Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Кошелєв. Національна економіка. Конспект лекцій., 2008 - перейти до змісту підручника

1. Сукупний економічний потенціал: поняття і сутність

Основним напрямком функціонування сучасної економіки Росії, її реформування є усунення стримуючих факторів і активізація розвитку економіки. Головна роль у цьому відводиться розвитку і підвищенню ефективності використання сукупного економічного потенціалу. Це дозволить створити оптимальні умови для забезпечення активного і одночасно сталого економічного зростання. Формування сукупного економічного потенціалу є складним і багатоетапним процесом.
Потенціал - це певна сукупність ресурсів, засобів, які є в національній економіці і можуть бути задіяні при необхідності у виробництві. Це також і здатність держави, суспільства змінювати певну сферу діяльності.
Функціонування і розвиток національної і в цілому всієї світової економіки засноване на економічних ресурсах і факторах. Економічні ресурси - це те, що необхідно для виробництва благ - товарів і послуг. Від того, в якому кількісному і якісному відношенні національна економіка в своєму розпорядженні ними, залежать темпи її розвитку.
З'єднання економічних факторів і ресурсів складає поняття потенціалу національної економіки. Він досить різноманітний за своїм видовим змістом і характеристикам, але загалом дозволяє визначити можливості національної економіки до зростання.
Сукупний економічний потенціал національної економіки - це сукупна здатність галузей національної економіки виробляти певні блага, що відрізняються якісними і кількісними характеристиками, на конкретному часовому проміжку.
Основним складовими елементами сукупного економічного потенціалу є:
1) людські ресурси, а саме їх кількість і якість;
2) обсяг і структура виробничого потенціалу промисловості;
3) обсяг і структура потенціалу сільського господарства;
4) протяжність, якість і структура транспортної системи країни;
5) науково-технічний потенціал країни;
6) ступінь розвитку невиробничої сфери економіки;
7) кількість, якість і ступінь раціональності використання корисних копалин.

Сукупний економічний потенціал безпосередньо залежить від сукупних продуктивних сил та обсягів багатства національної економіки. Він безпосередньо відображає положення національної економіки в системі світової економіки.
Економічний потенціал залежить від сукупних виробничих можливостей усіх галузей національної економіки. Ступінь повноти його використання відрізняє ступінь розвитку національної економіки, так як визначення сукупного економічного потенціалу проводиться при співвіднесенні обсягів і структури фактичного виробництва благ і ступеня використання виробничих потужностей - виробничого потенціалу.
Обсяг економічного потенціалу свідчить про рівень економічної незалежності національної економіки, її становище в світовому господарстві та якості життя населення. Основним складовим елементом сукупного економічного потенціалу є людські ресурси, а саме їх професійна і кваліфікаційна структура. У більшості своїй визначальне значення для нього має рівень розвитку промисловості.
Сукупний економічний потенціал слід аналізувати зі наступних двох позицій:
1) з позиції наявних в національній економіці ресурсів, які можуть бути використані;
2) з позиції здатності за допомогою наявних в національній економіці ресурсів здійснювати конкретну господарську діяльність з виробництва благ.
Економічні ресурси не можуть бути прирівняні до економічного потенціалу, так як для цілей економічного зростання необхідно суміщення економічних ресурсів та їх ефективного використання. Це пов'язано з тим, що реальний обсяг виробництва благ безпосередньо залежить від використання сукупності ресурсів - природних, інвестиційних, науково-технічних і людських.
Відповідно, сукупний економічний потенціал знаходиться в прямій залежності від узагальненої якісної та кількісної характеристики обсягів і ступеня використання всіх економічних ресурсів, що знаходяться в розпорядженні національної економіки, та напрями їх застосування для забезпечення сталого економічного зростання.

