Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

2. МЕТОДИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

У макроекономіці застосовуються як загальнонаукові, так і специфічні методи дослідження.
До числа основних загальнонаукових методів, що використовуються в макроекономічних дослідженнях, належать поєднання аналізу та синтезу, єдність логічного та історичного аспектів розгляду, метод наукової абстракції, системно-функціональний аналіз, економіко-математичне моделювання, поєднання позитивного і нормативного підходів.
Основной специфічний метод дослідження - метод агрегування. Суть його полягає в тому, що в якості понять, якими оперує макроекономіка, виступають агрегати, які представляють собою наукові абстракції, утворені шляхом об'єднання з того чи іншою ознакою в єдине ціле безлічі економічних явищ або процесів.
Такого роду агрегатами є не тільки узагальнюючі показники економічної кон'юнктури (національний дохід, рівень цін, процентна ставка), а й окремі сектори національної економіки, що виступають в якості основних макроекономічних суб'єктів.
Основним критерієм виділення макроекономічних суб'єктів є та специфічна роль, яку кожен з них грає в організації економічної діяльності.
До числа даних суб'єктів відносяться:
- сектор домашніх господарств, що включає всі родини країни і спрямовує свою діяльність на задоволення потреб;
- підприємницький сектор, який об'єднує всю сукупність фірм, зареєстрованих всередині країни і організуючих свою діяльність із метою одержання прибутку;
- державний сектор, який представляє собою всі державні інститути та установи. Цей сектор організовує виробництво суспільних благ, здійснює соціальні виплати, перерозподіляє національний дохід країни між окремими секторами економіки, забезпечує пропозицію грошових коштів у національній економіці і проводить той чи інший комплекс заходів з регулювання зовнішньоекономічних зв'язків країни. На відміну від інших макроекономічних суб'єктів, держава при здійсненні своєї економічної діяльності керується не власними, а загальнонаціональними інтересами;
- іноземний сектор, під яким розуміється сукупність всіх економічних суб'єктів, що мають постійне місцезнаходження за межами країни. Взаємодія іноземного сектора з економічними суб'єктами національної економіки здійснюється на основі зовнішньоекономічних зв'язків через взаємний обмін товарами, послугами, національною валютою і капіталом. Основна частина взаємозв'язків економічних суб'єктів формується в процесі їх взаємодії на ринках. У макроекономіці аналізуються наступні агрегатні ринки:
- ринок благ, об'єднуючий безліч ринків, на яких реалізується весь обсяг вироблених в країні кінцевих товарів і послуг;
- ринок цінних паперів (капіталу), який на макрорівні представлений ринком короткострокових державних облігацій;
- ринок грошей, що характеризує весь обсяг угод, пов'язаних з обміном національної валюти на цінні папери;
- ринок праці, де продається і купується праця як така;
- ринок реального капіталу (машин, устаткування і інш.);
- міжнародний валютний ринок, на якому відбувається обмін національних валют.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. МЕТОДИ макроекономічного аналізу "
 1. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  Найважливішим методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 2. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  Найважливішим методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 3. 1.1. Предмет і методи макроекономіки
  Будь-яка наука має предмет і методи дослідження. Предметом вивчення макроекономіки є функціонування національної економіки, система її внутрішніх зв'язків, що розглядаються як єдине ціле. Об'єкти дослідження в макроекономічній теорії: | макроекономічні показники (ВВП, ВНП, НД і пр.); | економічну поведінку (економічне зростання, циклічність економіки, темпи інфляції,
 4. Контрольні питання
  1. Що таке система національних рахунків і яка її головна мета? 2. Які рахунки входять в структуру системи національних рахунків? 3. Що являє собою рахунок? 4. Дайте визначення ВВП і ВНП. У чому різниця між ними? 5. У чому полягають основні недоліки ВВП як комплексного макроекономічного показника? 6. Що таке дефлятор ВВП? 7. Якими методами можна розрахувати ВВП (ВНП)?
