Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 68. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємств і організацій

Фінансова стійкість підприємства (організації) характеризується станом фінансових ресурсів, що забезпечують безперебійний розширений процес виробництва та реалізації продукції на основі зростання прибутку.
Платоспроможність характеризує можливості організації своєчасно розплачуватися за своїми зобов'язаннями з власних коштів.
До показників, що характеризує фінансову стійкість і платоспроможність підприємств (організацій) відносяться:
1) коефіцієнт фінансового ризику або плече фінансового ризику (співвідношення позикових і власних коштів) (у відсотках):


Даний показник характеризує ту кількість позикового капіталу, яке підприємство залучило на 1 руб. вкладених в активи власних коштів. Рекомендоване значення менше 70%;
2) коефіцієнт фінансової рівноваги (у відсотках):


Даний показник характеризує забезпеченість позикових коштів власними коштами. Він показує ту кількість власного капіталу, яке припадає на 1 руб. вкладених в активи позикових коштів.
Чим більше даний показник, тим більш стійким є фінансове становище підприємства;
3) коефіцієнт фінансової автономії або коефіцієнт власності (у відсотках):


Даний показник характеризує ступінь незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Рекомендоване значення 50%. Значення коефіцієнта менше 50% говорять про високий ризик для його кредиторів;
4) коефіцієнт маневреності (у відсотках):


Даний показник характеризує частку власних коштів підприємства, вкладену в найбільш оборотні (маневрені) активи. Рекомендоване значення 50-60%;
5) коефіцієнт забезпеченості власними матеріальними оборотними активами (у відсотках):


Рекомендоване значення даного коефіцієнта - 60%.
6) коефіцієнт забезпеченості власними оборотними активами (у відсотках):


Рекомендоване значення даного коефіцієнта - 10%;
7) показник боргу до капіталізації (у відсотках):


Зростання даного показника свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх факторів;
8) коефіцієнт фінансової стабільності (у відсотках):


