Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

44. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Основну частину прибутку підприємство отримує від реалізації продукції. На обсяг прибутку від реалізації продукції впливають шість факторів: обсяг реалізації продукції; її структура; рівень виробничої собівартості; рівень комерційних витрат; рівень управлінських витрат; рівень средньореалізаціоних цін.
Прибуток від реалізації продукції має прямо пропорційну залежність від обсягу реалізації: чим більше продали продукції - тим більше отримали прибутку, і навпаки.
Зміна структури реалізованої продукції може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку: якщо збільшується частка більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі її реалізації, то сума прибутку зростає, і навпаки - при збільшенні питомої ваги низькорентабельної чи збиткової продукції загальна сума прибутку знизиться.

Рівень виробничої собівартості, а також комерційних і управлінських витрат і прибутку знаходяться в обернено пропорційній залежності: при зростанні виробничої собівартості або комерційних і управлінських витрат прибуток відповідно знижується, і навпаки.
Зміна рівня средньореалізаціоних цін і величина прибутку знаходяться в прямо пропорційній залежності: при зростанні цін відповідно зростає і сума прибутку, і навпаки.
Для визначення впливу обсягу реалізації на прибуток від реалізації необхідно перерахувати плановий прибуток на відсоток перевиконання або невиконання плану по реалізації продукції.
Щоб розрахувати вплив зміни структури реалізованої продукції на прибуток від реалізації, необхідно визначити суму різниці між прибутком за планом, перерахованим на фактичний обсяг продажів, і прибутком за планом.
Ця різниця визначає суму прибутку, отриманого за рахунок зміни обсягу продажів і його структури. Отже, далі необхідно позбутися впливу фактора обсягу продажів, для чого з отриманої суми різниці необхідно виключити суму фактора впливу обсягу реалізації на прибуток від реалізації (див. попередній абзац).
Всі отримані показники визначають вплив виробничої собівартості на прибуток від реалізації; вплив на прибуток від реалізації комерційних і управлінських витрат; вплив зміни рівня средньореалізаціоних цін на прибуток від реалізації.
Аналогічно проводиться аналіз прибутку від реалізації продукції в порівнянні з попереднім роком.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 44. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ "
 1. 30. АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТКУ: ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ
  аналіз співвідношення витрат, обсягу виробництва і прибутку. Аналіз співвідношення витрат, обсягу виробництва та прибутку (Cost - Volume - Profit; CVP-аналіз) (операційний аналіз) - це аналіз, на основі якого виявляються позитивні або негативні результати діяльності підприємства. При співвідношенні витрат, обсягу виробництва і прибутку можна визначити взаємозв'язок між витратами і прибутком
 2. 32. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА
  аналізу співвідношення витрат, обсягу виробництва і прибутку можна виявити фактори росту прибутку, а також вплив економічних показників на ефективність обсягу виробництва. Фактори зростання прибутку: 1) підвищення рівня організації виробництва, 2) збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції; 3) підвищення якості продукції; 4) відповідність науково-технічному рівню; 5) підвищення ціни;
 3. Напрями проектного аналізу
  аналіз його основних аспектів (часто їх називають напрямками аналізу або просто аналізом): 1. Технічний аналіз, завданням якого є визначення найбільш придатною для даного інвестиційного проекту техніки і технології. 2. Комерційний аналіз (маркетинговий), в ході якого аналізується ринок збуту тієї продукції, яка буде проводитися після реалізації інвестиційного
 4. 31. ЕЛЕМЕНТИ CVP-АНАЛІЗУ
  аналізу співвідношення витрат, обсягу виробництва і прибутку: 1) маржинальний дохід; 2) маржинальний запас міцності; 3) виробничий леверидж; 4) точка беззбитковості (поріг рентабельності). Маржинальний дохід - різниця між виручкою підприємства від здійснення реалізації продукції (робіт, послуг) і сумою змінних витрат. Розрахунок маржинального доходу здійснюється не тільки по
 5. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  аналізі приділяється показнику рентабельності власного капіталу; 5) рентабельність (збитковість) проданих товарів, продукції, робіт, послуг: {foto207} Даний показник характеризує ефективність витрат на виробництво і реалізацію продукції. Його динаміка може свідчити про необхідність перегляду цін або посилення контролю підприємством за собівартістю реалізованої продукції;
