Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 29 Матеріальний і моральний знос капіталу

Відповідь
Матеріальний (фізичний) знос - поступова втрата засобами праці своєї споживної вартості і вартості в процесі їх виробничого споживання внаслідок впливу сил природи, а також надзвичайних обставин (наприклад, пожеж).
Розрізняють дві основні форми матеріального зносу: зношення в процесі виробництва; руйнування бездіяльних засобів праці. Матеріальний знос другої форми - бездіяльність засобів праці - це безповоротні втрати і пряме вирахування з національного багатства, сполучений з соціальними та екологічними втратами.
Моральний знос засобів праці - зниження вартості коштів праці внаслідок зростання продуктивності праці і технічного прогресу. Розрізняють дві форми морального зносу. Перша пов'язана з втратою засобами праці своєї вартості внаслідок підвищення продуктивності праці в виготовляють їх галузях. Друга форма морального зносу пов'язана з появою під впливом науково-технічного прогресу (НТП) нової, більш продуктивної й економічною техніки.
Амортизація - поступове перенесення вартості засобів праці у міру їх зносу (матеріального і морального) на вироблену продукцію. В кожній одиниці нового продукту втілюється частина вартості засобів праці пропорційно їх зносу.
Амортизаційні відрахування - це частина вартості засобів праці, перенесена на вироблену продукцію, вони входять у витрати виробництв (собівартість). Підприємства використовують їх за власним розсудом, не акумулюючи на спеціальному рахунку в банку. Річна сума амортизаційних відрахувань визначається множенням норми амортизації на середньорічну балансову вартість засобів праці по кожному їх виду або групі.
Норма амортизації - відношення розміру амортизаційних відрахувань за певний період до балансової вартості засобів праці, виражене у відсотках.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 29 Матеріальний і моральний знос капіталу "
 1. Основний і оборотний капітали
  Основний капітал - капітал, авансований на купівлю машин, обладнання, будівель, споруд і т. д., який функціонує в протягом тривалого періоду часу, при цьому переносить свою вартість на продукт частинами, у міру зносу. Оборотний капітал - капітал, авансований на купівлю сировини, палива, робочої сили і т. д. На відміну від основного капіталу він повністю протягом одного циклу
 2. 8.3 Фізичний і моральний знос основних засобів
  Фізичний знос основних засобів. Основні засоби, що беруть участь в процесі вироб-ництва, поступово втрачають свої первинні характеристики внаслідок їх експлуатації та природного снашивания. Під фізичним зносом розуміється втрата засобами праці своїх первісних якостей. Рівень фізичного зносу основних засобів залежить від первинної якості ос-новних фондів; ступеня
 3. Амортизація основного капіталу
  Вищезгаданий знос основного капіталу може бути фізичними моральним. Фізичний знос полягає в тому, що елементи основного капіталу зношуються і тому їх вартість знижується. Моральний знос полягає в тому, що вартість основних фондів знижується через появу досконаліших фондів, а також через більш низьких витрат на їх виробництво. Процес фізичного і морального зносу
 4. 81. ЗНОС
  Знос - амортизація довгострокових матеріальних виробничих активів (основних засобів) - будівлі, обладнання, транспорту і пр.; періодичне розміщення вартості активів на період їх терміну служби. Фізичний знос - матеріальне зношення засобів праці, поступова втрата ними своєї споживної вартості і вартості в процесі використання або бездіяльності, внаслідок впливу сил природи
 5. Терміни та поняття
  Капітал: фізичний, фінансовий, людський, юридичний, грошовий, продуктивний, товарний; торговельний і позичковий, промисловий і лихварський, стартовий; авансований постійний і змінний, вільний, споживчий і допоміжний, статутний, основний і оборотний; стартовий, власний і позиковий Кругообіг капіталу Оборот капіталу Час обороту Швидкість обороту
 6. Висновки
  1. Капітал має чимало як широких, так і вузьких визначень. Він традиційно ділиться на основний і оборотний, а за сферами функціонування - на виробничий (промисловий), торговий, фінансовий (позичковий). 2. Серед теорій капіталу і прибутку найбільш відомі трудова, теорія стриманості, теорія капіталу як блага, що приносить дохід. 3. Основні фонди є головною складовою частиною
 7. Запитання і завдання для самоконтролю
  1. Дайте порівняльну характеристику основних точок зору на сутність капіталу. 2. Виходячи з якого принципу визначається сутність капіталу? 3 . Які критерії поділу капіталу на постійний і змінний, основний і оборотний? '4. У чому полягають відмінності між фізичним і моральним зносом основних виробничих фондів? 5. Яка структура часу обороту
 8. Питання 39. Амортизація основних фондів