Тим самим відображаються наявні в наявності ресурси, які можуть бути мобілізовані, і можливості їх ефективного застосування. Збільшення і розвиток сукупного економічного потенціалу в якісному і кількісному відношенні пов'язані як зі збільшенням обсягів, залучених в національну економіку ресурсів, так і з підвищенням ефективності та раціональності їх використання для виробництва благ - товарів і послуг.
Сукупний економічний потенціал складається з наступних елементів:
1) речових ресурсів, наприклад, обсягів видобутку корисних копалин, конкретних виробничих споруд;
2) ступеня ефективності використання наявних в національній економіці ресурсів;
3) форми організації господарської діяльності;
4) внеску окремих галузей національної економіки в сукупний економічний потенціал.
Для аналізу сукупного економічного потенціалу необхідна оцінка стану економічних ресурсів за кількісними та якісними параметрами, динаміки розвитку національної економіки, галузевої структури економіки, внеску окремих галузей.
Сукупний економічний потенціал за своєю структурою складається з системи потенціалів, які характеризуються різними якісними і кількісними параметрами, тенденціями і закономірностями формування, чинниками, що впливають на них.
Система сукупного економічного потенціалу складається з:
1) природно-ресурсного потенціалу;
2) матеріально-виробничого потенціалу;
3) науково-технічного потенціалу;
4) інституційного потенціалу;
5) людського потенціалу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Сукупний економічний потенціал: поняття і сутність "
 1. Глава 2. Податки: їх сутність, функціональний потенціал і класифікація
  потенціал і
 2. Сутність науково-технічного потенціал
  сукупність науково-технічних можливостей, які характеризують рівень розвитку даної держави як суб'єкта світового господарства і залежних від кількості та якості ресурсів, що визначають ці можливості, а також від наявності фонду ідей і розробок, підготовлених до практичного використання (впровадженню у виробництво). У процесі практичного освоєння нововведень відбувається матеріалізація
 3. Глава 1. Предмет і метод економічної теорії
  економічної теорії та його відмінність від предмета політичної економії. Економічні закони і категорії, їх класифікація. Метод економічної теорії та його структурна характеристика Кожна наука має свій предмет. Політична економія і набула широкого поширення за кордоном економіка в її західній версії (економіці) - два відносно самостійних ланки в системі економічних
 4. Глава 10. Капітал, витрати виробництва, ціна і прибуток
  економічний зміст капіталу. Виробничі фонди підприємств і витрати виробництва. Ціна і прибуток Поняття «капітал», «ціна», «прибуток» так само поширені в економічній теорії, як і поняття «гроші», «власність», «заробітна плата». Мета теми - з'ясувати сутність даних категорій, розкрити їх структуру і форми
 5. 13. Національне багатство - частина сукупного економічного потенціалу національної економіки
  сукупного економічного потенціалу національної економіки є національне багатство. Його обсяг в чому визначає масштаби і темпи економічного зростання, що робить актуальною його оцінку як одного з показників функціонування національної економіки. Національне багатство - це сукупний обсяг економічних ресурсів і матеріальних цінностей, необхідних для нормального
 6. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  сукупну пропозицію. 13. Поняття економічного рівновагами його моделі. 14. Модель рівноваги «доходи - витрати». 15. Категорія мультиплікатора витрат. 16. Порушення макроекономічної рівноваги. 17. Типи циклів і їх фази. 18. Види криз. 19. Інфляція: поняття, вимірювання, причини, типи. 20. Інфляція і безробіття. Крива Філіпса. 21. Економічне зростання, сутність і
 7. Контрольні питання
  сукупний попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5. Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які фактори роблять на нього вплив? 7. Які варіанти можливі при порушенні рівноваги між сукупним попитом і пропозицією? 8. Що таке гранична схильність
 8. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  сутність сучасної ринкової
 9. 2.1.6. Монопольна влада на ринку
  економічної науки з цього
 10. 15.2. Теорії макроекономічної рівноваги
  сукупного попиту та сукупної пропозиції дає точку загальної економічної рівноваги (точка М на рис. 15.1). При цьому більш високі ціни створюють стимули до збільшення сукупної пропозиції (розширенню виробництва) і одночасно знижують рівень сукупного попиту. {Foto50} Загальна економічна рівновага На ринках окремих товарів точка перетину кривих сукупного попиту та сукупної
 11. Поняття витрат і прибутку
  сукупний дохід) з витратами (часто не тільки з витратами виробництва, але і з іншими витратами - податками, рекламою і т.д.), визначають перевищення доходів над витратами. Це перевищення називається прибутком (чистим доходом). Дане визначення прибутку - в широкому значенні. По суті, це сукупність чистих факторних доходів, адже доходи фірми від продажу продукції витрачаються
 12. Поняття зайнятості
  економічних позицій суспільства - це діяльність працездатного населення по створенню суспільного продукту або національного доходу, а надання всім бажаючим і здатним працювати громадському виробництві веде в ідеалі до повної зайнятості. Зайнятість у суспільному виробництві не вичерпує всіх видів корисної зайнятості, таких як навчання в загальноосвітніх і спеціальних навчальних
 13. Глава 7. Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання
  поняттям, що виражає сутність ринкових відносин, є поняття конкуренції. Конкуренція - це центр ваги всієї системи ринкового господарства, тип взаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Конкуренція - це динамічний, що прискорює рух
 14. Глава 7. Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання
  поняттям, що виражає сутність ринкових відносин, є поняття конкуренції. Конкуренція - це центр ваги всієї системи ринкового господарства, тип взаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Конкуренція - це динамічний, що прискорює рух
 15. Економічна категорія і закон
  економічних явищ, що вимагає формування певних логічних понять, більш-менш повно відображають реальну економічну дійсність в її розвитку . Економічні категорії - це логічні поняття, що відображають найбільш загальні й істотні сторони економічного життя суспільства. Категоріями є, наприклад, попит, пропозиція, кредит, власність, ринок, заробітна
 16. Економічна категорія і закон
  економічних явищ, що вимагає формування певних логічних понять, більш- менш повно відображають реальну економічну дійсність в її розвитку. Економічні категорії - це логічні поняття, що відображають найбільш загальні й істотні сторони економічного життя суспільства. Категоріями є, наприклад, попит, пропозиція, кредит, власність, ринок, заробітна
 17. Основні терміни і поняття
  сукупний, середній, граничний продукт, економічні витрати виробництва, зовнішні , внутрішні витрати, нормальна прибуток, бухгалтерський прибуток, чистий економічний прибуток, сукупні, постійні, змінні витрати виробництва на весь обсяг випуску і на одиницю продукції, сукупний, середній, граничний дохід, умова максимізації
 18. Основні терміни і поняття
  потенціал, абсолютні переваги, порівняльні переваги, протекціонізм, політика вільної торгівлі, тарифні бар'єри, мито, демпінг, нетарифні бар'єри, ліцензування, квотування, експортна
 19. Глава 5. Сутність, структура, механізм ринку і проблеми його розвитку
  економічну сутність ринку, його найбільш важливі складові елементи, з'ясувати функції тих інститутів, установ, за допомогою яких здійснюються операції з приводу купівлі-продажу різних
 20. Терміни і поняття
  економічну рівновагу Рівновага на товарному і грошовому ринках «Пастка ліквідності» Модель AD-AS Модель IS-LM Макроекономічна неравновесность Умови загальної рівноваги Закон Вальраса Теорія макроекономічної рівноваги
© 2014-2022  epi.cc.ua