Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

12.5. Порядок кредитування торговельних організацій


Незважаючи на те, що використання банківських кредитів пов'язано зі значними витратами коштів, лише невелика частина торговельних організацій обходиться без них. При видачі кредитів банки керуються Банківським кодексом Республіки Білорусь, Інструкцією про порядок надання (розміщення) банками грошових коштів у формі кредиту і їх повернення, внутрішніми нормативними документами.
Основними принципами та умовами кредитування є платність, терміновість, зворотність, матеріальна забезпеченість. Однак, останнім часом правові обмеження, пов'язані з банківським кредитуванням, поступово слабшають. Зокрема, принцип цільового використання банківського кредиту та матеріальної забезпеченості вже не є обов'язковими.
Організація має право отримувати кредити в будь-якому банку з повідомленням банку, де відкрито розрахунковий рахунок, при цьому останній виробляє зведену перевірку заборгованостей за позиками, отриманими в різних банках. При цьому кредитування торговельних організацій в даний час здійснюється тільки з карт-рахунку та рахунку-контокоррента, яким є поточний рахунок із встановленням певного режиму функціонування. Тому часто в кредитному договорі або договорі на розрахунково-касове обслуговування міститься норма про те, що організація повинна перевести свій розрахунковий рахунок в банк-кредитодавець.
В даний час банками надаються торговельним організаціям такі основні види кредитів:
- одноразова надання грошових коштів;
- відкриття кредитної лінії, в т.ч. відновлюваної, з правом на одержання і використання протягом обумовленого терміну грошових коштів з встановленням лімітів видачі та заборгованості в межах загальної суми кредиту;
- овердрафт - надання кредиту на суму, що перевищує залишок коштів на поточному (розрахунковому) рахунку в безготівковому порядку або шляхом перерахування банком грошових коштів в оплату розрахункових документів, представлених організацією;
- мікрокредит, що надається за спрощеною процедурою, за умови, що сукупна сума (для кредитних ліній - ліміт грошових коштів) за всіма діючими кредитними договорами, укладеними між банком та організацією, не перевищує 7500 базових величин.
Основу взаємин організації торгівлі і банку становить кредитний договір, в якому передбачаються:
1. цілі кредиту - якщо кредит видається під гарантію Уряду Республіки Білорусь або порука місцевого органу влади. В інших випадках вказівка мети необов'язково;
2. сума і валюта кредиту. Її розрахунок відрізняється залежно від мети кредиту. Так, якщо кредит видається під інвестування або під фінансування конкретної угоди, то сума його визначається сумою цієї угоди. Але частіше торговельні організації кредитуються під поточну потребу в товарно-матеріальних цінностях (товарних запасах). У цьому випадку розрахунок потреби в кредитних ресурсах проводиться таким чином (табл. 16.1):
У договорі може бути передбачено надання додаткового кредиту понад основної суми за наявності в банку вільних кредитних ресурсів, але за більш високою процентною ставкою (овердрафт).
Таблиця 12.1. Розрахунок потреби в кредитних ресурсах на квартал по організації торгівлі, млн. руб.
3. Розмір відсотків за користування кредитом та порядок їх сплати, а також розмір плати за користування кредитом та порядок її внесення. Розмір відсотків може бути передбачений у вигляді фіксованої величини (тверда відсоткова ставка) або формули, пов'язаної з будь змінною величиною (плаваюча процентна ставка). Варіантами порядку сплати відсотків є: повністю в день повернення кредиту; рівномірними внесками в період його повернення (ануїтети). Сплата відсотків за користування кредитом в день надання кредиту, а також авансом діючими документами заборонена.
4. умови погашення основного боргу, які роблять великий вплив на розмір реально використовуваних засобів. Існують три основні варіанти амортизації основного боргу: частинами протягом кредитного періоду; відразу по закінченні кредитного періоду; після закінчення деякого часу після закінчення кредитного періоду.
5. спосіб забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, серед яких виділяють заставу нерухомого та рухомого майна організації або третьої особи, майнових прав, поручительство, банківську гарантію, гарантійний депозит грошей, страхування ризику неповернення кредиту та інші способи;
6. права та обов'язки, економічну відповідальність сторін.
Форма кредитного договору встановлюється кожним банком самостійно на основі типової форми, рекомендованої Нацбанком (наприклад, у Додатку 1 наведено Типовий кредитний договір Приорбанк на відкриття кредитної лінії торговим організаціям).
Враховуючи, що умови кредитного договору є досить істотними як для організації, так і для банку, його висновком передує попередня робота. Зокрема, банк робить перевірку правоздатності і кредитоспроможності організації. З цією метою організація надає ряд документів, перелік яких в даний час кожен банк встановлює самостійно. Як правило, це бухгалтерська звітність за період, встановлений банком, копії договорів на підтвердження кредитуються угод, бізнес-плани розвитку організацій. Якщо кредит надається не в обслуговуючому банку, то додатково надаються копії всіх правовстановлюючих документів.
На основі цих документів, а також додатково зібраних відомостей банк проводить оцінку кредитоспроможності, тобто можливості і доцільності надання кредиту та ймовірності своєчасного повернення боргу. Оцінку кредитоспроможності банки також здійснюють на основі самостійно розроблених і затверджених правил. Враховуючи, що кредитоспроможність організації торгівлі залежить від багатьох факторів, для її оцінки вивчають і аналізують такі питання:
- фінансово-економічний стан організації (коефіцієнти ліквідності, забезпеченості власними коштами, фінансової стійкості, оборотності (ефективності) , рентабельності та ін.);
- кредитна історія (своєчасність розрахунків за раніше отриманими кредитами, якісність поданих звітів та ін.) Зокрема, у разі наявності простроченої заборгованості за раніше виданими кредитами (за винятком випадків, встановлених законодавством) кредит банком організації не видається;
- положення організації на ринку (конкурентоспроможність, ділова репутація, конкурентне середовище, стійкі ринки збуту товарів здатність кредитоотримувача в процесі реалізації проекту генерувати достатні кошти для погашення кредиту.
Зі свого боку торгова організація повинна провести оцінку ефективності залучення фінансового кредиту на запропонованих умовах. Для цього можна скористатися формулою розрахунку плати за кредит :
П=(12.4)

