Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

3. СИСТЕМА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ ОСНОВНИХ СЕКТОРАХ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

Мільйони суб'єктів економіки в процесі своєї діяльності приймають рішення самостійно, проте в результаті їх взаємодії формуються стійкі закономірності розвитку всієї національної економіки. Тому для розуміння характеру і напрямів впливу рішень окремих економічних суб'єктів на механізм функціонування всієї національної економіки визначальне значення має аналіз системи зв'язків, що складаються між різними секторами.
Такого роду аналіз проводиться на базі теоретичної моделі кругообігу продуктів і доходів.
Державний сектор пов'язаний з іншими елементами економічної системи наступними способами: через податки, через державні закупівлі та через позики.
Податки, що сплачуються державі, являють собою вилучення грошових коштів у домашніх господарств. Однак цей потік грошових коштів частково відшкодовується зворотним потоком трансфертних платежів, що надходять у розпорядження домогосподарств. Для достовірної оцінки потоку грошових платежів, що надходять від домашніх господарств у державний сектор економіки, при макроекономічному аналізі враховуються тільки чисті податки, під якими розуміється різниця загальних податкових надходжень і трансфертних платежів.
Основна особливість руху потоку податкових платежів полягає в тому, що вони пов'язують державний сектор і домогосподарства безпосередньо, а не через систему ринкових взаимодействий. Трансфертні платежі (пенсії, стипендії, допомоги) є лише частиною витрат держави.
Інша частина цих витрат - державні закупівлі, які включають платежі федеральних і регіональних урядових установ за придбані у фірм товари та послуги, а також заробітну плату всіх державних службовців.
Різниця між чистими податками та державними закупівлями утворює заощадження держави.
Іноземний сектор, так само як і державний, пов'язаний з іншими економічними суб'єктами трьома способами.
Перший - це імпорт товарів і послуг. Імпортовані товари та послуги надходять у країну на ринок благ, а зустрічний потік грошових платежів - з ринку благ в іноземний сектор економіки.
Другий спосіб зв'язку національної економіки з зарубіжними країнами - це експорт товарів і послуг. Грошові кошти, отримані в обмін на вартість товарів і послуг, проданих іноземним покупцям, надходять на ринки продуктів, де вони зливаються з потоками грошових коштів від продажу благ вітчизняним домашнім господарствам і державі.
Різниця між величиною платежів за імпорт і надходжень від експорту називається чистим експортом.
Третім способом зв'язку є проведення різного роду міжнародних фінансових операцій, пов'язаних як з отриманням позик і наданням позик, так і з трансакційними угодами з купівлі-продажу реальних і фінансових активів.
Ці операції призводять до виникнення певних потоків платежів, спрямованих як всередину економічної системи, так і за її межі.
Перші з цих потоків у економіці прийнято називати притоками капіталу, другі - відтоками капіталу, хоча вони відображають рух не реального, а фіктивного капіталу, тобто різного роду фінансових активів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. СИСТЕМА макроекономічні взаємозв'язки основних секторах НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА "
 1. Взаємозв'язок макроекономічних показників
  макроекономічних показників може бути представлена на рис. 12.3. Дана схема чітко ілюструє головний висновок даної теми - будь-яке національне господарство служить для забезпечення населення країни доходами, забезпечують їх життєвими благами. Тому, чим більш ефективна національна економіка, тим більше можливостей у кожного підвищити свій життєвий
 2. 1. Поняття Системи національних рахунків
  системі макроекономічних показників була усвідомлена ще англійським економістом Вільямом Петті, який вперше у світі здійснив оцінку національного доходу своєї країни. Першу макроекономічну модель національної економіки створив француз Франсуа Кене, глава школи фізіократів. Проте особливо сильно потреба в системі макроекономічних показників проявилася в 20-30-х рр.. XX в. У СРСР
 3. Роль вихідних умов
  системи; - частка приватного сектора в економіці; - розмір структурних диспропорцій і рівень мілітаризації народного господарства; - рівень внутрішнього і зовнішнього макроекономічної рівноваги (зокрема, розміри інфляції, зовнішнього боргу та ін.); - трудова етика населення і переважний господарський менталітет; - відкритість економіки і суспільства по відношенню до країн з ринковою системою
 4. 6. Моделювання економіки в цілому
  взаємозв'язку між інфляцією, безра-ботіцей та економічним зростанням, з одного боку, і поведінкою фірм, домашніх господарств і макрое-кономіческіх політикою - з іншого, ми должнипостроіть модель економіки в цілому Ця задача ре-щує в частинах 5 і 6 цієї книги, і построеннаямодель використовується для аналізу макроекономічного ської політики і функціонування экономики.Макроэкономическое моделювання
 5. Глава 2 ВИМІР НАЦІОНАЛЬНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА
  система показників, які забезпечують чітке уявлення про стан національної економіки. Макроекономічні показники дозволяють оцінити розвиток економіки, відобразити ефективність макроекономічної політики, що проводиться урядом. З історії економічних вчень відомо, що багато вчених-економісти тим чи іншим способом оцінювали економіку своєї країни. Вперше в світі англійська
 6. Які відмінності державного сектора від інших секторів національної господарства?
