Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

13.5. Планування потоку коштів


Для оцінки здатності організації в планованому періоді залучати і використовувати грошові кошти складається план руху грошових коштів.
Вихідною інформацією для складання цього плану є:
- дані бухгалтерського балансу на початок планованого періоду про кошти в касі, в дорозі; на розрахункових, валютних та інших спеціальних рахунках;
- звіт про рух грошових коштів (Форма 4, додаток до балансу) за два попередніх періоду;
- прогнозовані основні показники торгово-господарської діяльності.
План потоку коштів складається з двох частин.
1. Надходження грошових коштів.
2. Витрачання грошових коштів.
Рух грошових коштів планується за трьома напрямками:
1. по поточній діяльності (основний вид діяльності - реалізація товарів).
2. з інвестиційної діяльності (придбання обладнання, нематеріальних активів; інвестування в інші необоротні активи)
3. по фінансовій діяльності (короткострокові фінансові вкладення в цінні папери; продаж акцій, раніше придбаних; новий випуск акцій).
Сума припливів і відтоків грошових коштів по основній, інвестиційної та фінансової діяльності утворює чистий грошовий потік. Даний показник можна розглянути як потенційний приплив коштів, яким повинна розташовувати організація за результатами своєї діяльності. На основі звіту про рух грошових коштів (додається до бухгалтерського балансу - Форма 4) та основних показників діяльності організації складається план потоку коштів на планований рік за трьома видами діяльності (поточної, інвестиційної, фінансової) з конкретизацією джерел надходження напрямків витрачання грошових коштів.

Потік готівки визначається по кожному виду діяльності як різниця між грошовою сумою надходжень і витрачання грошових коштів.
Сума залишку коштів на початок року по кожному виду діяльності та потоку готівки становить перевищення доходів над витратами.
Галузевими рекомендаціями з розробки бізнес - планів розвитку комерційних організацій на рік (Наказ Міністерства торгівлі Республіки Білорусь 14 грудня 2006р. № 158) у фінансовій частині бізнес-плану торговельних організацій рекомендована схема розрахунку потоку коштів має деякі відмінності (Таблиця 16 галузевих методичних рекомендацій). Зокрема відсутній поділ грошового потоку за видами діяльності. Застосування такого підходу обумовлено існуванням у світовій практиці двох методів відображення грошового потоку: прямого і непрямого.
План потоку коштів формується на основі інформації про надходження, напрямки витрачання грошових коштів з урахуванням залишків коштів на початок і кінець звітного року в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Рух грошових коштів з основної (поточної) діяльності пов'язано з отриманням доходу від реалізації товарів і витратами на формування оборотних коштів. Загальна сума надходжень від основної (поточної) діяльності характеризує співвідношення доходів від реалізації товарів (послуг) і витрат на формування оборотних коштів. Перевищення витрат над надходженням коштів за наявності прибутку від основної діяльності свідчить про те, що формування оборотних коштів вимагає набагато більше фінансових вкладень, чим забезпечує основна діяльність.

