Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

3.2. Фактори, що визначають обсяг і асортиментну структуру роздрібного товарообігу

Обсяг, структура, тенденції та перспективи розвитку роздрібного товарообігу залежать від великої кількості факторів. З одного боку, роздрібний товарообіг визначається всіма факторами зовнішнього характеру дії, які формують попит і пропозицію, а тим самим і місткість ринку, а з іншого, він залежить від ефективності управління ресурсами організації торгівлі, фактори внутрішнього характеру дії.
За даними зарубіжних фахівців, близько 70-75% банкрутств господарюючих суб'єктів у країнах з ринковою економікою відбувається під впливом внутрішніх факторів, а вплив зовнішніх чинників призводить до банкрутства лише в 20-25% випадків. Це свідчить про те, що при розробці системи управління роздрібним товарообігом слід ретельно проводити факторний аналіз і прогнозування впливу факторів на розвиток товарообігу в майбутньому.
Фактори роздрібного товарообігу - об'єктивні причини, явища і процеси у сфері товарного обігу, що призводять до зміни роздрібного товарообігу.
Основні фактори, що впливають на розвиток роздрібного товарообігу умовно поділяються на макроекономічні та мікроекономічні (рис. 3.2.1).
Велика кількість і різноманіття факторів, що визначають роздрібний товарообіг, різноспрямованість і відмінності в ступені їх впливу, наявність внутрішніх взаємозв'язків між ними обумовлюють необхідність їх класифікації. В основу класифікації можуть бути покладені такі ознаки:
по значимості:
- основні;
- другорядні;
за ступенем деталізації:
- прості (непіддатливі подальшій деталізації);
- складні (фактори, які в свою чергу можуть бути деталізовані, розчленовані на складові);
по характеру дії:
- екстенсивні;
- інтенсивні;
по часом дії:
- постійні;
- тимчасові;
за характером їх участі в процесі товарного обігу:
- об'єктивні;
- суб'єктивні.

