Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

45. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ

Для аналізу використання прибутку використовуються дані звіту ф. № П 2 «Відомості про інвестиції», дані аналітичного обліку по розділу VIII Плану рахунків бухгалтерського обліку «Фінансові результати», рахунок 90 «Продажі», кошторису по фонду накопичення, фонду соціальної сфери і фонду споживання.
Прибуток, що залишається у підприємства після сплати податків та інших платежів до бюджету, надходить у його повне розпорядження. Підприємство самостійно визначає напрямок її використання, якщо інше не встановлено установчими документами і прийнятої облікової політикою.
Одна частина прибутку призначається для розширення виробництва (фонд накопичення), друга частина - для матеріального заохочення працівників підприємства (фонд споживання). Створюється також резервний фонд підприємства.
Перед початком аналізу в таблицю заносяться всі необхідні дані з використання прибутку (види операційних доходів і витрат): платежі до бюджету за рахунок прибутку; відрахування в резервний капітал; відрахування на освіту фондів накопичення; відрахування на освіту фондів соціальної сфери, відрахування на благодійні цілі і т.
д. Дані таблиці дозволяють визначити динаміку розподілу прибутку між бюджетом і підприємством. У процесі аналізу необхідно вивчити динаміку частки прибутку, яка йде на самофінансування підприємства і матеріальне стимулювання працівників, а також такі показники, як сума самофінансування і сума капітальних вкладень на одного працівника, сума зарплати і виплат на одного працівника. Якщо ці показники вище, ніж на інших підприємствах, або вище нормативних для даної галузі виробництва, то є перспективи для розвитку підприємства.
Важлива задача аналізу - вивчення використання коштів фондів накопичення і споживання. Кошти цих фондів мають цільове призначення і витрачаються відповідно до затверджених кошторисів.
Фонд накопичення використовується в основному для фінансування витрат на розширення виробництва, його технічне переозброєння, впровадження нових технологій і т.
д.
Фонд споживання може використовуватися на колективні (витрати на утримання об'єктів культури й охорони здоров'я, проведення оздоровчих та культурно масових заходів) та індивідуальні потреби (винагорода за підсумками роботи за рік, матеріальна допомога, стипендії студентам, часткова оплата харчування і проїзду і т. д.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 45. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ "
 1. 30. АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТКУ: ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ
  аналіз співвідношення витрат, обсягу виробництва і прибутку. Аналіз співвідношення витрат, обсягу виробництва та прибутку (Cost - Volume - Profit; CVP-аналіз) (операційний аналіз) - це аналіз, на основі якого виявляються позитивні або негативні результати діяльності підприємства. При співвідношенні витрат, обсягу виробництва і прибутку можна визначити взаємозв'язок між витратами і прибутком
 2. Кількісне визначення прибутку та його динаміка
  прибутку. Абсолютний показник цієї категорії - маса прибутку, відносний показник - норма прибутку. Маса прибутку - це її абсолютний обсяг, виражений в грошах. Норма прибутку - це відношення прибутку до авансованого капіталу, вираженого у відсотках. Її формула: {foto84}, (17.1) де П '- норма прибутку; П - величина прибутку; К-величина капіталу. У Росії норму прибутку частіше
 3. Максимізація прибутку
  аналізу процесу максимізації прибутку графічно представлений на рис. 21.2. Сукупний прибуток дорівнює величині вертикального розриву між кривими валового доходу і загальних витрат. Цей розрив максимальний при випуску, рівному 5 од. Саме при даному обсязі прибуток досягає 135 руб. (500-365). На графіку вона відповідає відрізку вертикальної лінії між точками А і В. Треба відзначити, що максимізація
 4. Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003
  аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету, сприяє раціональному використанню коштів, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери: охорони здоров'я, освіти, НДІ та ін Основна увага приділена аналізу фактичних і касових видатків, розрахунків з дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін Актуальність видання
