший вид аналізу, що визначає ситуації, в яких знаходиться підприємство, тобто виявляє обставини, що впливають на весь хід його виробничої, господарської та фінансової діяльності. Цілі діагностики - виявити місце, яке займає підприємство в загальному економічному просторі, його поточні
  В. Система контролю
 6. 1. Наскільки ефективна система контролю для оцінки регіональної маркетингової діяльності? 2. Як часто і повно керівництво регіональної адміністрації здійснює аналіз основних показників регіональної маркетингової
  44. ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМСТВА
 7. Підприємство - це специфічна організація, яка виробляє певний товар з метою одержання прибутку від її реалізації. Підприємство можна охарактеризувати через його мети. Матеріальні цілі - це мети досягнення певних матеріальних результатів. Зазвичай вони формуються у вигляді виробничої програми. Матеріальні цілі досягаються через реалізацію дій (операцій, процесів,
  24 ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА
 8. Організаційно-правовими формами російських державних підприємств є державні та муніципальні унітарні підприємства. Слід зазначити, що унітарним підприємством є комерційна організація, яка не має права власності на майно, яке закріплене за ним власником. Майно унітарного підприємства неподільне і не може розподілятися за вкладами, часток, паях і
  11. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 9. Мета внутрішнього аналізу - виявити стратегічну ситуацію всередині підприємства, що характеризує поточний стан бізнесу і використання різноманітних ресурсів. По суті, аналіз внутрішнього середовища підприємства мало відрізняється від принципів, що використовуються при аналізі зовнішнього середовища. Тут також широко використовується SWOT аналіз , що виявляє сильні і слабкі сторони підприємства. В цьому випадку
  3.3.3. Інституційний аналіз
 10. Важливу роль при плануванні майбутньої діяльності відіграє оцінка тієї організаційної, правової, політичної обстановки , в рамках якої буде здійснюватися ця діяльність. У ході інституційного аналізу проводиться оцінка наступних аспектів роботи підприємства: виявлення та опис різних елементів інституційної середовища життє, в якій підприємство має намір працювати в перспективі; при цьому
  Важную роль при планировании будущей деятельности играет оценка той организационной, правовой, политической обстановки, в рамках которой будет осуществляться эта деятельность. В ходе институционального анализа проводится оценка следующих аспектов работы предприятия: выявление и описание различных элементов институциональной cреды, в которой предприятие намерено работать в перспективе; при этом
© 2014-2022  epi.cc.ua