Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

13.4.2 Планування витрат і відрахувань коштів


Більшість статей витрат і відрахувань знаходять відображення в попередньо складених планах розподілу прибутку і кошторисах витрачання прибутку, що залишається в розпорядженні організації.
Одним з важливих розрахунків при розробці фінансового плану є розрахунок потреби (нормативу) у власних оборотних коштах, на підставі якого визначається сума поповнення власних обігових коштів за рахунок приросту стійких пасивів, тимчасово вільних коштів спеціальних фондів.
Приріст власних оборотних коштів за рахунок чистого прибутку не передбачено у другому розділі фінансового плану, оскільки він відображений у плані розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні організації.

Розрахунок нормативу власних оборотних коштів проводиться на кожен квартал в розрізі галузей торговельної діяльності.
Вихідною базою як і при розрахунку загальної потреби в оборотних коштах, є план роздрібного товарообігу.
Власні оборотні кошти призначаються для:
1. фінансування товарних запасів (у розмірі не менше 10%).
2. покриття потреби в нормованих грошових коштах в касі і в дорозі в межах 100%.
3. покриття потреби в інших нормованих активах також у межах 100%.
Кожна торгова організація при визначенні потреби у власних оборотних коштах виходить з сформованого рівня забезпеченості ними і необхідності його підвищення і встановлює власний рівень цього показника.