Даний показник характеризує частку джерел фінансування, що використовуються організацією тривалий час.
Рекомендоване значення 50% -60%.
9) показник чистих активів (у тис. руб.) Розраховується як різниця між активами, що беруть участь у розрахунку, і зобов'язаннями, які беруть участь у розрахунку,
де активи, беруть участь у розрахунку, - це необоротні та оборотні активи, за винятком заборгованості учасників (засновників) за їх вкладами в статутний капітал і балансової вартості власних акцій, викуплених у акціонерів;
зобов'язання, які беруть участь у розрахунку, - це цільові джерела фінансування і надходження, довгострокові і короткострокові зобов'язання, крім суми, відображеної за статтею «Доходи майбутніх періодів».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 68. Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності підприємств і організацій "
 1. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)
  аналіз обсягу і структури джерел формування фінансових ресурсів; визначення напрямів використання грошових коштів; аналіз рівня та динаміки прибутку, рентабельності (прибутковості) підприємства (організації); оцінка фінансової стійкості та стану платоспроможності; оцінка виконання господарюючими суб'єктами фінансово-кредитних зобов'язань. У статистиці фінансів підприємств
 2. 40 БІЗНЕС-ПЛАН: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
  аналіз). 4. Операції з повернення платоспроможності та сприяння результативною господарської діяльності. 5. Ринок і конкуренція. 6. Діяльність у сфері маркетингу підприємства. Таким чином, бізнес-план включає в себе. 1. Введення. 2. Опис підприємства (організації). 3. Опис продукції (роботи, послуги). 4. Аналіз ринку. 5. Конкуренція. 6. Маркетинговий план. 7. План
 3. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський облік. 1996. № 10. 5. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. 6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн., 1999. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської
 4. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  аналізувати характер зміни окремих його статей. Такий аналіз проводиться за допомогою горизонтального (тимчасового) і вертикального (структурного)
 5. Література
  аналізу фінансового становища підприємства. Мн., 1995. 6. Русак Н.А., Русак В.А. Фінансовий аналіз суб'єкта господарювання. Мн., 1997. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах. М., 1989. 8. Кравченко Л.І., Кравченко М.А. Методика комплексного і глибокого аналізу стану розрахунків, дебіторської і кредиторської заборгованості / /
 6. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 3. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах. М., 1989. 4. Шохін С.О., Вороніна Л.І. Бюджетно-фінансовий контроль і аудит. Теорія і практика застосування в Росії. М., 1997. 5. Чернюк А.А. Бюджетна класифікація та її значення для організації обліку виконання кошторисів видатків бюджетних установ.
 7. 19.1. Фінансова система: сутність та функції
  аналізу його фінансової системи. Історично фінанси виникли і розвивалися паралельно з розвитком держави і спочатку сприймалися як державна скарбниця. У сучасній науці виділяють три поняття: фінанси, фінансова система, фінансова політика. Фінанси - це сформована в суспільстві система економічних відносин з формування, розподілу та використання фондів грошових
 8. 47 ПІДПРИЄМНИЦЬКА ТАЄМНИЦЯ: СУТНІСТЬ, АСПЕКТИ ЗАХИСТУ
  аналіз конкурентоспроможності своєї продукції). 2. Виробничу (способи виробництва і технологія; обсяг випуску і плани реалізації продукції; рівень складських запасів; плани інвестицій у нове будівництво і реконструкцію виробництва, методи та організація управління; система організації праці; плани рекламної діяльності; передбачуваний час виходу на ринок; характер і умови
 9. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
  аналіз полягає в побудові однієї чи декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції, але ці дані можна використовувати при міжгосподарських порівняннях. Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоб виявити
 10. Контрольні питання
  аналізу бюджету . 8. Охарактеризуйте метод аналізу стійкості територіального
 11. Роль банків у реструктуризації реального сектора
  аналізу реального стану фінансів підприємств-боржників, ринкова життєздатність яких невизначена. Банки ж розглядають реструктуризацію в вузько фінансовому сенсі - як реструктуризацію боргів і активів. Крім того, слабке законодавство по переходу прав власності (застава, звернення відповідальності, гарантії), а також соціально-політичне гальмування судових процедур ліквідації
 12. Література
  аналіз. 1998. С. 36-41. 11. Кожарский В.В. Методологічний апарат економічного аналізу використання основних засобів / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. С. 83-86. 12 . Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. С.78-83. 13. Альошин С.М., Нефедов В.П. Аналіз виконання кошторисів витрат, контроль і ревізія в бюджетних
 13. Ключові терміни
  платоспроможності Принцип одержуваних вигод Прогресивні і регресивні податки Гранична ставка податку Середня ставка податку Податковий клин Втрати, або брутто-ефект оподаткування Податок на споживання Громадські блага Аналіз «витрати - вигоди» Гіпотеза Тібо і ефект «невидимої ноги» Районування Освітні
 14. Література
  питань щодо планування і витрачання коштів на харчування хворих, медикаменти і м'який інвентар / / Лист МОЗ Республіки Білорусь від 27.08.93 р. №
 15. РЕЗЮМЕ
  фінансові та банківські організації займають важливе місце в системі міжнародних економічних відносин. Деякі організації (МВФ) є універсальними. Радикальні зміни в світовому господарстві на рубежі 80-90-х років привели до необхідності адаптації міжнародних валютно-кредитних і фінансових організацій до нових умов діяльності. Зросло значення регіональних фінансово-банківських
 16. 3. Податкова статистика і податкова інформація: значення для економічних агентів
  питання 3: На основі аналізу наявної податкової інформації складіть переліки країн із зазначенням рівня оподаткування, граничних ставок корпоративного податку, податку на розподіл прибутку, індивідуального прибуткового податку, ПДВ, соціальних
 17. Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003
  аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету, сприяє раціональному використанню коштів, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери: охорони здоров'я, освіти, НДІ та ін Основна увага приділена аналізу фактичних і касових видатків, розрахунків з дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін Актуальність видання
© 2014-2022  epi.cc.ua