  Основні виробничі фонди кошти в процесі експлуатації піддаються фізичному і моральному зносу, поступово переносячи свою вартість на вироблену продукцію. Фізичним зносом називається втрата основними фондами своїх фізичних властивостей, в результаті чого вони не можуть виконувати свої функції і приходять в непридатність. Моральний знос виявляється в тому, що діючі об'єкти
 9. 9.2. Основний і оборотний капітал. Амортизація
  Всяка фірма зацікавлена в тому, щоб її капітал перебував в русі і безперервно відтворювався. Індивідуальне відтворення - це безперервно повторюваний процес продуктивного поєднання факторів виробництва з метою створення товарів і отримання доходу. Вихідним моментом відтворення є кругообіг капіталу. Кругообіг капіталу - це рух вартості факторів
 10. 32. Знос
  Під зносом майна розуміється зниження його вартості під впливом різних причин. Знос визначається на базі фактичного стану майна, за даними статистичного або бухгалтерського обліку. Існує три види зносу нерухомості: 1) фізичний знос - знос, пов'язаний із зниженням працездатності об'єкта в результаті природного фізичного старіння та впливу зовнішніх
 11. 34. АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБЛАДНАННЯ
  Застосовувані виробничі фонди, їх технічний стан і ступінь відповідності сучасному розвитку техніки у значній мірі характеризують технічний рівень підприємства і зумовлюють ефективність їх використання. Технічний стан обладнання характеризується його фізичним і моральним зносом, рівнем застосування нової техніки, а це в першу чергу залежить від віку
 12. Амортизація основного капіталу
  У міру зношування основного капіталу і реалізації виробленої продукції відбувається відшкодування в грошовій формі вартості витрачених засобів праці з метою їх подальшого оновлення. Таке відшкодування в грошовій формі вартості витрачених засобів праці називається амортизацією. Амортизована вартість засобів праці, як правило, надходить на рахунок підприємства і в міру зносу
 13. Чому продуктивний капітал поділяється на основний і оборотний?
  Продуктивний капітал складається з двох частин, вартість яких проходить весь оборот і повертається в грошовій формі за абсолютно різні терміни. Цими частинами є основний і оборотний капітал (табл. 10.1). Основний і оборотний капітал {foto62} Основний капітал - та частка капіталу, яка протягом тривалого терміну бере участь у виробництві, але переносить свою вартість на готові
 14. 4. Оцінка капіталу
  На практиці перед кожним підприємцем часто постає питання: яка реальна ринкова вартість його капіталу (фондів, активів)? Оцінка підприємства (фірми) являє собою думку або розрахунок вартості конкретно визначеного, об'єкта власності на заданий момент часу. Професійною мовою оцінювачів цей процес часто називається «оцінка бізнесу». При визначенні вартості нерідко
 15. Висновки
  1. Капітал - найважливіший фактор і ресурс господарської діяльності, головний об'єкт ринку капіталу. Він має багато значень, але найбільш про-ний - це будь-який ресурс економіки, створюваний з метою виробництва більшої кількості економічних благ і здатний приносити дохід. 2. Розрізняють такі види і форми капіталу: промисловий (продуктивний), торговий (купецький), лихварський
 16. 2.5.2. Витратний підхід
  Витратний підхід - це сукупність методів оцінки, заснованих на визначенні витрат, необхідних для відновлення або заміщення об'єкта оцінки з урахуванням накопиченого зносу. Базується на припущенні, що покупець не заплатить за готовий об'єкт більше, ніж за створення об'єкта аналогічної корисності. При застосуванні цього підходу враховуються витрати інвестора, а не підрядника. В
 17. Фізичний знос основного капіталу - це втрата ним споживної вартості
  Моральний знос - це втрата вартості з двох причин: 1) створення аналогічних, але більш дешевих засобів праці; 2) випуск більш продуктивних засобів праці при тій же ціні. Облік фізичного та морального зносу має велике значення для встановлення норм амортизації. Норма амортизації - це відношення річної суми амортизаційних відрахувань до середньорічної вартості основного
 18. Ключові терміни
  Максимізація прібиліЕкономіка услугЕдінолічное владениеПартнерствоКорпорацияАкционер (пайовик) Рада діректоровОграніченная відповідальність Дивіденди Доходи на капітал Нерозподілений прибуток Фінансовий капітал Фізичний капітал Знос Товарні запаси Звіт про результати діяльності (про прибутки і збитки) Дохід Витрати Альтернативна вартість Обліковий прибуток
 19. Інвестиції
  Інвестиції - це витрати, що направляються на збільшення або заповнення капіталу. У багатьох випадках як синонім інвестицій вживається термін «валове нагромадження». У Росії його прийнято ділити на три частини: інвестиції у фінансові активи (фінансові вкладення), наприклад у цінні папери, статутний капітал, позики; інвестиції в запаси матеріальних оборотних коштів (в основному це сировина, не до кінця
© 2014-2022  epi.cc.ua