Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес
ЗМІСТ:
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008
Економіка торгівлі - це наука, яка включає в той же час сукупність практичних навичок, прийомів і умінь, що забезпечують пошук оптимальних варіантів найбільш ефективного функціонування суб'єктів торгівлі з урахуванням конкретних зовнішніх і внутрішніх умов і факторів. Даний навчальний посібник передбачає надати допомогти з оволодіння знаннями в галузі економічної діяльності торгівлі в цілому і торговельних організацій і комерційних структур в умовах дії впровадження ринкового механізму господарювання і конкуренції.
Передмова
Основи економіки і організації торгівлі
Тема 1. Торгівля в системі національної економіки
1.1. З історії розвитку торгового підприємництва в Білорусі
1.2. Підприємництво - основа ринкових перетворень в економіці Республіки Білорусь
1.3. Торгівля як вид підприємницької діяльності
1.4.Економіческіе зв'язку торгівлі з іншими галузями національної економіки
1.5. Реформування та приватизація в торгівлі, принципи, способи і порядок її проведення
Особливості визначення вартості об'єктів приватизації та їх оплати.
Порядок оцінки державного майна.
1.6. Економічні умови, що впливають на ефективність торгової діяльності
1.7. Державне регулювання торговельної діяльності
Глава 2. Ринок споживчих товарів і послуг - сфера господарської діяльності торгових організацій
2.1. Ринок споживчих товарів: економічна сутність, структура, елементи, взаємозв'язку і взаємозалежності
2.2. Кон'юнктура ринку і методи її дослідження
2.3. Купівельний попит як форма прояву потреб і фактор розвитку системи товарного обігу
2.4. Пропозиція товарів і послуг - матеріальна основа розвитку товарообігу і джерело задоволення попиту
III. Управління товарообігом
Тема 3. Товарообіг організацій торгівлі
3.1. Товарообіг - кількісний показник стану ринку споживчих товарів і результат діяльності організації
3.2. Фактори, що визначають обсяг і асортиментну структуру роздрібного товарообігу
3.3 Економічний механізм обгрунтування плану роздрібного товарообороту торгової організації
3.4. Аналіз загального обсягу та асортиментної структури роздрібного товарообігу
Аналіз по тимчасових рядах.
Стратегічний аналіз.
3.5. Методи прогнозування і планування роздрібного товарообігу
3.6. Аналіз та прогнозування товарообігу організацій громадського харчування як частини роздрібного товарообігу
3.7. Особливості аналізу та прогнозування оптового товарообігу
Особливості складу товарних запасів, методика аналізу і планування в оптовій торгівлі.
3.8. Оцінка надійності плану товарообігу
3.9. Організація контролю за ходом виконання плану товарообігу
Тема 4. Механізм управління товарними запасами організації торгівлі
4.1.Сущность, причини утворення, функції та склад товарних запасів.
4.2 Показники оцінки стану та ефективності використання товарних запасів
4.3 Фактори, що впливають на розмір товарних запасів та їх оборотність.
Розподіл запасів між товаровиробниками, оптовими і роздрібними ланками торгівлі.
Обсяги, ритмічність поставок, рівень розвитку сервісних форм організації поставок та обслуговування покупців, виконання договірних зобов'язань.
Ефективність роботи комерційних служб по закупівлі товарів, рекламних заходів.
Стійкість і складність асортименту.
Форми і методи стимулювання персоналу за роботу з мінімальними запасами.
Платоспроможність торговельних організацій.
Співвідношення доходів і витрат із закупівлі та реалізації товарів.
Рівень нормування та обгрунтованості величини і асортиментної структури товарообігу.
4.4. Управління товарними запасами: необхідність, цілі, алгоритм побудови системи.
4.5. Аналіз товарних запасів і товарооборачиваемости.
4.7 Методи контролю товарних запасів
Періодична інвентаризація.
Безперервна інвентаризація.
Вибіркова інвентаризація.
Фізичний підрахунок товарних запасів.
Глава 5. Товарне забезпечення товарообігу організацій торгівлі
. Товарне забезпечення товарообігу в системі управління діяльністю організацій торгівлі
5.2 Оцінка економічної ефективності взаємодії торговельних організацій з постачальниками товарних ресурсів
Метод аналізу постачальників на основі АВС (АВСD) - аналізу.
Метод аналізу постачальників на основі ранжирування.
Оцінка ефективності укладених угод.
5.3. Формування і планування товарного забезпечення
5.3.1. Аналіз надходження товарів в організацію в передплановому періоді.
Визначення планового обсягу і структури надходження товарів в організацію.
5.3.3. Визначення планового обсягу та джерел закупівлі необхідних товарів.
5.3.4. Забезпечення ритмічності і оптимізація партій надходження товарів в організацію.
III. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ТОРГІВЛІ
Глава 6. Трудові ресурси та оплата праці в організаціях торгівлі
Трудові ресурси і регулювання трудових відносин в сучасних умовах
Склад, структура трудових ресурсів організацій торгівлі.
