Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

1.4. Економічні зв'язки торгівлі з іншими галузями національної економіки

Торгівля, будучи самостійною галуззю національної економіки, здійснює економічні зв'язки з іншими галузями народного господарства.
В умовах товарного виробництва зв'язок між виробництвом і особистим споживанням (індивідуальним і громадським) здійснюється через торгівлю. Торгівля, як опорна складова економічних відносин багато в чому сприяє вирішенню головного завдання суспільного виробництва - задоволення зростаючих різнобічних потреб людей. Торгівля, реалізуючи вироблену споживчу вартість, з урахуванням вимог закону вартості, пов'язує виробництво з споживанням і підтримує співвідношення між попитом і пропозицією, у відповідності з діючими економічними законами і виконуваними нею функціями.
Закон вартості передбачає еквівалентний обмін з урахуванням витрат праці на виробництво продукції, рівня продуктивності праці на базі впровадження науково- технічного прогресу. Закони попиту та пропозиції, конкуренція безпосередньо впливають на формування цін, на співвідношення грошових і товарних потоків, збалансованість попиту і товарної пропозиції за обсягом, асортиментом і якістю.
У цих умовах торгівля виступає як сполучна ланка між виробництвом і споживанням, завдяки цьому реалізується вартість товарів, тобто окупаються витрати на виробництво і забезпечується безперервність процесу виробництва.
Торгівля, забезпечує збалансованість попиту і пропозиції на споживчому ринку, впливає, як на виробництво, так і на споживання, впливає на обсяги, асортимент і якість товарів з урахуванням попиту населення.
Формами впливу на виробництво є:
- представлення товаровиробникам довгострокових замовлень на виробництво і постачання товарів;
- складання оперативних заявок на поставку товарів;
- участь в оптових ярмарках, виставках-продажах;
- здійснення контролю за якістю товарів і торговельних послуг;
- пред'явлення штрафних санкцій при порушенні договору поставки товарів;
- участь у формуванні доходів державного бюджету, оскільки заплановані в бюджеті надходження з податків, зборів та інших видів платежів практично надходять лише після реалізації товарів кінцевому споживачеві.

Торгівля тісно пов'язана з грошовим обігом. Близько 90% всіх надходжень готівки до кас комерційних банків становить торговельна виручка від продажу товарів кінцевому споживачеві та надання послуг.
Торгівля здійснює економічні зв'язки між регіонами. Необхідність товарно-регіонального обміну викликана суспільним поділом праці, нерівномірним розміщенням виробництва і його спеціалізацією, а також розходженням сировинних і природно-кліматичних умов . Товарообмін між регіонами дозволяє розширити і розвинути виробництво в регіонах, не обмежуючись рамками місцевих ринків збуту. Формою здійснення регіонального товарного обміну є оптова торгівля, масштаби якої характеризуються обсягами оптового товарообігу, числом організацій оптової торгівлі і чисельністю працівників (табл. 1.1).
Торгівля здійснює економічні зв'язки між галузями народного господарства. Продукція одних галузей надходить в інші через оптову торгівлю.
Торгівля виступає і як важливий фактор соціального розвитку суспільства; через неї здійснюється задоволення приблизно 80% потреб населення в товарах народного споживання; обсяг реалізації товарів (товарообіг) є одним з важливих показників життєвого рівня населення, в тому числі і за класифікацією ООН.
Таблиця 1.1. Показники розвитку організацій оптової торгівлі Білорусі
Показники Роки 2007 р. в% до 2005 р.
2005 2006 2007
Кількість організацій оптової торгівлі, одиниць 9998 10091 10715 107,2
Оптовий товарообіг організацій оптової торгівлі, млрд.руб. 26352 41609 50470 191,5
Індекс фізичного обсягу оптового товарообороту 115,8 129,1 99,9 -
Товарні запаси всього млрд.
руб.
1980 2606 3475 175,5
в днях товарообігу 27 23 25 -
Республіка Білорусь в ціфрах.-Мн.2008, с.291.


