Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

13.1 Цілі, завдання та види фінансового планування.


Фінансове планування - це широке поняття, що охоплює весь управлінський процес. Тому ряд фахівців розуміють під фінансовим плануванням управління бізнесом.
Фінансове планування являє собою технологію управління всім майном і капіталом організації, а також процесами освіти, розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів організації. Управління засноване на прогнозуванні середовища функціонування, адаптації до її змін і включає процеси формування та реалізації планів, контролю, аналізу та прийняття рішень з метою досягнення оперативних і (або) стратегічних цілей організації.
Завданнями фінансового планування є:
- визначення потреби у фінансових ресурсах та джерел їх покриття;
- обгрунтування конкретних напрямів ефективності використання фінансових ресурсів.
- Встановлення раціональних взаємовідносин з бюджетом, кредитними установами, постачальниками ресурсів.
- Реалізація інтересів акціонерів та інших інвесторів;
- контроль за фінансовим станом і платоспроможністю організації.
Критерієм ефективності фінансового планування є вибір оптимального варіанту досягнення поставленої мети.
При розробці фінансового плану слід дотримуватися загальних принципів управління фінансовими ресурсами:
- облік при визначенні конкретних напрямів використання фінансових ресурсів відмінностей у рівні одержуваної економічної віддачі.