Показники За розрахунком кредитоотримувача Прийнято банком
1. Прогнозована виручка від реалізації товарів, включаючи ПДВ та інші платежі з виручки

14200
 
2. Одноденна виручка (п. 1 / 90) 158  
3. Норматив запасів і витрат, дн. 65  
4 . Прогнозована сума запасів і витрат (п.2 * п.3)

10270
 
5. Власні джерела формування оборотних активів на кінець кварталу

3110
 
6. Кредиторська заборгованість за товарними операціями на кінець кварталу

3400
 
7. Нестягнуту в термін дебіторська заборгованість 5  
8. Потреба в кредиті (п.4-п.5-п.6-п.7) 3755  
9 . Плановий розмір кредиту 3755  
10. Гранично допустимий розмір перевищення планового розміру кредиту Встановлюється банком виходячи з кредитоспроможності

де П - вартість кредиту, руб.
К - сума кредиту, руб.
С - річна процентна ставка,%
Т - період використання кредиту, дн.
Наприклад, торгова організація відкрила в банку кредитну лінію з лімітом у розмірі 3700 млн. руб. під 18% річних (з урахуванням плати за обслуговування кредиту). Тоді вартість кредиту на квартал складе 166,5 млн. руб. Цю суму торгова організація повинна передбачити в якості витрат за статтею «Відсотки за користування кредитом».
Враховуючи велику відмінність варіантів виплати відсотків і основної суми боргу по кредиту, організації торгівлі слід підходити до вибору банку та оформлення кредитів більш обгрунтовано. Вигідність кредиту на конкретних умовах можна визначити за показником «грант-елемент»:

де ГЕ-грант-елемент, що характеризує розмір відхилень вартості конкретного фінансового кредиту від середньоринкових умов,%
ПР - сума сплачуваного відсотка в конкретному інтервалі (n) кредитного періоду;
ОД - сума амортизується основного боргу в конкретному інтервалі (n) кредитного періоду;
БК - загальна сума банківського кредиту;
i - середня ставка відсотка за кредит, що склалася на фінансовому ринку за аналогічними кредитами;
n - конкретний інтервал кредитного періоду, за яким здійснюється платіж коштів банку;
t - загальна тривалість кредитного періоду, виражена числом вхідних в нього інтервалів.
Приклад. При середній вартості аналогічних кредитів у розмірі 18% організація може отримати кредит у розмірі 3600 млн. руб. на 3 міс. в різних банках на наступних умовах:
а) річна відсоткова ставка 17% (місячна 1,4%), відсотки за кредит і основна сума боргу виплачуються наприкінці кожного місяця. Грант-елемент складе 100 -=24,5%;
б) річна відсоткова ставка 18% (місячна 1,5%), відсотки за кредит сплачуються в кінці кожного місяця, а основна сума в кінці року.
Грант-елемент складе 100 -=36%. Як видно з розрахунків, ефективність залучення кредиту за другим варіантом вище, незважаючи на більш високу процентну ставку.
Погашення кредиту здійснюється шляхом перерахування виручки від реалізації товарів і послуг з розрахункового рахунку на рахунок банку. При недостатності у торговельної організації коштів для погашення кредиту діє наступна черговість: позачергово здійснюються платежі в рахунок погашення банківських кредитів, виданих на виплату заборгованості по зарплаті і сум обов'язкових страхових внесків; в першу чергу з пріоритетом над усіма іншими платежами даної групи йдуть платежі в рахунок погашення забезпечених заставою зобов'язань, а також в платежі в погашення зобов'язань держави та виданих під його гарантії (паливно-енергетичні ресурси); в другу чергу виконуються всі інші платежі в рахунок погашення банківських кредитів.
У разі непогашення (несвоєчасного погашення) кредиту у банку є достатньо широкий арсенал заходів впливу. Зокрема, банки можуть: 1) направляти своїх представників в якості спостерігачів за господарською діяльністю організацій, що не забезпечують своєчасного повернення кредитів та виконання договорів застави; 2) здійснювати контроль за рухом коштів в іноземній валюті і білоруських рублях за всіма рахунками організації; 3) стягувати у безспірному порядку з поточного рахунку кошти в рахунок погашення прострочених кредитів; 4) приймати рішення про зупинення видачі коштів на виплату заробітної плати працівникам апарату управління організації понад мінімального споживчого бюджету на одного працюючого; 5) вимагати від організації повної інформації про рахунки, відкриті в інших банках, і переведення наявних на них коштів у білоруських рублях і іноземній валюті на поточні рахунки; реалізувати майно заставодавця з напрямком виручених коштів на погашення кредитів; брати участь у розробці програми виходу неплатоспроможною організації з кризової ситуації. Крім того, можуть застосовуватися різні схеми реструктуризації заборгованості.
На відкриття відновлювальної кредитної лінії торговим організаціям
Кредитний договір № ___
(типова форма)
м.___ «___» ___200__г