Важливою відмінною рисою торгівлі, що відбиває її соціальну та соціально-психологічну характеристику, є те, що покупець, купуючи товар в організаціях торгівлі або у підприємця, виступає в якості кінцевого споживача, задовольняє тим самим свої потреби.
Ступінь розвитку торгівлі та особистого споживання відображає стан продуктивних сил і рівень розвитку виробничих відносин, оскільки обсяг і структура особистого споживання характеризує можливості участі індивідуума в громадському господарстві, тобто його професійну підготовку, інтелектуальний, науковий потенціал і т. п.?
Потреби як найважливіший елемент торгівлі та споживчого ринку характеризуються єдністю особистих і виробничих економічних потреб, при якому задоволення особистих потреб є метою суспільного виробництва, а виробничих економічних потреб - засобом її досягнення.
Таким чином, торгівля завершує процес руху товару, що приводить до задоволення потреб людини, необхідних для нормального його функціонування як біологічного і соціального організму.
Важлива роль торгівлі проявляється в тому, що вона є політичним індикатором благополуччя держави та критерієм надійності проводиться ним соціально-економічної політики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1.4.Економіческіе зв'язку торгівлі з іншими галузями національної економіки "
 1. Вплив імпортної квоти подібно з воздействи-ем на ринок митного тарифу.
  торгівлі наводяться раз-особисті доводи: захист робочих місць, забезпе-ня національної безпеки, допомога новим галузям, запобігання недобросовісної кон-куренції і відповідні заходи на обмеження тор-говли іншими країнами. Хоча в деяких слу-чаях ці аргументи мають сенс, економісти вважають, що вільна торгівля є промінь-шей політикою. Основні поняття Світова
 2. Активність у світовій торгівлі
  торгівлі: а) експортна квота, тобто відношення обсягу експортованих товарів і послуг до ВВП / ВНП; на рівні галузі - це питома вага всіх експортованих галуззю товарів і послуг в їх загальному обсязі; б) структура експорту, тобто співвідношення або питомі ваги експортованих товарів за видами і ступенем їх переробки. Структура експорту дозволяє виділити сировинну або машинно-технічну
 3. 5. Галузева структура національної економіки
  зв'язку з чим відбувається відтік капіталу від інших галузей. Орієнтація ПЕК на міжнародний ринок робить Росію залежною від світової коливання цін. В результаті чого більше половини ВВП країни формується від продажу ресурсів. Переважання видобувних галузей економіки негативним чином позначається на загальних темпах розвитку національної економіки. Домінування ПЕК перешкоджає розвитку наукомістких
 4. Тести
  торгівлі на відміну від внутрішньої характерно: а) використання в розрахунках іноземної валюти; б) наявність державного контролю; в) вищі темпи зростання, ніж темпи зростання ВВП; г) всі відповіді вірні. 2. Абсолютні переваги - це здатність країни: а) виробляти всі товари з меншими витратами в порівнянні з іншою країною; б) проводити один товар з відносно меншими
 5. Глава 4 внутрішньогалузевої торгівлі
  торгівля розвивається між країнами з приблизно рівними показниками наділене ™ факторами та інтенсивності їх використання, при цьому активно торгують однотипними товарами (підшипниками, електромоторами, електропобутовими товарами, автомобілями і т.д.) - Для прояву порівняльної переваги торгівля повинна здійснюватися товарами з різних галузей , і по кожному товару це перевага
 6. 41.3. ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ НА ЗМІНА СТРУКТУРИ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
  торгівлі змінюється структура національного виробництва. Зміна структури виробництва означає зміну структури попиту та пропозиції факторів виробництва. Зміна структури попиту означає наступне: галузі, які починають швидко розвиватися, пред'являють попит на додаткові ресурси, а галузі, де виробництво скорочується, будуть ці ресурси вивільняти. Зміна структури
 7. Глава 34. Світова торгівля
  торгівля є найбільш поширеною формою міжнародних відносин. Значний інтерес представляє вивчення як закономірностей розвитку міжнародної торгівлі, так і теорій, що обгрунтовують принципи оптимального участі національних економік у міжнародному
 8. Вони вважають, що уряд повинен захистити вітчизняну сталеливарну
  торгівлі часто стверджують, що обмін товарами з іншими країнами веде до скорочення робочих місць. У нашому прикладі вільна торгівля сталлю призведе до зниження внутрішньої ціни на сталь, скорочення її виробниц-ства і відповідно зменшення зайнятості у металургійній промислово-сти Ізоландіі. Так, один з наслідків вільної торгівлі - скорочення робочих місць, але інша - створення
 9. 3. Відмінні риси світового ринку
  економічна політика окремих країн. 2. Відмінною рисою світового ринку є існування особливої системи ціноутворення - системи світових цін. 3. Світовий ринок товарів доповнюється швидкозростаючим ринком послуг. 4. Структура і напрямок торгівлі окремих країн на світовому ринку визначаються зміною конкурентноздатності їхніх товарів. 5. Світовій торгівлі притаманна
 10. Глава 12. Національна економіка в цілому та її найважливіші показники
  галузі та регіони, виробники і споживачі, ресурси, попит і пропозиція товарів і послуг, утворюючи національну економіку. Основу національної економіки складає суспільне
 11. Глава 12. Національна економіка в цілому та її найважливіші показники
  галузі та регіони, виробники і споживачі, ресурси, попит і пропозиція товарів і послуг, утворюючи національну економіку. Основу національної економіки складає суспільне
 12. Формування національних економік.
  Економічних зв'язків між окремими районами і формування національних ринків. Паралельно з цим відбувається утворення національних держав - централізованих абсолютних монархій. Економічна політика цих держав була спрямована на створення національного ринку, зміцнення сільського господарства, промисловості, внутрішньої і зовнішньої торгівлі і засобів повідомлення. В галузі сільського
 13. 2. Структура національної економіки
  економічним суб'єктом, що виробляють значну частину національного багатства, що впливає на характер інших взаємозв'язків, 2) соціальна структура, яка виходить із поділу національної економіки на певні сектори, які знаходяться між собою в органічному взаємозв'язку. Розподіл здійснюється за різними критеріями, наприклад групам населення, підприємств, видів праці. Зазвичай виділяють
 14. 15. Поняття галузі і господарського комплексу економіки.
  Економічної діяльності. Національна економіка Білорусі має складну функціональну і територіально-виробничу структуру, що включає міжгалузеві та галузеві ланки, регіони, комплекси, підприємства та організації. Господарський комплекс - складна міжгалузева система, яка відрізняється високим рівнем інтеграції між складовими її елементами (підприємствами та організаціями) по
 15. Висновки
  економічній науці існують і інші теорії, що пояснюють закономірності світової торгівлі. 3. Платіжний баланс - це облік торговельних і фінансових операцій країни з іншими країнами світу за певний період. 4. Теорії міжнародної торгівлі і зовнішньоторговельна політика у всі часи були і залишаються об'єктом протиборства двох ідеологій - доктрини "свободи торгівлі" і доктрини
 16. МРТ та інтернаціоналізація національних господарств
  економічної діяльності - торгівлі порівняно з виробництвом, у тому числі у зв'язку з тим, що багато товарів в рамках господарських комплексів ТНК неодноразово перетинають національні кордони. Досягнутий рівень МРТ вже практично не залишив країни, господарське життя яких була б ізольована від зовнішнього світу, а економічні процеси замкнулися в межах національної держави.
© 2014-2022  epi.cc.ua