Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Ціноутворення: Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

33. калькулювання собівартості

Калькулювання собівартості продукції являє собою систему прийомів, використовуваних для обчислення собівартості певної одиниці. Метод калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) визначає (шляхом використання певних розрахунків) собівартість всієї товарної продукції, виробленої підприємством, та її окремих частин, а також собівартість конкретних видів виробів. За допомогою методу калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) можна розрахувати суму витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг); а також визначити фінансові результати діяльності підприємства, рівень його ефективності та ін

Собівартість продукції (робіт, послуг) являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію («Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг)»).
Основні функції собівартості:
1) облік і контроль витрат на випуск і реалізацію продукції;
2) база для формування ціни і визначення прибутку та рентабельності;
3) економічне обгрунтування доцільності реальних інвестицій на реконструкцію, технічне переозброєння і т.
д.;
4) визначення оптимальних розмірів підприємства;
5) економічне обгрунтування і прийняття будь-яких управлінських рішень.
Собівартість відображає величину поточних витрат структура витрат формується під впливом різних факторів:
1) характеру виробленої продукції;
2) споживаних матеріально -технічних ресурсів;
3) технічного рівня виробництва;
4) форм організації та розміщення виробництва;
5) умови постачання і збуту і т. д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "33. калькулювання собівартості"
 1. 35. ВИДИ СОБІВАРТОСТІ
  Виділяють наступні види собівартості. Собівартість одиниці продукції (калькуляція) показує витрати підприємства на виробництво і реалізацію конкретного виду продукції в розрахунку на одну натуральну одиницю; дозволяє характеризувати рівень і динаміку витрат на виробництво продукції в цілому по промисловості. Виробнича собівартість валової продукції - представляє собою витрати,
 2. Оборотний капітал (оборотні активи) і собівартість
  Якщо порівнювати за величиною оборотний капітал з основним, то в більшості фірм і галузей перший набагато менше другого. Проте оборотний капітал у відповідності зі своєю назвою обертається в господарському житті набагато швидше основного. У результаті його внесок у собівартість продукції звичайно набагато вище, ніж внесок основного капіталу. Адже основний капітал переносить свою вартість на
 3. § 1. СУТНІСТЬ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ І ЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ
  Собівартість продукції - це сукупність витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції. У собівартості продукції знаходять відображення всі вироблені підприємством витрати живої і матеріалізованої праці у вигляді витрат сировинних, матеріальних, паливно-енергетичних ресурсів, амортизації основних фондів, оплати праці. Собівартість включає прямі матеріальні та трудові витрати, а
 4. § 5. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І МЕТОДИ ЇЇ РОЗРАХУНКУ
  Управління собівартістю продукції включає планування, облік, регулювання, звіт і організацію заходів щодо її зниження. У цих цілях використовується система показників собівартості, яка в сучасний період представлена наступною. 1. Кошторис витрат на виробництво (за економічними елементами витрат). 2. Собівартість всієї товарної продукції (за статтями калькуляції). 3. Собівартість
 5. § 2. СКЛАД І СТРУКТУРА СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  Численні витрати, що формують собівартість продукції, у практиці планування та обліку класифікуються за економічними елементами і статтями калькуляції. Перелік цих елементів і статей являє собою склад собівартості продукції. Структура ж собівартості продукції - це співвідношення цих елементів і статей між собою, виражене у відсотках до загального підсумку. Класифікація за
 6. 8.4. Ретрансляція властивостей продукції
  Викладене вище підводить до думки про існування вельми цікавого явища, яке назвемо «ретрансляцією властивостей якості продукції». Справа в тому, що значення і значимість одних і тих же показників у міру просування до підсумкового розгляду результатів дослідження може змінюватися, змінювати характер, розмірність, знак з плюса на мінус і навіть трансформуватися, перетворюючись в інший.
 7. § 4. ФАКТОРИ, ДЖЕРЕЛА ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ПРОМИСЛОВОСТІ
  Численні фактори, що впливають на рівень і динаміку собівартості продукції, на функціонуючому підприємстві промисловості можна звести до наступних груп факторів: 1. Фактори, що покращують використання засобів праці (основних фондів). 2. Фактори, що покращують використання предметів праці (оборотних фондів і оборотних коштів). 3. Фактори, що покращують використання самої праці. 4.