«Пріорбанк» Відкрите акціонерне товариство, іменоване надалі "Кредитодавець", в особі ___, що діє на підставі Положення
(посада , П.І.Б. посадової особи)
про філію та доверенності1 № __ від ___, з одного боку, і ___, іменоване надалі "кредитоотримувача", в особі директора ___, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, спільно іменовані СТОРОНИ, уклали цей договір про наступне:
I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Кредитодавець відкриває кредитоотримувача поновлювану кредитну лінію з лімітом видачі в сумме___
(цифрами і прописом)
та лімітом задолженности___ білоруських рублів
(цифрами і прописом)
для___
(вказати цільове призначення)
___
  строком до «__» ___ 200_ року, зі сплатою ___ відсотків річних за користування кредитом. Кредитоотримувача зобов'язується повернути кредитодавцю отриману суму грошових коштів і сплатити відсотки за користування кредитом.
  1.2. Для надання кредиту відкривається рахунок № ___.
  1.3. Терміни та порядок надання і погашення кредиту, сплати відсотків за користування ним:
  1.3.1. Кредит надається по частинах після надання кредитоотримувача забезпечення, достатнього для задоволення вимог кредитодавця. Кредитна лінія є відновлюваної, при погашенні частини заборгованості кредитодавець надає кредитоотримувача кредит в межах вільного залишку кредитної лінії та терміну, передбаченого в пункті 1.1.
  1.3.2. Видача кредиту здійснюється відповідно до укладених договорів (контрактів) шляхом оплати наданих кредитоотримувача платіжних доручень, акцептованих платіжних вимог продавця (постачальника) за отримані товари (виконані роботи (послуги)), включаючи транспортні послуги, суму податку на додану вартість по кредитуються цінностям і вартість зворотної тари, платіжних інструкцій на попередню оплату (авансовий платіж), відкриття акредитивів, оформлених відповідно до законодавства, що є невід'ємною частиною цього договору.
  1.3.3. Терміни погашення кредиту встановлюються не далі ___ днів2 з дати оплати розрахункових документів
  кількість днів
  за рахунок кредиту банку.
  1.3.4. Відсотки за користування кредитом сплачуються в наступному порядку3:
  період нарахування відсотків: з 1 по 30 число місяця;
  строки сплати відсотків: - до ___ числа кожного місяця, але не пізніше останнього робочого дня;
  - до ___ числа місяця, наступного за звітним;
  порядок сплати відсотків: - одноразовий платіж раз на місяць;
  - щодекадно за фактичний період користування кредитом.
  1.3.5. Погашення кредиту та відсотків проізводітся3:
  - платіжним дорученням кредитоотримувача;
  - платіжним вимогою або меморіальним ордером кредитодавця шляхом списання коштів з: - гарантійного депозиту - поточного (розрахункового) рахунку кредитоотримувача - поточного (розрахункового) рахунку відокремленого підрозділу кредитоотримувача.
  II.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРІН
  2.1. Кредитодавець зобов'язується:
  2.1.1. Провести видачу кредиту в сумі і в строки, обумовлені в цьому договорі, з відкриттям рахунку з обліку кредитної заборгованості кредитоотримувача.
  2.1.2. Чи не погашену у встановлений термін суму кредиту та відсотків за користування ним перенести на відповідні рахунки з обліку простроченої заборгованості.
  2.2. Кредитоотримувача зобов'язується:
  2.2.1. Повністю використовувати кредит для цілей, передбачених цим договором, проводити погашення кредиту і нарахованих відсотків, а також здійснювати всі розрахунки і платежі у строки та на умовах, обумовлених договором.
  2.2.2. Здійснювати свою діяльність строго відповідно до установчих документів, не допускаючи використання кредиту на цілі заборонені законодавством Республіки Білорусь.
  2.2.3. Виробляти погашення кредиту в міру реалізації товарів, оплачених за рахунок кредиту у строки не далі ___ днів1 з моменту оплати розрахункових документів за рахунок кредиту.
  кількість днів
  2.2.4. Протягом періоду користування кредитом представляти кредитодавцем та забезпечити їх достовірність:
  - Щокварталу до ___ числа місяця, наступного за звітним кварталом бухгалтерський баланс по основній діяльності з додатками до нього.
  - Звіт по роздрібній торгівлі (форма № 3-торг), звіт про товарообіг і запаси товарів (форма № 1 - торг), додаток до балансу підприємства за рік (форма № 3) у строки, передбачені для здачі статистичної звітності Міністерством статистики та аналізу Республіки Білорусь;
  - І на вимогу кредитодавця для оцінки фінансового стану підприємства розшифровки окремих показників діяльності підприємства, окремих статей активу і пасиву балансу за встановленою формою, а також статистичну звітність встановлених Міністерством статистики та аналізу Республіки Білорусь форм.
  2.2.5. У разі зміни свого найменування, адреси, правового статусу чи реорганізацію протягом трьох календарних днів письмово повідомляти кредитодавця про що відбулися зміни.
  2.2.6. При настанні термінів повернення кредиту і відсотків по ньому забезпечити на поточному рахунку наявність необхідних коштів для погашення заборгованості та надати уповноваженому банку платіжні інструкції на перерахування грошових коштів.
  2.2.7. При попередній оплаті (авансовому платежі) надати кредитодавця документальне підтвердження цільового використання кредиту (накладні, акти, імпортні декларації і т.д.) не пізніше 5 календарних днів з моменту закінчення терміну виконання боржником зобов'язань, встановлених договорами (контрактами) та законодавством Республіки Білорусь.
  2.2.8. Протягом 5 робочих днів з моменту виявлення кредитодавця факту нецільового використання кредиту погасити суму, використану не за цільовим призначенням.
  2.2.9. Зробити повне погашення кредиту і нарахованих відсотків по ньому в разі ліквідації або реорганізації, переходу на розрахунково-касове обслуговування в інший банк, а також у разі порушення умов даного договору або договорів, укладених в забезпечення належного виконання зобов'язань кредитоотримувача.
  2.2.10. Надати банку за місцем відкриття поточного (розрахункового) рахунку заяву на попередній акцепт платіжних вимог кредитодавця з оплатою в день надходження їх у банк.
  2.2.11. У забезпечення виконання зобов'язань щодо своєчасного повернення кредиту та відсотків за користування ним надати кредитодавця ___
  (Вказати спосіб забезпечення виконання зобов'язань)
  ___,
  оформивши відповідний (-і) договір (-и) відповідно до законодавства Республіки Білорусь.
  2.2.12. На вимогу кредитодавця, при виникненні простроченої заборгованості за кредитом та нарахованими відсотками, здійснити відповідно до законодавства реалізацію предмета застави, направивши виручку від реалізації (продажу) закладеного майна на погашення невиконаних зобов'язань за кредитним договором та відшкодування інших витрат кредитодавця, пов'язаних зі стягненням боргу.

