Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

1.4. Значення аналізу для зміцнення і нарощування економічного потенціалу підприємства

Одним з ключових понять в аналізі економічного становища суб'єкта господарювання є поняття економічного потенціалу комерційної організації та його перманентного зміни з плином часу. У науковій літературі відомі різні підходи до визначення цього поняття. Зокрема, в цій книзі ми будемо розуміти під економічним потенціалом здатність підприємства досягати поставлені перед ним мети, використовуючи наявні в нього матеріальні, трудові та фінансові ресурси. Для формалізованого опису економічного потенціалу можна грунтуватися на бухгалтерській звітності, що представляє собою деяку модель комерційної організації. У цьому випадку виділяються дві сторони економічного потенціалу: майнове становище комерційної організації та її фінансове становище (див. рис. 1.3).

Логіка змісту методики аналізу фінансово-господарської діяльності


Майнове становище характеризується величиною, складом і станом активів (насамперед довгострокових), якими володіє і розпоряджається комерційна організація для досягнення своєї мети. Воно змінюється з плином часу за рахунок різних факторів, головними з яких є досягнуті за минулий період фінансові результати. Досить докладна характеристика майнового стану в динаміці наводиться в активі балансу (форма № 1), а також у супутніх звітних формах. Відзначимо, що, говорячи тут про аналіз майнового стану, ми маємо на увазі не предметно-вещностную або функціональну його характеристики (це сфера інтересів не бухгалтер і фінансових аналітиків, а лінійних керівників), а грошову оцінку, що дозволяє робити судження про оптимальність, можливості та доцільності вкладення фінансових ресурсів в активи підприємства.
Фінансове становище, безумовно, також визначається досягнутими за звітний період фінансовими результатами, наведеними в звіті про прибутки і збитки (форма № 2), і, крім того, описується деякими активними і пасивними статтями балансу, а також співвідношенням між ними. Характеристика фінансового становища може бути виконана з позиції як короткостроковій, так і довгостроковій перспективи. У першому випадку говорять про ліквідність і платоспроможність комерційної організації, в другому випадку - про її фінансової стійкості.
Обидві сторони економічного потенціалу комерційної організації взаємопов'язані - нераціональна структура майна, його неякісний склад можуть привести до погіршення фінансового становища, і навпаки. Так, зношеність обладнання, несвоєчасна його заміна можуть спричинити за собою зриви у виконанні виробничої програми. Невиправдане омертвляння коштів у виробничих запасах або дебіторської заборгованості може позначитися на своєчасності поточних платежів, а невиправдане зростання позикових коштів - привести до необхідності скоротити майно комерційної організації для розрахунків з кредиторами.
Висока частка власних коштів (розділ III балансу "Капітал і резерви") зазвичай розглядається як позитивна характеристика фінансового становища комерційної організації. Однак тут також немає жорстких кількісних критеріїв. Стійко висока частка власних коштів може, зокрема, бути наслідком небажання або невміння використовувати банківські кредити. Навряд чи це можна вважати розумним і доцільним, оскільки таким чином обмежуються можливості фінансування господарської діяльності, що, в свою чергу, призводить до штучного стримування зростання обсягів виробництва та прибутку.
Грунтуючись на викладеній ідеї оцінки економічного потенціалу підприємства, можна з тим або іншим ступенем деталізації виділити напрями аналізу і відібрати конкретні показники для кількісної оцінки. У цьому випадку забезпечуються логічний взаємозв'язок цих показників і повнота аналізу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.4. Значення аналізу для зміцнення і нарощування економічного потенціалу підприємства "
 1. 12. Зовнішньоекономічний потенціал.
  Зовнішньоекономічний потенціал - це сукупність всіх ресурсів і умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності держави. Він визначається наявністю природних ресурсів, створеним виробничим і науково-технічним потенціалом, інфраструктурою, соціальною сферою, продукція і послуги яких експортуються за межі країни. Показники: - обсяг виробництва ВВП, в т.ч. на душу
 2. 6.Економіческіе потенціал країни: поняття і види.
  Потенціал - це джерела, можливості, засоби, запаси, які можуть бути використані для досягнення цілей соціально-економічного розвитку. Сукупний економічний потенціал - максимально можлива здатність національної економіки виробляти товари та послуги відповідно до запитів внутрішнього і зовнішніх ринків. Обсяги та структура, технічний рівень виробництва і споживання,
 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
  На соціально-економічний розвиток Волго-Вятського району впливають як сприятливі фактори (географічно вигідне становище, транспортна мережа, трудові ресурси, накопичений виробничий потенціал, наукова, конструкторська і дослідно-експериментальна бази), так і чинники негативного впливу (дефіцит паливно-енергетичних і сировинних ресурсів, недостатньо раціональне
 4. Література
  1. Альошин С.М., Нефедов В.П. Аналіз виконання кошторисів витрат, контроль і ревізія в бюджетних установах. М., 1978. 2. Аналіз господарської діяльності в промисловості / Під ред. В.І. Стражева. Мн., 1998. 3. Гервіц Л.Я., Масталигіна Н.А. Фінансове планування та аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський
 5. 52. Трудовий потенціал
  Трудовий потенціал являє собою сукупність усіх трудових можливостей, як людини, так і різних груп працівників і суспільства в цілому. Термін «трудовий потенціал» почав використовуватися, починаючи з 90-х рр.. XX в. Основними компонентами трудового потенціалу, є: здоров'я; моральність і вміння працювати в колективі; творчий потенціал; активність; організованість і
