Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

46. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т. д. Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що показують співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Дані показники застосовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.
Показники рентабельності можна об'єднати в кілька груп: характеризують рентабельність (окупність) витрат виробництва та інвестиційних проектів; характеризують рентабельність продажів; характеризують прибутковість капіталу та його частин.

Всі ці показники можуть розраховуватися на основі балансового прибутку, прибутку від реалізації продукції і чистого прибутку.
Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат) обчислюється як відношення валового або чистого прибутку до суми витрат по реалізованій чи вироблену продукцію. Вона показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. Цей показник може розраховуватися в цілому по підприємству (його рівень залежить від зміни структури реалізованої продукції, її собівартості та середніх цін реалізації), а також по окремим його підрозділам і видам продукції (рівень яких залежить від зміни средньореалізаціоних цін і собівартості одиниці продукції).

Аналогічним чином визначається окупність інвестиційних проектів - шляхом ділення одержаної або очікуваної суми прибутку від реалізації проекту на суму інвестицій у даний проект.
Рентабельність продажів розраховується як відношення прибутку від реалізації продукції або чистого прибутку до суми отриманої виручки. Цей показник характеризує ефективність підприємницької діяльності (тобто скільки прибутку має підприємство з 1 руб. Продажів), широко застосовується в ринковій економіці і розраховується як в цілому по підприємству, так і по окремих видах продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 46. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА "
 1. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  показники прибутковості діяльності підприємства (організації) - показники рентабельності. Рентабельність - це показник, в загальному вигляді характеризує прибутковість роботи підприємства (організації). Існує кілька показників рентабельності. До них відносяться: 1) рентабельність (збитковість) активів (групи активів - необоротних і оборотних) загальна: {foto203} Загальна рентабельність
 2. 47. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  показники ефективності використання капіталу (майна) підприємства. Рентабельність капіталу (майна) підприємства характеризує прибуток, отриманий підприємством з кожної гривні, вкладеної в майно (активи) підприємства, і визначається за формулою Ркап=Пч х 100 / К. (10) де Ркап - рентабельність капіталу (майна) підприємства,%; Пч - чистий прибуток, що залишається в розпорядженні
 3. Інші показники ефективності
  показниками ефективності (прибутковості) відносяться найменші витрати, рентабельність, термін окупності. Суть прийому «найменші витрати» була описана вище, показник найменших витрат - це величина витрат на проект по найменш дорогому варіанту. Рентабельність проекту визначається як співвідношення між усіма дисконтованими доходами від проекту і всіма дисконтованими витратами на
 4. Кількісне визначення прибутку та його динаміка
  показник цієї категорії - маса прибутку, відносний показник - норма прибутку. Маса прибутку - це її абсолютний обсяг, виражений в грошах. Норма прибутку - це відношення прибутку до авансованого капіталу, вираженого у відсотках. Її формула: {foto84}, (17.1) де П '- норма прибутку; П - величина прибутку; К-величина капіталу. У Росії норму прибутку частіше називають рівнем
 5. § 2. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
  показником діяльності підприємств галузі. Це також найважливіший економічний показник. Однак прибуток не показує, не характеризує, якою ціною вона досягнута, якими розмірами засобів. У прибутку не видний розмір виробничого потенціалу, за допомогою якого вона отримана. Для порівняння розміру прибутку і величини використаних засобів для її досягнення у галузевій економіці
 6. Що означає ефективність виробництва на підприємстві?
  Показник підраховують шляхом ділення річного обсягу чистої продукції на середньорічну повну балансову вартість основних фондів. Матеріаломісткість продукції свідчить про розмір матеріальних витрат (сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, теплової та електричної енергії, покупних і комплектуючих виробів та напівфабрикатів) на одиницю продукції в грошовому вираженні. В
 7. 31. ЕЛЕМЕНТИ CVP-АНАЛІЗУ
  показнику; 5) визначається собівартість одиниці певної продукції; 6) визначається маржинальний дохід як різниця між відпускною ціною і собівартістю однієї одиниці продукції. Маржинальний запас міцності - це процентне відхилення фактичної виручки при здійсненні реалізації продукції (робіт, послуг) від порогової виручки (точки беззбитковості). Виробничий важіль (леверидж)
 8. 8.2. Теорії прибутку. Рентабельність
  показником діяльності підприємства є валовий прибуток, що представляє собою суму прибутку від реалізації продукції, основних фондів, іншого майна підприємства і доходом від нереалізованих операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях. Прибуток від реалізації продукції визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції без податку на додану вартість і акцизів і
 9. 2.8.4. Планові показники
  показників. План підприємства може складатися із сотень і тисяч показників, кожен з яких співвіднесений в тій чи іншій мірі з усіма іншими. У зв'язку з цим необхідно вивчати самі форми планових показників. Вони можуть бути директивними та розрахунковими. Перші з них складають мізерну частку від усіх показників плану. Їх стверджують вищі органи або рівні управління підприємством, і ці
 10. 49. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
  показниками, які характеризують фінансову (ринкову) стійкість підприємства, є: коефіцієнт фінансової автономності (незалежності) або питома вага власного капіталу в загальній сумі капіталу; коефіцієнт фінансової залежності (частка позикового капіталу); плече фінансового важеля, або коефіцієнт фінансового ризику (відношення позикового капіталу до власного). Чим вище рівень
 11. Терміни і поняття
  рентабельності) Виробничий потенціал (виробничі потужності) Технологічна структура основних фондів Вікова структура основних фондів Коефіцієнт вибуття основних фондів Коефіцієнт оновлення основних фондів Коефіцієнт зносу основних фондів Фондовіддача Капіталомісткість основного капіталу Амортизація основного капіталу Амортизаційні відрахування
 12. 13. СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  показників процесів і явищ виробничо господарської діяльності. Кожен показник має числове вираження, що характеризує конкретний вимір об'єкта аналізу і його економічний зміст. За економічним змістом показники класифікуються на кількісні і якісні. Перші виражають однорідність, подібність, схожість процесів і явищ, що відбуваються в них зміни та
 13. 37. ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  показника, виконання плану по його рівню, визначити вплив факторів на його приріст або зниження і на цій основі оцінити роботу підприємства і визначити можливості та резерви зниження собівартості продукції. Основні завдання аналізу собівартості продукції: вивчення та оцінка рівня собівартості продукції, виявлення факторів, які впливають на рівень собівартості, і визначення їх
© 2014-2022  epi.cc.ua