  2.2.13. В порядку та на умовах, передбачених тарифами «Приорбанк» ВАТ та пунктом 1.3.5. цього договору, сплачувати кредитодавцю всі комісії, пов'язані з наданням та супроводом кредиту, в тому числі: одноразово комісію за розгляд заявки на кредитну лінію в розмірі ___ базових величин; щомісяця - комісії за зобов'язання банку з видачі кредитів у розмірі ___% річних і за супровід кредитної операції у розмірі ___% від середньої суми кредіта2.
  III. ПРАВА СТОРІН
  3.1. Кредитодавець має право:
  3.1.1. Здійснювати контроль за цільовим використанням кредиту ___
  (Вказати форму, періодичність та способи проведення контролю)
  3.1.2. Здійснювати контроль за погашенням кредиту і своєчасною сплатою відсотків за користування кредитом.
  3.1.3. Аналізувати господарсько-фінансову діяльність кредитоотримувача і здійснювати перевірки на місці з усіх питань його функціонування та кредитно-розрахункового обслуговування.
  3.1.4. Кредит, використаний не за цільовим призначенням, стягнути: платіжним вимогою (меморіальним ордером) кредитодавця з гарантійного депозиту грошей, з поточних (розрахункових) рахунків кредитоотримувача і його відокремлених підрозділів. При відсутності або недостатності коштів для погашення цих кредитів після закінчення 5 робочих днів з моменту виявлення зазначених фактів віднести залишок непогашеного (Нестягнуту) кредиту на рахунок з обліку простроченої заборгованості.
  3.1.5. У разі виявлення порушень у зберіганні та бухгалтерському обліку витрат, проведених за рахунок кредиту, виданого в рамках цього договору, несплати відсотків за користування кредитом у встановлені терміни, перешкоджання кредитоотримувача банківському контролю та інших порушень цього договору і договорів, укладених в забезпечення виконання зобов'язань за цим договором, пред'явити до дострокового стягнення суму заборгованості за кредитом з не настали термінами погашення, а також суму відсотків, в т.ч. достроково списати суму заборгованості за кредитом з не настали термінами погашення і суму відсотків платіжним вимогою (меморіальним ордером) кредитодавця з гарантійного депозиту грошей, з поточних (розрахункових) рахунків кредитоотримувача і його відокремлених підрозділів, або у безспірному порядку, на підставі виконавчих документів.
  3.1.6. При ненадання кредитоотримувача кредитодавця платіжного доручення на перерахування коштів в погашення заборгованості за кредитом і відсотками за користування ним, комісій, пов'язаних з наданням та супроводом кредиту у строки, передбачені цим договором та тарифами банку, а також при ненадання документального підтвердження поставки товарів, оплачених в порядку попередньої оплати (авансового платежу), списати платіжним вимогою (меморіальним ордером) кредитодавець суму непогашеного кредиту, несплачених відсотків і комісій з гарантійного депозиту грошей, з поточних (розрахункових) рахунків кредитоотримувача і його відокремлених підрозділів, або у безспірному порядку, на підставі виконавчих документів.
  3.1.7. При виникненні простроченої заборгованості за кредитом та нарахованими відсотками кредитоотримувача (ЗАСТАВНИК) за згодою кредитодавця (заставодержатель) реалізує предмет застави та виручку від реалізації (продажу) заставленого майна направляє на погашення невиконаних зобов'язань за кредитним договором та інших витрат кредитодавця, пов'язаних зі стягненням боргу в порядку , встановленому законодавством Республіки Білорусь.
  3.1.8. У разі зміни ставки рефінансування Національного Банку РБ, вартості кредитних ресурсів тощо в односторонньому порядку змінювати процентну ставку за кредитом, направивши кредитоотримувача повідомлення про зміну процентної ставки за кредитом не пізніше 10 днів до дати набрання чинності нової величини процентної ставки. Повідомлення є невід'ємною частиною договору.
  3.1.9. За письмовим клопотанням кредитоотримувача за наявності об'єктивних причин, що не дозволяють йому своєчасно виконувати зобов'язання перед кредитодавцем з погашення кредиту, у вигляді виключення, дотримуючись граничні терміни кредитування, пролонгувати непогашену суму боргу, уклавши додаткову угоду до кредитного договору, з встановленням підвищеної процентної ставки по пролонгованої заборгованості .
