Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

47. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

На підставі даних балансу і звіту про фінансові результати та їх використання визначаються показники ефективності використання капіталу (майна) підприємства.
Рентабельність капіталу (майна) підприємства характеризує прибуток, отриманий підприємством з кожної гривні, вкладеної в майно (активи) підприємства, і визначається за формулою
Ркап=Пч х 100 / К. (10)
де Ркап - рентабельність капіталу (майна) підприємства,%; Пч - чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, тис. руб.; К - середня величина капіталу підприємства, розрахована за даними балансу, тис. руб.
Рентабельність поточних активів відображає ефективність використання поточних активів підприємства, показуючи, який прибуток отримує підприємство з кожної гривні, вкладеної в поточні активи підприємства, і визначається за формулою
Ракта=Пч х 100 / Атек, (11)
де Ракта - рентабельність поточних активів,%; Атек - середня величина поточних активів підприємства, розрахована за даними балансу, тис.
руб.
Рентабельність засобів (джерел) підприємства характеризує ефективність використання власного капіталу та інвестованих позикових коштів.
Рентабельність власного капіталу характеризує прибуток, одержуваний підприємством з кожної гривні власного капіталу, і визначається за формулою
Ркап. соб=Прасп? 100 / Ксоб, (12)
де Ркап соб - рентабельність власного капіталу; Ксоб - середня величина джерел власних коштів підприємства, розрахована за даними I розділу пасиву балансу, тис. руб.
Рентабельність інвестованих позикових коштів (Рзаем с) можна визначити методом різниць:
Рзаем. с=Ркап - Ркап.
Соб, (13)
Рентабельність інвестицій (Ркінв) характеризує ефективність інвестування власного капіталу і довгострокових позикових коштів:
Рк. інв=Пб? 100 / Кдолг, (14)
де Пб - прибуток балансова, тис. руб.; Кдолг - довгострокові кредити і позики за даними балансу, тис. руб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 47. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА "
 1. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  Крім абсолютного обсягу прибутку в фінансовій статистиці розраховуються відносні показники прибутковості діяльності підприємства (організації) - показники рентабельності. Рентабельність - це показник, в загальному вигляді характеризує прибутковість роботи підприємства (організації). Існує кілька показників рентабельності. До них відносяться: 1) рентабельність (збитковість) активів
 2. Кількісне визначення прибутку та його динаміка
  Є дві заходи кількісного визначення прибутку. Абсолютний показник цієї категорії - маса прибутку, відносний показник - норма прибутку. Маса прибутку - це її абсолютний обсяг, виражений в грошах. Норма прибутку - це відношення прибутку до авансованого капіталу, вираженого у відсотках. Її формула: {foto84}, (17.1) де П '- норма прибутку; П - величина прибутку; К-
 3. Інші показники ефективності
  До показників ефективності (прибутковості) відносяться найменші витрати, рентабельність, термін окупності. Суть прийому «найменші витрати» була описана вище, показник найменших витрат - це величина витрат на проект по найменш дорогому варіанту. Рентабельність проекту визначається як співвідношення між усіма дисконтованими доходами від проекту і всіма дисконтованими витратами
 4. Терміни і поняття
  Капітал Основний капітал Оборотний капітал Норма прибутку (рівень рентабельності) Виробничий потенціал (виробничі потужності) Технологічна структура основних фондів Вікова структура основних фондів Коефіцієнт вибуття основних фондів Коефіцієнт оновлення основних фондів Коефіцієнт зносу основних фондів Фондовіддача Капіталомісткість основного капіталу
 5. § 2. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
  Як зазначено вище, прибуток є підсумковим показником діяльності підприємств галузі. Це також найважливіший економічний показник. Однак прибуток не показує, не характеризує, якою ціною вона досягнута, якими розмірами засобів. У прибутку не видний розмір виробничого потенціалу, за допомогою якого вона отримана. Для порівняння розміру прибутку і величини використаних коштів для
 6. Що означає ефективність виробництва на підприємстві?