 6. 3. Податкова статистика і податкова інформація: значення для економічних агентів
  Наявність актуальною і перевіреної податкової статистики та податкової інформації для економічних агентів має істотне значення. Податки - один з головних інструментів держави в здійсненні економічної та соціальної політики. Вирішення означених завдань безпосередньо залежить від рівня податкових надходжень. Аналіз рівня оподаткування, тенденцій розвитку податкової бази та складових її
 7. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 8. 9 . Сукупний економічний потенціал: поняття і сутність
  Сукупний економічний потенціал національної економіки - це сукупна здатність галузей національної економіки виробляти певні блага, що відрізняються якості-веннимі і кількісними характеристиками, на конкретному часовому проміжку. Основним складовими елементами сукупного економічного потенціалу є: 1) людські ресурси, а саме їх кількість і якість, 2)
 9. 11. Виробничий та інвестиційний потенціали.
  Виробничий потенціал - це сукупність всіх ресурсів і умов здійснення суспільного виробництва. Складові: - виробничі потужності; - матеріально-технічна та технологічна база; - діючий кадровий потенціал; - обсяг залучених у виробництво ресурсів та їх запаси; - виробнича інфраструктура; - система організації управління, інституційно-правова
 10. 2.1.6. Монопольна влада на ринку
  Виробничий потенціал (інтелект, технологія, індустрія) породжує монопольну владу на ринку. Головна сила монополій? промисловий потенціал, який дозволяє захопити лідируюче положення на ринку, диктувати ціни і отримувати монопольну надприбуток. Монопольна влада виникає не просто у великих монополій, а й при сильній державі, яке забезпечує монопольну владу
 11. 12.1. Зміст і джерела інформації для аналізу позабюджетних коштів
  Фінансування вищих навчальних закладів здійснюється як за рахунок коштів бюджету, так і за рахунок позабюджетних коштів, які створюються шляхом здійснення госпрозрахункової діяльності, надання платних послуг. Значення аналізу позабюджетних коштів визначається тим, що з його допомогою здійснюється контроль за правильністю їх утворення, витрачання, а також вишукуються резерви по зміцненню
 12. 1. Типи і показники економічного зростання
  У тісному взаємозв'язку з теоріями економічної рівноваги, збалансованості і пропорційності народного господарства знаходиться теорія економічного зростання. Принципова відмінність між ними полягає в тому, що при аналізі економічної рівноваги, збалансованості національної економіки основна увага приділяється умовам і способам забезпечення та утримання економічної системи в
 13. 1. Сукупний економічний потенціал: поняття і сутність
  Основним напрямком функціонування сучасної економіки Росії, її реформування є усунення стримуючих факторів і активізація розвитку економіки. Головна роль у цьому відводиться розвитку і підвищенню ефективності використання сукупного економічного потенціалу. Це дозволить створити оптимальні умови для забезпечення активного і одночасно сталого економічного зростання.
 14. Терміни і поняття
  Підприємницькі здібності (підприємництво) Підприємницький потенціал Підприємство (фірма) Життєвий цикл підприємства (фірми) Конкурентні переваги Повне товариство Товариство на вірі Товариство з обмеженою відповідальністю Акціонерне суспільство Виробничий кооператив Унітарна підприємство Споживчий кооператив Громадські та релігійні
 15. 1. Попит на ресурси
  Підприємство може збільшити випуск продукції лише за умови нарощування використовуваних ресурсів. Тому якщо відбувається зростання попиту на готову продукцію, то автоматично починає збільшуватися попит на ресурси. Отже, попит на ресурси є похідним від попиту на готову продукцію. Однак необхідно зауважити, що дана залежність далеко не завжди носить пропорційний характер.
 16. Висновок
  Проведений аналіз інституційних аспектів соціально-економічної діяльності держави з метою розробки теоретико-методологічних основ дослідження економічного потенціалу країни, визначення його місця і ролі у відтворювальному процесі на основі розгляду критеріїв ефективності розвитку дозволяє зробити наступні висновки. 1. Рівень розвитку країни визначається величиною,
 17. Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001

 18. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
  Для Північного економічного району, що володіє специфічними природними умовами і своєрідним транспортно-географічним положенням, важливими факторами стабілізації економіки та подальшого розвитку продуктивних сил має стати широке і комплексне освоєння природних багатств, раціональне їх використання на основі природозберігаючих технологій. У перспективі район збереже значення
 19. 10. Види сукупного економічного потенціалу національної економіки
  Сукупний економічний потенціал є основою національної економіки, від якого безпосередньо залежать її нормальне функціонування, а також темпи і масштаби економічного зростання. За своєю характеристикою він неоднорідний і існує в декількох основних видах. Основними видами сукупного економічного потенціалу національної економіки є наступні. 1. Ресурсний природний
 20. 3.3.6. Економічний і фінансовий аналіз
  Аналіз економічних та фінансових аспектів майбутньої діяльності підприємств є центральною частиною всіх процедур, пов'язаних з плануванням. У рамках економічного аналізу знаходять своє грошове вираження ефекти і особливості, виявлені в інших розділах аналізу: технологічного, комерційного, екологічного та соціального. Тут же визначається ціна заходів, які слід прийняти для
© 2014-2022  epi.cc.ua