6.2 Продуктивність і ефективність праці
6.3 Заробітна плата як основна форма стимулювання праці та принципи її організації
6.5. Форми і системи заробітної плати
6.6. Система преміювання працівників організацій торгівлі
6.7. Склад фонду заробітної плати
6.8 План по праці і заробітної плати, його зміст і вихідні передумови для складання
6.9. Аналіз показників по праці та заробітної плати
6.10 Планування показників по праці та заробітної плати
Глава 7. Основні фонди організацій торгівлі
7.1 Поняття, економічна сутність, склад і структура основних фондів організацій торгівлі
7.2 Види оцінки та поняття амортизації основних фондів
7.3 Показники ефективності використання основних фондів
7.4. Необхідність, сутність і форми відтворення основних фондів
7.5. Планування інвестицій в організаціях торгівлі
7.5. Планування інвестицій в організаціях торгівлі
7.6. Показники економічної ефективності інвестицій
Глава 8. Оборотні кошти організацій торгівлі
8.1. Сутність оборотного капіталу і оборотних коштів, їх класифікація
8.2. Управління оборотними коштами в сучасних умовах.
8. 3. Планування потреби торговельних організацій в оборотних коштах.
8. 4.Показатели ефективності використання оборотних коштів
IV. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Глава 9. Витрати організації торгівлі
9.1. Економічна сутність понять «витрати», «витрати», «витрати», склад витрат організацій торгівлі.
9.2. Витрати на реалізацію товарів (витрати обігу) як економічна категорія та їх зв'язок з витратами споживання і класифікація.
9.3 Показники, що характеризують стан і динаміку витрат на реалізацію, і фактори, що впливають на їх величину.
9.4 Управління витратами на реалізацію товарів
Аналіз витрат на реалізацію товарів
9.6. Прогнозування та планування витрат на реалізацію товарів
Глава 10. ДОХОДИ ТОРГІВЛІ
10.1. Поняття, значення і види доходів у торгівлі
10.2. Доходи від реалізації товарів в організаціях торгівлі та фактори, що впливають на їх величину
10.3. Джерела утворення доходу від реалізації. Економічна сутність і функції торгових надбавок
10.5. Планування та прогнозування доходів торгівлі
Глава 11. Прибуток і рентабельність
Сутність, види прибутку та джерела її утворення
Поняття рентабельності та методи її визначення
11.3. Методика аналізу прибутку і рентабельності
11.4. Методи прогнозування і планування прибутку
11.5. Розподіл і використання прибутку
Глава 12. Формування та використання фінансових ресурсів організацій торгівлі
12.1 Роль і сутність фінансових ресурсів і механізм їх управління
12.2 Джерела формування фінансових ресурсів
Управління залученням фінансових ресурсів із зовнішніх джерел.
12.4. Залучені ресурси як найважливіший фінансовий джерело торговельних організацій
12.5. Порядок кредитування торговельних організацій
Глава 13. Фінансове планування в організаціях торгівлі
13.1 Цілі, завдання та види фінансового планування.
13.2 Зміст фінансового плану та вихідні передумови для його складання
13.3 Аналіз і оцінка фінансового стану організації торгівлі
13.3.1 Аналіз активів організації та оцінка ефективності їх використання.
13.3.2 Аналіз складу, структури, джерел формування капіталу організації та ефективності його використання.
13.3.3 Аналіз ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості організації
Оцінка прибутковості (рейтинг) продажів, активів, інвестицій.
13.4 Складання фінансового плану
Визначення доходів і надходжень грошових коштів.
13.4.2 Планування витрат і відрахувань коштів
13.5. Планування потоку коштів
Тема 14. Соціально-економічна ефективність торгової діяльності
14.1. Ефективність як економічна категорія та її сутність. Поняття економічної та соціальної ефективності
14.4. Методика аналізу та шляхи підвищення ефективності використання ресурсів організації торгівлі
Література
Підприємництво. Бізнес:
 1. Т.С. Печенін. Економіка підприємства - 2013
 2. І.А. Марчева. Страхування - 2012 рік
 3. К.І. Сонін. Sonin. ru: Уроки економіки - 2011 рік
 4. Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ - 2011 рік
 5. Л. А. Мішина, Е. Ц. Саблін. Основи бізнесу. Шпаргалка - 2010 рік
 6. Колектив авторів. Ціноутворення: Шпаргалка - 2010 рік
 7. Майкл Гербер. Підприємницький міф - 2009 рік
 8. Олександр Володимирович Глічев. Якість, ефективність, моральність - 2009 рік
 9. Мстислав Платонович Афанасьєв. Основи бюджетної системи - 2009 рік
 10. Мері Баффет, Девід Кларк. Як знайти ідеальну для інвестора компанію - 2009 рік
 11. В.А. Єршов. Міжнародні вантажоперевезення: довідник для імпортерів і експортерів - 2009 рік
 12. Н.М. Бурханова. Економіка нерухомості Шпаргалки - 2008 рік
 13. П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці - 2006
 14. П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I - 2003
 15. Патрік Микула. Кращі методи ліній тренда Алана Ендрюса плюс п'ять нових технік - 2002 рік
 16. Крістофер А. Фаррел. Day trade online - 2002 рік
 17. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства - 2002 рік
 18. В.М. Жарков, Б.А. Кузнецов, І. Н. Чистова. Економіка і організація видавничої справи: короткий курс - 2002 рік
 19. Роберт Діл. Стратегії Дейтрейдер в електронній торгівлі - 2001 рік
 20. Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене - 2001 рік
© 2014-2022  epi.cc.ua