Рис. 3.2.1. Основні фактори, що впливають на розвиток роздрібного товарообігуБеручи до уваги, що торговельні організації одночасно є і суб'єктом, і об'єктом ринкових відносин, а також, що вони володіють різними можливостями впливу на динаміку різних факторів, важливим є поділ факторів впливу на зовнішні і внутрішні.
Залежно від спрямованості дії об'єднуються в дві групи: позитивні та негативні. Позитивні - це ті чинники, які благотворно впливають на діяльність підприємства, а негативні - навпаки. Наприклад, на підприємстві розроблена і впроваджена така система матеріального стимулювання, яка значно підвищила мотивацію праці працівників, що сприяло підвищенню ефективності їх роботи. У даному випадку внутрішній фактор зіграв позитивну роль.
Для оцінки резервів зростання товарообігу рекомендується об'єднати подібні за ступенем впливу внутрішні фактори в такі групи:
- Пов'язані з особистістю керівника і здатністю його команди управляти підприємством в умовах ринку;
- Пов'язані з НТП, з інноваційною політикою підприємства;
- Пов'язані з удосконаленням організації праці, управлінням підприємством;
- Пов'язані з організаційно-правовою формою господарювання;
- Пов'язані з створенням сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі;
- Пов'язані зі специфікою галузі;
- Пов'язані з якістю та конкурентоспроможністю продукції, з управлінням витратами і ціновою політикою;
- Пов'язані з амортизаційної та інвестиційної політикою;
- Пов'язані з ефективністю використання економічного потенціалу торгової організації.
Ця класифікація чисто умовна, вона не відображає всього різноманіття факторів, але дозволяє більш детально представити внутрішні фактори та їх вплив на ефективність діяльності організації.
Інший принцип класифікації дозволяє розділити внутрішні фактори на об'єктивні і суб'єктивні. Об'єктивні - це такі фактори, виникнення яких не залежить від суб'єкта управління. Суб'єктивні чинники, а вони становлять абсолютну більшість, повністю залежать від суб'єкта управління, і вони повинні завжди бути в полі зору і аналізу; основні, що визначають результати роботи організації та неосновні, які хоча і визначають роботу колективу, але не роблять вирішального впливу на результати господарської діяльності організації.
По терміну дії на результати господарської діяльності можна виділити фактори:
- постійні;
- змінні.
Велике значення для оцінки діяльності підприємств має розподіл факторів за характером їх дії на інтенсивні та екстенсивні. До екстенсивних відносяться чинники, які пов'язані з кількісним, а не з якісним приростом результативного показника. Інтенсивні показники характеризують ступінь зусилля, напруженості праці в процесі діяльності.
Також фактори можна класифікувати на кількісні і якісні, складні і прості, прямі і непрямі, вимірні і незмірні.
Кількісні фактори висловлюють кількісну визначеність явищ (кількість працівників, обсяг товарообігу). Якісні фактори визначають внутрішні якості, ознаки та особливості досліджуваних об'єктів (продуктивність праці, ефективність використання ресурсів).
Окремі фактори безпосередньо впливають на результативний показник (прямі), інші - непряме (непрямі фактори).
Виконання плану і динаміка розвитку роздрібного товарообігу залежить від трьох основних груп факторів внутрішнього характеру дії:
1) Від забезпеченості товарними ресурсами та ефективності їх використання;
2) Від забезпеченості трудовими ресурсами та ефективності праці торгових працівників;
3) Від стану, розвитку та ефективності використання матеріально-технічної бази торгівлі.
Головним фактором успішного розвитку товарообігу є забезпеченість і раціональність використання товарних ресурсів. Проводячи аналіз, перш за все, перевіряють, як товарні ресурси забезпечують успішне виконання плану і розвитку роздрібного товарообігу в динаміці, більш повне задоволення попиту покупців. Роздрібний товарообіг залежить від надходження товарів і стану товарних запасів. На його обсяг впливає інше вибуття товарів. Ця залежність може бути виражена формулою товарного балансу:
Зн + П=Р + в + Зк,
де Зн - запаси товарів на початок звітного періоду;
П - надходження товарів;
Р - роздрібний товарообіг;
В - інше вибуття товарів;
Зк - запаси товарів на кінець звітного періоду.
Вплив показників товарного балансу на обсяг роздрібного товарообігу можна визначити, застосувавши таку формулу:
Р=3н + П-В-Зк.
Отже, на виконання плану і динаміку товарообігу позитивний вплив надають розміри товарних запасів на початок досліджуваного періоду (якщо товари користуються попитом) і зростання надходження товарів, і негативне - збільшення іншого вибуття товарів і завищені товарні запаси на кінець періоду.
На сучасному етапі високий динамізм ринкових змін і загострення конкуренції вимагають постійного уточнення показників реальної і потенційної конкурентоспроможності продукції, що закуповується за допомогою обліку факторів ризику зовнішнього середовища, які представляють собою можливі її зміни, що призводять до зниження конкурентоспроможності продукції.
З точки зору конкурентоспроможності продукції виділяються дві основні групи факторів ризику зовнішнього середовища, які представлені з найбільш поширеними їх прикладами в табл.
3.2.1.
Таблиця 3.2.1. Класифікація та приклади основних факторів ризику зовнішнього середовища

Ознака угруповання Приклад найбільш поширених факторів ризику
1. Фактори ризику конкретного ринку
Зміни в загальноринковою середовищі поява нової ніші ринку;

перегрупування існуючих сегментів ринку;

зміна типу конкуренції на ринку (ринках) та ін
Зміни в діях конкурентів поява нових конкурентів;

зміни стратегії виробництва та збуту продукції існуючими конкурентами та ін
Зміни в продуктах-конкурентах поява нової продукції;

зміна властивостей існуючої продукції;

поява нових продуктів-замінників;

зміна властивостей існуючих продуктів-замінників та ін
Зміни споживачів зміна платоспроможного попиту;

поява нових вимог до продукції даного виду та ін
2. Макроекономічні фактори ризику конкурентного середовища
Зміна властивостей

продукції
введення нових стандартів якості продукції, зміна інноваційної та інвестиційної політик і ін

зміна політик оподаткування, ціноутворення, кредитування;