 5. Введення
  Тема " Роль і функції держави в перехідній економіці "зани-маєт в курсі" Теорії перехідній економіці "проміжне місце між мікро-і макроекономічними проблемами, оскільки включає перш за все вивчення меж і методів державного втручання в ри-нок, тобто мікрорівень аналізу. Разом з тим, визначення необхідності державного регулювання ринкової економіки, його
 6. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  Методи розрахунку цін вельми різноманітні. Існують витратні, економічні та ринкові методи ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного
 7. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
  1. Основні проблеми і методи макроекономічних досліджень. 2. Макроекономічна політика в різних економічних системах. 3. Макроекономічна збалансованість на основі ринкових методів господарювання. 4. Національна економіка та її структура. 5. Макроекономічна ефективність. 6. Різноманіття форм власності - одна з важливих передумов ефективної макроекономічної
 8. Контрольні питання
  1. Які основні методи застосовуються в макроекономіці і в чому сутність кожного з них? 2. Що є предметом, а що об'єктами макроекономіки? 3. Які основні цілі макроекономічної політики? 4. Що таке національна економіка і які її основні цілі? 5. Що таке світове господарство? 6. Які основні напрямки теоретичної думки в економічній науці та їх характерні
 9. 25. ОТЕЧЕСТВЕННАЯЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА.Л.В. КАНТОРОВИЧ: ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
  Вклад російських учених у розробку математичних методів економічного аналізу. В.К. Дмитрієв - один з перших економістів-математиків в Росії. Його метод обчислення повних витрат праці на виробництво продукції. Теоретичні розробки Е.Е. Слуцького. Роботи економістів-математиків в 20-30-і рр.. Російська основа методу «витрати-випуск» В. Леонтьєва. Розробка балансових методів
 10. Терміни і поняття
  Сукупний попит Сукупна пропозиція Макроекономічна рівновага Рівновага на товарному і грошовому ринках «Пастка ліквідності» Модель AD-AS Модель IS-LM Макроекономічна неравновесность Умови загальної рівноваги Закон Вальраса Теорія макроекономічної рівноваги
 11. Глава 5 Класична школа: макроекономічні теорії
  ? Гроші і продукт Q Дохід як витрата? Зрозумівши капіталу? Юм: механізм цін і грошових потоків? Закон Сея? Критики Сея: Сісмонді і Мальтус? Догма Сміта, або перша таємниця закону Сея? Попит на гроші, або друга таємниця закону Сея? Дискусії про гроші і кредит Q «Закон відтоку» і доктрина реальних векселів? Генрі Торнтон? Суперечка грошової і банківської шкіл Класична
 12. Глава 25. Макроекономічна рівновага
  Розгляд економіки як єдиного цілого, аналіз роботи економічного механізму на рівні національного господарства - необхідна передумова вироблення основ економічної
 13. Терміни і поняття
  Стабілізаційна політика Макроекономічна (фінансова) стабілізація Монетарний підхід до фінансової стабілізації Немонетарний підхід до фінансової стабілізації Структурна політика Ортодоксальний сценарій макроекономічної стабілізації Гетеродоксний сценарій макроекономічної стабілізації «Монетарний якір» Інституційні перетворення Інституційні лакуни
 14. Інституціоналістів на ринку праці
  Ще один розповсюджений теоретичний підхід до механізму функціонування ринку праці представлений школою інституціоналістів (Дж. Данлоп, Л. Ульман і ін.) Основна увага в ній приділяється аналізу професійних і галузевих відмінностей в структурі робочої сили і відповідних рівнів заробітної плати. Тут простежується відхід від макроекономічного аналізу і спроба пояснити характер ринку
 15. Тести
  1. Що можна віднести до об'єктів макроекономічного дослідження: а) проблему циклічного спаду 2001 р.; б) способи збільшення прибутку компанії «Пулковські авіалінії»; в) масові звільнення шахтарів у зв'язку з скороченням видобутку вугілля; г) зниження Центробанком ставки рефінансування в цілях стимулювання економіки ; д) побудова моделі рівноваги сукупного попиту і сукупної
 16. Лекція 13 Тема: ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ макроекономічної політики. Національне рахівництво
  Вивченню макроекономічних проблем присвячено 9 лекцій (з 13-ї по 21-ю). У лекції 13 розглядаються: - роль і значення макроаналізу; - система макроекономічних показників; - відтворювальні та галузеві пропорції національного господарства; - роль і функції національного
 17. М.Є. Дорошенко, Г.М. Куманін, І.Є. Рудакова. Введення в макроекономіку: Навчальний посібник для вузів, 2000
  Концентрований виклад матеріалу і наведені в посібнику приклади і завдання допоможуть студенту швидко засвоїти даний курс і навчать застосовувати дослідницький апарат при аналізі реальних економічних ситуації. Розглянуто основні питання з таких тем, як: макроекономічні показники, модель ринку товарів і послуг, рівновага на ринку і його регулювання, фіскальна політика,
© 2014-2022  epi.cc.ua