Джерела поповнення власних оборотних коштів, що відображаються у фінансовому плані - це приріст стійких пасивів; тимчасово вільні грошові кошти спеціальних фондів.
Взаємовідносини з бюджетом: знаходять відображення у фінансовому плані по лінії платежів до бюджету, джерелом сплати яких є прибуток:
податок на прибуток, доходи;
податок на нерухомість тощо
Розрахунок суми кожного виду податку проводиться відповідно до чинного законодавства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.4.2 Планування витрат і відрахувань коштів "
 1. 13.2 Зміст фінансового плану та вихідні передумови для його складання
  планування, бо специфіка роботи та умови і вид фінансового забезпечення дозволяють відносити до короткострокових - фінансові плани строком від одного року до трьох років. Мета фінансового плану полягає в тому, щоб сформулювати і представити детальну систему надходження доходів, що відображають очікувані фінансові результати діяльності організації. Фінансовий план складається у формі балансу
 2. Норма амортизації
  відрахувань до вартості основного капіталу, виражене у відсотках, являє собою норму амортизації. Норма амортизаційних відрахувань розраховується за формулою {foto61} де А '- норма амортизації, виражена у відсотках; А - сума амортизаційних відрахувань за один рік; Косн - первісна вартість основного
 3. 38. СТРУКТУРА І СКЛАД СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  витрат. Елементи витрат: матеріальні витрати (сировина і матеріали, покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, паливо, електроенергія, теплоенергія і т. д.), витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби, амортизація основних засобів, інші витрати (знос нематеріальних активів, орендна плата, обов'язкові страхові платежі, відсотки по кредитах банків, податки, що включаються в
 4. ГЛАВА 19. Витрати бюджету: планування і фінансування
  планування та
 5. Амортизація основного капіталу
  відрахування. Вони надходять в амортизаційний фонд, який служить для відшкодування зносу основного капіталу. Власники основних фондів здійснюють амортизаційні відрахування згідно затверджується для всієї країни нормам амортизаційних відрахувань по балансовій вартості основних фондів . Розрахунок розмірів амортизаційних відрахувань, або списань, здійснюється за формулою: {foto88}, (17.6)
 6. Питання 39. Амортизація основних фондів
  витратам на обслуговування, якості продукції, що випускається продукції починають поступатися новим зразкам основних фондів, тобто стають економічно невигідними. Фізичний і моральний знос основних фондів викликає необхідність їх заміни. Для цього протягом терміну корисної дії об'єктів основних фондів витрати підприємства, пов'язані їх придбанням йди створенням, повинні бути відшкодовані і накопичені
 7. Питання 49. Розподільчий метод розрахунку ВВП
  витрат на лікування та відпочинок працівників; 2) умовно обчислені відрахування на соціальне страхування - це аналог соціальних допомог, виплачуваних роботодавцями безпосередньо їх працівникам, колишнім працівникам або їх утриманцям, які мають на це право, за рахунок своїх коштів без залучення третьої сторони. Податки на виробництво та імпорт - це обов'язкові безоплатні безповоротні платежі,
 8. Основний капітал (основні фонди)
  відрахування як результат зносу засобів праці, призначені для їх відшкодування, т. е. відновлення їх працездатності або повної заміни іншими засобами праці. Засоби праці беруть участь у кожному виробничому процесі повністю, але переносять свою вартість на вироблену продукцію частинами. Тому можна сказати, що основний капітал - це та частина вартості авансованого капіталу,
 9. 2.8.5. Принципи планування
  планування. В економічній літературі широко обговорювали принципи планування і називали багато з них: наукова обгрунтованість, безперервність, реальність, напруженість, багатоваріантність та інші. Легше визначити названі принципи, ніж забезпечити їх застосування при розробці планів, що залежить від професіоналізму їх розробників, а також наявних у них засобів. Головним же фактором
 10. 34. СКЛАД СОБІВАРТОСТІ
  витрати на таропакувальні матеріали та інструмент, запасні частини і т. д. Оцінка матеріальних ресурсів визначається з ціни їх придбання без урахування ПДВ (приклад: плата за транспортування). З витрат на матеріальні ресурси слід виключити вартість зворотних відходів. 2. Витрати на оплату праці - відображають участь живої праці. Вони включають заробітну плату основного виробничого
 11. Глава 22 Планування трудових показників
  планування в найзагальнішому вигляді - це одна з функцій управління, що складається у встановленні шляхом науково обгрунтованих розрахунків системи показників , які повинні бути досягнуті на конкретних об'єктах за рахунок певних дій і заходів протягом планового періоду. Згідно Законів України «Про підприємство», «Про власність», «Про підприємництво» на Україну суб'єктами
 12. 45. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
  витрат): платежі до бюджету за рахунок прибутку; відрахування в резервний капітал; відрахування на освіту фондів накопичення; відрахування на освіту фондів соціальної сфери, відрахування на благодійні цілі і т. д. Дані таблиці дозволяють визначити динаміку розподілу прибутку між бюджетом і підприємством. У процесі аналізу необхідно вивчити динаміку частки прибутку, яка йде на
 13. 13.1 Цілі, завдання та види фінансового планування.
  Планування - це широке поняття, що охоплює весь управлінський процес. Тому ряд фахівців розуміють під фінансовим плануванням управління бізнесом. Фінансове планування являє собою технологію управління всім майном і капіталом організації, а також процесами освіти, розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів організації. Управління
 14. Рента і орендна плата
  відрахування на основний капітал. Це можна записати в наступному вигляді: {foto72} де АП - орендна плата; R - рента; r - відсоток; Аосн.кап - амортизація основного капіталу, переданого разом із землею. Включення в орендну плату відсотка і амортизаційних відрахувань на основний капітал або відрахувань, пов'язаних із зносом засобів праці і перенесенням їх вартості на вироблену продукцію,
 15. 3.1. Система витрат на виробництво і реалізацію продукції.
  Витрат (витрат), здійснених безпосередньо і виключно для виробництва, просування на ринок і (або) реалізації товарів (робіт, послуг). До витрат з виробництва та реалізації відносяться: 1. матеріальні витрати 2. витрати на оплату праці 3. відрахування на соціальні потреби 4. амортизація основних фондів 5. інші витрати Собівартість продукції (робіт, послуг) - це вартісна
 16. 27.3. Фонд відтворення мінерально-сировинної бази
  витрат з управління державним фондом надр Російської Федерації. Кошти Фонду утворюються за рахунок зараховується в доход федерального бюджету частини відрахувань на відтворення мінерально-сировинної бази, вироблених користувачами надр, які здійснюють видобуток всіх видів корисних копалин, розвіданих за рахунок державних коштів. Платниками відрахувань на відтворення
 17. Література
  планування невиробничої сфери / Под ред. Е.Н. Жильцова. М.,
 18. Позареалізаційні витрати
  витрат включаються обгрунтовані витрати на здійснення діяльності, безпосередньо не пов'язаної з виробництвом і (або) реалізацією. До таких витрат належать, зокрема: 1) витрати на утримання переданого за договором оренди (лізингу) майна (включаючи амортизацію з цього майна), 2) витрати у вигляді відсотків за борговими зобов'язаннями будь-якого виду, у тому числі відсотків,
 19. Питання 29 Матеріальний і моральний знос капіталу
  відрахування - це частина вартості засобів праці, перенесена на вироблену продукцію, вони входять у витрати виробництв (собівартість). Підприємства використовують їх за власним розсудом, не акумулюючи на спеціальному рахунку в банку. Річна сума амортизаційних відрахувань визначається множенням норми амортизації на середньорічну балансову вартість засобів праці по кожному їх виду або
 20. 3.2.2. Прогнозування грошових потоків від реверсії
  планування, враховуються як надходження від перепродажу об'єкта (реверсії) в останньому році періоду планування. Основні способи прогнозування грошового потоку від реверсії: - призначення майбутньої ціни продажу на основі припущень про зміну вартості об'єкта за період володіння, зміна за цей період стану ринку нерухомості взагалі і ринку подібних об'єктів зокрема,
© 2014-2022  epi.cc.ua