  Систему. Важливою особливістю макроекономічної централізації господарства і національної кооперації праці є ієрархічна побудова (розташування елементів цілого в порядку від вищого до нижчого). 3. Загальний економічний простір нації Макроекономіка утворює єдиний економічний простір, який скріплюється загальної грошової системою. У такого простору є два «об'єднувача»:
 7. 1.1. Предмет і методи макроекономіки
  система її внутрішніх зв'язків, що розглядаються як єдине ціле. Об'єкти дослідження в макроекономічній теорії: | макроекономічні показники (ВВП, ВНП, НД і пр.); | економічну поведінку (економічне зростання, циклічність економіки, темпи інфляції, рівень безробіття); | економічна політика (бюджетно-податкова, грошово-кредитна, зовнішньоекономічна політика держави та її
 8. Управління народним господарством.
  система державного управління народним господарством виглядала наступним чином. ЦК партії розробляв теоретичні основи діяльності апарату. Загальне керівництво здійснював Раднарком (РНК) , вирішував найбільш важливі питання. Окремими сторонами народногосподарського життя керували народні комісаріати. Їх місцевими органами були відповідні відділи виконкомів Рад. Вищий
 9. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
  системах. 3. Макроекономічна збалансованість на основі ринкових методів господарювання. 4. Національна економіка та її структура. 5. Макроекономічна ефективність. 6. Різноманіття форм власності - одна з важливих передумов ефективної макроекономічної політики. 7. Макроекономічна рівновага і його види. 8. Роль , функції і показники системи національного
 10. Висновки
  системи). 2. При переході від планової до ринкової економіки, як правило, виникає необхідність в макроекономічній (фінансової) стабілізації. Її головною метою є придушення (або запобігання) високої інфляції, а також пом'якшення (або недопущення) трансформаційного спаду. 3. Склалися два основних підходи до фінансової стабілізації, в основі яких лежать різні уявлення про
 11. 1.1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ МАКРОЕКОНОМІКИ
  макроекономічної точки зору народне господарство складається з чотирьох макроекономічних суб'єктів, критерієм виділення ко-торих є та специфічна роль, яку кожен з них ви-полняет в економічному житті: це 1) сектор домашніх господарств, який формує пропозицію робочої сили і попит на блага, споживає частину одержуваного доходу, а іншу його частину заощаджує. Домашні господарства
 12. Народне господарство та раціональна організація господарської діяльності
  народному або громадському господарстві. Німецькі економісти В. Рошер і К. Бюхнер оголосили предметом політичної економії народне господарство, під яким ними розуміється відношення людей до зовнішньої природи. А. Богданов та І. Степанов у свій час відзначали, що визначення, що увійшло в підручники політичної економії як «науки про громадському господарстві ... абсолютно неточно і ненауково », бо« у поняття про
 13. Взаємозв'язок стабілізаційної та структурної політики
  макроекономічна стабілізація призводить до поліпшення інвестиційного клімату, створює умови для припливу капіталів в конкурентоспроможні галузі реального сектора, відкриває шлях до поновлення економічного зростання. Скорочення бюджетного дефіциту веде до зменшення державних запозичень і до збільшення фінансових ресурсів, які могли бути використані як приватних
 14. 4. Система національних рахунків і її показники
  система надійних, взаємодоповнюючих показників. Сучасна СНС була затверджена ООН в 1993 г, яка дещо видозмінила найменування секторів економіки, стандартних рахунків та основних макроекономічних показників. Найбільш широко в економічному аналізі застосовуються два найважливіших показника: валовий продукт і національний дохід. Центральним показником новій СНР є валовий
 15. 2. МЕТОДИ макроекономічного аналізу
  системно-функціональний аналіз, економіко-математичне моделювання, поєднання позитивного і нормативного підходів. Основний специфічний метод дослідження - метод агрегування. Суть його полягає в тому, що в якості понять, якими оперує макроекономіка, виступають агрегати, які представляють собою наукові абстракції, утворені шляхом об'єднання з того чи іншою ознакою в
 16. Лекція 13 Тема: ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ макроекономічні ПОЛІТИКИ. Національне рахівництво
  система макроекономічних показників; - відтворювальні та галузеві пропорції національного господарства; - роль і функції національного
 17. 61. Модель макроекономічної рівноваги
  системі в умовах недосконалої конкуренції і при зовнішніх факторах впливу на ринок. Розрізняють часткове і повне рівновагу: 1) частковим називається рівновагу на окремо взятому ринку товарів, послуг, факторів виробництва, 2) повне (загальне) рівновага це одночасне рівновагу на всіх ринках, рівновага економічної системи цілком, або макроекономічну рівновагу, до якого
 18. Сутність економічної структури
  систему, що складається з багатьох макроекономічних елементів, найтіснішим чином пов'язаних один з одним. Співвідношення між цими елементами і є економічна структура. Економічна структура має величезне значення для збалансованості народного господарства, його ефективного і стійкого зростання. Так, успіх в економічному зростанні більшості країн Заходу в чималому ступені пояснюється глибокими
 19. Контрольні питання
  макроекономічної політики? 4. Що таке національна економіка і які її основні цілі? 5. Що таке світове господарство? 6. Які основні напрямки теоретичної думки в економічній науці та їх характерні риси? 7. Які основні макроекономічні моделі ви знаєте? 8. Що таке модель кругових потоків? 9. Які основні макроекономічні фактори (фактори виробництва) та їх
 20. 12.1. Поняття макроекономічної рівноваги
  системи. Макроекономічні моделі являють собою формалізовані (логічно, графічно) описи різних економічних явищ і процесів з метою виявлення функціональних взаємозв'язків між ними. II езважаючи на те що на практиці існують різні порушення вимог такої моделі, знання теоретичних моделей макроекономічної рівноваги дозволяє визначити конкретні чинники
© 2014-2022  epi.cc.ua