зміна зовнішньоторговельної політики та ін

Облік факторів ризику конкретного ринку визначається для кожного оцінюваного продукту на конкретному ринку індивідуально на основі великих маркетингових досліджень. Методично він забезпечується за допомогою експертних методів і математичної статистики з елементами теорії ймовірності. Для цього всі можливі небезпечні зміни на ринку розподіляються на більш-менш важливі за ступенем їх впливу на конкурентоспроможність продукції, що оцінюється з присвоєнням кожному з ваги важливості (сума всіх ваг важливості дорівнює 1). Після цього для кожного фактора ризику визначається ступінь ймовірності його появи, яка має значення в діапазоні від 0 до 1, за допомогою методів аналізу лягала ситуації. Перемноживши по кожному фактору ризику обидва коефіцієнта (вага важливості і ймовірність появи), визначається показник ризику для кожного з факторів. Потім, склавши отримані показники, виходить загальна оцінка ризику в цілому по ринку:
B b
Rринок=? vigi, при цьому? gi=i=1 i=де Rринок - загальна оцінка ризику в цілому по ринку;
vi - імовірність появи i-того фактора ризику;
gi - вага важливості i-того фактора ризику;
b - кількість факторів ризику.
Значний вплив на обсяг роздрібного товарообігу надає забезпеченість торгового підприємства трудовими ресурсами та ефективність їх використання. Ця залежність виражається формулою:
Т=П * Ч,
де Т - обсяг роздрібного товарообігу;
Ч - середньооблікова чисельність працівників ;
П - продуктивність праці одного працівника.
Використовуючи інтегральний метод аналізу, можна визначити вплив даних показників на зміну обсягу товарообігу:
? Тч=П0 *? Ч +? Ч *? П / де? Тч - зміна обсягу товарообігу за рахунок зміни середньооблікової чисельності працівників;
? Ч - зміна середньооблікової чисельності працівників у звітному році в порівнянні з базисним роком;
П0 - продуктивність праці одного працівника в базисному році;
? П - зміна продуктивності праці одного працівника у звітному році в порівнянні з базисним роком.
? Тп=Ч0 *? П +? Ч *? П / де? Тп - зміна обсягу товарообігу за рахунок зміни продуктивності праці одного працівника;
Ч0 - середньооблікова чисельність працівників у базисному році.
Великий вплив на динаміку роздрібного товарообігу надають стан, розвиток та ефективність використання основних фондів торговельного підприємства, а також режим його роботи.
Обсяг роздрібного товарообігу торгового підприємства може бути визначений за такою формулою:
Т=S * Ксм * ВS * Д
де Т - обсяг роздрібного товарообігу;
S - площа торгового залу підприємства;
Ксм-коефіцієнт змінності роботи підприємства;
Д - кількість днів роботи підприємства;
Bs-товарообіг на 1 кв. м площі торгового залу в зміну.
Соціально-економічні фактори роздрібного товарообігу в свою чергу можна розбити на дві підгрупи:
- фактори, пов'язані з використанням робочої сили;.
- фактори, пов'язані з сезонними коливаннями товарообігу.
У свою чергу, до соціально-економічних факторів роздрібного товарообігу, пов'язаними з використанням робочої сили, належать такі:
- рівень кваліфікації працівників торгівлі;
- рівень освіти працівників торгівлі;
- стабільність складу кадрів;
- умови праці;
- використання робочого часу , соціальні втрати робочого часу за рахунок втрат робочого часу від прогулів; втрат робочого часу від неявок на роботу з дозволу адміністрації; творча активність працівників.
Сезонні явища і процеси у сфері товарного обігу призводять до стійким з року в рік повторюється в одні й ті ж періоди всередині року, підйомів і спадів у продажу окремих товарів.
Роздрібний товарообіг залежить, з одного боку, від зміни обсягу і структури товарних фондів протягом року, а з іншого - від зміни обсягу і структури купівельного попиту на окремі товари в різні періоди року. Таким чином, до соціально-економічних факторів, пов'язаних з сезонними коливаннями роздрібного товарообігу відносяться:
  - рівень виробництва та постачання товарів;
  - сезонність виробництва і постачання;
  - нерівномірність припливу грошових коштів;
  - переключення попиту з одного товару на інший зі зміною сезонів року.
  Необхідно також відзначити, що на величину роздрібного товарообігу також значно впливає зміна ринкових цін.
  Всі вище розглянуті фактори впливають на обсяг роздрібного товарообігу.
  Фактори, що впливають на структуру роздрібного товарообігу також можна розділити на дві групи:
  1. зовнішні;
  2. внутрішні.
  До зовнішніх факторів, товарообігу відносяться:
  невиконання постачальниками укладених договорів;
  невідповідність поставлених товарів заявками торговельних підприємств;
  вибірка фондів за централізовано розподіленим товарних групах.
  До внутрішніх факторів можна віднести:
  форми організації торгівлі;
  укомплектованість штатів торгового підприємства;
  організація праці на торговельному підприємстві; кваліфікація працівників;
  організація рекламної діяльності;
  використання активних методів продажу.
  Певний вплив на розвиток роздрібного товарообігу надає якість торговельного обслуговування покупців.
  Якість торговельного обслуговування населення - обширне і ємне поняття. Воно включає ступінь задоволення купівельного попиту на окремі товари, дотримання асортиментного мінімуму, широту асортименту, завершеність покупки, культуру обслуговування, надання додаткових послуг покупцеві, час обслуговування. Для того щоб скоротити час обслуговування покупців у торгових організаціях вводяться касові апарати зі сканером. Це скорочує черги до кас, крім того, покупець впевнений у правильності розрахунків.
  Також робить позитивний вплив на розвиток товарообігу надання додаткових послуг (стіл розкрою, де покупець може отримати консультацію у закрійниці, наприклад, скільки необхідно матеріалу для пошиття якого вироби, а також розкроїти його за додаткову плату, доставка товару додому, художнє оформлення покупки .