 6. 33. Калькулювання собівартості
  прибутку і рентабельності; 3) економічне обгрунтування доцільності реальних інвестицій на реконструкцію, технічне переозброєння і т. д.; 4) визначення оптимальних розмірів підприємства; 5) економічне обгрунтування і прийняття будь-яких управлінських рішень. Собівартість відображає величину поточних витрат структура витрат формується під впливом різних факторів: 1) характеру
 7. Прибуток і норма прибутку
  прибутку на рівний по величині капітал. У найзагальнішому вигляді прибуток являє собою різницю між отриманою виручкою (доходом) від реалізації товару і витратами (витратами), пов'язаними з його випуском і продажем. Отримання різної величини прибутку на вкладені рівновеликі капітали свідчить про різних рівнях ефективності функціонування капіталів. Ефективність функціонування, або
 8. Критерій мінімізації збитків
  прибутку, досягається при обсязі виробництва продукції, якому відповідає універсальне умова Дпред=Іпред, або Ц=Іпред. На рис. 20.6, як ми вже відзначали, це точка T. Відхилення від даного обсягу випуску продукції (7 од. - На рис. 20.6) в більшу або меншу сторону викличе зростання збитків
 9. 4. Максимізація прибутку: «граничний дохід - граничні витрати»
  прибутку. На рис. 21.3 наведено графічне зіставлення граничного доходу та граничних витрат. Обсяг продукції, що випускається, що забезпечує отримання максимальної величини прибутку, відповідає тій точці, в якій гілка кривої граничних витрат, має позитивний нахил, перетинає криву граничного доходу. На графіку такою точкою є точка К, якій відповідає обсяг
 10. 7. Цінова дискримінація
  аналізі ринкової поведінки монополіста ми виходили з припущення, що всі одиниці продукції, що продаються протягом певного періоду, реалізуються за однією і тією ж ціною. Однак досить часто можна зіткнутися з дискримінацією в галузі цін - встановленням різних рівнів цін. Реалізація цінової дискримінації вимагає виконання як мінімум двох умов. По-перше, покупці в силу
 11. Кількісне визначення прибутку та його динаміка
  прибутку. Абсолютний показник цієї категорії - маса прибутку, відносний показник - норма прибутку. Маса прибутку - це її абсолютний обсяг, виражений в грошах. Норма прибутку - це відношення прибутку до авансованого капіталу, вираженого у відсотках. Її формула: {foto84}, (17.1) де П '- норма прибутку; П - величина прибутку; К-величина капіталу. У Росії норму прибутку частіше
 12. Середні витрати
  аналізом динаміки сумарних постійних, змінних і загальних витрат важливо знати їх величини, що припадають на одиницю продукції. Саме цей вид витрат дозволяє здійснювати зіставлення витрат з ціною або виручкою, одержуваної від реалізації одиниці продукції. Середні витрати - це витрати на виробництво одиниці продукції. Їх можна розрахувати по відношенню до постійних, змінним і загальним
 13. Максимізація прибутку
  аналізу процесу максимізації прибутку графічно представлений на рис. 21.2. Сукупний прибуток дорівнює величині вертикального розриву між кривими валового доходу і загальних витрат. Цей розрив максимальний при випуску, рівному 5 од. Саме при даному обсязі прибуток досягає 135 руб. (500-365). На графіку вона відповідає відрізку вертикальної лінії між точками А і В. Треба відзначити, що максимізація
 14. 44. ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу складу, структури, розміру і динаміки неплатежів за звітний період. Резерв по сумнівних боргах є додатковим джерелом фінансування поточних зобов'язань. У вітчизняній практиці найбільшого поширення набув другий метод - визначення виручки за фактичним надходженням коштів на грошові рахунки підприємства. Такий порядок обліку виручки дозволяє виробляти
 15. 1.2.6. РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ
  аналіз дозволяє вивчити громадську виробництво. Процедура аналізу дуже складна і вимагає максимально послідовного застосування всіх методів пізнання? логіки, діалектики, математики. Для розуміння всіх проблем необхідно знати історію розвитку цих досліджень. Реалізація як головна проблема ринку усвідомлена ще меркантилістами, потім досліджувалася класиками політекономії. Ф.
 16. Глава 23. Попит на ресурси та їх ефективне використання
  аналіз з боку витрат підприємства здійснювався виходячи з його сукупних витрат по випуску продукції без розгляду проблеми вибору між використовуваними факторами виробництва. Як відомо, для того, щоб організувати виробництво продукції, підприємство змушене звертатися на ринок ресурсів: праці, капіталу і землі. Отже, на ринку факторів виробництва товаровиробник
© 2014-2022  epi.cc.ua