При описі грошових потоків від інвестиційної діяльності розглядаються відтоки коштів на придбання необоротних активів та результати від реалізації майна. Загальні інвестиційні витрати рекомендується порівняти із загальними надходженнями від основної діяльності. Таким чином, можна зіставити обсяги інвестицій з реальними фінансовими можливостями організації з фінансування інвестицій за рахунок власних коштів.
Фінансова діяльність організації пов'язана з залученням і поверненням позикових джерел фінансування (кредити, позики), випуском звичайних і привілейованих акцій, виплатою дивідендів, інших позареалізаційних операцій.
Грамотно складений план потоку грошових коштів дозволяє правильно оцінити стан фінансової забезпеченості організації, досягти синхронності грошових потоків.
Отримані організацією грошові кошти - не самоціль, а засіб для поліпшення фінансового стану. Отримані грошові кошти використовуються на забезпечення умов, підтримують безперебійну діяльність і розвиток організації. Залишок коштів забезпечує поточну платоспроможність.
Практика свідчить, що досвідчені підприємці при складанні фінансових планів враховують кілька можливих варіантів розвитку подій і роблять відповідні варіантні розрахунки планів доходів і витрат та руху грошових коштів. Це дає можливість врахувати ймовірні фактори, які можуть вплинути на діяльність організації і тим самим передбачити кошти запобігання негативних наслідків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.5. Планування потоку грошових коштів "
 1. 3.2.2. Прогнозування грошових потоків від реверсії
  планування, враховуються як надходження від перепродажу об'єкта (реверсії) в останньому році періоду планування. Основні способи прогнозування грошового потоку від реверсії: - призначення майбутньої ціни продажу на основі припущень про зміну вартості об'єкта за період володіння, зміна за цей період стану ринку нерухомості взагалі і ринку подібних об'єктів зокрема,
 2. Практичні завдання
  потоків за участю держави для відкритої економіки. 2. Продумайте і позначте на графіку, які частини моделі кругових потоків пов'язані з потоками продуктів і грошових коштів при економі-чеських процесах і видах діяльності, які ви здійснювали протягом останніх
 3. 1.1. Модель кругообігу реальних і грошових потоків
  потік ресурси-продукція) і грошовий сектор (потік доходи-витрати). Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави показана на рис. 1.1. Рис. 1.1. Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави: --- реальні потоки; --- грошові потоки З введенням держави в модель кругообігу вона ускладнюється, включаючи: - податки, які платять домашні
 4. 3.2.1 . Дисконтування грошових потоків
  планування; - метод капіталізації за розрахунковими моделями, що полягає в капіталізації доходу першого року з урахуванням тенденцій його зміни. Метод дисконтування грошових потоків - оцінка майна при довільно змінюються і нерівномірно надходять грошових потоках з урахуванням ступеня ризику, пов'язаного з використанням об'єкта. У цьому випадку вартість нерухомості визначається як
 5. 4.14. Планування як функція управління медичним підприємством
  плановано і доцільно у фінансовому та оперативному відношенні. Бізнес-план - це план гри. У ньому письмово викладаються цілі, завдання та основні напрямки розвитку підприємства. Залежно від цілей, для яких готується бізнес-план, його конкретний зміст може змінюватись, але слід пам'ятати, що тільки грамотний прогноз потоку грошових коштів дозволить розвиватися
 6. 2.8.5. Принципи планування
  планування. В економічній літературі широко обговорювали принципи планування і називали багато з них: наукова обгрунтованість, безперервність, реальність, напруженість, багатоваріантність та інші. Легше визначити названі принципи, ніж забезпечити їх застосування при розробці планів, що залежить від професіоналізму їх розробників, а також наявних у них засобів. Головним же фактором
 7. 13.1 Цілі, завдання та види фінансового планування.
  Планування - це широке поняття, що охоплює весь управлінський процес. Тому ряд фахівців розуміють під фінансовим плануванням управління бізнесом. Фінансове планування являє собою технологію управління всім майном і капіталом організації, а також процесами освіти, розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів організації. Управління
 8. Глава 22 Планування трудових показників
  планування в найзагальнішому вигляді - це одна з функцій управління, що складається у встановленні шляхом науково обгрунтованих розрахунків системи показників, які повинні бути досягнуті на конкретних об'єктах за рахунок певних дій і заходів протягом планового періоду. Згідно Законів України «Про підприємство», «Про власність», «Про підприємництво» на Україну суб'єктами
 9. ГЛАВА Звіт про рух грошових коштів: де Уоррен шукає гроші
  потоках). Компанія може отримувати величезні гроші від продажу акцій або облігацій і при цьому все одно не бути прибутковою. (Точно так само вона може з великим прибутком продавати товари в кредит і при цьому сидіти без грошей.) Звіт про рух грошових коштів здатний повідомити лише про те, чи перевищує сума грошей, що надходять в компанію, ті гроші, які компанія витрачає (є Чи грошовий
 10. Глава 24. Фінансовий ринок
  потік грошових коштів від власників до позичальників і назад. Головна функція цього ринку полягає у трансформації недіючих коштів у позиковий
 11. Прибутковий підхід
  потоку). Суть методу капіталізації доходу полягає в тому, що ринкова вартість об'єкта прямо пропорційна грошовому доходу і обернено пропорційна очікуваної ставкою капіталізації, або, інакше, очікуваної ставкою доходу: {foto92}, (17.10) де С - ринкова вартість; R - річний дохід; r - очікувана ставка капіталізації (очікувана ставка доходу). Під ставкою капіталізації (ставкою
 12. 12.11. Аналіз залишків і руху готівки
  потоків. Період обороту грошових коштів. Управління грошовими коштами має таке ж значення, як і управління запасами і дебіторською заборгованістю. Мистецтво управління поточними активами полягає в тому, щоб тримати на рахунках мінімально необхідну суму грошових коштів, які потрібні для поточної оперативної діяльності. Сума грошових коштів, яка необхідна добре керованого
 13. Чистий потік капіталу
  потоків капіталу (сукупний чистий приплив за вирахуванням сукупного чистого відтоку капіталу). Вони зросли в першій половині і дещо знизилися в другій половині 90-х років, склавши понад 150 млрд дол на рік. З 1982 по 1990 р. в країнах, що розвиваються був негативний чистий потік капіталу, який становив близько 12 млрд дол на рік. Ставлення чистого потоку капіталу по відношенню до
 14. 1.3. Потоки і запаси
  потік - це зміна запасу за певний проміжок
 15. 3. Визначення вартості інвестованого капіталу на основі капіталізації доходу
  потоків інвестиційного доходу: враховується характер зміни грошових потоків, послідовно аналізуються рішення
 16. 2. Модель кругових потоків. Суб'єкти кругообігу. Ринки товарів, ресурсів і фінансів, державний сектор.
  потоків: реальний і грошовий потоки здійснюються безперешкодно за умови рівності сукупних витрат домашніх господарств, фірм, держави та решти світу сукупним обсягом виробництва. Сукупні витрати дають поштовх до зростання зайнятості, випуску і доходів; з цих доходів знову фінансуються витрати економічних агентів, які знову повертаються у вигляді доходу до власників факторів
 17. Б. Система планування
  планування регіональної маркетингової діяльності? 2. Наскільки ефективно здійснюється прогнозування розвитку різних основних для регіональної економічної системи ринків, товарів і
 18. 3. СИСТЕМА макроекономічні взаємозв'язки основних секторах НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
  потік грошових коштів частково відшкодовується зворотним потоком трансфертних платежів, що надходять у розпорядження домогосподарств. Для достовірної оцінки потоку грошових платежів, що надходять від домашніх господарств у державний сектор економіки, при макроекономічному аналізі враховуються тільки чисті податки, під якими розуміється різниця загальних податкових надходжень і трансфертних платежів.
 19. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  потоки, запаси (активи) і показники економічної кон'юнктури . Потоки відображають передачу цінностей суб'єктами один одному в процесі економічної діяльності, запаси - накопичення і використання цінностей суб'єктами. Потоки являють собою економічні параметри, значення яких вимірюється в одиницю часу, як правило, в розрахунку на рік. До потоковим величинам відносяться Витрати на
© 2014-2022  epi.cc.ua