  Багато товарів є сложноассортіментимі, і покупці пред'являють попит на товари певних фасонів, кольорів, розмірів і т.д. У зв'язку з цим необхідно вивчати, по яких товарах попит виявився незадоволеним, і які з них користуються підвищеним попитом. Для цього торговельні організації повинні дослідити рівень незадоволеного попиту. Ці дані готуються логістичними групами, вивчаються, інформація передається товарознавцям, які в свою чергу висувають постачальникам товару обгрунтовані замовлення на поставку товару, який користується попитом.
  На обсяг товарообігу значний вплив роблять фактори соціо-психологічного порядку, які раніше ніхто не оцінював. Це явище досить нове, принципи вивчення та методи впливу слабо досліджені, тому складні в оцінці. Однак ті торговельні організації, які враховують у своїй роботі психологію поведінки покупців (Ніпер, супермаркети) давно оцінили ефективність даних заходів.
  Ставлення покупців до магазину визначають:
  -Наявність парковки для автомашин;
  - Зовнішня і внутрішня реклама;
  - Кількість розрахункових вузлів і відсутність черг;
  - Стимулювання збуту;
  - Жвава атмосфера в торговому залі;
  - Режим роботи;
  - Можливість додаткової упаковки;
  - Допомога в упаковці і транспортуванні;
  - Ширина і довжина товарних ліній;
  - Характер розташування товару в лініях;
  - Викладка кожного товару;
  - Рівень цін на товари;
  - Асортимент, представлений на початку зони отборки товару;
  - Якість товарів;
  - Доступність магазина;
  - Розташування;
  - Торгова площа;
  - Імідж організації;
  - Торгове обладнання та його розстановка;
  - Персонал;
  - Архітектура і т.д.
  Реальним стимулом розвитку роздрібного товарообігу може вже сьогодні стати використання різних цінових політик, оптимальне співвідношення цін на різні види реалізованих товарів з урахуванням динаміки попиту на них, так як залишається незадіяним весь спектр цінових регуляторів прискорення оборотності і зростання обсягів реалізації за рахунок залучення додаткових покупців.
  Оцінка сильних і слабких сторін організації пов'язана з визначенням можливості розвитку товарообігу за рахунок залучення в господарську діяльність на ринку. У процесі такої оцінки визначається, наскільки організація заповнила обрану ринкову нішу і відповідні сегменти ринку, вивчаються її конкурентні позиції, розглядається цінова політика з точки, зору її перспективності, визначається, наскільки виробничий потенціал і кваліфікація персоналу відповідають перспективам подальшого розвитку ринку. Простежити можливі поєднання характеристик ринкової ситуації з сильними і слабкими сторонами організації допомагає SWOT-аналіз (абревіатура складена з перших букв англійських слів: сила, слабкість, можливості і загрози). Технологія його проведення передбачає складання матриці, загальний вигляд якої наведено на рис. 3.2.2.
  Під сильними сторонами організації в даному випадку розуміють всі фактори, які забезпечують їй переваги перед конкурентами в нарощуванні обсягів реалізації. Сюди можна віднести: компетентність працівників, наявність фінансових ресурсів, хорошу репутацію у покупців, лідерство на ринку, високу трудову етику, винахідливість при стратегічному плануванні діяльності підприємства у функціональних сферах, оптимальні або низькі витрати, захищеність від сильного конкурентного тиску, переваги в конкурентній боротьбі, сучасні технології, схильність до інновацій, ефективний менеджмент, можливість розширення спеціалізації, ефективність збутової мережі, надання додаткових послуг, зручне географічне положення, висока якість товарів, потужну дослідницьку, технологічну та експериментальну базу та ін З сильних сторін найбільш значущими є ті, які забезпечують організації довготривалий відрив від конкурентів, тобто те, що вони не можуть повторити, скопіювати, і що відноситься до «винятковому вищості».