  3.1.10. При виникненні простроченої заборгованості за кредитом і відсотками за користування ним звернути стягнення на заставлене майно або вжити інших заходів щодо стягнення боргу в залежності від способу забезпечення кредиту.
  3.1.11. Направляти відповідно до законодавства Республіки Білорусь своїх представників в якості спостерігачів за господарською діяльністю кредитоотримувача в разі невиконання ним умов цього договору.
  3.2. Кредитоотримувача вправі:
  3.2.1. Достроково повернути кредит із сплатою нарахованих відсотків за користування ним зі свого поточного рахунку, сповістивши кредитодавця за ___ днів до пред'явлення документа на погашення;
  3.2.2. Клопотати про збільшення розміру кредитної лінії та зміну розміру відсотків за користування кредитом;
  3.2.3. Клопотати про перегляд терміну кредитування.
  IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  4.1. Кредитодавець сплачує кредитоотримувача штраф у розмірі ___ відсотків від суми неправильно нарахованих та стягнутих відсотків за користування кредитом.
  4.2. Кредитодавець несе відповідальність за неналежне виконання зобов'язань за цим договором відповідно до законодавства Республіки Білорусь.
  4.3. За несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом з 1 числа наступного місяця кредитоотримувача сплачує кредитодавця пеню в розмірі ___% +1 від несвоєчасно сплаченої суми за кожен день прострочення платежу та надаються кредитодавцем право нарахування та списання пені з поточного рахунку в порядку, передбаченому законодавством.
  4.4. У разі попередньої оплати і не надходженні товару у встановлений строк кредитодавця розглядає даний факт як нецільове використання кредиту, пред'являє його до дострокового стягнення і застосовує до кредитоотримувача санкції відповідно до п. 4.5. справжнього кредитного договору.
  4.5. При встановленні фактів нецільового використання кредиту кредитоотримувача сплачує кредитодавця штраф у розмірі до ___% від суми коштів, використаних не за цільовим призначенням.
  4.6. За простроченими кредитами кредитоотримувача сплачує кредитодавця підвищену процентну ставку в розмірі ___ відсотків, нараховану від суми простроченої заборгованості. Сплата підвищених відсотків за користування кредитом здійснюється в порядку і строки, передбачені п.п. 1.3.4; 1.3.5. цього договору.
  4.7. Кредитоотримувача відшкодовує кредитодавця збитки внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором, включаючи судові витрати та інші витрати.
  V.СРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  5.1. Цей договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до повного виконання кредитоотримувача своїх зобов'язань щодо повернення кредиту та сплати відсотків за користування ним, а також інших зобов'язань, що випливають з цього договору.
  5.2. Зміна умов цього договору оформляється шляхом підписання сторонами додаткових угод, за винятком змін, що випливають з п. 3.1.8. цього договору.
  VI.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  6.1. Усі суперечки за цим договором, що виникають між сторонами, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір підлягає розгляду господарським судом відповідно до законодавства Республіки Білорусь.
  VII.ПРОЧІЕ УМОВИ
  7.1. При недостатності коштів на поточному рахунку кредитоотримувача для виконання зобов'язань з погашення кредиту, сплати відсотків за користування ним та неустойки, в першу чергу погашається ___
  (Вказати в потрібній черговості основний борг по кредиту, відсотки за користування ним, неустойка)
  7.2. При розрахунку відсотків кількість днів у році приймається рівним - 360 або - 365 (366) днів1.
  7.3.___
  ___7.4. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються Банківським кодексом Республіки Білорусь та іншим законодавством Республіки Білорусь.
  7.5. Цей договір складено на __ аркушах російською мовою в 2 примірниках по одному примірнику для кожної із сторін.
  VIII.ЮРІДІЧЕСКІЕ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
  Кредитоотримувача: кредитодавець:
  ___ «Пріорбанк» ВАТ
  Р / СЧ. № ___
  В___ ___
  Код МФО ___