 5. 3. Максимізація прибутку на основі зіставлення валових показників
  аналізу накладає відбиток неоднорідність витрат: постійних і змінних. Специфіка сумарних постійних витрат полягає в тому, що фірма несе витрати незалежно від обсягів виробництва, навіть якщо останні дорівнюють нулю. Саме у зв'язку з цим перед підприємством виникає проблема не тільки отримання прибутку, а й, в певних умовах, скорочення збитків. Залежно від конкретно
 6. 44. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
  аналіз прибутку від реалізації продукції в порівнянні з попереднім
 7. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  аналізі приділяється показнику рентабельності власного капіталу; 5) рентабельність (збитковість) проданих товарів, продукції, робіт, послуг: {foto207} Даний показник характеризує ефективність витрат на виробництво і реалізацію продукції. Його динаміка може свідчити про необхідність перегляду цін або посилення контролю підприємством за собівартістю реалізованої продукції;
 8. 38. Аналіз найкращого і найбільш ефективного використання землі
  аналізу ННЕІ 1) предположительного вакантного земельної ділянки; 2) земельної ділянки з наявними поліпшеннями. Аналіз предположительного вакантного земельної ділянки - це важливий етап при визначенні його вартості. Він заснований на встановленні найбільш дохідного варіанту використання землі. Найбільш прибуткове і ймовірне використання ділянки забезпечує його найвищу вартість.
 9. Прибуток і норма прибутку
  прибутку на рівний по величині капітал. У найзагальнішому вигляді прибуток являє собою різницю між отриманою виручкою (доходом) від реалізації товару і витратами (витратами), пов'язаними з його випуском і продажем. Отримання різної величини прибутку на вкладені рівновеликі капітали свідчить про різних рівнях ефективності функціонування капіталів. Ефективність функціонування, або
 10. 32. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА
  аналізу співвідношення витрат, обсягу виробництва і прибутку можна виявити фактори росту прибутку, а також вплив економічних показників на ефективність обсягу виробництва. Фактори зростання прибутку: 1) підвищення рівня організації виробництва, 2) збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції; 3) підвищення якості продукції; 4) відповідність науково-технічному рівню; 5) підвищення ціни;
 11. Г Л А В А 7 ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  аналіз результатів виробничої діяльності підприємств, їх витрат і доходів, вибір оптимального обсягу виробництва, розгляд умов отримання
 12. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)
  аналіз обсягу і структури джерел формування фінансових ресурсів; визначення напрямів використання грошових коштів; аналіз рівня та динаміки прибутку, рентабельності (прибутковості) підприємства (організації); оцінка фінансової стійкості та стану платоспроможності; оцінка виконання господарюючими суб'єктами фінансово-кредитних зобов'язань. У статистиці фінансів підприємств
 13. Прибуток фірми
  аналізують рівень прибутку (так звану норму прибутку) фірми. Прагнучи до її максимізації (див. 8.2), фірма одночасно оцінює, який мінімально допустимий для неї рівень прибутку в довгостроковому періоді. Якщо прибуток систематично тримається нижче цього рівня, то власники фірми будуть прагнути піти з цього бізнесу і вкласти свій капітал в іншу справу. Подібний мінімально допустимий для
 14. 2.6.1. Аналіз найкращого і найбільш ефективного використання землі
  аналізу ННЕІ, по-перше, предположительного вакантного земельної ділянки та, по-друге, земельної ділянки з наявними поліпшеннями. Аналіз предположительного вакантного земельної ділянки є необхідним етапом при визначенні його вартості, і він заснований на встановленні найбільш дохідного варіанту використання землі. Аналіз земельної ділянки з наявними поліпшеннями припускає
 15. Про єдині норми додаткової вартості і прибутку
  прибутку неважко вести за допомогою апарату Марксової теорії відтворюваність якщо а - єдина норма додаткової вартості, Ь - єдина норма прибутку і т=r, тобто сумарні величини додаткової стоїмо і прибутку рівні, то при т=av - розподілі додаткової вартості пропорційно витратам праці, Марксова формула ціни (з + v + m) трансформується в с + v + av, (I) при m=r
© 2014-2022  epi.cc.ua