 Ріс.3.2.2. Графічне представлення результатів SWOT-аналізу з комплексного дослідження впливу основних факторів на перспективи розвитку товарообігу організації  Слабкі сторони організації - це те, що не дозволяє їй досягти переваг над конкурентами. До них можуть ставитися: відсутність стратегічних напрямів діяльності, погіршується конкурентна позиція, застаріле обладнання, низька рентабельність, нездатність протистояти конкурентному тиску, недостатній управлінський досвід, відсутність кваліфікованих фахівців, поганий контроль за виконанням стратегій, недостатнє знання ринку, невеликі маркетингові здібності, відставання в області досліджень і розробок, нестача фінансових ресурсів, низька якість товарів, сильна залежність від постачальників, недостатня мотивація праці працівників, погана реклама, висока плинність кадрів, недостатня гнучкість, поганий імідж і ін
  Діяльність організації на ринку повинна спиратися на її сильні сторони і по можливості мінімізувати вплив слабких сторін. Для цього з'ясовують, як прогнозовані зміни ситуації на ринку і якою мірою будуть співвідноситися з сильними і слабкими сторонами організації. Якщо ситуація на ринку така, що сприяє реалізації її сильних сторін, то в організації з'являються можливості, шанси нарощування товарообігу і збільшення частки ринку. У їх числі можуть бути названі: перехід до більш ефективним стратегіям, розширення спеціалізації, вертикальна інтеграція, слабка насиченість ринку, монополія на ринку, розширення старих ринків, прискорення зростання ринку, відхід конкурентів з ринку, відсутність конкурентів, залучення інвесторів, поява нових технологій і обладнання, постійні постачальники, пільгове оподаткування, зниження процентних ставок за кредитами, зниження експертних тарифів та ін Якщо зміни на ринку пов'язані зі слабкими сторонами організації, то вона стикається з погрозами можливого зниження обсягів продажів, у числі яких можуть бути: уповільнення темпів зростання ринку , несприятлива політика уряду, зростаюче конкурентний тиск, можливість появи нових конкурентів, загасання ділової активності, зміна споживчих переваг, несприятливі демографічні зміни та ін
  Позитивною стороною проведення SWOT-аналізу є та обставина, що компоненти сили і слабкості підприємства, характеристики його зовнішнього і внутрішнього середовища, обмеження і можливості розглядаються не ізольовано, а у взаємозв'язку і взаємозалежності один з одним. Проте слід мати на увазі, що одного разу виявлені можливості та обмеження організації не статичні. Зовнішня і внутрішня середовище постійно змінюються під впливом макропараметрів, самої організації, інших контрагентів ринку. Тому виявлення можливостей і загроз, сильних і слабких сторін повинно проводитися організацією постійно, щоб на основі отриманих результатів своєчасно вносити зміни в напрямку своєї діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3.2. Фактори, що визначають обсяг і асортиментну структуру роздрібного товарообігу"
 1. Питання 54. Поняття товарообігу. Статистичне вивчення динаміки товарообігу
    визначається за формулою: {foto141} де p1, p0 - ціни на товари у звітному і базисному періодах; q1, q0 - кількість проданого товару у звітному і базисному періодах. Даний індекс характеризує зміну вартості сукупності проданих товарів у середньому в одному періоді порівняно з іншим. Загальний індекс фізичного обсягу товарообігу визначається за формулою: {foto142} де р -
 2. Питання 57. Аналіз виконання умов договору між продавцем і покупцем