  ДИРЕКТОР: ДИРЕКТОР:
  ___ / ___ / ___ / ___ /
  (Підпис) (П.І.Б.) (підпис) (П.І.Б.)
  ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР: ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР:
  ___ / ___ / ___ / ___ /
  (Підпис) (П.І.Б.) (підпис) (П.І.Б.)
  М.П. М.П.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "12.5. Порядок кредитування торговельних організацій"
 1. Стаття 11. Пільгове кредитування суб'єктів малого підприємництва
    кредитування суб'єктів малого підприємництва на пільгових умовах, користуються
 2. Стаття 40. Під рефінансуванням розуміється кредитування Банком Росії банків, у тому числі облік і переоблік векселів
    порядок і умови рефінансування встановлюються Банком
 3. Зовнішньоторговельні банки
    кредитування експорту, страхування експортних кредитів. Основне їх завдання полягає в заохоченні експорту з метою стимулювання економічного зростання. Вони гарантують і враховують векселі за експортними кредитами, наданими приватними банками, беруть участь разом з ними в середньостроковому і довгостроковому кредитуванні експорту машин і
 4. Контрольні питання
    порядок зарахування податку на майно організацій до бюджету? 6. Хто визначає ставки податку на майно
 5. 4. Міжнародне кредитування криза заборгованості
    кредитування являютсяслішком жорсткими, а кредит недостатньо досту-пен, особливо у світлі вже існуючого крізісазадолженності. На світових ринках капіталу LDCтрадіціонно є позичальниками. Витрати етіхстран перевершують їх доходи, або, в макроекономічних-чеських термінах, інвестиції в сумі з бюджету-ним дефіцитом перевершують обсяг сбереженій.Прі недостатньому рівні заощаджень всерединікраїни
 6. Питання для самоконтролю
    порядок обчислення і сплати податку на майно організацій? 7. Як обчислюється сума авансового платежу з податку на майно організацій? 8. У які терміни надається податкова декларація за підсумками податкового
 7. Поняття міжнародного порядку
    порядок (режим) являє собою досить чітко виражені умови, які прийняті на багатосторонній основі і базуються на взаємоприйнятних нормах, що визначають державні та недержавні рамки поведінки в якій-небудь сфері міжнародної діяльності. Світова економічна порядок включає в себе міжнародно-регулюючі структури: - міжнародну валютну систему; -
 8. Кредитна система
    кредитування і як сукупність кредитних організацій (фінансово-кредитних інститутів). Вище зазначалося, що кредитні відносини пов'язані з рухом позичкового капіталу і включають різні форми кредиту. Кредитна система як сукупність фінансово-кредитних інститутів акумулює вільні грошові капітали, доходи і заощадження різних верств населення і надають їх в позику фірмам,
 9. 4.7. Комерційні банки
    кредитування підприємствам малого та середнього бізнесу. Зазвичай наявність таких коштів забезпечується західними організаціями такими, як Агентство міжнародного розвитку США або Європейський Банк Реконструкції та тривалі періоди часу, ніж ті, які зазвичай надаються російськими банками. Існують декілька шляхів для з'ясування того, чи займається той чи інший банк
 10. Нові форми запозичення
    кредитування господарських проектів на тривалу перспективу. Нова форма запозичень - кредитування країн великими міжнародними союзами - Паризьким, Лондонським клубами і т.
 11. Контрольні питання
    порядок його обчислення і сплати принципових поправок? 2. Яким нормативним документом вводиться в дію зазначений податок? 3. Хто є платників єдиного сільськогосподарського податку? 4. Які види податків сплачують платники єдиного сільськогосподарського податку? Від сплати яких податків вони звільнені? 5. Чи всі сільськогосподарські товаровиробники можуть бути переведені
© 2014-2022  epi.cc.ua