 8. 34. СКЛАД СОБІВАРТОСТІ
  Витрати, що включаються в собівартість продукції: 1. Матеріальні витрати - основна частка у собівартості (до 90%). До складу витрат входять сировину, основні матеріали, покупні напівфабрикати, паливо, енергія, а також витрати на таропакувальні матеріали та інструмент, запасні частини і т. д. Оцінка матеріальних ресурсів визначається з ціни їх придбання без урахування ПДВ (приклад: плата за
 9. 20. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІНИ
  Залежно від особливостей товару, розмірів і цілей фірми-продавця для розрахунку ціни можуть використовуватися різноманітні методи. Для вибору методу розрахунку ціни враховуються такі чинники, як ступінь новизни товару, стадія життєвого циклу, наявність диференціації товару по якості. При цьому мінімальна можлива ціна визначається собівартістю продукції, а максимальна - наявністю унікальних
 10. Як зростає маса валового прибутку?
  При підрахунку валової (загальної, сумарною) прибули насамперед визначається сума продажів (грошовий дохід від продажу всіх товарів, вироблених за певний період, скажімо, за рік). Ця сума підраховується шляхом множення середньої ціни за виріб на загальну кількість проданих благ . Маса валового прибутку (ЗПВ) - це різниця між сумою продажів (ЗЦ0) і сукупними витратами виробництва (або
 11. Де і як утворюється прибуток виробничої фірми?
  Прибуток можна визначити як дохід підприємства, який виступає у вигляді приросту капіталу. У різних сферах економіки - у виробництві, торгівлі і банківській справі прибуток утворюється неоднаково. Зараз ми з'ясуємо, як утворюється дохід на підприємствах - виробниках продукції. Про решту видах прибутку, що виникають у сфері обігу (торгівлі і банківській справі), мова попереду. За своїм
 12. 3. Розрахункові задачі
  3.1. Амортизація основного капіталу дорівнює 120 тис. марок на рік, оборотний капітал становить 480 тис. марок, у тому числі заробітна плата - 100 тис. Прибуток становить 100 тис. марок. Які будуть величини собівартості продукції і вартості річної продукції? 3.2. Основний капітал фірми становить 80 тис. ієн, час його відтворення - 10 років. Оборотний капітал дорівнює 20 тис. ієн, на рік
 13. Вимоги до комп'ютера
  У школі www.tradingschool.com ми встановили клієнтські комп'ю-тери для навчаються у нас трейдерів. Ці системи предоставля-ються за їх собівартістю в якості додаткової послуги для на-ших студентів. Ось перелік мінімальних вимог: Найшвидший процесор, доступний на поточний момент 128 MB RAM (оперативна пам'ять) або 14-гігабайтний жорсткий диск 228 40xCD-ROM
 14. § 3. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  Численні витрати на собівартість продукції в залежності від поставленого завдання - планування, аналізу, обліку, розрахунків можна класифікувати таким чином. 1. Залежно від того, як змінюються витрати у зв'язку із зміною обсягу виробництва, вони діляться на пропорційні (змінні) і непропорційні (умовно-постійні, постійні). Витрати, мінливі пропорційно
 15. Яким чином виникає земельна рента?
  Земельна рента утворюється в силу тих особливих економічних відносин, які складаються з присвоєння та використання землі. На відміну від звичайних промислових засобів виробництва, які можуть виготовлятися в потрібному обсязі, земля є невідтворюваним фактором економіки і кількісно обмежена. До того ж вона різна за якістю (за родючістю і місцем розташування - віддаленості від
 16. Фактори і методи розрахунку ціни
  За способом встановлення найбільш поширеним є метод розрахунку шляхом визначення витрат підрозділу по кожній статті на надання одиниці послуги. У цьому зв'язку можна виділити на сьогоднішній день 10 назв одиниць розрахунку ціни: - розрахована на одну просту медичну послуг;-розрахована на одного пролікованого хворого з даної нозологічної формі; - одного відвідування;
 17. Собівартість медичної послуги
  Собівартість медичних послуг - це вартісна оцінка використовуваних в процесі надання послуг трудових і матеріальних ресурсів, яка виробляється за допомогою калькуляції. Основними статтями калькуляції медичного закладу є: * Оплата праці (основна і додаткова). * Нарахування на оплату праці. * Медикаменти. * Продукти харчування. * Знос м'якого інвентарю. *
 18. § 3. ЦІНА І ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ галузях ПРОМИСЛОВОСТІ
  Як відомо, ціна - це грошове вираження вартості товару. Ціна - складна економічна категорія. Вона вивчається в спеціальній дисципліні. Для галузевої економіки ціна вивчається з точки зору її впливу на ефективність виробництва, зв'язані з нею показники - прибуток, рентабельність, собівартість продукції через витрати на засоби виробництва, а також ефективність
© 2014-2022  epi.cc.ua