- Визначення з урахуванням напрямів використання фінансових ресурсів найбільш ефективних методів і джерел їх фінансування. Наприклад, довгострокові фінансові вкладення фінансуються довгостроковими кредитами.
- Забезпечення у складі фінансових ресурсів оптимального співвідношення між власними і позиковими складової.
- Забезпечення в процесі фінансового планування збалансованості ризиків.
- Забезпечення при виборі джерел залучення фінансових ресурсів та напрями їх використання постійної платоспроможності організації та урахування інфляції.
У залежності від термінів планування і змісту та переліку планованих показників розрізняють стратегічне, тактичне планування й фінансове бюджетування.
Стратегічне фінансове планування передбачає вибір і розробку фінансової стратегії діяльності організації, визначення засобів досягнення поставлених цілей на рівні узагальнюючих якісних показників і розробку конкретних заходів щодо реалізації фінансової стратегії та її деталізації на рівні кількісних показників.
Тактичне фінансове планування передбачає конкретизацію завдань, пов'язаних з реалізацією фінансової стратегії в часі і на сегменті ринку, на якому здійснює свою діяльність.
Фінансове бюджетування - розробка фінансових планів по окремих стадіях і напрямках господарської діяльності організації (бюджет конкретної угоди, проекту і т.п).
Бюджетування можна розглядати з позиції технології управління фінансами.
Процес бюджетування включає узгодження та затвердження бюджетів; прийняття управлінських рішень; контроль виконання.
Впровадження системи бюджетування в практику торговельних організацій пов'язаний з підбором управлінських кадрів; формуванням інформаційних потоків на основі інтегрованої системи обробки облікової інформації в рамках автоматизованої системи обробки даних.
Бюджет являє собою план, виражений в натуральних і грошових одиницях. Бюджет, що охоплює загальну діяльність організації, називають генеральним бюджетом, який включає:
- прогнозований баланс активів і пасивів
- бюджет доходів і витрат
- бюджет руху грошових коштів.
Фінансовий бюджет являє прогнозну інформацію про фінансовий стан організації торгівлі, і включає прогнозований баланс доходів і витрат, бюджет руху грошових коштів.
Оскільки бюджети зазвичай мають кількісне вираження, їх розробка потребує представлення цілей в конкретній формі і визначення засобів досягнення цих цілей. Тому бюджет концентрує увагу на планах, які повинні знайти своє вираження в поточних діях. Бюджети дозволяють менеджерам і керівникам організації здійснювати дієвий контроль за виконанням планів. Самі бюджети нічого не контролюють: Вони просто встановлюють нормативи, з якими порівнюються фактичні результати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.1 Цілі, завдання та види фінансового планування. "
 1. Функція управління - планування
  цілі, завдання і заходи щодо їх здійснення. Зараз до функції планування ставляться дещо спрощено, вважаючи, що вона відображає сутність командно-адміністративної системи, але це не так. Плановість - це основоположний принцип управління, пронизливий управлінську діяльність зверху до низу. Дотримання вимог плановості є основною умовою досягнення мети будь-якої діяльності.
 2. Б. Завдання і цілі регіональної економічної системи
  цілі регіональної економічної системи відповідають її завданням і служать керівництвом до дії? 2. Наскільки завдання регіональної економічної системи відповідають її конкурентному положенню, ресурсів та можливостей? 3. Наскільки повно цілі і завдання регіональної економічної системи відповідають маркетинговому і інноваційного потенціалу і сприяють її
 3. 4.14. Планування як функція управління медичним підприємством
  цілі, завдання та основні напрямки розвитку підприємства. Залежно від цілей, для яких готується бізнес-план, його конкретний зміст може змінюватись, але слід пам'ятати, що тільки грамотний прогноз потоку грошових коштів дозволить розвиватися підприємницької діяльності. Питання для самоконтролю: 1. У чому полягає сутність планування і які його основні
 4. Глава 22 Планування трудових показників
  завдання і методи внутрішньовиробничого планування трудових показників. Ступінь використання цих методів на підприємствах різних організаційно-правових форм - питання конкретної
 5. Глава 13. Фінансове планування в організаціях торгівлі
  планування в організаціях
 6. Контрольні питання
  цілі переслідуються в процесі надання фінансової допомоги бюджетам інших рівнів? 6. Охарактеризуйте основні форми фінансової допомоги з бюджетів інших
 7. Глава 19. Бізнес-план та консалтингові послуги
  цілі, шляхи їх досягнення та очікувані результати. Бізнес-планування в сучасній Росії часто розглядається як діяльність, спрямована лише на отримання фінансових коштів від зовнішніх інвесторів (кредиторів, покупців акцій, партнерів). У країнах з розвиненою ринковою економікою планування бізнесу від початку несе іншу смислове навантаження - усвідомлення ситуації і визначення шляхів
 8. 3.2. Горизонт планування
  задач, масштабів і сфери діяльності підприємства на якісному рівні або у вигляді досить загальних кількісних орієнтирів. Тактичне планування здійснюється на середньострокову перспективу (1-5 років) і визначає ресурси, необхідні підприємству для вступу на обраний стратегічний шлях. Оперативне планування охоплює поточну діяльність підприємства і має горизонт не більше
 9. 15. СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
  завданнями загальної стратегії фірми. Стратегічне планування являє собою процес розробки цінових стратегій на довгостроковий період. Воно передбачає трирівневий економічний аналіз - на рівні економіки в цілому, на рівні галузі і на рівні підприємства, фірми, що дозволяє керівництву правильно орієнтуватися в ринковій кон'юнктурі. Тактичне планування включає в себе
 10. Висновки
  фінансового стану підприємства (аудит). Ці послуги надаються незалежними фірмами, а також індивідуальними професіоналами. 3. Комп'ютерні програми, розроблені для складання бізнес-планів, дозволяють зробити цей процес більш ретельним і детальним, автоматизуючи ряд розрахунків і формалізуючи відповідні процедури. Однак вони не замінюють професійних знань експертів і
 11. 3.2.1. Стратегічне планування
  цілі і завдання. Розділ 2. Прогнози та орієнтири Наводяться прогноз економічної ситуації на ринках капіталів, продукції та праці, намічені перспективні орієнтири за основними показниками. Розділ 3. Спеціалізовані плани і прогнози - Виробництво. - Маркетинг. - Фінанси (фінансовий план). - Кадрова політика. - Інноваційна політика (науково-дослідні та конструкторські
 12. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 13. Питання 70. Завдання статистики державного бюджету
  задача статистики державного бюджету полягає в характеристиці його основних показників, що визначають зміст і спрямованість фіскальної політики. Крім головного завдання, виділяють також більш конкретні підзадачі: 1) визначення загальної величини доходів і видатків державного бюджету, розмір перевищення витрат над доходами (дефіцит) або доходів над витратами (профіцит), 2) аналіз
 14. 72. Загальнодержавне планування
  завдання розвитку економіки, плани (особливо перспективні) завжди передбачали вирішення найбільших соціальних проблем. Методологію планування можна визначити як сукупність його принципів, тобто найбільш загальних, корінних закономірностей розробки, обгрунтування планових завдань і забезпечення виконання планів, а методику планування (невід'ємну частину методології) як сукупність методів,
 15. Податкове планування
  фінансового планування. Існує суб'єктивна думка, що оптимізація проводиться тільки з метою максимального законного зниження податків. Однак, податкова оптимізація - це процес, пов'язаний з досягненням певних пропорцій усіх фінансових аспектів угоди або проекту (ліквідність, оборотність, трудомісткість обліку та
 16. 40. Система прогнозів і програм розвитку національної економіки.
  цілі, пріоритети, шляхи і засоби їх досягнення. Середньострокові плани конкретизують основні напрямки стратегії; їх розробляють на термін 3-5 років. Річні плани формуються на основі п'ятирічних планів. Наприкінці кожного року здійснюється коригування середньострокових планів. Складовою частиною планів є цільові комплексні програми. Щорічно розробляється прогноз економічного і
 17. § 1. Структура і механізм функціонування фінансового ринку
  види ринкової діяльності припускають наявність фінансових засобів, які можна придбати на специфічному ринк0л - фінансовому. Основними фінансовими засобами є дениЦ | та цінні папери. Гроші не є ресурсом, але на них
 18. 57. ЦІЛІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  завдань. Цілі індивідуальні для кожного господарюючого суб'єкта. Підприємства в умовах високої інфляції й існуючої податкової політики держави можуть мати різні інтереси в питаннях формування і використання прибутку, виплати дивідендів, регулювання витрат виробництва, збільшення майна й обсягів продаж (виручки від реалізації). Одне із завдань реорганізації підприємства -
 19. 2.8.5. Принципи планування
  планування. В економічній літературі широко обговорювали принципи планування і називали багато з них: наукова обгрунтованість, безперервність, реальність, напруженість, багатоваріантність та інші. Легше визначити названі принципи, ніж забезпечити їх застосування при розробці планів, що залежить від професіоналізму їх розробників, а також наявних у них засобів. Головним же фактором
 20. Яка структура організаційно-економічних відносин?
  мети, а також розділити людей для виконання окремих видів робіт; - в яких господарських формах працювати; - хто і як буде керувати виробничої роботою людей. У зв'язку з цим організаційно-економічні відносини поділяються на три великих виду (які включають, у свою чергу, відповідні конкретні форми): - кооперація праці (спільне виготовлення продуктів,
© 2014-2022  epi.cc.ua