    фактора) і ціни товару p (якісного фактора). Вплив обсягу поставленого товару на виконання умов контракту можна визначити за допомогою наступного індексу: {foto160} Абсолютне відхилення вартості поставлених товарів за рахунок впливу кількісного фактора:? Q=? PДqФ -? PДqД. Вплив ціни товару на виконання умов контракту можна визначити за допомогою наступного індексу:
 3. 3.8. Оцінка надійності плану товарообігу
    обсягу означає для підприємства різке зниження платоспроможності і ймовірність
 4. 20.4. Асссортіментная політика підприємства та її вплив на формування прибутку
    фактора на зміну суми прибутку можна розрахувати за допомогою прийому абсолютних різниць: {foto624} де П1пл - сума прибутку на умовну одиницю продукцій або на один нормо-годину на виробництво одиниці i-го виду продукції; VРПобщ.ф - фактичний загальний обсяг реалізованої продукції в умовно-натуральному виразі або в нормо-годинах; УДi питома вага i-го виду продукції в загальному обсязі
 5. Аналіз по тимчасових рядах.
    фактора кількості і фактора цін це зміна. Схема розрахунку при цьому буде наступною:==(-) + (-) де (-) - вплив кількості; (-) - вплив цін вплив цін. Дана методика розрахунку і перерахунку індексів дозволяє встановити тенденції в розвитку товарообігу. Порівняння тенденцій розвитку роздрібного товарообігу з тенденціями розвитку інших показників, проведене
 6. Питання 55. Показники статистики товарних запасів
    обсягу, рівня та структури товарних запасів; 3) вивчення забезпеченості товарообігу товарними запасами; 4) аналіз стану і динаміки товарних запасів. Показники обсягу товарних запасів (у натуральному і вартісному вираженні) можуть бути розраховані як в цілому, так і по підприємствам, фірмам, регіонам: 1) резервний або страховий обсяг товарних запасів; 2) мінімально допустимий обсяг
 7. § 6. ТОРГІВЛЯ
    визначаються статистикою торгівлі. Великі та середні торгові організації щомісяця подають звіт про товарообіг, по малих підприємствах використовуються вибіркові квартальні спостереження. Обсяг реалізації сільськогосподарських продуктів та інших споживчих товарів на ринках також визначається на підставі щоквартального вибіркового спостереження. Продукція торгівлі охоплює результати
 8. 4.5. Аналіз товарних запасів і товарооборачиваемости.
    факторів на розмір, структуру, зміну товарних запасів, наявності наднормативних або дефіцитних видів товарних запасів; - встановлення ступеня ритмічності поставок, їх обсягу, комплектності, якості, сортності, відповідності замовленням, договором поставки; - дослідження ефективності господарських відносин з постачальниками (своєчасності укладення договорів на поставку, ступінь реалізованості
 9. Питання 56. Показники оборотності товарів. Статистичне вивчення динаміки швидкості товарного обігу
    обсяг товарообігу;? З - середня величина товарних запасів; 2) тривалість одного обороту в днях торгівлі або час звернення: {foto149} де D - число календарних днів у періоді; n - коефіцієнт оборотності. Динаміка швидкості товарного обігу одного окремо взятого товару або однорідної товарної групи досліджується за допомогою індексного методу. При цьому будуються наступні
 10. 6.8 План по праці і заробітної плати, його зміст і вихідні передумови для складання
    факторів. Основними завданнями планування показників з праці є забезпечення випереджаючого темпу зростання продуктивності праці в порівнянні з темпом зростання середньої заробітної плати та зниженням на цій основі рівня витрат на оплату праці при одночасному підвищенні якості торговельного обслуговування. Вихідними передумовами для розробки плану по праці служать:? прогнозовані обсяги
© 2014-2022  epi.cc.ua