  Результативність господарської діяльності на різних стадіях виробництва вимірювалася неоднаково. На доіндустріальної стадії, коли, як відомо, панує ручна праця, природним вимірником ефективності витрат служить продуктивність (вироблення) живої праці. Однак на індустріальній стадії характерною стала нова тенденція: жива праця витісняється машинами, тобто уречевленим в
 7. 8.2. Теорії прибутку. Рентабельність
  11рібиль. Різниця між загальними доходами фірми і загальними издерж-- 1мм виробництва називається прибутком, яка визначається шляхом MI, пета із загальної суми продажів всіх видів витрат: амортизації, зар-- 1.1, відсотків по позиках і т.д. У цьому випадку прибуток називають чистим | - мн) ом. У теорії Маркса прибуток є перетвореною формою додаткової вартості і виступає у вигляді різниці між
 8. 31. ЕЛЕМЕНТИ CVP-АНАЛІЗУ
  Основні елементи аналізу співвідношення витрат, обсягу виробництва і прибутку: 1) маржинальний дохід; 2) маржинальний запас міцності; 3) виробничий леверидж; 4) точка беззбитковості (поріг рентабельності). Маржинальний дохід - різниця між виручкою підприємства від здійснення реалізації продукції (робіт, послуг) і сумою змінних витрат. Розрахунок маржинального доходу здійснюється не
 9. Який показник ефективності краще?
  По суті, це питання зводиться до вибору між NPV і IRR, так як підрахунок найменших витрат використовується лише в певних випадках, рентабельність є відображенням NPV, а термін окупності як показник має занадто великі недоліки. У більшості випадків у кращого проекту зазвичай і максимальна позитивна NPV, і одночасно IRR вище, ніж у альтернативних проектів. Але нерідкі і
 10. 2.8.4. Планові показники
  Плани являють собою моделі майбутнього, що складаються з багатьох показників. План підприємства може складатися із сотень і тисяч показників, кожен з яких співвіднесений в тій чи іншій мірі з усіма іншими. У зв'язку з цим необхідно вивчати самі форми планових показників. Вони можуть бути директивними та розрахунковими. Перші з них складають мізерну частку від усіх показників плану. Їх стверджують
 11. Вимірювання ефективності виробництва і споживання благ
  При розрахунку ефективності виробництва благ порівнюються витрати одного або всіх факторів з отриманої вигодою (благом). Вже звідси ясно, що показників ефективності виробництв може бути багато. Так, вимірюють продуктивність праці (ділячи вартість всієї виробленої продукції на чисельність працівників або на вартість витрат праці), матеріаломісткість (ділячи вартість витрачених природних
 12. Питання 68. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємств і організацій
  Фінансова стійкість підприємства (організації) характеризується станом фінансових ресурсів, що забезпечують безперебійний розширений процес виробництва та реалізації продукції на основі зростання прибутку. Платоспроможність характеризує можливості організації своєчасно розплачуватися за своїми зобов'язаннями з власних коштів. До показників, що характеризує фінансову стійкість
 13. Показники руху ІПК
  . Основу процесу формування планетарних факторів виробництва становить рух підприємницького капіталу, і в основному - прямих капіталовкладень. Як у гол. 3, експорт капіталу у формі прямих інвестицій різко зріс у другій половині XX в. (за 1960-1980 рр.. - в 7,6 рази, 1980-1998 рр.. - в 8 разів). Об'єктом програми ІПК були промислові країни - 70%
 14. Питання 69. Показники ліквідності і оборотності підприємств і організацій
  Показники ліквідності використовуються для прогнозування платоспроможності підприємства або організації з урахуванням своєчасних розрахунків з дебіторами. До показників ліквідності належать: 1) загальний коефіцієнт ліквідності (в відсотках): {foto218} Даний показник характеризує достатність оборотного капіталу у підприємства, використовуваного для погашення своїх короткострокових зобов'язань.
 15. Глава 8 Міжнародне фінансування
  Розвиток світового виробництва, як зазначалося раніше, вимагає постійного використання значних обсягів капіталу в грошовій і товарній формах. Він надходить з національних і зарубіжних джерел. Брак внутрішніх засобів, прагнення капіталу до самозростання викликають переміщення величезних мас різних видів капіталу між країнами. Іноземний і національний капітал забезпечує
 16. 50. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ БАНКРУТСТВА
  Сутність банкрутства. Банкрутство - це стан підприємства, попереднє його закриття зв'язку з відсутністю прибутку, наявністю грошових труднощів і неможливості подальшого здійснення своєї діяльності. Інститут банкрутства є в ринковій економіці одним з найважливіших механізмів забезпечення соціальної відповідальності підприємців. Володіючи свободою підприємництва, тобто правом
 17. Типи підприємств
  Розмежування підприємств на дрібні, середні і великі необхідно здійснювати не тільки на основі чисельності зайнятих, товарообігу, обороту капіталу, а й з урахуванням таких показників, як частка підприємства на ринку даного виду продукції, відсутність або наявність конкуренції, залежність або відсутність контролю ззовні. Однак на практиці в основі класифікації підприємств лежить принцип масштабу
© 2014-2022  epi.cc.ua